God läkemedelsbehandling till äldre

Äldre patienter är generellt sett känsligare för läkemedels effekter, samtidigt har läkemedelsanvändningen fördubblats hos de äldsta de senaste 20 åren och äldre förskrivs potentiellt olämpliga läkemedel.

Många äldre har polyfarmaci, vilket leder till ökad risk för biverkningar och interaktioner. Rapporter visar vidare att det finns brister i äldres läkemedelsbehandling såsom över- och underbehandling, olämpliga dos- och behandlingsregimer samt att potentiellt olämpliga preparat förskrivs.

Dessa preparat, som bör undvikas om inte särskilda välgrundade skäl finns, är långverkande bensodiazepiner, läkemedel med betydande antikolinerga effekter, tramadol och propiomazin (Propavan), kodein inklusive kombinationer (tex Citodon) och glibenklamid. 

Socialstyrelsen har 2017 reviderat nationella indikatorer för äldres läkemedelsterapi. 

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (Socialstyrelsen)

Vid behandling av äldre rekommenderas generellt förfarandet start low go slow, samt vikten av att extra noga utvärdera och följa upp behandlingen.  

Mer om God läkemedelsbehandling till äldre

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter