Patientadministrativa rådet

Patientadministrativa rådet är en arbetsgrupp som organisatoriskt finns under Regional vårdadministrativ funktion. Rådet hanterar och beslutar i frågor om registrering av vårdadministrativa kontakter samt primär- och sekundärklassificering, det vill säga diagnos- och KVÅ-koder samt DRG. Patientadministrativa rådet består av representanter från förvaltningar/verksamheter.

Övergripande uppdrag

Patientadministrativa rådet ska kontinuerligt sträva efter en gemensam och enhetlig registrering och kodning i Region Skåne för tillförlitlig uppföljning och rapportering. Registrering av vårdhändelser samt kodning ska ske på ett författningsenligt sätt inom all hälso- och sjukvård i Region Skåne. Verksamheterna ska följa den praxis som är beslutad.  
 
En enhetlig registrering och kodning är en förutsättning för att adekvat kunna planera, budgetera och följa upp hälso- och sjukvården. Dessutom finns en skyldighet att nationellt leverera rätt uppgifter för nationell planering och uppföljning av hälsoutvecklingen.  
 
Följande funktioner och kompetenser behöver representeras i gruppen: Regional vårdadministrativ funktion, regional klassifikationskoordinator, vårdadministration SDV, representant från varje verksamhet/förvaltning som har god kunskap om registrering och dess påverkan på utdata, representant från varje verksamhet/förvaltning som har god kunskap om kodning och dess påverkan på utdata.  

Uppdrag för gruppering klassifikation Sjukdomsklassifikation – sjukdoms- och åtgärdsklassificering

Huvudansvarig och samordnare för området är Regional klassifikationskoordinator.

Respektive förvaltning säkerställer att tid avsätts för utsedda representanter att delta i arbetet inom Patientadministrativa rådet.

Riktlinjer/registreringsanvisningar

 • Ta fram regionala riktlinjer för sjukdoms- och åtgärdsklassificering. 
 • Stöd regionalt vid framtagande av lathundar inom sjukdoms- och åtgärdsklassificering.
 • Stöd regionalt inom sjukdoms- och åtgärdsklassificering vid nya och förändrade avtal.
 • Godkänna lathundar, riktlinjer och registreringsanvisningar för sjukdoms- och åtgärdsklassificering (för kodverk som används för medicinsk registrering, till exempel ICE-10-SE, KVÅ, NASS etcetera).

Kvalitet

 • Arbeta med att säkerställa god kvalitet inom sjukdoms- och åtgärdsklassificering.
 • Kontinuerlig analys av kodningskvalitet och återkoppling till verksamhet (primärklassifikation och sekundärklassifikation-DRG), ta fram statistik.
 • Arbeta med att det finns följsamhet till Regionala och nationella riktlinjer. Kan göras på uppdrag av AU eller att gruppen identifierat avvikelser i kodningen. Avvikelser rapporteras till AU.
 • Arbeta med att säkerställa och utveckla uppföljning och kvalitetssäkring av den kliniska kodningen (inklusive rättning av felkodning där underlag ibland kommer från Socialstyrelsen).

Samverka med verksamheter och nätverk

Samverka med verksamheterna så att kontaktpersoner finns på olika nivåer i verksamheterna för att säkerställa support och stöd i kodningsfrågor, utbildning och uppföljning i dialog med verksamhet - ta fram rollbeskrivning för kontaktpersoner som beslutas av AU/styrgruppen.

Representera i nationella klassificeringsnätverket. (Region Skåne har två representanter) – Regional klassifikationskoordinator och en av deltagarna i patientadministrativa Rådet från verksamheten - beslutas av AU/styrgruppen.

Säkerställa att det finns god representation i Klassificeringsrådet i Södra sjukvårdsregionen från Region Skåne.

Utbildning sjukdoms- och åtgärdsklassifikation

 • Prioritera och fördela utbildningsinsatser med hänsyn till tidplan för införande av SDV (från uppdrag klinisk kodning).
 • Ta fram underlag för vilken kompetens som behövs hos framtida utbildare i sjukdoms- och åtgärdsklassifikation och att identifiera utbildare i regionen.
 • Samverka kring utbildningsdag för kodare på regional nivå tillsammans med HR.
 • Samverka för att ta fram webbutbildning för introduktion sjukdoms- och åtgärdsklassificering.
 • Samverka för utveckling av fortsättningsutbildning sjukdoms- och åtgärdsklassifikation.
 • Kravställare mot SDV för vilka koder som ska användas vid årliga uppdateringar av KVÅ-koder – modelleringsarbete Nytt i samband med införande av SDV.
 • Samverkanspart till Södra sjukvårdsregionen, som är ansvarig för klassifikationsutbildningen, för att säkerställa kontinuerlig utveckling. 

