Läkarintyg vid prövning av uppehållstillstånd eller verkställighetshinder

I vilka fall du ska skriva läkarintyg vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder samt och hur du gör det.

Generellt är du skyldig att utfärda läkarintyg. Det innebär att du ska skriva ett läkarintyg när en asylsökande behöver det i den ordinarie asylprocessen, men också när det finns beslut om utvisning och det tillkommit nya medicinska omständigheter som talar för att utvisningen inte bör genomföras, så kallat verkställighetshinder. Du är också skyldig att dokumentera misstänka tortyrskador utan att patienten begär ett sådant intyg.

Det är oftast den asylsökande själv eller hens offentliga biträde om denna har fullmakt som begär läkarintyget. Det är bara i vissa fall som Migrationsverket gör det. Det är vårdnadshavaren eller juridisk ställföreträdare/god man som begär intyg när det gäller barn.

Använd intygsmallen när du skriver läkarintyg

Du ska använda mallen för intyg i PMO. Mallen heter Läkarutlåtande Migrationsverket.

Du kan använda Migrationsverkets blankett om du inte har tillgång till PMO.

Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder (pdf)

Så dokumenterar du tortyrskador

På sidan Tortyrskador – omhändertagande, utredning och behandling hittar du information om hur du dokumenterar tortyrskadorna, läkarintyget samt vårdprogrammet om vård och stöd efter tortyr.

Tortyrskador – omhändertagande, utredning och behandling

Tidsfrist

Migrationsverket ger oftast den asylsökande två till tre veckor på sig att lämna läkarintyget. Det är viktigt att den asylsökande får information om du eller dina kollegor inte har möjlighet att skriva ett läkarintyg inom den tiden. Informera också om när du eller en kollega kan erbjuda personen en läkartid. Detta för att hen ska kunna meddela Migrationsverket och be om längre tid för att lämna intyget.

Att tänka på när du skriver ett intyg

Ett läkarintyg kan vara mycket viktigt som bevisning i ett asylärende även om hens sjukdomstillstånd i sig inte är tillräckligt för ett uppehållstillstånd. Intyget kan även fungera som stödbevisning för den asylsökandes berättelse om vad hen har utsatts för i hemlandet. Det kan också användas för att ge en förklaring som en myndighet godtar till att en asylsökande inte kan berätta sammanhållet och detaljerat om till exempel traumatiska händelser och tortyr.

Den asylsökande kan använda läkarintyget som bevismaterial när hen söker uppehållstillstånd. Syftet med intyget kan vara att styrka personens hälsotillstånd, trovärdigheten i hens berättelse om hen hänvisar till skyddsskäl, hens anknytning till Sverige eller hens behov av att få fortsatt vård.

Kostnad

Patienten ska betala för läkarbesöket om det finns ett samband med sjukdom eller skada. Intyget är gratis.

Patienten ska betala för läkarbesöket och timtaxa för själva intyget om det inte finns något samband med sjukdom eller skada.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.