Kompetenscentrum ätstörningar syd

Kompetenscentrum erbjuder information, kliniska seminarier, stöd vid klinisk utvärdering, kvalitetssäkring, forskning, utveckling samt utbildning till de som arbetar med ätstörningar.

Aktuella kurser och utbildningar hittar du i utbildningskalendern.

Information och kontaktuppgifter

 • Kompetenscentrum för ätstörningar syd har ett forsknings- och utvecklingsuppdrag samt ansvar för kunskapsspridning inom området ätstörningar i Södra sjukvårdsregionen.

 • Ulf Wallin
  Utvecklings- och forskningsledare
  E-post:ulf.wallin@skane.se

  Besöksadress:
  Baravägen 1
  221 85  LUND
  Tel 046-174554

 • Avhandlingar och projekt

  Inom ramen för Kompetenscentrum (KCÄ) Syd bedrivs en del forskningsprojekt och flera är under uppstart. Det är i första hand patientnära forskning som har klinisk betydelse.

  Det är projekt som har att göra med behandlingsutvärdering och följa förloppet vid olika diagnoser, men även projekt som belyser olika aspekter av patientens upplevelse och familjens situation. En stomme i insamlingen av data kring patienter är Stepwise och Southwise.

  Utvecklingsprojekt

  Ätstörningar har blivit ett alltmer forskningsintensivt område och alltfler behandlingsstudier produceras. Vad som blir allt mer påtagligt när det gäller behandling av de svåraste ätstörningarna som anorexia nervosa är att det inte är en enskild behandlingsmetod som är den som botar.

  Det behövs ofta olika behandlingsinsatser över lång tid och det som då kan bli avgörande är samarbetet mellan olika vårdinstanser. Det finns ett behov av att ett utvecklingsarbete som introducerar och provar ut nya behandlingsmetoder i ett sammanhang av olika aktörer.

  Tidskrifter

   • Stepwise och Southwise
   • Multifamiljeterapi. Nordiskt multicenter med Ivan Eisler som handledare. Vi utvärderar förloppet efter ett år för de som gått i denna behandling. Vi studerar även hur familjen påverkas under det år behandlingen pågår, för att kunna utvärdera vilka aspekter av familjens upplevande som är viktigast att ta hänsyn till i behandlingen.
   • Familjebehandlingslägenheter. Prospektiv studie tillsammans med SCÄ. Långtidsuppföljning där vi träffar tidigare patienter 15 år efter behandling. Vi jämför förloppet för dess patienter med de som varit inlagda inom sedvanlig barnpsykiatrisk slutenvård.
   • Män/pojkar med ätstörning. Karin Wallins avhandlingsarbete. Är det någon skillnad i sjukdomsbild mellan könen. Projektet ingår i psykoterapeut Karin Wallins avhandlingsarbete.
   • Season of birth. Doktorand Eirinn Winje i Oslo, tillsammans med professor Bryan Lask
   • Forskning kring barn. Uppföljning av de som varit 12 år och yngre när de började behandling. Långtidsuppföljning av de som varit 12 år och yngre när de började i behandling. Efter i genomsnitt 16 år har vi träffat dessa tidigare patienter. Vi utvärderar förloppet och jämföra hur det skiljer sig från ett insjuknande i tonåren. Vi jämför även anorexia nervosa med undvikande restriktiv ätstörning.
   • Subjektiv familjebild - utveckling av instrument. Översättning och validering av tyskt familjeskattningsinstrument
   • Kroppsbild
  • Doktorsavhandlingar från Lund

   Theander Sten, 1970 

   Anorexia Nervosa. A psychiatric investigation of 94 female patients. Medicinska fakulteten, Lunds Universitet. Acta Psychiatrica Scandinavia, Supplementum 214, 1970

   Wallin Ulf, 2000

   Anorexia Nervosa in adolescence. Course, treatment and family function. Institutionen för Barn- och Ungdomspsykiatriska avdelningen, Lunds Universitet.

   Majewski Marie-Louise, 1995

   Barn och ungdomar med ätstörning: Hur uppfattar de sin kroppsstorlek? Projektarbete 10 poäng inom forskningsförberedande Fördjupningskurs i sjukgymnastik, Karolinska Institutet

   Majewski Marie-Louise,1996 

   Skattning av kroppsstorlek. Förändring vid upprepad skattning inom minuter och vid ett senare tillfälle hos patienter med ätstörning och en kontrollgrupp. Projektkurs 10 poäng inom Magisterutbildning i Sjukgymnastik, Karolinska Institutet

 • Ätstörningar drabbar framförallt tonårsflickor och unga kvinnor, men även unga pojkar och män. Relationen mellan män och kvinnor är cirka 1:10. Anorexia nervosa är vanligare hos tonårsflickor medan bulimia nervosa överväger hos unga kvinnor.

  Vad beror ätstörningar på?

  Vi vet inte med säkerhet vad ätstörningar beror på. De flesta forskare och behandlare är överens om att ätstörningar beror på flera samverkande faktorer unika för varje individ. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.