Kompetenscentrum ätstörningar syd

Kompetenscentrum erbjuder information, kliniska seminarier, stöd vid klinisk utvärdering, kvalitetssäkring, forskning, utveckling samt utbildning till de som arbetar med ätstörningar.

Aktuella kurser och utbildningar hittar du i utbildningskalendern.

Utbildningskalendern

Information och kontaktuppgifter

 • Kompetenscentrum för ätstörningar syd har ett forsknings- och utvecklingsuppdrag samt ansvar för kunskapsspridning inom området ätstörningar i Södra sjukvårdsregionen.

 • Ulf Wallin
  Utvecklings- och forskningsledare
  E-post:ulf.wallin@skane.se

  Besöksadress:
  Baravägen 1
  221 85  LUND
  Tel 046-174554

 • Avhandlingar och projekt

  Inom ramen för Kompetenscentrum (KCÄ) Syd bedrivs en del forskningsprojekt och flera är under uppstart. Det är i första hand patientnära forskning som har klinisk betydelse.

  Det är projekt som har att göra med behandlingsutvärdering och följa förloppet vid olika diagnoser, men även projekt som belyser olika aspekter av patientens upplevelse och familjens situation. En stomme i insamlingen av data kring patienter är Stepwise och Southwise.

  Utvecklingsprojekt

  Ätstörningar har blivit ett alltmer forskningsintensivt område och alltfler behandlingsstudier produceras. Vad som blir allt mer påtagligt när det gäller behandling av de svåraste ätstörningarna som anorexia nervosa är att det inte är en enskild behandlingsmetod som är den som botar.

  Det behövs ofta olika behandlingsinsatser över lång tid och det som då kan bli avgörande är samarbetet mellan olika vårdinstanser. Det finns ett behov av att ett utvecklingsarbete som introducerar och provar ut nya behandlingsmetoder i ett sammanhang av olika aktörer.

  • Raketstart

   Implementering och utvärdering av ett standardiserat vårdförlopp för behandling av restriktiv ätstörning med uttalad svält under första månaden i barnpsykiatrisk öppenvård.

   Kontaktperson för studien: Karin Wallin, Kompetenscentrum Ätstörningar SYD

   Denna studie har haft ett bakslag pga pandemin, forskningsprojektet har varit vilande, men har fått en omstart under hösten. Data insamling planeras att dras igång nu på nya året. våren.

   Syfte: Forskningsprojektet handlar om att implementera evidensbaserad behandling under den första månaden av behandling för de som är nyinsjuknade i anorexia nervosa. Den internationella forskningen har tydligt visat att en intensiv behandling för att häva svälten initialt under första månaden har en avgörande betydelse för en god prognos. Studien är en utvärdering av ett kliniskt projekt vid barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsenheter i södra Sverige. En artikel i Raketstart projektet är publicerad, ett sk “Study protocol” (Wallin U, Saha S 2020)

   Long-Term Follow-Up Study of Low-Weight Food Restriction Eating Disorders in Children: Outcome and Prognosis

   Kontaktperson för studien: André Lange Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri, IKVL

   Denna studie är föremål för André Langes avhandlingsarbete.

   Syfte: Studera förlopp och prognos av ätstörning hos barn som kommit i behandling före 13 år ålder. Uppföljningen är genomförd i genomsnitt 15,9 år efter att de varit i behandling. Databearbetning pågår och två artiklar är publicerade (Wallin U, Råstam M, 2016; Lange CRA, Ekedahl Fjertorp H, Holmer R, Wijk E, Wallin U. 2019). Denna studie kommer att kunna bidraga till ökad kunskap om långtidsförloppet avseende den nya diagnosen ARFID.

   Gender differences in Eating Disorders.

   Kontaktperson för studien: Karin Wallin

   Detta är Karin Wallins doktorandarbete som hade halvtidskontroll 2017 och beräknad disputation 2023.

