IVPA och sjukvårdslarm

Samlad information till räddningstjänsten angående IVPA och sjukvårdslarm.

IVPA och sjukvårdslarm

 • Allmänt om IVPA och sjukvårdslarm samt övrigt bistånd från räddningstjänst till ambulanssjukvården.

  Socialstyrelsen har gett de regionala företrädarna för ambulanssjukvård, uppgiften att samordna IVPA och Sjukvårdslarm.

  En gemensam arbetsgrupp med företrädare för de skånska räddningstjänsterna och Region Skåne har reviderat samverkansavtalet som reglerar överenskommet uppdrag.   

  Region Skåne har ett samverkansavtal med alla skånska räddningstjänster gällande IVPA, sjukvårdslarm samt ambulansassistans.

 • Avtalsmall för Räddningstjänsten och Region Skåne angående Räddningstjänstens deltagande vid IVPA- (I Väntan På Ambulans) larm och Sjukvårdslarm samt vid övrig assistans till ambulanssjukvården i Region Skåne.

 • Behandlingsriktlinjer för räddningstjänsten i Skåne framtaget av Region Skåne.

 • Vid Sjukvårdslarm utförs prehospital akutsjukvård och dokumentation om tillståndet, åtgärder och eventuella komplikationer ska föras på sjukvårdsrapporten. Sekretess för vårdtillfället gäller.

  För den enskilda räddningstjänsten gäller att sjukvårdsrapporten som är korrekt ifylld ska skickas till ivpa.dokumentation@skane.se innan e-fakturan.

  Sjukvårdsrapport (pdf)

  Region Skåne ska föra statistik över vilka typer av uppdrag så att verksamhetens omfattning och kostnadseffektivitet kan kontrolleras. Statistiken ska föras månadsvis och redovisas halvårsvis.

  Räddningstjänsten ska ha ett fungerande avvikelsesystem där alla incidenter som inneburit men eller skada, eller hot om sådan skada, för patient rapporteras till ansvarig läkare. Avvikelserna kan i de flesta fall troligen färdigbehandlas av den enskilda räddningstjänsten internt.

  Kopia på avslutad utredning och beslutad åtgärd eller förbättring skickas till Region Skåne. Vid mera komplicerade fall kan avvikelsen skickas till Region Skåne för vidare handläggning.

  Avvikelser gällande SOS-alarm ska skickas till Region Skåne för kännedom.

  • Enligt SOSFS 2009:10 finns det en skyldighet att dokumentera.
   Dokumentationen ska innehålla

   1. Ärendenummer
   2. Datum tidpunkt och plats för uppdraget
   3. Vidtagna åtgärder
   4. RSID på medicinskt ansvarig i ambulansteamet MA

   Sjukvårdsrapport (pdf)

   Sjukvårdsrapporten skickas efter utfört uppdrag digitalt till  ivpa.dokumentation@skane.se.

   Texten ska vara läslig så att det är möjligt med uppföljning och forskning.

  • Sekretesslagen 1980:100 innehåller både regler om tystnadsplikten och sekretess gällande dokument. Det gäller all personal inom hälso- och sjukvården och personal i andra grundbefattningar men som enligt delegering utför hälso-och sjukvårdsuppgifter.

   Sekretessen är till för att skydda den enskilde medborgaren.

   Om det inte står helt klart (ingen tveksamhet) att en uppgift kan lämnas ut, så gäller sekretess, även inför anhöriga.

   Sekretess gäller inte för uppgifter som behöver inhämtas för vårdens direkta utförande. Som grundregel kan dock sägas att den som utför en vårdåtgärd som regel ska tänka att det är tveksamt om uppgift kan lämnas ut, och alltså vanligen hålla på sekretessen hårt. Man får sedan i efterhand, när så behövs, ta en diskussion och kontrollera vad som är mest korrekt.

   Det är mycket lättare att vara för släpphänt med sekretess än att man håller på den för hårt.

   Tydliga undantag från att sekretess gäller

   • Domstol, åklagare, polis, kronofogde och skattemyndighet kan få ut uppgift om att en person vistas på en viss sjukvårdsinrättning.
   • Uppgifter som behövs för rättsmedicins undersökning.
   • Uppgifter som socialstyrelsen begär.
   • Uppgifter som behövs för att ta bort en olämplig studerande från högskoleutbildning.
   • Uppgift som vägverket behöver för att bedöma körkortsindragande.

   Begränsningar i sekretess

   Sekretess gäller inte för uppgifter till åklagarmyndighet eller polis om det gäller misstanke om brott mot barn, det vill säga en person som inte fyllt 18 år. Sekretess gäller inte heller vid brott där det är minst 2 år fängelse, det vill säga mord, dråp, mordbrand, grov våldtäkt och grovt narkotikabrott. I dessa fall är det en skyldighet att lämna ut uppgifterna på begäran.

   Vid tveksamhet i det enskilda fallet om sekretess kan släppas, ska närmaste eller högre chef rådfrågas frikostigt.

