Urinvägsinfektion

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Nedre urinvägsinfektion
Förstahandsval vuxna och barn pivmecillinam Selexid
  nitrofurantoin Furadantin
Övre urinvägsinfektion
Se Bakgrundsmaterial och läkemedelsbehandling    

Terapiråd

Asymtomatisk bakteriuri

Asymtomatisk bakteriuri (ABU) definieras som förekomst av relevant mängd bakterier i urin (≥ 105 cfu/ml) utan samtidiga urinvägssymtom. Hos kvinnor, inklusive gravida kvinnor, krävs två konsekutiva odlingar.

Asymtomatisk bakteriuri har hög prevalens, särskilt hos äldre, och ska inte behandlas med antibiotika. Patienter med KAD utvecklar alltid ABU. De enstaka undantag till denna regel som finns rör gravida kvinnor och inför viss urologisk kirurgi.

Nedre urinvägsinfektion

Pivmecillinam och nitrofurantoin rekommenderas som empirisk behandling av nedre urinvägsinfektioner på grund av den stabilt låga resistensen mot dessa antibiotika i primärvården (< 5 %) och på deras höga effektivitet som är väldokumenterad i kliniska studier liksom den låga biverkningsprofilen med de korta behandlingstider som rekommenderas idag.

Övre urinvägsinfektion

Vid feber ges behandling som vid övre urinvägsinfektion, pyelonefrit.

Doseringsrekommendationerna följer Läkemedelsverkets senaste behandlingsrekommendationer.

Behandling för vuxna

Nedre urinvägsinfektion hos kvinnor

Vid okomplicerad eller recidiverande infektion hos kvinnor rekommenderas att man växlar mellan de olika förstahandsmedlen. Behandling av okomplicerad nedre urinvägsinfektion syftar främst till symtomlindring och inte bakteriell utläkning, och antibiotika behövs inte alltid.

I första hand:

 • nitrofurantoin 50 mg x 3 i 5 dagar
 • pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dagar eller 400 mg x 2 i 3 dagar (den senare doseringen främst till kvinnor < 50 år).

I andra hand:

 • Idotrim 160 mg x 2 i 3 dagar men på grund av en ökande resistens hos E. coli (cirka 20 %) rekommenderas urinodling före insättning av Idotrim.

Urinodling rekommenderas vid recidiv eller terapisvikt.

Nedre urinvägsinfektion hos män

Ta alltid urinodling före behandling.

Rekommenderad behandling i första hand:

 • nitrofurantoin 50 mg x 3 i 7 dagar eller
 • pivmecillinam 200 mg x 3 i 7 dagar.

Övre urinvägsinfektion hos vuxna

Ta alltid urinodling, helst även CRP, före behandling.

Rekommenderad behandling vid pyelonefrit hos vuxna:

 • ciprofloxacin 500 mg x 2 i 14 dagar hos män, 7 dagar hos kvinnor
 • trimetoprim/sulfametoxazol 2 tabl x 2 i 14 dagar hos män, 10 dagar hos kvinnor.

Behandling för barn

 • Ta alltid urinodling, helst även CRP, före behandling.
 • Telefonkontakt med barnklinik rekommenderas för alla barn < 2 år.
 • Telefonkontakt med barnklinik ska även övervägas vid pyelonefrit oavsett ålder.

Nedre urinvägsinfektion hos barn

Rekommenderad behandling i första hand:

 • nitrofurantoin 1,5 mg/kg x 2 i 5 dagar.
 • barn > 5 år pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dagar.

I andra hand ges cefadroxil 15 mg/kg x 2 i 5 dagar.

Om resistensmönstret tillåter kan Idotrim övervägas:

 • 160 mg 1 x 2 i 5 dagar om barn över 12 år
 • 100 mg 1 x 2 i 5 dagar om barn under 12 år och vikt > 30 kg
 • 100 mg ½ x 2 i 5 dagar om barn under 12 år med vikt 15–30 kg, alternativt Trimetoprim mixtur 3 mg/kg x 2 i 5 dagar.

Övre urinvägsinfektion hos barn

Om odlingssvar/resistensmönster inte är känt rekommenderas alltid kontakt med barnklinik för behandling. Som alternativ efter odlingssvar rekommenderas trimetoprim/sulfametoxazol (3 + 15) mg/ kg x 2 i 10 dagar.