   Syfte: Studerar likheter och skillnader mellan könen av de som är drabbade av ätstörning. Avhandlingsarbetet består av tre delar. Den första är en intervjustudie med vuxna män som idag är friska från sin ätstörning. Den andra delen är en journalstudie som jämför pojkar och flickor som varit i behandling på en barnpsykiatrisk ätstörningsenhet avseende hur sjukdomsbilden ter sig. Den tredje delen är en studie utifrån den nationella databasen Stepwise som jämför unga kvinnor med ätstörningen med unga män avseende självbild. 

   Familjebehandlingslägenhet som alternativ till barnpsykiatrisk heldygnsvård

   Kontaktperson för studien: Ulf Wallin Kompetenscentrum Ätstörningar SYD

   Syfte: Studera långtidsförloppet för patienter som i unga år varit inlagda i FamiljeBehandlingsLägenhet (FBL) i Lund, jämfört med de som varit inlagda på barnpsykiatrisk avdelning i Malmö för anorexia nervosa. Uppföljning är genomförd i genomsnitt 14,2 år efter att de varit i behandling. Databearbetning pågår, och omfattar en kvantitativ del om forskningspersonernas hälsotillstånd idag, och en kvalitativ del som utgår ifrån en strukturerad intervju kring upplevelse av behandlingen.

   Vi vill se om vi kan förbättra prognosen genom en behandling som intensivt engagerar hela familjen när patienten är som sjukast. En artikel är publicerad i ett temanummer av Frontiers of Psychiatry: (Wallin U, Holmer R 2021).

   Multifamiljeterapi

   Nordiskt multicenter med Ivan Eisler som handledare. Vi utvärderar förloppet efter ett år för de som gått i denna behandling. Vi studerar även hur familjen påverkas under det år behandlingen pågår, för att kunna utvärdera vilka aspekter av familjens upplevande som är viktigast att ta hänsyn till i behandlingen.

   Familjebehandlingslägenheter

   Prospektiv studie tillsammans med SCÄ. Långtidsuppföljning där vi träffar tidigare patienter 15 år efter behandling. Vi jämför förloppet för dess patienter med de som varit inlagda inom sedvanlig barnpsykiatrisk slutenvård.

   Män/pojkar med ätstörning

   Karin Wallins avhandlingsarbete. Är det någon skillnad i sjukdomsbild mellan könen. Projektet ingår i psykoterapeut Karin Wallins avhandlingsarbete.

   Forskning kring barn

   Uppföljning av de som varit 12 år och yngre när de började behandling. Långtidsuppföljning av de som varit 12 år och yngre när de började i behandling. Efter i genomsnitt 16 år har vi träffat dessa tidigare patienter. Vi utvärderar förloppet och jämföra hur det skiljer sig från ett insjuknande i tonåren. Vi jämför även anorexia nervosa med undvikande restriktiv ätstörning.

   Mer pågående forskning

   • Stepwise och Southwise
   • Season of birth. Doktorand Eirinn Winje i Oslo, tillsammans med professor Bryan Lask
   • Subjektiv familjebild - utveckling av instrument. Översättning och validering av tyskt familjeskattningsinstrument
   • Kroppsbild
  • Doktorsavhandlingar från Lund

   Theander Sten, 1970 

   Anorexia Nervosa. A psychiatric investigation of 94 female patients. Medicinska fakulteten, Lunds Universitet. Acta Psychiatrica Scandinavia, Supplementum 214, 1970

   Wallin Ulf, 2000

   Anorexia Nervosa in adolescence. Course, treatment and family function. Institutionen för Barn- och Ungdomspsykiatriska avdelningen, Lunds Universitet.

 • Ätstörningar drabbar framförallt tonårsflickor och unga kvinnor, men även unga pojkar och män. Relationen mellan män och kvinnor är cirka 1:10. Anorexia nervosa är vanligare hos tonårsflickor medan bulimia nervosa överväger hos unga kvinnor.

  Vad beror ätstörningar på?

  Vi vet inte med säkerhet vad ätstörningar beror på. De flesta forskare och behandlare är överens om att ätstörningar beror på flera samverkande faktorer unika för varje individ. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.