Patientavgifter

Här hittar du avgifter för bland annat öppenvård, intyg och åtgärder som inte är på grund av sjukdom eller skada.

Den 1 januari 2017 ändras vissa avgifter. De nya avgifterna ska minska administrationen och möjliggöra digitala lösningar för betalning.

Nyhet - Nya patientavgifter från 2017 i korthet

Patientavgifter 2017

 • Grundläggande regler

  Patientavgifter i Hälso- och sjukvård gäller alla bosatta (folkbokförda) i Sverige och även för de som är bosatta i andra länder när de ska betala samma vårdavgift som bosatta inom landstinget.

  Om patientavgiften

  Patienten behöver inte själv betala hela kostnaden för vård och behandling på grund av skada eller sjukdom. Det är endast en mindre del, patientavgiften, som betalas. Detta finns reglerat i beslut av Regionfullmäktige samt i andra nationella regler. 

  Patientavgift erläggs enligt Region Skånes (vårdlandstingets) regler. Vid besöket betalas avgiften kontant eller med kort. Om patientavgift inte betalats vid besöket skickas faktura som samlingsräkning en gång per månad.

  I avgiftshänseende skiljs på:
  • Vård och behandling enligt Hälso- och sjukvårdslagen på grund av sjukdom eller skada
  • Åtgärder som inte är på grund av sjukdom. Det kan handla om förebyggande vård, hälsoundersökningar, vaccinationer eller vissa typer av intyg.

  Observera att alla anställda inom Region Skåne har att följa gällande avgifter som är beslutade av Regionfullmäktige och kan inte ändras av chef eller anställd vårdpersonal.

 • Asylsökande och papperslösa

  Här hittar du information om avgifter för asylsökande och papperslösa. Observera att det är samma patientavgifter för papperslösa som för asylsökande.

  Patientavgifter för asylsökande regleras i ”Förordning om vårdavgifter m m för vissa utlänningar" (SFS1994:362).

  För papperslösa gäller Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

  LMA-kort

  Den asylsökande skall uppvisa ett giltigt ”Tillfälligt LMA-kort för utlänning i Sverige” utfärdat av Migrationsverket (LMA = lagen om mottagande av asylsökande) för att få subventionerad vård.

  LMA-kortet är försett med foto och personuppgifter samt ett dosnummer som kan identifiera den asylsökande.

  Hälsoundersökning

  Samtliga asylsökande och papperslösa har rätt till hälsoundersökning som genomförs enligt Region Skånes tillämpningar.

  • Asylsökande och papperslösa som fyllt 18 år

   Asylsökande och papperslösa som fyllt 18 år har rätt till:

   • Omedelbar vård och vård som inte kan anstå
   • Mödrahälsovård
   • Förlossningsvård
   • Preventivmedelsrådgivning
   • Vård vid abort
   • Vård och åtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168).

   Patientavgifter vårdcentral

   Omedelbar och vård som inte kan anstå - alla som fyllt 18 år 

   Läkarbesök

   50 kr

   Sjukvårdande behandling

   25 kr

    

   Planerad vård - alla som fyllt   18 år 

   Läkarbesök

   utomlänsavgift

   Sjukvårdande behandling

   utomlänsavgift

   Patientavgifter inom läns- och regionsjukvården

   Omedelbar vård och vård som inte kan anstå - alla som fyllt 18 år 

   Besök efter remiss från primärvården. Avgiften gäller inte bara första besöket, utan tills patienten är färdigbehandlad samt vid erforderligt besök efter utskrivning. Gäller även när specialist remitterar vidare till annan specialist.  

   Läkarbesök

   50 kr

   Sjukvårdande behandling, efter   remiss av läkare inom offentlig vård

   25 kr

   Hembesök

   50 eller 25 kr, enl. ovan

    

   Omedelbar vård och vård som inte kan anstå, utan remiss - alla som fyllt 18 år 

   Besök utan remiss från primärvården. Samma avgifter som bosatta och folkbokförda i Sverige. 

   Läkarbesök

   300 kr

   Sjukvårdande behandling

   200 kr

   Hembesök

   300 eller 200 kr, enl. ovan

    

   Planerad vård - alla som fyllt   18 år 

   Läkarbesök

   utomlänsavgift

   Sjukvårdande behandling

   utomlänsavgift

   Avgiftsbefriade besök

   Omedelbar vård och vård som inte kan anstå till de över 85 år

   Vård vid MVC och BVC

   Remiss från MVC och BVC

   Förlossningsvård

   Vård enligt smittskyddslagen

   Hälsoundersökning

   Slutenvård

   Asylsökande är avgiftsbefriade när de är inlagda, s k slutenvård.

   Uteblivna besök

   Vid uteblivna tidsbeställda besök gäller dubbel besöksavgift.

