Handeksem

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Glukokortikoider
Starkt verkande betametason Betnovat
  mometason Ovixan
Extra starkt verkande klobetasol Dermovat
Mjukgörande medel
  glycerol Miniderm
  glycerol + karbamid Miniderm Duo
  karbamid Canoderm
  propylenglykol Propyless

Förändringar och budskap

För att minska risken för kronicitering betonas vikten av uppföljning 4-6 veckor efter insatt behandling samt remiss till hudläkare för kompletterande utredning och behandling vid utebliven läkning eller recidiverande handeksem.

I rekommenderade mjukgörande medel har kombinationspreparatet Miniderm Duo tillkommit.

Terapiråd 

Lokala glukokortikoider utgör tillsammans med mjukgörande förstahandsbehandling vid handeksem.

Behandling för vuxna och barn

Grundprinciperna för lokalbehandling är samma för vuxna och barn. Regelbunden användning av mjukgörande minskar risken för att handeksem ska blossa upp (1-3).

Grundbehandlingen utgörs av lokala glukokortikoider och mjukgörande (4, 5). Behandlingen bör inledas med tillräckligt hög styrka på den lokala glukokortikoiden, som regel grupp III, för att dämpa eksemet effektivt inom några dagar och bör fortgå tills det läkt ut. Därefter sker successivt minskad applikationsfrekvens till en underhållsbehandling på 2 gånger/vecka i några veckor. För att bekräfta att patienten förstått hur behandlingen skall genomföras och att patientråden följs är klinisk uppföljning viktig och bör utföras inom 6 veckor efter behandlingsstart och därefter fortlöpande med jämna mellanrum. Om handeksemet inte läkt vid uppföljningen eller om eksemet recidiverar efter utläkning, skall patienten remitteras till specialistvård för kontaktallergiutredning med epikutantestning samt vid behov ställningstagande till ljusbehandling eller systemisk läkemedelsbehandling (6).

Oavsett genes är det viktigt att undvika exponering för hudirriterande ämnen (7). Det primära målet bör vara stabil klinisk utläkning av handeksemet.

Topikala läkemedel 

Mjukgörande medel

Det finns ett flertal mjukgörande medel som används mot torr hud vid olika sjukdomar, som till exempel eksem.

Torr hud vid olika sjukdomar

Glukokortikoider

Lokala glukokortikoider är antiinflammatoriska och klådstillande. Lokala glukokortikoider indelas efter styrka i fyra grupper där de svagaste benämns grupp I och de starkaste grupp IV. Procenttalet på steroiden anger inte vilken grupp steroiden tillhör.

Det finns flera beredningar:

  • Salva är fetast och passar till torra, fjällande förändringar.
  • Kräm är mindre fet och upplevs ofta som mer kosmetiskt tilltalande. Kräm bör användas till vätskande eksem och hudveck.
  • Lösning och liniment är i första hand avsedda för hårbotten, men kan ibland användas även vid handeksem.

För god följsamhet bör valet av beredning stämmas av med patienten. Vid korrekt användning är biverkningar av lokala glukokortikoider ovanliga. Kontaktallergi mot lokala glukokortikoider är ovanlig, men kan förekomma.

Att beakta vid behandling

Det vanligaste problemet vid handeksem är underbehandling och bristande följsamhet. Lokalbehandlingen vid handeksem är densamma oavsett genes, men utlösande eller försämrande faktorer som till exempel kontaktallergen eller irriterande substanser bör undvikas. Andra tänkbara bakomliggande orsaker till utebliven förbättring eller försämring av handeksem bör också övervägas och i förekommande fall åtgärdas.

Klåda vid handeksem

Antihistaminer har ingen bevisad effekt mot klådan vid handeksem. Därför har dessa preparat ingen plats vid behandling av handeksem. Viktigaste åtgärd mot klåda är fullgod lokalbehandling och undvikande av försämrande faktorer.

Graviditet och amning

Lokalbehandlingen vid handeksem under graviditet och amning ska fortgå för att inte riskera att resultera i underbehandling (8).

Allmänt

Handeksem är en inflammatorisk hudsjukdom som karaktäriseras av klåda, rodnad, infiltration, papler och i mer akuta tillstånd vesikler och vätskning. I kronisk fas ses ofta förtjockad, lichenifierad hud, med smärtsam sprickbildning och fjällning (9).

Handeksem är vanligt förekommande med ettårs-prevalens på upp till 10 % i den allmänna befolkningen (9,10). Handeksem har stor inverkan på livskvalitet och påverkar oftare än eksem på andra lokaler livskvaliteten negativt (11). Handeksem innebär betydande kostnader för den drabbade individen och för samhället (12, 13). Många faktorer bidrar till uppkomsten av handeksem, där endogena och exogena faktorer kan samverka (13).

Exponering för irriterande eller hudskadande faktorer som vatten, rengöringsmedel, damm, kyla, kontaktallergen och frekvent handskanvändning innebär ökad risk för handeksem (7, 12-14). Därför omfattar omhändertagande av patienter med handeksem identifiering av utlösande och försämrande faktorer både yrkesmässigt och privat. Pedagogiska insatser med råd om prevention är viktiga tillsammans med den medicinska behandlingen och uppföljning (13).

Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade hudsjukdomen (13) och vissa yrken är särskilt utsatta för arbetsrelaterat handeksem som kan leda till kroniska besvär, sjukskrivning och i vissa fall även varaktigt nedsatt arbetsförmåga (12, 13). Vid misstanke om arbetsorsakat handeksem bör patienten informeras om gällande lagstiftning (15) och vid sjukskrivning av patient på grund av handeksem bör remiss till yrkesdermatologisk avdelning övervägas.

Senare tids forskning har beskrivit livsstilsfaktorer såsom rökning, högt BMI och stress som ytterligare riskfaktorer för handeksem (12, 13, 16).

Riktlinjer för handläggning av handeksem från Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV) och Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd (NKK) finns utfärdade.

Referenser Handeksem

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.