Kommunikation

 • Utveckla uppdrag, kommunikationsvägar.
 • Spridning av nyheter, analysunderlag och riktlinjer inom registreringsområdet inom kodningsområdet – kommunikationsvägar tas fram.

Uppdrag för grupperingen registrering – Registrering vårdadministrativa data kopplat till patientkontakter

Huvudansvarig och samordnare för området är Regional vårdadministrativ funktion.
 
Respektive förvaltning säkerställer att tid avsätts för utsedda representanter att delta i arbetet inom Patientadministrativa rådet.

Riktlinjer/registreringsanvisningar

 • Ta fram regionala riktlinjer för vårdadministrativ registrering av patientkontakter.
 • Stöd regionalt vid framtagande av riktlinjer/lathundar inom registreringsområdet.
 • Stöd regionalt inom registrering vid nya och förändrade avtal.
 • Godkänna registreringsanvisningar för vårdadministrativ registrering av patientkontakter som tas fram inom olika områden innan.
 • Vid oklarheter om definitioner, tolkningar ska det tas upp i Arbetsgrupp gemensamma definitioner registrerade data.

Kvalitet

 • Kontinuerlig analys av registreringskvalitet och återkoppling till verksamhet.
 • Arbeta med att det finns följsamhet till Regionala och nationella riktlinjer. Kan göras på uppdrag av AU eller att gruppen identifierat avvikelser i kodningen. Avvikelser rapporteras till AU. 

Samverka med verksamheter och nätverk

 • Stöd i regelverk för registrering av vårdadministrativa data.
 • Samarbetspart när nya anvisningar behöver tas fram för registrering av vårdadministrativa data.
 • Samarbetspart vid genomgång av förändrade patientavgifter (påverkar registrering).

Utbildning

Ta fram rekommendationer och stödja informations- och utbildningsinsatser för registrering.

Kommunikation

 • Utveckla uppdrag, kommunikationsvägar.
 • Spridning av nyheter, analysunderlag och riktlinjer inom registreringsområdet – kommunikationsvägar tas fram.

Funktioner

 • Koncernkontoret, ordförande – ordförande Regional vårdadministrativ funktion (RVF) , reprepresentant i klassifikationsrådet i Södra sjukvårdsregionen för Region Skåne
 • Koncernkontoret – vice ordförande, regional klassifikationskoordinator, kontaktperson nationellt i klassificeringsfrågor, utbildningsansvarig för Södra sjukvårdsregionens klassifikationsutbildning, ingår i nationella arbetsgruppen för utbildning i sjukdomsklassifikation,   klassifikationsrådet i Södra sjukvårdsregionen för Region Skåne
 • Koncernkontoret – medicinsk rådgivare - ordförande i klassifikationsrådet i Södra sjukvårdsregionen för Region Skåne
 • Simrishamns sjukhus – registrering och klassifikation
 • Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus – registrering och klassifikation
 • Centralsjukhuset Kristianstad och Hässleholms sjukhus – registrering
 • Centralsjukhuset Kristianstad och Hässleholms sjukhus – klassifikation – Administratör för klassifikationsutbildningen Södra sjukvårdsregionen för Region Skåne
 • Skånes universitetssjukvård – klassifikation - Är utbildare för klassifikationsutbildningen Södra sjukvårdsregionen, reprepresentant i klassifikationsrådet i Södra sjukvårdsregionen.
 • Skånes universitetssjukhus – klassifikation
 • Skånes universitetssjukhus – registrering
 • Skånes universitetssjukhus – registrering
 • Psykiatri – registrering
 • Psykiatri – klassifikation
 • GSF – registrering
 • Habilitering – registrering och klassifikation
 • Primärvården – registrering
 • Primärvården - klassifikation
 • Vårdgivarservice – registrering – behov av reprepresentant för klassifikation
 • Lasarettet i Landskrona – registrering

Kontaktuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.