   Avgift vid uteblivet besök   (gäller ej avgiftsbefriade besök) 

   Hos läkare vid vald vårdcentral, eller med remiss från primärvården (2 x 50 kr)

   100 kr

   Sjukvårdande behandling hos vald vårdcentral, eller med remiss från primärvården (2 x 25 kr)

   50 kr

   Hos specialistläkare, utan remiss från primärvården (2 x 300 kr)

   600 kr

   Sjukvårdande behandling, utan remiss från primärvården (2 x 200 kr)

   400 kr

   Tandvård

   Besök hos tandläkare inom Folktandvården (vuxna) eller privat tandläkare som har avtal med Region Skåne

   50 kr

    

  • Asylsökande och papperslösa som inte har fyllt 18 år

   Asylsökande och papperslösa som inte fyllt 18 år har rätt till:

   Fullständig hälso- och sjukvård samt tandvård.

   Patientavgifter vårdcentral

   Omedelbar och planerad vård - alla som inte fyllt 18 år 
   Läkarbesök 0 kr
   Övriga besök 0 kr

   Patientavgifter inom läns- och regionsjukvården

   Omedelbar och planerad vård  
   Läkarbesök 0 kr
   Övriga besök 0 kr

   Slutenvård

   Asylsökande är avgiftsbefriade när de är inlagda (s k slutenvård).

   Tandvård

   Besök hos tandläkare inom Folktandvården  (barn under 18 år) eller privat tandläkare som har avtal med Region Skåne 0 kr

   Besök hos annan vårdgivare

   Vid besök hos annan vårdgivare än ovan angiven, gäller landstingets patientavgifter (enligt ovan).

 • Besök - läkare, annan personal och undersökning
  • Avgiftsbefriade besök

   Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar om avgiftsbefrielse

   Från 1 januari 2017 är det endast Hälso- och sjukvårdsdirektören som har rätt att besluta om avgiftsbefrielse för vissa patientgrupper. Gäller även eventuell förlängning av tidigare beslut. Verksamhetschefer har däremot rätt att avgiftsbefria enskilda personer, efter utredning av läkare eller kurator.

   Åtgärder som till exempel triagering och SIP/SVPL

   Åtgärder som till exempel triagering, avstämningsmöten och SIP/SVPL räknas inte som besök i öppen vård. Patient/närstående betalar ingen avgift när de medverkar i sådana aktiviteter.

   Avgiftsbefriade besök

   • Över 85  år
   • Akuta återbesök inom samma dygn (24 timmar) på samma klinik eller motsvarande med samma sjukdom.
   • Anhållna, häktade, intagna vid statens kriminalvårdsanstalter.
   • Barn- och ungdomshabilitering.
   • Barnhälsovård (BVC).
   • Barn under 18 år.
   • Barn och ungdomar omhändertagna för vård enligt LVU.
   • Dialysbehandling.
   • Helhetsbedömning/rehabiliteringsplan (besök tills med FK).
   • Infektioner: Behandling av infektioner som uppstått i samband med sjukhusvistelse (sjukhussjukan).
   • Medicinadministrering/inställning – gäller endast psykiatrisk vård.
   • Missbruk, behandling i anledning av alkohol- och drog-, avser endast akuta besök.
   • Mödrahälsovård- Åtgärder i form av vård och behandling i samband med graviditet hos barnmorskemottagningar och andra mottagningar till exempel specialist- och sjukgymnastik- mottagningar även hos specialistmottagningar på sjukhus. Gäller även hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder i samband med graviditeten. Här hittar du avgifter för intyg.
   • Preoperativa endagsundersökningar (före inskrivning i sluten vård).
   • Psykiatrisk barn- och ungdomsvård (BUP).
   • Psykiatrisk vård enligt LRV + LPT.
   • Regelbunden medicinering under överinseende.
   • Smittsamma sjukdomar – smittskyddslagen.
   • Besök på ungdomsmottagning.
   • Vuxenhabilitering

    

   Avgiftsbefriade remissbesök

   • Remissbesök hos läkare: Remissen skall vara utfärdad av läkare eller tandläkare. Gäller endast remissbesöket, alltså det första besöket.
   • Barn under 18 år
   • Akutremiss från offentligt finansierad specialist till specialist, samma vårdtillfälle, som kräver omedelbar medicinsk bedömning (inom 24 timmar).
   • Från mödravårdscentral (MVC) och barnavårdscentral (BVC)
   • Från ungdomsmottagning
   • Inneliggande patient som behandlas i öppen vård på annan klinik (konsultbesök).
   • Strålbehandling, efter remiss från läkare anställd hos sjukvårdshuvudmannen (Region Skåne).

   Avgiftsbefridade besök hos annan personal (sjukvårdande behandling)

   Besök hos sjuk-, distrikts- och undersköterska samt skötare på vårdcentral är avgiftsbefriade.

   Födelsekontrollerande verksamhet är avgiftsbefriad

   • Abort-, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning, med eller utan gynekologisk undersökning, inklusive förskrivning av p-medel, hos läkare.
   • Hos annan än läkare
   • Recept

   Polikliniska besök med anledning av sterilisering och abort är avgiftsbelagda i enlighet med avgifter vid läkarbesök på grund av sjukdom. Dessa besök ger rätt till reseersättning.

   Screeningundersökningar som är avgiftsbefriade

   • Mammografiundersökning
   • Gynekologisk cellprovskontroll under 30 år

   Avgiftsbefriade besök avseende medicinsk service och provtagning

   Medicinsk service är till exempel röntgenundersökningar, ultraljudsundersökningar, endoskopiska undersökningar (koloskopi, sigmoideoskopi, gastroskopi, bronchoskopi och cystoskopi) och kliniskt fysiologiska undersökningar som utförs av annan än patientens behandlande läkare, samt laboratorieanalyser.

   • Besök hos läkare med ersättning från sjukvårdshuvudman, avgift 0 kr.

   Avgifter för provtagning, 0 kr.

   Recept

   E-recept, avgift 0 kr.

   Smittskydd

   Se avsnittet Smittskydd

   Avgiftsbefriade besök tandvård

   Se avsnitt Tandvård i den öppna hälso- och sjukvården

   Telefon- eller brevkontakt och forskning

   Se avsnittet Telefon- eller brevkontakt och forskning

  • Läkarbesök

   Avgifterna avser de tillfällen då patient träffar läkare för diagnostik, vård eller behandling.

   Läkarbesök Avgift
   på  vårdcentral* /specialist i allmänmedicin 200 kr
   hos andra specialister än i allmänmedicin 300 kr
   på sjukhusens akutmottagningar** 400 kr

   *) Patientavgift för besök på vårdcentral gäller oaktat yrkesgrupp/specialitet. Obs undantag när avgiftsbefriade besök gäller.

   **) Gäller inrättade akutmottagningar oavsett specialitet

   Besöket ger rätt till:

   - intyg för att få sjukpenning
   - reseersättning
   - registrering för högkostnadsskydd (betalda besök)

  • Läkarbesök inom specialistvård med remiss

   Besök hos specialistvård med remiss

   Vid remissbesök från primärvård/tandvård till specialistvård (även privat specialist) erläggs patientavgift med 100 kronor vid första remissbesöket.

   Remissen skall vara utfärdad av läkare eller tandläkare. 

   Remissbesök Avgift
   Från läkare med ersättning från sjukvårdshuvudmannen 100 kr
   Från övriga läkare  Gällande patientavgift

    

   Besöket ger rätt till:

   • intyg för att få sjukpenning
   • reseersättning
   • registrering för högkostnadsskydd (betalda besök)
  • Besök hos annan personal (sjukvårdande behandling)

   Avgifter gäller besök på grund av sjukdom, och då sjukvårdande behandling självständigt utförd av annan än läkare.

    Sjukvårdande behandling på vårdcentral
   Besök på vårdcentral  Gäller oavsett behandlingsspecialitet 200 kr
   Besök hos sjuk-, distrikts- och undersköterska samt skötare på vårdcentral   0 kr
   Sjukvårdande behandling på sjukhus eller specialistmottagning
   Besök hos annan personal än läkare 200 kr

   Besöket ger rätt till:

   • intyg för att få sjukpenning
   • reseersättning
   • registrering för högkostnadsskydd (betalda besök)
  • Hembesök

    Vid hembesök är avgiften samma som gällande besöksavgift

   Läkarvård Patientgrupp/villkor Avgift
   Besök av läkare från vårdcentral gäller även specialist i allmänmedicin och psykiatriker   Gäller varje patient som behandlas i hemmet 200 kr
   Besök av övriga specialister  Gäller varje patient som behandlas i hemmet 300 kr
   Hembesöksbil gäller även jourtid  200 kr
   Sjukvårdande behandling Patientgrupp/villkor Avgift
   Besök av personal från vårdcentral Gäller varje patient som behandlas i hemmet 200 kr
   Besök av sjuk-, distrikts-, undersköterska eller skötare från vårdcentral Gäller varje patient som behandlas i hemmet 0 kr
   Besök av personal från specialiserad mottagning  Gäller varje patient som behandlas i hemmet 200 kr

   Besöket ger rätt till:

   • Intyg för att få sjukpenning
   • Registrering för högkostnadsskydd (betalda besök)
  • Födelsekontrollerande verksamhet & screeningundersökning

   Avgifter inom födelsekontroll och screening

   Födelsekontroll

    Aktivitet Avgift
   Abort-, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning, med eller utan gynekologisk undersökning, inkl förskrivning av p-medel, hos läkare 0 kr
   - hos annan än läkare 0 kr
   Recept 0 kr

   Besök ger inte rätt till reseersättning.

   Polikliniska besök med anledning av sterilisering och abort är avgiftsbelagda i enlighet med avgifter vid läkarbesök på grund av sjukdom. Dessa besök ger rätt till reseersättning.

   Screeningundersökningar

   Undersökning Avgift
   Mammografiundersökning 0 kr
   Gynekologisk cellprovskontroll 120 kr
   Gynekologisk cellprovskontroll under 30 år 0 kr
   Bukaortascreening  120 kr

   Besök ger inte rätt till reseersättning.

