Redaktion för regionala medicinska riktlinjer

Med anledning av det nationella systemet för kunskapsstyrning har en Riktlinjeredaktion inrättats i Region Skåne för att underlätta framtagandet av regionala kunskapsstöd. I linje med den nationella modellen för kunskapsstyrning ska Region Skånes riktlinjer så långt som möjligt utgå från nationellt framtagna kunskapsstöd.

Redaktionen ansvarar för att samordna regionala medicinska riktlinjer i Skåne. Det innebär att se till att regionalt framtagna riktlinjer standardiseras samt att nationella förlagor anpassas till regionala förhållanden.

Redaktionen bemannas av medicinska rådgivare från Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, webbredaktör för Vårdgivare Skåne och administratör.

Kontakta redaktionen via e-post: KSredaktion@skane.se.

För det medicinska sakinnehållet i regionala kunskapsstöd ansvarar sakkunniga i samarbete med LPO. Kunskapsstyrningsrådet prioriterar och beslutar om ansökningar för nya kunskapsstöd. 

Ansökan kan även göras genom att fylla i ett pdf-dokument och mejla till redaktionen. 

Ansökan om ny regional riktlinje eller vårdprogram (pdf)

Process för framtagande av kunskapsstöd

 • Redaktionen går igenom din ansökan och prövar om det tilltänkta kunskapsstödet påverkas av andra befintliga kunskapsstöd, lagstiftning eller politiska beslut. Redaktionen kontaktar dig för dialog. 

  Ett LPO utses som huvudansvarigt och föreslår en författargrupp. Om en lokal arbetsgrupp (LAG) behövs för att skapa en författargrupp måste LPO skicka en ansökan om LAG till AU-Kunskapsstyrningsrådet. 

  Ansökan om LAG

 • Beslut om huruvida ansökan godkänns, behöver kompletteras eller får avslag sker i Kunskapsstyrningsrådet.

  Vid godkännande

  Om ansökan godkänns har författare och redaktionen avstämning om rubriker, omfattning och preliminär tidsplan. Författargruppen påbörjar skrivprocessen och stämmer av med redaktionen under skrivandets gång. Författargruppen skickar det färdiga utkastet till LPO, som efter sitt godkännande skickar det vidare till redaktionen.

  Vid komplettering

  Vid behov av komplettering eller andra förändringar hjälper redaktionen till med redigering av anmälan i samråd med författare och LPO.

  Avslag

  Om ansökan skulle avslås återkopplar redaktionen till dig som skickat in ansökan samt till tilltänkta författare och LPO med Kunskapsstyrningsrådets motivering.

 • Redaktionen skickar utkastet på remissrunda till berörda verksamheter för granskning. Inkomna remissvar sparas och sammanställs av redaktionen inför gemensam genomgång. Författare justerar texten utifrån inkomna remissvar och stämmer av med LPO.

 • Redaktionen redigerar och stämmer av slutversionen med författare och LPO, och skickar sedan det färdiga kunskapsstödet till AU-Kunskapsstyrningsrådet.

 • Beslut om godkännande, komplettering eller avslag sker i Kunskapsstyrningsrådet. Vid beslut om komplettering samråder författare och/eller LPO med redaktionen och ytterligare remissrunda kan komma att bli aktuell. Vid avslag återkopplar redaktionen med motivering.

 • Efter beslut om godkännande från Kunskapsstyrningsrådet fastställer Hälso- och sjukvårdsdirektören aktuellt regionalt kunskapsstöd i 3 år. Redaktionen publicerar kunskapsstödet på respektive vårdriktlinjesida och återkopplar till författare och LPO.

  Vårdriktlinjer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.