Diabetes vid fasta

Skånelistan med Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Diabetes vid fasta
  Se Bakgrundsmaterial.  

Evidens kring behandling med glukossänkande läkemedel och fasta är generellt sparsam. Däremot har ADA/EASD 2020 publicerat konsensus kring diabetesbehandling under ramadan vilket refereras till här.

Terapiråd

Behandling vid typ 2-diabetes och ramadan

Många personer med typ 2-diabetes väljer att fasta under ramadan. Denna intermittenta form av fasta innebär att en större måltid intas efter solnedgång och en mindre måltid innan soluppgång. Mellan soluppgång och solnedgång intas varken föda eller dryck.

Intermittent fasta kan vara säkert hos personer med typ 2-diabetes som inte har hög eller mycket hög risk för hypoglykemier och/eller andra komplikationer (1,2). Personer med typ 2-diabetes som planerar fasta bör i god tid konsultera sin läkare innan fastemånaden påbörjas i syfte att identifiera diabetestyp, diabetesbehandling, samsjuklighet eller andra riskfaktorer av betydelse för att avstå fasta under ramadan.

Låg risk – kan välja att fasta

 • Personer med typ 2-diabetes utan komplikationer och stabilt HbA1c < 53 mmol/mol
 • Hälsosamma levnadsvanor
 • Behandling med metformin, glitazoner eller inkretinbaserade läkemedel.

Måttlig risk – kan fasta med försiktighet

 • Personer med typ 2-diabetes utan komplikationer och stabilt HbA1c < 64 mmol/mol
 • Hälsosamma levnadsvanor
 • Behandling med metformin, glitazoner eller inkretinbaserade läkemedel, SGLT2-hämmare och/eller repaglinid/SU.

Hög risk – överväg att avstå fasta

 • HbA1c 64–86 mmol/mol
 • Mikrovaskulära eller makrovaskulära komplikationer
 • Behandling med insulin eller sulfonylurea/repaglinid och samtidigt ensamboende
 • Samsjuklighet i hjärtsvikt, stroke, malignitet eller nedsatt njurfunktion
 • Ålder > 75 år.

Mycket hög risk – rekommenderas att avstå fasta

 • HbA1c > 86 mmol/mol
 • Graviditet
 • Återkommande hypoglykemier eller omedvetenhet om hypoglykemier
 • Svår hypoglykemi tre månader innan ramadan
 • Diabetesketoacidos eller hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom tre månader före ramadan
 • Akut sjukdom
 • Fysiskt ansträngande arbete
 • Nedsatt kognitiv förmåga.

Behandling för vuxna

Blodsocker bör regelbundet monitoreras under ramadan, särskilt hos personer som har insulin eller SU-preparat. Alla ska informeras om symtom på hypo- och hyperglykemi, uttorkning eller akut sjukdom.

Förslag på dosändringar av glukossänkande läkemedel vid ramadan till personer med låg/måttlig risk.

Metformin

 • Ingen dosändring behövs
 • 1 dos: intas vid solnedgång
 • 2 dos: fördelas solnedgång och soluppgång
 • 3 dos: 2 doser solnedgång och 1 dos soluppgång

SGLT2-hämmare

 • Ingen dosändring behövs
 • Ska ej nyinsättas
 • Viktigt med rikligt vätskeintag

DPP4-hämmare

 • Ingen dosändring behövs.

Pioglitazon

 • Ingen dosändring behövs.

GLP1-analog

 • Ingen dosändring behövs
 • Vid biverkningar: reducera dos eller gör uppehåll
 • Nyinsättning påbörjas 4 - 6 veckor före ramadan

Sulfonylurea/repaglinid

 • Pausa, minska dos eller byt till annat preparat.

Insulinbehandling

Tidpunkt för ursprunglig morgondos motsvaras av solnedgång och tidpunkt för ursprunglig kvällsdos motsvaras av soluppgång.

Lång-/medellångverkande insulin

 • 1 dos: 20 % reducerad dos ges vid solnedgång
 • 2 dos: oförändrad dos vid solnedgång, 50 % reducerad dos vid soluppgång

Mixinsulin

 • 1 dos: oförändrad dos vid solnedgång
 • 2 dos: oförändrad dos vid solnedgång, 25–50 % reducerad dos vid soluppgång

Snabbverkande insulin med måltidsdoser

 • Oförändrad dos vid solnedgång
 • Ingen ”lunchdos”
 • 25–50 % reducerad dos vid soluppgång

Vid behov av ytterligare dosjustering av insulin, se Tabell 2:

Handläggning och behandling av diabetes under ramadan (lakartidningen.se)

Typ 2-diabetes, uppföljning – AKO Skåne-riktlinje för primärvården 

 • Ibrahim M, Davies MJ, Ahmad E, Annabi FA, Eckel RH, Ba-Essa EM, et al. Recommendations for management of diabetes during Ramadan: update 2020, applying the principles of the ADA/EASD consensus. BMJ Open Diabetes Res Care. 2020;8(1):e001248.
 • Alsalim, Wathik. Handläggning och behandling av diabetes under ramadan. Läkartidningen. 2022;119:22008

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.