  • Medicinsk service (ex röntgenundersökning) och provtagning

   Besök avseende medicinsk service

   Medicinsk service är t ex röntgenundersökningar, ultraljudsundersökningar, endoskopiska undersökningar (koloskopi, sigmoideoskopi, gastroskopi, bronchoskopi och cystoskopi) och kliniskt fysiologiska undersökningar som utföres av annan än patientens behandlande läkare, samt laboratorieanalyser.

   Patientavgifter

   Besök hos läkare med ersättning från sjukvårdshuvudman 0 kr
   Besök hos läkare utan ersättning från sjukvårdshuvudman Enligt prislista
   Besök hos FHV-läkare utan ersättning från sjukvårdshuvudmannen Enligt prislista

   Besök hos läkare med ersättning från sjukvårdshuvudmannen ger rätt till reseersättning.

   Besök hos läkare utan ersättning från sjukvårdshuvudmannen, berättigar däremot inte till reseersättning eller registrering för
   högkostnadsskydd. Frikort gäller inte.

   Avgifter för provtagning

   Aktivitet

   Avgift
   Provtagning 0 kr
   Provtagning begärd av läkare utan ersättning från sjukvårdshuvudmannen* 100 kr
   För analys tillkommer avgift* Enligt prislista (Labmedicin)

   Besöket ger rätt till:

   -reseersättning

   *) Berättigar inte till reseersättning eller registrering för högkostnadsskydd.
   Frikort gäller inte.

  • Dagsjukvård

   Dagmedicin

   Dagmedicin är dagsjukvård, där den medicinska åtgärden omfattar diagnostik eller terapi som normalt kräver en period av observation. Exempel på dagmedicin kan vara diabetesvård.

   Dagpsykiatri och dagrehab

   Övrig dagsjukvård är dagpsykiatri och dagrehab. För patienten ska det finnas en upprättad vårdplan. Inga tidsmässiga preciseringar skall tillämpas. Oavsett vilken eller vilka vårdgivare som medverkar i behandlingen sker endast en registrering per dygn.

   Dagkirurgi

   För kirurgiska ingrepp gäller samma avgift som vid läkarbesök p g a sjukdom.

   Avgifter

   Dagmedicin och övrig dagsjukvård på vårdcentral/sjukhus 200 kr
   Dagkirurgi på vårdcentral/sjukhus, hos annan specialist än allmänmedicin 300 kr

   Besöket ger rätt till:

   • Intyg för sjukpenning
   • Reseersättning
   • Betalda besök ger rätt till högkostnadsskydd
 • Hjälpmedel

  Utprovning, anpassning och uppföljning

  Patientavgifter tas ut för utprovning/anpassning och uppföljning av hjälpmedel. 

  Besök - läkare, annan personal och undersökning (Patientavgifter)

  Avgifter, bidrag och rekvisition för hjälpmedel

  • Avgifter för hjälpmedel ingår inte i högkostnadsskyddet. Avgifterna är momsfria.
  • Bidrag till eget inköp av hjälpmedel inkluderar moms. Eventuell mellanskillnad inklusive moms betalas av patienten.
  • Friare val av hjälpmedel förekommer inom vissa hjälpmedelsområden, en rekvisition med ett fastställt maximalt belopp, inklusive moms, för inköp av aktuell produkt erhålles. Eventuell mellanskillnad inklusive moms betalas av patienten.  

  Avgifter, bidrag och rekvisition för respektive ISO-kod

  På sidan Hjälpmedelsanvisningar på produktnivå hittar du information om avgifter, bidrag och rekvisition för respektive ISO-kod. Välj aktuell ISO-kod och se under rubrik ”Avgifter, bidrag och rekvisition” för detaljerad information.
  Hjälpmedelsanvisningar på produktnivå

 • Högkostnadsskydd, frikort och fakturering
  • Fakturerings- och påminnelseavgift

   Patienten betalar avgiften vid besöket, gärna med kort. De patienter som väljer att inte betala patientavgift i samband med besöket faktureras.

   Vid fakturering tas en faktureringsavgift på 50 kronor ut. Om fakturan inte betalas i tid tas även en påminnelseavgift ut. Den är för närvarande 60 kronor. 

   Samlingsfaktura skickas ut i början av varje månad och förfaller i slutet av månaden.

   Fakturerings- och påminnelseavgiften berättigar inte till registrering i högkostnadskort. Faktureringsavgiften får inte tas ut vid debitering av uteblivna besök. 

  • Högkostnadsskydd och frikort

   Högkostnadsskydd

   Högkostnadskort finns att få av personalen på mottagningen. Samtliga avgiftsbelagda besök som ingår i högkostnadsskyddet ska föras in i patientens högkostnadsskydd.

   Om en patient inom en 12-månaders period betalat patientavgift för läkarbesök, sjukvårdande behandling, samt avgift för recept med sammanlagt 1100 kronor kontant (eller om avgiften fakturerats) har patienten rätt att få patientavgiften införd på högkostnadskortet.

   På högkostnadskortet påförs inte avgifter för uteblivna besök, och inte heller avgift för besök som inte är föranledda av sjukdom eller skada, för vaccinationer, intyg eller den avgift som betalas när patient är inlagd på sjukhus.

   Om patienten har besökt en privat vårdgivare eller öppenvården i ett annat landsting, så får mottagningen inte automatiskt uppgift om detta. Patienten måste alltså själv uppvisa kvitton eller högkostnadskort för sådana besök för att de ska räknas de med i beloppet på 1100 kronor.

   Avgifter för ”Nödvändig tandvård för boende på sjukhem med mera”,  " F-tandvård: Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning" samt ”tandvård som ingår som ett led i en kortvarig sjukdomsbehandling” omfattas av den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. Det innebär att såväl regler för högkostnadsskydd som frikort gäller vid dessa tillfällen.

   I högkostnadskortet inräknas inte kostnader för uteblivna besök, hälsoundersökningar och hälsokontroller, vaccinationer, intyg eller avgifter för den slutna vården. Faktureringsavgift får inte räknas in. Frikortet gäller inte för dessa kostnader. 

   Återbetalning kan ske inom högkostnadskortets och frikortets giltighetstid, aldrig för tidigare 12-månaders period. 

   Frikort

   När patient inom 12 månader erlagt högkostnadsbelopp, kan frikort utfärdas. Frikortet ger rätt till fri öppen sjukvård och gäller den tid som återstår av en 12-månadersperiod, beräknad från det äldsta besöket.

   Frikort giltiga i hela Sverige kan utfärdas av landsting och privata vårdgivare och gäller för:

   • Besök eller behandlingar på grund av sjukdom
   • Läkarvård (även förlängning av läkarintyg på grund av sjukdom)
   • Dagsjukvård
   • Sjukvårdande behandling
   • Recept
   • Tandvård som ingår i den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. 

   Högkostnadsskydd vid vård i annat EU/EES-land

   Vid vård inom EU/EES får patientavgiften räknas med i högkostnadsskyddet för patientavgifter om Försäkringskassan beslutat ersätta patienten för uppkomna vårdkostnader och beslutet innehåller avdrag för patientavgift. Även sådan vård som patienten själv sökt och betalat utomlands får räknas med. I dessa fall har patienten ett särskilt beslut om ersättning från Försäkringskassan med avdrag för patientavgift som ska uppvisas för stämpling högkostnadskort/ingå i beloppet för frikortsutfärdande.

   Patienter som fått beslut från Försäkringskassan som innehåller avdrag för patientavgift från ersättningen och detta också framgår av beslutet kan få dessa patientavgifter inräknade i högkostnadsskydd för patientavgifter. Försäkringskassans beslut hanteras som andra kvitto eller stämpel i högkostnadskort inför utfärdande av frikort. Hantering av frikort kan göras på de mottagningar (vårdcentraler och andra specialistmottagningar) som har rätt att utfärda frikort.

   När patienter i ansökan om ersättning har informerat (skickat kopia till Försäkringskassan i ansökan) om att de har giltigt frikort som gäller den tidsperiod som vård getts i annat EU/EES-land blir  det inget avdrag för patientavgift i beslutet från Försäkringskassan.

   I de fall patienter redan har frikort och har fått avdrag för patientavgift från ersättning för vård i annat EU/EES-land ska patienten kontakta GSF-Patientservice, Tel 040-623 90 00 , som kan återbetala patientavgift som överstiger nivån i högkostnadsskyddet.  

  • Samlingsfaktura

   De patienter som väljer att inte betala patientavgift i samband med besöket faktureras. En samlingsfaktura skickas ut i början av varje månad och förfaller i slutet av månaden.

   Vid fakturering tas en faktureringsavgift ut, f n 50 kr, utom i de fall kontant betalning inte kunnat tas emot vid besökstillfället. Om fakturan inte betalas tas en påminnelseavgift, om f n 60 kronor, ut.

   Fakturerings- och påminnelseavgiften berättigar inte till registrering i högkostnadskort.

 • Inställd operation

  Ersättning kan utgå när poliklinisk operation ställts in. Det kan också handla om att slutenvårdstillfället blivit uppskjutet eller avbokat samma dag (samma datum) som operationen eller inskrivningen skulle ägt rum.

  Om en operation ställs in sent kan patienten ersättas för skäliga merkostnader för resa och inkomstförlust. Patienten ska upplysas om rätten till ersättning i dessa fall. Blankett för ersättning finns att ladda ned från regionens intranät.

  Ersättning kan ges vid uppskjuten vård som vårdenhet orsakat. Ersättning ges när en planerad operation i dagkirurgi eller inläggning i sluten vård uppskjuts i sent skede.

  • Ersättning ges om besked om uppskjuten operation lämnats samma dag inför besök eller inläggning. Har återbud lämnats till patienten dagen innan ges ingen ersättning. Ersättning lämnas oberoende av om vårdenheten orsakat att patienten inte kan tas emot på grund av ändrad medicinsk prioritering, bemannings- eller utrustningsproblem eller om det var på grund av försummelse från vården. Vårdenhet ska dokumentera ändringar av tidpunkt för operationstillfällen.

  • Är patienten själv orsak till att åtgärden uppskjuts eller ställs in lämnas ingen ersättning. Patienten ersätts för inkomstförlust och resekostnad enligt Region Skånes regler för milersättning för resa med egen bil samt kostnad för övriga färdsätt med avdrag för egenavgiften.

  Vid ersättningsanspråk från patient gäller följande:

  • Betald patientavgift i öppen vård återbetalas. Vid återbetalning ska registreringen i högkostnadskortet strykas.
  • Vid utskrivning från sluten vård ska någon fakturering av sjukhusvårdsavgift inte ske.
  • Reseersättning ges enligt gällande sjukresereglemente, dock utan avdrag för egenavgiften.
  • Patienten kan ansöka om ersättning för merkostnader upp till 2000 kronor. Det kan gälla förlorad inkomst eller annan merkostnad.

  Verksamhetsområdet ansvarar för att patienter som berörs av dessa regler informeras om möjlighet till ersättning. Kostnaderna ska belasta respektive ansvarsenhet.

  Ansökan om ersättning vid inställd operation (pdf)

 • Avgifter för åtgärder utan samband med sjukdom och intyg
 • Läkemedel och recept

  Läkemedel som ingår i patientavgiften

  Parenterala cancerläkemedel, parenterala osteoporosläkemedel, parenteralt järn, läkemedel vid dialys- och botulinumtoxinbehandling samt subkutana allergenextrakt vid hyposensibilisering ingår i patientavgiften för läkarbesöket i öppen vård. Om anspråk på kostnadsersättning från Region Skåne görs ska läkemedlen rekvireras på ett sådant sätt att avtalspriser kan utnyttjas.

  Förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen ovanstående läkemedel lämnas ut avgiftsfritt till patienten.

  Recept (enbart vid sjukdom)

  Recept Avgift
  Recept som hämtas på mottagning (utan att patienten har kontakt med läkaren) 50 kr
  Recept som skickas hem till patienten 50 kr
  E-recept  0 kr

  Barn under 18 år är avgiftsbefriade.

  Avgift ger rätt till registrering för högkostnadsskydd.

 • Patient som får vänta mer än 30 minuter

  Avgiftsbefrielse efter 30 minuter

  Patient som får vänta mer än 30 minuter ska medges avgiftsbefrielse. Beslutet gäller planerade tidsbeställda besök i öppen vård. Följande typer av besök är undantagna:

  • akutbesök, även om patienten fått en angiven tid. 
  • besök för hälsokontroll, vaccinering för utlandsvistelse, det vill säga besök som inte faller under läkarvård eller sjukvårdande behandling.

  De 30 minuterna ska räknas från den tidpunkt som besöket är bokat och fram till dess att personal vidtar någon åtgärd som hör samman med besöket. Det innebär att besöket är inlett om provtagning eller annan undersökning påbörjats som ingår i det egentliga besöket.

  För att avgiftsbefrielse ska medges förutsätts att patienten håller sin del av överenskommelsen, det vill säga kommer på utsatt tid samt att återbetalningen sker i direkt anslutning till besöket. 

  Vid återbetalning skall registreringen i högkostnadsskyddet strykas. 

 • Slutenvård - när man är inlagd

  Barn och ungdomar under 20 år får avgiftsfri vård när de är inlagda på sjukhus. Avgifterna gäller för de som är folkbokförda i Sverige eller har EU-kort.

  100 kronor per dag 

  Patientavgiften för den som är inskriven på sjukhus är 100 kronor per dag under de första 30 dagarna av ett vårdtillfälle. Därefter betalas 50 kronor per dag. Högkostnadsskydd och frikort gäller inte. 

  Den som har permission och vistas ett helt dygn utanför sjukhuset betalar ingenting för den aktuella dagen. 

  Lägre avgift för vissa grupper

  Patienter som har en sammanlagd skattepliktig inkomst (inklusive hel- eller delpension) eller en hel garantipension som är mindre än 7 200 kronor betalar följande:
  - 100 kronor per dag de första fem dagarna
  - 50 kronor per dag följande dagar 

  Patienter som är under 40 år och har hel sjuk- eller aktivitetsersättning betalar:
  - 50 kronor per dag 

  För att få betala den lägre avgiften måste man lämna in en ansökningsblankett vid det aktuella vårdtillfället. 

  Ansökan om lägre avgift för sjukhusvård (pdf)

 • Smittskydd

  "Undersökning, vård och behandling som läkaren bedömer minska risken för smittspridning och som ges inom landstingets hälso- och sjukvård eller av en läkare som får ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller enligt vårdavtal med landstinget är kostnadsfri för patienten om det är fråga om en allmänfarlig sjukdom.” (7 kap.§2) 

  ”Läkemedel som har förskrivits av läkare mot en allmänfarlig sjukdom och som läkaren bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfria för patienten.” (7 kap.§1). 

  Vårdförmåner vilka regleras i förordning (EEG) 883/2004. Hemlandstinget är betalningsansvarigt. Beträffande personkretsen som omfattas av EU/EES-avtalet är Försäkringskassan betalningsansvarig. 