Behandling vid graviditet

ABU hos gravida behandlas som cystit (undantaget växt av Grupp B streptokocker) då gruppen har en ökad risk för febril urinvägsinfektion.

Urinvägsinfektion hos gravida

Rekommenderad behandling i första hand:

 • nitrofurantoin 50 mg x 3 i 5 dagar (ej i omedelbar anslutning till förlossning) eller
 • pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dagar alt 400 mg x 2 i 5 dagar.

I andra hand under andra och tredje trimestern kan trimetoprim ges 160 mg x 2 i 3 dagar.

Gravida ska följas upp med urinodling 1–2 veckor efter avslutad behandling för UVI/ABU. Vid > 2 cystitepisoder eller kvarstående ABU rekommenderas profylax med nitrofurantoin 50 mg eller cefadroxil 500 mg till natten under återstoden av graviditeten.

Antibakteriella läkemedel

Kontraindikationer och försiktighet

Nedsatt njurfunktion

Vid GFR < 40 ml/minut ska nitrofurantoin användas med försiktighet på grund av risk för neurotoxiska biverkningar men också på grund av begränsad effekt då utsöndringen av verksam substans i urinen blir låg.

Observera att dosreduktion av både ciprofloxacin och trimetoprim/sulfametoxazol ska övervägas hos äldre och andra med nedsatt njurfunktion (se fass.se).

Att beakta vid behandling

Infektionsprofylax vid KAD

I en Cochraneanalys (publicerad november 2003) drar författarna konklusionen att det inte finns tillräckligt med bevis för att stödja användning av metenaminhippurat (Hiprex) som urinvägsprofylax.

Antibiotikaresistens

Arbetsgruppens intentioner är fortsatt att få ner den totala antibiotikaanvändningen och speciellt kinolonanvändningen genom att dessa medel inte ska användas på okomplicerade urinvägsinfektioner.

På grund av den höga resistensen hos E. coli för ciprofloxacin och trimetoprim (trimetoprim/sulfametoxazol) är dessa preparat inte heller längre förstahandsmedel vid nedre ej febril UVI hos män. När det gäller cefalosporiner är det troligen fram­ för allt den parenterala användningen som driver resistensen men även perorala preparat bidrar, varför cefadroxil för flera år sedan togs bort från rekommendationslistan vid nedre UVI hos kvinnor.

 • Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård –behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket. 2017, 5, 21-36. (lakemedelsverket.se)
 • Gupta, K.; Hooton, T.M.; Naber, K.G.; Wullt, B.; Colgan, R.; Miller, L.G.; Moran, G.J.; Nicolle, L.E.; Raz, R.; Schaeffer, A.J.; et al. International clinical practice guidelines for the treatment of acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women: A 2010 update by the Infectious Diseases Society of America and the European Society for Microbiology and Infectious Diseases. Clin. Infect. Dis. 2011, 52, e103–e120, doi:10.1093/cid/ciq257.Kim, D.K.
 • Kim, J.H.; Lee, J.Y.; Ku, N.S.; Lee, H.S.; Park, J.Y.; Kim, J.W.; Kim, K.J.; Cho, K.S. Reappraisal of the treatment duration of antibiotic regimens for acute uncomplicated cystitis in adult women: A systematic review and network meta-analysis of 61 randomised clinical trials. Lancet Infect. Dis. 2020, 20, 1080–1088, doi:10.1016/S1473-3099(20)30121-3.
 • Jansaker, F.; Thonnings, S.; Hertz, F.B.; Kallemose, T.; Vaernet, J.; Bjerrum, L.; Benfield, T.; Frimodt-Moller, N.; Knudsen, J.D. Three versus five days of pivmecillinam for community-acquired uncomplicated lower urinary tract infection: A randomised, double-blind, placebo-controlled superiority trial. EClinicalMedicine 2019, 12, 62–69, doi:10.1016/j.eclinm.2019.06.009.
 • Ferry, S.A.; Holm, S.E.; Stenlund, H.; Lundholm, R.; Monsen, T.J. Clinical and bacteriological outcome of different doses and duration of pivmecillinam compared with placebo therapy of uncomplicated lower urinary tract infection in women: The LUTIW project. Scand. J. Prim. Health Care 2007, 25, 49–57, doi:10.1080/02813430601183074.

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.