   Sekretessbestämmelser finns även inom andra lagar, till exempel gällande Räddningstjänst- och Socialtjänstlagen men med liknande innebörd, det vill säga att man ska tänka noga på sekretessen.

   När sunda förnuftet säger att sekretess nog gäller, så är det oftast så.

   Mer om sekretess

 • Mål

  Region Skånes målsättning är att ha certifierade instruktörer som är utsedda och utbildade för uppdraget att instruera räddningstjänsterna i deras uppdrag för IVPA.

  Syfte

  Syftet är att bedriva kvalitetssäkrad utbildning för räddningstjänstpersonal som ska utföra IVPA uppdrag och att den bedrivs med samma goda kvalitet över hela regionen.

  Nätverk för utbildningsansvariga

  Region Skånes ambulanssjukvård skapar tillsammans med Skånes räddningstjänstförbund ett nätverk för samordning och samsyn gällande utbildning kopplat till IVPA uppdrag.

  Nätverket består av representanter från såväl ambulanssjukvård som räddningstjänster. Det leds av funktion i Regional utbildningsenhet för prehospital vård.

  Nätverket har regelbundna möten, minst en gång per termin och ser till att räddningstjänsterna får uppdateringar och information gällande prehospital vård, så samarbetet gagnat samverkan och tredje man.

  Nätverket är uppbyggt enligt ”train-the-trainer”-struktur och deltagarna i nätverket är huvudinstruktörer i den egna verksamhetens utbildningsorganisation.

  Utbildningsplan för Räddningstjänsten

  Grundutbildningen består av 9 timmar och genomförs vid introduktionen. Den årliga repetitionsutbildningen består av 3 timmar enligt den fastställda utbildningsplanen.

  Att vara instruktör

  Instruktörer gällande IVPA är utsedda av räddningstjänsten. De utbildas av Region Skåne.

  Instruktörer ansvarar för kontakt med den utsedda mentorn i ambulanssjukvården vid planering av utbildningsinsats, så utbildningen genomförs med god kvalitet och hänsyn tas gentemot ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer, direktiv, rekommendationer och senaste evidens.

  I efterarbetet ingår sammanställning av utvärdering på aktuella utbildningen och redovisning av vilka personer som deltagit.

  Senast sista dagen i månaden ska deltagarlistor, sammanställning av utvärderingen och underlag för uppdragsersättning vara Region Skåne tillhanda.

  Lönen är 247 kronor/timme exklusive sociala avgifter. Eftersom åtagandet att vara instruktör för Region Skåne är långsiktigt kommer kompetensutveckling och andra stimulansåtgärder att erbjudas kostnadsfritt.

 • Grundutbildningens omfattning är 9 timmar. Här hittar du grundutbildningens delar och hjälpmedel.

  Hjälpmedel

  • Syfte

   Att säkerställa kunskaper HLR och utbilda i D-HLR enligt HLR-rådets riktlinjer.

   Mål

   Efter genomförd utbildning skall deltagaren ha kunskaper för att utföra HLR och D-HLR samt förstå vikten av medborgarens tidiga insats vid hjärtstopp.

  • Syfte

   Att säkerställa den teoretiska och praktiska kunskapen i användning av pocketmask och hantering av utrustning för detta.

   Mål

   Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha kunskap att med enkla metoder kunna diagnostisera ofri luftväg, etablera fri luftväg.

   Innehåll

   • Luftvägens anatomi
   • Lungsjukdomar

   Hjälpmedel

   Pocketmask

  • Syfte

   Att ge teoretisk och praktisk kunskap i kinematik och dess konsekvenser hos traumapatienten samt kännedom om den immobiliseringsutrustning som ambulanssjukvården använder.

   Mål

   Efter utbildningsblockets genomgång skall deltagaren ha kunskaper i att kunna upptäcka kritisk/icke kritisk skadad patient samt kunskaper för att kunna vara behjälplig till ambulanssjukvården i användandet av olika immobiliseringshjälpmedel.

   Innehåll

   • L-ABCDE
   • Kinematik och dess konsekvenser
   • Immobiliseringsutrustning poängtera vikten av manuell stabilisering
   • Vårdprogram Losstagning
   • Frakturlära   

   Hjälpmedel

   Immobiliseringsutrustning

   • 2 timmar D-HLR
   • Dokumentation sjukvårdsrapport
   • Repetition av D-HLR i olika scenarier med anknytning till trauma.
   • Teoretiskt kunskapsprov
 • Räddningstjänsten tillhandahåller nödvändigt förbrukningsmaterial för uppdraget. Utrustning som ska finnas i sjukvårdsväskan:

  • Defibrillator
  • Rakhyvlar
  • Defibrillator elektroder
  • Pocketmask
  • Elastiska binda
  • Häfta
  • Engångshandskar
  • ABS förband
  • Klädsax
  • Alcogel (handdesinfektion)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.