  Smittskydd även till de som kommer från land utanför EU/EES

  De som är bosatta utanför EU/EES har också avgiftsfria förmåner som ovan beskrivs enligt beslut i Region Skåne av Regionfullmäktige. Undersökning, vård och behandling som läkaren bedömer minska risken för smittspridning och som ges inom landstingets hälso- och sjukvård eller av en läkare som får ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller enligt vårdavtal med landstinget är kostnadsfri.

 • Tandvård i den öppna hälso- och sjukvården

  I den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem ingår

  • nödvändig tandvård
  • F-tandvård: Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
  • tandvård som led i sjukdomsbehandling
  • oralkirurgisk behandling som kräver sjukhusets resurser.

  Barn under 18 år är avgiftsbefriade.

  För patienter från andra länder gäller att dessa kan ha rätt till förmåner om de omfattas av regler för EU/EES eller av sjukvårdskonvention. I dessa fall är det försäkringskassan som är betalningsansvarig för den del av vårdkostnaden som överstiger patientavgiften.

  Asylsökande omfattas inte av de avgiftsregler för tandvård som beskrivs här.

  Avgifter för ”nödvändig tandvård för boende på sjukhem m m”, ”F-tandvård: Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning” och ”tandvård som ingår som ett led i en kortvarig sjukdomsbehandling” omfattas av den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem, vilket innebär att såväl regler för högkostnadsskydd som frikort gäller.

  Besök

  Avgift

  Bedömning av munhälsotillstånd   (undersökning av behovet av daglig munvård och behov av nödvändig tandvård)

  0 kr

  Besök hos allmäntandläkare

  200 kr

  Besök hos specialist

  300 kr

  Besök hos specialist, med   remiss från allmäntandläkare, första besöket

  200 kr

  Besök avseende medicinsk   service (röntgen och lab.) 

  0 kr

  Besök hos tandhygienist eller   tandsköterska

  100 kr

  Hembesök är samma som besöksavgiften.

  Besöket ger rätt till:

  • Reseersättning
  • Registrering för högkostnadsskydd (betalda besök)
 • Digitala besök, telefon- eller brevkontakt och forskning

  Kvalificerad   kontakt med eller utan bildöverföring (motsvarande videobesök), telefon- eller brevkontakt

  0:-

  Forskning  

  0:-

  Läkemedelsprövning   enligt avtal

  0:-

 • Uteblivna besök

  Uteblivna tidsbeställda besök

  Patienten ska ha upplysts om att uteblivet tidsbeställt besök debiteras. Faktureringsavgift uttas inte. Registrering får inte göras i högkostnadskort. Frikort gäller inte.

  Minska antalet uteblivna besök - informera patienten

  Antalet uteblivna besök behöver minska. Ni måste därför informera patienterna om att vi debiterar en avgift för uteblivna besök. Besök ska avbokas i god tid, så att andra patienter kan komma till. Er verksamhet kan använda 1177 Vårdguidens e-tjänster för att bli mer tillgänglig för avbokning av besök så att andra patienter kan komma till.

  Tid måste avbokas 24 h innan besök

  Mottagningstiden ska avbokas 24 timmar före utsatt tid för besöket, i annat fall ska uteblivet besök debiteras. Det gäller flera fall även avgiftsbefriade besök (se nedan). I de flesta fall uppgår avgiften för uteblivet besök till dubbla besöksavgiften. 

  Patient som inte avbeställer inom angiven tid måste ange giltigt skäl för att slippa betala patientavgiften. Bedömning av giltigt skäl vid förhinder ska göras av respektive mottagningspersonal.

  Patient som insjuknar akut under helgen och har ett mottagningsbesök på måndagen ska (såvida det inte på kallelsen finns ett angivet telefonnummer dit man under helgen kan vända sig för avbokning) inte debiteras det uteblivna besöket. 

  Avgifter uteblivande besök primärvården/specialistvård för de över 18 år

  Besök hos vårdcentralen , 2 x   200 kr

  400 kr

  Besök hos annan specialist än specialist i allmänmedicin och dagkirurgi, 2 x 300 kr

  600 kr

  Besök hos sjuk-, distrikts-   och undersköterska samt skötare, vårdcentral

  300 kr

  Dagmedicin/dagsjukvård och   sjukvårdande behandling, 2 x 200 kr

  400 kr

  Screeningundersökningar* på patientens patientens begäran

  240 kr

  Besök på akutmottagning, 2 x 400 kr

  800 kr

  Hembesök samma uteblivandeavgifter som besöksavgift ovan

  Hembesöksbil, 2 x 200 kr

  400 kr

  Avgifter för uteblivande besök inom tandvården

  Besök hos tandsköterska eller   tandhygienist, 2 x 100 kr

  200 kr 

  Besök hos allmäntandläkare   (med/utan remiss), 2 x 200 kr

  400 kr

  Besök hos specialisttandläkare,   2 x 300 kr

  600 kr

  Hembesök från tandvården   samma  som besöksavgift ovan

   

   Avgifter för uteblivna avgiftsbefriade besök inom tandvården

  Vuxna över 18 år

  300 kr

  *Screeningundersökningar är generellt sett inte tidsbeställda besök och ska inte beläggas med uteblivandeavgift. Motsvarande undersökningar som görs i samband med diagnostik är medicinsk service och avgiftsbefriade besök som vuxna (över 18 år) ska betala 300 kr i uteblivandeavgift.

