Patientadministrativa rådet

Patientadministrativa rådet är en arbetsgrupp som organisatoriskt finns under Regional vårdadministrativ funktion.  Det hanterar och beslutar i frågor inom registrering av vårdadministrativa kontakter samt primär- och sekundärklassificering, det vill säga diagnos- och KVÅ-koder samt DRG. Patientadministrativa rådet består av representanter från förvaltningar/verksamheter

Övergripande uppdrag för Patientadministrativa rådet:
Kontinuerligt sträva efter en gemensam och enhetlig registrering och kodning i Region Skåne för tillförlitlig uppföljning och rapportering. Registrering av vårdhändelser samt kodning ska ske på ett författningsenligt sätt inom all hälso- och sjukvård i Region Skåne. Verksamheterna ska följa den praxis som är beslutad.  
 
En enhetlig registrering och kodning är en förutsättning för att adekvat kunna planera, budgetera och följa upp hälso- och sjukvården. Dessutom finns en skyldighet att nationellt leverera rätt uppgifter för nationell planering och uppföljning av hälsoutvecklingen.  
 
Följande funktioner och kompetenser behöver representeras i gruppen: Regional vårdadministrativ funktion, regional klassifikationskoordinator, vårdadministration SDV, representant från varje verksamhet/förvaltning som har god kunskap om registrering och dess påverkan på utdata, representant från varje verksamhet/förvaltning som har god kunskap om kodning och dess påverkan på utdata.  

Uppdrag för gruppering klassifikation:                   Sjukdomsklassifikation – sjukdoms- och åtgärdsklassificering 
 
Huvudansvarig och samordnare för området är: Regional klassifikationskoordinator  
 
Respektive förvaltning säkerställer att tid avsätts för utsedda representanter att delta i arbetet inom Patientadministrativa rådet. 
 
Riktlinjer/registreringsanvisningar:  
Ta fram regionala riktlinjer för sjukdoms- och åtgärdsklassificering 
Stöd regionalt vid framtagande av lathundar inom sjukdoms- och åtgärdsklassificering 
Stöd regionalt inom sjukdoms- och åtgärdsklassificering vid nya och förändrade avtal 
Godkänna lathundar, riktlinjer och registreringsanvisningar för sjukdoms- och åtgärdsklassificering (för kodverk som används för medicinsk registrering, t ex ICE-10-SE, KVÅ, NASS etc) 
 
Kvalitet: 
Arbeta med att säkerställa god kvalitet inom sjukdoms- och åtgärdsklassificering Kontinuerlig analys av kodningskvalitet och återkoppling till verksamhet (primärklassifikation och sekundärklassifikation-DRG), ta fram statistik 
Arbeta med att det finns följsamhet till Regionala och nationella riktlinjer – – Kan göras på uppdrag av AU eller att gruppen identifierat avvikelser i kodningen. Avvikelser rapporteras till AU 
Arbeta med att säkerställa och utveckla uppföljning och kvalitetssäkring av den kliniska kodningen (inkl rättning av felkodning där underlag ibland kommer från Socialstyrelsen) 
 
Samverka med verksamheter och nätverk 
Samverka med verksamheterna så att kontaktpersoner finns på olika nivåer i verksamheterna för att säkerställa support och stöd i kodningsfrågor, utbildning och uppföljning i dialog med verksamhet - ta fram rollbeskrivning för kontaktpersoner som beslutas av AU/styrgruppen 
Representera i nationella klassificeringsnätverket. (Region Skåne har två representanter) – Regional klassifikationskoordinator och en av deltagarna i patientadministrativa Rådet från verksamheten - beslutas av AU/styrgruppen 
Säkerställa att det finns god representation i Klassificeringsrådet i Södra sjukvårdsregionen från Region Skåne 
 
Utbildning sjukdoms- och åtgärdsklassifikation:  
Prioritera och fördela utbildningsinsatser med hänsyn till tidplan för införande av SDV (från uppdrag klinisk kodning) 
Ta fram underlag för vilken kompetens som behövs hos framtida utbildare i sjukdoms- och åtgärdsklassifikation och att identifiera utbildare i regionen 
Samverka kring utbildningsdag för kodare på regional nivå tillsammans med HR 
Samverka för att ta fram webbutbildning för introduktion sjukdoms- och åtgärdsklassificering  
Samverka för utveckling av fortsättningsutbildning sjukdoms- och åtgärdsklassifikation 
Kravställare mot SDV för vilka koder som ska användas vid årliga uppdateringar av KVÅ-koder – modelleringsarbete Nytt i samband med införande av SDV 
Samverkanspart till Södra sjukvårdsregionen, som är ansvarig för klassifikationsutbildningen, för att säkerställa kontinuerlig utveckling 
 
Kommunikation:  
Utveckla uppdrag, kommunikationsvägar  
Spridning av nyheter, analysunderlag och riktlinjer inom registreringsområdet inom kodningsområdet – kommunikationsvägar tas fram 
 
 
Uppdrag för grupperingen registring:
Registrering vårdadministrativa data kopplat till patientkontakter 
 
Huvudansvarig och samordnare för området är: Regional vårdadministrativ funktion 
 
Respektive förvaltning säkerställer att tid avsätts för utsedda representanter att delta i arbetet inom Patientadministrativa rådet. 
 
Riktlinjer/registreringanvisningar: 
Ta fram regionala riktlinjer för vårdadministrativ registrering av patientkontakter 
Stöd regionalt vid framtagande av riktlinjer/lathundar inom registreringsområdet 
Stöd regionalt inom registrering vid nya och förändrade avtal 
Godkänna registreringsanvisningar för vårdadministrativ registrering av patientkontakter som tas fram inom olika områden innan. Vid oklarheter om definitioner, tolkningar ska det tas upp i Arbetsgrupp gemensamma definitioner registrerade data 
 
Kvalitet: 
Kontinuerlig analys av registreringskvalitet och återkoppling till verksamhet 
Arbeta med att det finns följsamhet till Regionala och nationella riktlinjer – – Kan göras på uppdrag av AU eller att gruppen identifierat avvikelser i kodningen. Avvikelser rapporteras till AU 
 
Samverka med verksamheter och nätverk 
Stöd i regelverk för registrering av vårdadministrativa data  
Samarbetspart när nya anvisningar behöver tas fram för registrering av vårdadministrativa data 
Samarbetspart vid genomgång av förändrade patientavgifter (påverkar registrering) 
 
Utbildning: 
Ta fram rekommendationer och stödja informations- och utbildningsinsatser för registrering 
 
 
Kommunikation: 
Utveckla uppdrag, kommunikationsvägar 
Spridning av nyheter, analysunderlag och riktlinjer inom registreringsområdet – kommunikationsvägar tas fram 
  
2022-11-07 
Beslutat av Styrgrupp regional vårdadministrativ funktion 

Kontaktuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.