Barnskyddsteam

I Region Skåne finns tre tvärprofessionella team. Barnskyddsteamen arbetar med barnskyddsfrågor och våld i nära relation, gentemot personal inom all offentlig och privat hälsovård, sjukvård och tandvård, i Skåne.

Varje team bemannas av läkare, sjuksköterska och socionom. Organisatoriskt tillhör barnskyddsteamen de barnmedicinska klinikerna i Helsingborg, Kristianstad och Skånes universitetssjukhus (Malmö/Lund).

Kontaktuppgifter

Vad kan barnskyddsteamen hjälpa till med?

 • Barnskyddsteamen erbjuder rådgivning och stöd i handläggning vid misstanke om att barn far illa, vid frågor om barn som anhöriga, oro för väntat barn samt våld i nära relationer.

  Teamen ger stöd vid anmälnings- och utredningsprocesser, råd om skadedokumentation och spårsäkring samt gällande riktlinjer i e-journal och patientadministrativa system.

 • Teamen erbjuder olika typer av utbildningsinsatser utifrån verksamheternas önskemål och behov. Vi erbjuder föreläsningar, seminarier och workshops inom

  • våld i nära relationer
  • barn som anhöriga
  • barn som riskerar fara illa
  • oro för väntat barn 
 • Teamen stöttar verksamheter att utveckla metoder för att öka vårdpersonalens möjlighet att upptäcka och agera för barn som riskerar fara illa eller att upptäcka våld i nära relationer, exempelvis:

  • Nya lokala rutiner och information till nyanställd personal.
  • Nya metoder för att upptäcka barn som riskerar fara illa.
  • Händelseanalyser utifrån ett barnskyddsperspektiv på uppdrag av verksamhetschef med syfte att belysa positiva barnskyddsinsatser och missade möjligheter att uppmärksamma barn som far illa.
  • Stödja utvecklingsprojekt. 
 • Barn som riskerar fara illa eller far illa behöver ofta stöd från flera verksamheter inom vården och olika myndigheter. Barnskyddsteamen arbetar för att stärka samarbetet inom hälso- och sjukvården och med andra myndigheter.

Övrig information

 • För att stödja arbetet på lokal nivå har verksamhetsansvarig chef ansvar för att nedanstående punkter genomförs på enheten:

  • Utse en namngiven kontaktperson på relevant nivå, med uppgift att hålla sig informerad inom området barn i utsatta livssituationer, delta i utbildningar inom ämnesområdet samt att initiera fortbildning och sprida information inom den egna enheten.
  • Utarbeta verksamhetsanpassade rutiner för hur medarbetare i vården ska agera och få stöd att uppmärksamma barn som far illa eller riskerar fara illa.
  • Upprätta lokala rutiner för samverkan med socialtjänsten, och vid behov med förskola/skola och vårdgrannar, i syfte att samordna och effektivisera myndigheters/verksamheters insatser vid misstanke om barn som far illa eller riskerar att fara illa.

  Beskrivning av kontaktpersonens uppdrag finns i handlingsprogrammet:

  Barn som far illa (pdf)

  Barnskyddsteamen i Skåne anordnar lokala träffar och utbildningar för kontaktpersoner/barnombud. Har du frågor kring kontaktpersonsuppdraget så hör av dig till ditt lokala Barnskyddsteam.

  Anmäl ny kontaktperson för barn som far illa

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.