Process för framtagande av kunskapsstöd

Här kan du läsa om de olika stegen i framtagandet av kunskapsstöd.

Processen steg för steg

 • Redaktionen går igenom din ansökan och prövar om det tilltänkta kunskapsstödet påverkas av andra befintliga kunskapsstöd, lagstiftning eller politiska beslut. Redaktionen kontaktar dig för dialog. 

  Ett LPO utses som huvudansvarigt och föreslår en författargrupp. LPO måste skicka en ansökan om LAG till AU-Kunskapsstyrningsrådet om en lokal arbetsgrupp (LAG) behövs för att skapa en författargrupp.

  Ansökan om LAG

 • Kunskapsstyrningsrådet beslutar om ansökan godkänns, behöver kompletteras eller får avslag.

  Vid godkännande

  Författare och redaktionen har avstämning om rubriker, omfattning och preliminär tidsplan om ansökan godkänns. Författargruppen börjar skrivprocessen och stämmer av med redaktionen under skrivandets gång. Författargruppen skickar det färdiga utkastet till LPO som skickar det vidare till redaktionen efter sitt godkännande.

  Vid komplettering

  Redaktionen hjälper till med redigering av anmälan i samråd med författare och LPO vid behov av komplettering eller andra förändringar.

  Avslag

  Redaktionen återkopplar till dig som skickat in ansökan samt till tilltänkta författare och LPO med Kunskapsstyrningsrådets motivering om ansökan avslås.

 • Redaktionen skickar utkastet på remissrunda till berörda verksamheter för granskning. Inkomna remissvar sparas och sammanställs av redaktionen inför gemensam genomgång. Författare justerar texten utifrån inkomna remissvar och stämmer av med LPO.

 • Redaktionen redigerar och stämmer av slutversionen med författare och LPO, och skickar sedan det färdiga kunskapsstödet till AU-Kunskapsstyrningsrådet.

 • Beslut om godkännande, komplettering eller avslag sker i Kunskapsstyrningsrådet. Vid beslut om komplettering samråder författare och/eller LPO med redaktionen och ytterligare remissrunda kan komma att bli aktuell. Vid avslag återkopplar redaktionen med motivering.

 • Efter beslut om godkännande från Kunskapsstyrningsrådet fastställer Hälso- och sjukvårdsdirektören aktuellt regionalt kunskapsstöd i 3 år. Redaktionen publicerar kunskapsstödet på respektive vårdriktlinjesida och återkopplar till författare och LPO.

  Vårdriktlinjer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.