 • Vaccination
  • Vaccination mot influensa och lunginflammation

   Vaccination mot influensa och lunginflammation

   Grundavgift

   Vaccinkostnad

   Influensavaccin 100 kr 30 kr
   Pneumovax (lunginflammation) 100 kr

   Pneumovax 180 kr
   Prevenar13*

   Personer som fyllt 65 år erbjudsavgiftsfri vaccination mot influensa
   och lunginflammation
   0 kr 0 kr
   Personer yngre än 65 år som tillhör
   riskgrupper enligt Socialstyrelsens
   rekommendation t ex
   • kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
   • Instabil diabetes mellitus
   • gravt nedsatt infektionsförsvar
   • kronisk lever- eller njursvikt
   • astma
   • extrem fetma
   • flerfunktionshinder hos barn
   • vissa gravida kvinnor kan av läkare som ansvarar för deras behandling erbjudas influensavaccin utan kostnad 
   0 kr 0 kr

   * För dessa vaccinationer finns ett upphandlat pris som inte är offentligt. Skicka ett mail till Contact för prisinformation. Skriv ”prisfråga” som ämne och ange vilken verksamhet frågan kommer ifrån.

   Grundavgiften gäller vid varje vaccinationstillfälle dock ej vid vaccination i samband med läkarbesök eller av patient inskriven i sluten vård. Patienten faktureras inte utan betalar kontant eller med kort vid besöket.

   Besöket berättigar ej till: 

   • Reseersättning
   • Registrering i högkostnadskort 

   Frikort gäller ej

  • Övriga vaccinationer och vaccinationspriser

   Övriga vaccinationer

   Vaccination Patientgrupp/villkor Grundavgift Kostnad vaccin
   BCG (tbc) Barn under 18 år  0 kr 0 kr
   Booster Difteri, Tetanus, Pertussis, Polio (Boostrix Polio)   200 kr 210 kr
   Bältros (Zostavax)   200 kr 890 kr
   Gula febern (Stamaril)   200 kr 240 kr

   Hepatit A (Vaqta 25E)

   Barn under 18 år 200 kr 140 kr

   Hepatit A (Vaqta 50E)

   Vuxna över 18 år 200 kr 140 kr

   Hepatit A/B

   Ordinerat som smittskyddsläkemedel. 0 kr 0 kr

   Hepatit B (Engerix B10) 

   Barn under 16 år 200 kr 90 kr

   Hepatit B (Engerix B20)

   Alla över 16 år 200 kr 100 kr

   Hepatit B (Fendix)

     200 kr 640 kr

   Hepatit A+B (Ambirix)

   Barn under 16 år 200 kr 310 kr

   Hepatit A+B (Twinrix Pediatric)

   Barn under 16 år  200 kr 220 kr

   Hepatit A+B (Twinrix)

   Alla över 16 år 200 kr 310 kr

    

        
   Influensa Vaxigrip   100 kr 30 kr
   Influensa Fluenz   100 kr 190 kr
   Kolera (Ducoral) 2 doser   200 kr 340 kr

   Mässling + påssjuka + röda hund 
   (M-M-RVAXPRO)

   Vuxna och barn över 7 år 200 kr 60 kr

   Mässling + påssjuka + röda hund 
   (M-M-RVAXPRO)

   Barn under 7 år 0 kr 0 kr
   Pneumokocker (Pneumovax)   100 kr 180 kr
   Pneumokocker (Prevenar13)   200 kr *
   Rubella Icke-immuna kvinnor i fertil ålder 0 kr 0 kr
   Stelkramp I samband med skada 0 kr 0 kr
   TBE (FSME-Immun Junior) Barn under 16 år 200 kr 180 kr
   TBE (FSME-Immun Vuxen) Alla över 16 år  200 kr 190 kr
   Tyfoid (Typhim Vi)   200 kr 140 kr
   Vattenkoppor (Varilrix)   200 kr *

   Övriga vaccinationer som inte finns ovan   200 kr Inköpspris

   * För dessa vaccinationer finns ett upphandlat pris som inte är offentligt. Skicka ett mail till Contact för prisinformation. Skriv ”prisfråga” som ämne och ange vilken verksamhet frågan kommer ifrån.

   Vacciner som inte finns i listan är inte upphandlade och då råder prissättning enligt självkostnadsprincipen. Kunden debiteras med den vaccinerande enhetens inköpspris för en dos avrundat uppåt till närmaste tiotal kronor. Priset kan således variera både med tiden och med vilken leverantör man anlitar.

   Grundavgiften gäller vid varje vaccinationstillfälle dock ej vid vaccination i samband med läkarbesök eller av patient inskriven i sluten vård. Patienten faktureras inte utan betalar kontant eller med kort vid besöket.

   Besöket berättigar ej till: 

   • Reseersättning
   • Registrering i högkostnadskort 

   Frikort gäller ej

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter