Patientavgifter

Avgifter för bland annat öppenvård, intyg och åtgärder som inte är på grund av sjukdom eller skada.

 • Grundläggande regler

  Patientavgifterna i Skåne gäller alla som är bosatta eller folkbokförda i Sverige. För personer från andra länder gäller särskilda regler:

  Vård av personer från andra länder

  Asylsökande och papperslösa

  Om patientavgiften

  Den svenska hälso- och sjukvården bekostas till största delen av landstings- och kommunalskatter. Den patientavgift, som patienten betalar, täcker endast en liten del av kostnaden.

  Patienten betalar avgiften vid besöket, gärna med kort. Men det finns även möjlighet att få en faktura hemskickad. Då tillkommer en faktureringsavgift på 50 kr, utom i de fall då betalning inte kunnat tas emot vid besökstillfället.

  En samlingsfaktura skickas ut i början av varje månad och förfaller i slutet av månaden. Om fakturan inte betalas, tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr.

  Fakturerings- och påminnelseavgiften berättigar inte till registrering i högkostnadskort. Faktureringsavgiften får inte tas ut vid debitering av uteblivna besök.

  Två typer av vård – olika avgifter

  • Vård och behandling på grund av sjukdom eller skada
  • Åtgärder utan samband med sjukdom eller skada

  Hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Skåne har att följa gällande avgifter som är beslutade av Regionfullmäktige. De kan inte ändras av chef eller annan hälso- och sjukvårdspersonal.

 • Asylsökande och papperslösa

  Observera att det är samma patientavgifter för papperslösa som för asylsökande. Asylsökande och papperslösa har inte rätt till högkostnadsskydd och frikort. Patientavgifter för asylsökande regleras i Förordningen (1994:362) och för papperslösa gäller Lag (2013:407).

  Asylsökande ska visa upp LMA-kort

  För att få subventionerad vård ska den asylsökande uppvisa ett giltigt tillfälligt LMA-kort för utlänning i Sverige, utfärdat av Migrationsverket.

  LMA-kortet är försett med foto, personuppgifter och ett dosnummer som kan identifiera den asylsökande. Ogiltigt eller inget LMA-kort medför vanligtvis att patienten betalar enligt gällande regler för bosatt utomlands.

  Under 18 år

  Asylsökande och papperslösa som är under 18 år betalar ingen avgift. De har rätt till:

  • Fullständig hälso- och sjukvård samt tandvård
  • Hälsoundersökning enligt Region Skånes tillämpningar

  18 år och äldre

  Asylsökande och papperslösa som har fyllt 18 år har rätt till:

  • Hälsoundersökning enligt Region Skånes tillämpningar
  • Omedelbar vård och vård som inte kan anstå
  • Mödrahälsovård
  • Förlossningsvård
  • Preventivmedelsrådgivning
  • Vård vid abort
  • Vård och åtgärder enligt Smittskyddslagen (2004:168)

  Patientavgifter för vårdcentral 18-84 år

  Omedelbar vård och vård som inte kan anstå:

  Läkarbesök 50 kr
  Sjukvårdande behandling 25 kr

  För planerad vård betalar asylsökande och flyktingar utomlänsavgift (hela vårdkostnaden). Det gäller för både läkarbesök och sjukvårdande behandling:

  Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen

  Patientavgifter för sjukhus och specialistmottagningar

  Omedelbar vård och vård som inte kan anstå (alla besök tills patienten är färdigbehandlad, inklusive eventuella besök efter utskrivning).

  Läkarbesök (med remiss) 50 kr
  Sjukvårdande behandling (med remiss) 25 kr
  Hembesök (med remiss) Samma som ovan
  Läkarbesök (utan remiss) 300 kr
  Sjukvårdande behandling (utan remiss) 200 kr
  Hembesök (utan remiss) Samma som ovan

  För planerad vård gäller utomlänsavgift för både läkarbesök och sjukvårdande behandling.

  Avgiftsfria besök/vårdtillfällen - asylsökande och flyktingar

  • Omedelbar vård och vård som inte kan anstå till de över 85 år
  • Vård vid MVC och BVC
  • Remiss från MVC och BVC
  • Förlossningsvård
  • Vård enligt smittskyddslagen
  • Hälsoundersökning
  • Slutenvård

  Avgift för uteblivet besök

  Läkarbesök på vårdcentral 100 kr
  Sjukvårdande behandling på vårdcentral 50 kr
  Läkarbesök hos specialist (med remiss) 100 kr
  Sjukvårdande behandling hos specialist (med remiss) 50 kr
  Läkarbesök hos specialist (utan remiss) 600 kr
  Sjukvårdande behandling hos specialist (utan remiss) 400 kr

  Tandvård

  Besök tandläkare (Folktandvården) 50 kr
  Besök privata tandläkare med avtal 50 kr
 • Besök - läkare, annan personal och undersökning
  • Avgiftsbefriade besök

   Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar om avgiftsbefrielse

   Från 1 januari 2017 är det endast Hälso- och sjukvårdsdirektören som har rätt att besluta om avgiftsbefrielse för vissa patientgrupper. Gäller även eventuell förlängning av tidigare beslut. Verksamhetschefer har däremot rätt att avgiftsbefria enskilda personer, efter utredning av läkare eller kurator.

   Åtgärder som till exempel triagering och SIP/SVPL

   Åtgärder som till exempel triagering, avstämningsmöten och SIP/SVPL räknas inte som besök i öppen vård. Patient/närstående betalar ingen avgift när de medverkar i sådana aktiviteter.

   Avgiftsfria besök

   • Personer som har fyllt 85 år
   • Akuta återbesök inom samma dygn (24 timmar) på samma klinik eller motsvarande med samma sjukdom
   • Anhållna, häktade, intagna vid statens kriminalvårdsanstalter
   • Barn- och ungdomshabilitering
   • Barnhälsovård (BVC)
   • Barn under 18 år
   • Barn och ungdomar omhändertagna för vård enligt LVU
   • Dialysbehandling
   • Helhetsbedömning/rehabiliteringsplan (besök tills med FK)
   • Hembesök vid vård i livets slutskede och vid sjukhusanknuten hemsjukvård (SAH, LAH, KVH)
   • Infektioner: Behandling av infektioner som uppstått i samband med sjukhusvistelse (sjukhussjukan)
   • Medicinadministrering/inställning – gäller endast psykiatrisk vård
   • Missbruk, behandling i anledning av alkohol- och drog-, avser endast akuta besök
   • Mödrahälsovård- Åtgärder i form av vård och behandling i samband med graviditet hos barnmorskemottagningar och andra mottagningar till exempel specialist- och sjukgymnastik- mottagningar även hos specialistmottagningar på sjukhus. Gäller även hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder i samband med graviditeten (här hittar du avgifter för intyg)
   • Preoperativa endagsundersökningar (före inskrivning i sluten vård)
   • Psykiatrisk barn- och ungdomsvård (BUP)
   • Psykiatrisk vård enligt LRV + LPT
   • Regelbunden medicinering under överinseende
   • Smittsamma sjukdomar – smittskyddslagen
   • Besök på ungdomsmottagning
   • Vuxenhabilitering
   • Värnpliktiga, militärutbildning

   Avgiftsfria remissbesök

   Remissbesök hos läkare: remissen skall vara utfärdad av läkare eller tandläkare. Gäller endast remissbesöket, alltså det första besöket. 

   • Barn under 18 år
   • Akutremiss från offentligt finansierad specialist till specialist, samma vårdtillfälle, som kräver omedelbar medicinsk bedömning (inom 24 timmar)
   • Från mödrahälsovård, barnhälsovård och ungdomsmottagning
   • Inneliggande patient som behandlas i öppen vård på annan klinik (konsultbesök)
   • Strålbehandling, efter remiss från läkare anställd hos sjukvårdshuvudmannen (Region Skåne)

   Avgiftsfri sjukvårdande behandling på vårdcentral

   Besök hos sjuk-, distrikts- och undersköterska samt skötare på vårdcentral är avgiftsfria.

   Avgiftsfri födelsekontrollerande verksamhet

   • Abort-, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning, med eller utan gynekologisk undersökning, inklusive förskrivning av p-medel, hos läkare
   • Hos annan än läkare
   • Recept

   Patienten ska betala ordinarie patientavgift vid polikliniska besök på grund av sterilisering och abort. Besöken ger rätt till ersättning för sjukresa.

   Avgiftsfria screeningundersökningar

   • Mammografiundersökning
   • Gynekologisk cellprovskontroll under 30 år

   Avgiftsfria besök medicinsk service och provtagning

   Medicinsk service är till exempel röntgenundersökningar, ultraljudsundersökningar, endoskopiska undersökningar (koloskopi, sigmoideoskopi, gastroskopi, bronchoskopi och cystoskopi) och kliniskt fysiologiska undersökningar som utförs av annan än patientens behandlande läkare, samt laboratorieanalyser.

   Medicinsk service och provtagning

   • Läkare med ersättning från Region Skåne
   • Provtagning
   • E-recept

   Avgiftsfri Smittskydd

   Se avsnittet Smittskydd

   Avgiftsfri tandvård med högkostnadsskydd/frikort

   Se avsnitt Tandvård med högkostnadsskydd/frikort

   Avgiftsfria digitala besök, telefon- eller brevkontakt och forskning

   Se avsnittet Digitala besök, telefon- eller brevkontakt och forskning

  • Läkarbesök

   Avgifterna avser de tillfällen då patient träffar läkare för diagnostik, vård eller behandling.

   Läkarbesök

   på vårdcentral *
   specialist i allmänmedicin
   200 kr
   hos andra specialister än i allmänmedicin 300 kr
   på sjukhusens akutmottagningar ** 400 kr

   * Patientavgift för besök på vårdcentral gäller oaktat yrkesgrupp eller specialitet. Obs, undantag när det gäller avgiftsbefriade besök.

   ** Gäller inrättade akutmottagningar oavsett specialitet.

   Besöket ger rätt till

   • Intyg för att få sjukpenning
   • Ersättning för sjukresa
   • Registrering för högkostnadsskydd (betalda besök)
  • Läkarbesök inom specialistvård med remiss

   Vid remissbesök från primärvård/tandvård till specialistvård (även privat specialist) erläggs patientavgift med 100 kronor vid första remissbesöket.

   Remissen skall vara utfärdad av läkare eller tandläkare.

   Remissbesök

   Från läkare med ersättning från Region Skåne 100 kr
   Från övriga läkare Ordinarie patientavgift

   Besöket ger rätt till

   • Intyg för att få sjukpenning
   • Ersättning för sjukresa
   • Registrering för högkostnadsskydd (betalda besök)
  • Besök hos annan personal (sjukvårdande behandling)

   Avgifter gäller besök på grund av sjukdom, och då sjukvårdande behandling självständigt utförd av annan än läkare.

   Sjukvårdande behandling på vårdcentral

   Besök på vårdcentral (gäller oavsett behandlingsspecialitet) 200 kr
   Besök hos sjuk-, distrikts- och undersköterska samt skötare på vårdcentral 0 kr

   Sjukvårdande behandling på sjukhus eller specialistmottagning

   Besök hos annan personal än läkare 200 kr

   Besöket ger rätt till

   • intyg för att få sjukpenning
   • ersättning för sjukresa
   • registrering för högkostnadsskydd (betalda besök)
  • Hembesök

   Vid hembesök är avgiften samma som ordinarie patientavgift.

   Läkarvård

   Besök av läkare från vårdcentral gäller även specialist i allmänmedicin och psykiatriker (gäller varje patient som behandlas i hemmet) 200 kr
   Besök av övriga specialister (gäller varje patient som behandlas i hemmet) 300 kr
   Hembesöksbil (gäller även jourtid) 200 kr

   Sjukvårdande behandling

   Besök av personal från vårdcentral (gäller varje patient som behandlas i hemmet) 200 kr
   Besök av sjuk-, distrikts-, undersköterska eller skötare från vårdcentral (gäller varje patient som behandlas i hemmet) 0 kr
   Besök av personal från specialiserad mottagning (gäller varje patient som behandlas i hemmet) 200 kr

   Besöket ger rätt till

   • Intyg för att få sjukpenning
   • Registrering för högkostnadsskydd (betalda besök)
  • Födelsekontrollerande verksamhet & screeningundersökning

   Födelsekontroll

   Abort-, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning, med eller utan gynekologisk undersökning, inkl förskrivning av p-medel, hos läkare 0 kr
   - hos annan än läkare 0 kr
   Recept 0 kr

   Besök ger inte rätt till ersättning för sjukresa.

   Polikliniska besök med anledning av sterilisering och abort är avgiftsbelagda i enlighet med avgifter vid läkarbesök på grund av sjukdom. Dessa besök ger rätt till ersättning för sjukresa.

   Screeningundersökningar

   Mammografiundersökning 0 kr
   Gynekologisk cellprovskontroll 120 kr
   Gynekologisk cellprovskontroll under 30 år 0 kr
   Bukaortascreening 120 kr

   Besök ger inte rätt till ersättning för sjukresa.

  • Medicinsk service (ex röntgenundersökning) och provtagning

   Medicinsk service är till exempel

   • röntgenundersökningar
   • ultraljudsundersökningar
   • endoskopiska undersökningar (koloskopi, sigmoideoskopi, gastroskopi, bronchoskopi och cystoskopi)
   • kliniskt fysiologiska undersökningar

   som utförs av annan än patientens behandlande läkare, samt laboratorieanalyser.

   Patientavgifter

   Besök hos läkare med ersättning från Region Skåne 0 kr
   Besök hos läkare utan ersättning från Region Skåne Enligt prislista
   Besök hos FHV-läkare utan ersättning från Region Skåne Enligt prislista

   Besök hos läkare med ersättning från Region Skåne ger rätt till ersättning för sjukresa.

   Om man däremot besöker en läkare utan ersättning från Region Skåne, har man har inte rätt till ersättning för sjukresa och högkostnadsskydd/frikort gäller inte.

   Provtagningsavgifter

   Provtagning 0 kr
   Provtagning begärd av läkare utan ersättning från Region Skåne * 100 kr
   För analys tillkommer avgift * Enligt prislista

   Besöket ger rätt till ersättning för sjukresa.

   * Berättigar inte till ersättning för sjukresa eller registrering för högkostnadsskydd. Frikort gäller inte.

  • Dagsjukvård

   Dagmedicin

   Dagmedicin är dagsjukvård, där den medicinska åtgärden omfattar diagnostik eller terapi som normalt kräver en period av observation. Exempel på dagmedicin kan vara diabetesvård.

   Dagpsykiatri och dagrehab

   Övrig dagsjukvård är dagpsykiatri och dagrehab. För patienten ska det finnas en upprättad vårdplan. Inga tidsmässiga preciseringar skall tillämpas. Oavsett vilken eller vilka vårdgivare som medverkar i behandlingen sker endast en registrering per dygn.

   Dagkirurgi

   För kirurgiska ingrepp gäller samma avgift som vid läkarbesök på grund av sjukdom.

   Avgifter

   Dagmedicin och övrig dagsjukvård på vårdcentral/sjukhus 200 kr
   Dagkirurgi på vårdcentral/sjukhus, hos annan specialist än allmänmedicin 300 kr

   Besöket ger rätt till

   • Intyg för sjukpenning
   • Ersättning för sjukresa
   • Betalda besök ger rätt till högkostnadsskydd
 • Hjälpmedel

  Utprovning, anpassning och uppföljning

  Personer med funktionsnedsättning kan få hjälpmedel utifrån en utredning av hjälpbehovet. Patientavgifter utgår för utprovning, anpassning och uppföljning av ett hjälpmedel.

  Patientavgifter för besök

  Avgifter, bidrag och rekvisition för hjälpmedel

  Inköp av hjälpmedel finansieras på olika sätt. Region Skåne kan betala hela kostnaden för hjälpmedlet eller lämna bidrag till inköpet. Inom vissa hjälpmedelsområden kan patienten få en rekvisition på ett fast maxbelopp för att kunna göra ett så kallat "friare val".

  • Avgifter för hjälpmedel ingår inte i högkostnadsskyddet. Avgifterna är momsfria.
  • Bidrag till eget inköp av hjälpmedel inkluderar moms. Eventuell mellanskillnad inklusive moms betalas av patienten.
  • Friare val av hjälpmedel förekommer inom vissa hjälpmedelsområden, en rekvisition med ett fastställt maximalt belopp, inklusive moms, för inköp av aktuell produkt erhålles. Eventuell mellanskillnad inklusive moms betalas av patienten.  

  Avgifter, bidrag och rekvisition för respektive ISO-kod

  Information om avgifter, bidrag och rekvisition för respektive ISO-kod. Välj aktuell ISO-kod och se avgifter, bidrag och rekvisition:

  Hjälpmedelsanvisningar på produktnivå

 • Högkostnadsskydd, frikort och fakturering
  • Fakturerings- och påminnelseavgift

   Patienten betalar avgiften vid besöket, gärna med kort. De patienter som väljer att inte betala patientavgift i samband med besöket faktureras. Då tillkommer en faktureringsavgift på 50 kr, utom i de fall då betalning inte kunnat tas emot vid besökstillfället. En samlingsfaktura skickas ut i början av varje månad och förfaller i slutet av månaden. Om fakturan inte betalas i tid, tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr.

   • Fakturerings- och påminnelseavgiften berättigar inte till registrering i högkostnadskort.
   • Faktureringsavgiften får inte tas ut vid debitering av uteblivna besök.
  • Högkostnadsskydd

   Högkostnadsskyddet innebär att patienten ska betala högst 1100 under ett år för öppenvård.

   Patienten får ett högkostnadskort på mottagningen där personalen registrerar avgifterna.

   Patienter som har betalat sammanlagt 1100 kr inom en 12-månaders period, har rätt att få ett frikort.

   I högkostnadsskyddet ingår inte kostnader för

   • uteblivna besök
   • besök utan samband med sjukdom eller skada
   • hälsoundersökningar och hälsokontroller
   • vaccinationer
   • intyg
   • avgifter för den slutna vården
   • fakturerings- och påminnelseavgift

   Om patienten besöker offentlig finansierad vårdgivare i andra landsting, måste patienten själv uppvisa dessa kvitton eller högkostnadskort för att kostnaderna ska räknas med i beloppet på 1100 kronor.

   Högkostnadsskydd vid vård i annat EU/EES-land

   Patienter som vårdas inom EU och EES-länderna Island, Liechtenstein eller Norge har rätt att räkna in de patientavgifter, som Försäkringskassan inte ersätter, i sitt högkostnadsskydd.

   Då ska det tydligt framgå av Försäkringskassans beslut att patientavgifterna inte ingår i ersättningen. Detta beslut ska kunna visas upp och hanteras som ett kvitto eller stämpel i högkostnadskort när frikortet ska utfärdas.

   Om patienten, redan i ansökan till Försäkringskassan, meddelar att de har giltigt frikort vid vårdtillfället (kopia till Försäkringskassan) ska Försäkringskassans beslut inte innehålla avdrag för patientavgifter.

   Patienter, som trots giltigt frikort, får avdrag för patientavgift i Försäkringskassans beslut, ska kontakta GSF Patientservice, tfn 0771-11 14 44, som kan återbetala patientavgift som överstiger nivån i högkostnadsskyddet.

  • Frikort

   Frikortet berättigar till fri öppen sjukvård och gäller den tid som återstår av en 12-månadersperiod (räknat från det äldsta besöket).

   Frikort kan utfärdas av landsting och vissa privata vårdgivare som är offentligt finansierade och gäller hela Sverige för:

   • Besök eller behandlingar på grund av sjukdom
   • Läkarvård (även förlängning av läkarintyg på grund av sjukdom)
   • Dagsjukvård
   • Sjukvårdande behandling
   • Recept
   • Tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd/frikort
  • Tandvård (som ingår i högkostnadsskydd/frikort)

   Till skillnad mot annan sjukvård betalar patienterna en större del av kostnaden för tandvården själva. Kostnaden är därför oftast högre än för annan vård.

   Men det finns vissa grupper av vuxna patienter som har rätt att få tandvård enligt samma avgiftssystem som övrig hälso- och sjukvård. Det innebär att patientavgifterna som dessa patienter betalar, räknas in i sjukvårdens högkostnadsskydd.

   Läs mer om regionens tandvårdsstöd för vuxentandvård

   De personer, som omfattas av högkostnadsskydd och frikort, har ett varaktigt behov av vård och omsorg, en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning eller får tandvård som ett led i en kortvarig sjukdomsbehandling eller oralkirurgisk behandling som kräver sjukhusets resurser. Här gäller samma regler för högkostnadsskydd och frikort som vid övriga sjukdomar.

   Återbetalning kan bara ske inom högkostnadskortets och frikortets giltighetstid, aldrig för tidigare 12-månaders period.

 • Inställd operation

  Om en operation blir inställd kan patienten få ekonomisk ersättning. Ersättning utgår även om inskrivningen blir uppskjuten eller avbokad samma dag som operationen eller inskrivningen skulle ha ägt rum.

  Vid operationer, som ställs in med kort varsel, kan patienten få ersättning för skäliga merkostnader för resa och inkomstförlust. Patienten ska informeras om detta.

  Ersättning utgår

  • Om det är mottagningen som orsakar att vården blir uppskjuten samt när en planerad dagkirurgisk operation eller inskrivning blir uppskjuten i sista minuten
  • När patienten samma dag får veta att en operation eller inskrivning blir framflyttad eller avbokad. Ersättning lämnas oavsett om vårdenheten orsakar att patienten inte kan tas emot på grund av ändrad medicinsk prioritering, bemannings- eller utrustningsproblem eller om det var på grund av försummelse från vården. Vårdenhet ska dokumentera ändringar av tidpunkt för operationstillfällen.

  Ersättning utgår inte

  • När patienten själv är orsak till att åtgärden flyttas fram eller ställs in. Patienten ersätts för inkomstförlust och resekostnad enligt Region Skånes regler för milersättning för resa med egen bil samt kostnad för övriga färdsätt med avdrag för egenavgiften.

  Betala ersättning

  • Betald patientavgift i öppen vård betalas tillbaka och registreringen i högkostnadskortet stryks.
  • Vid utskrivning från sluten vård ska någon fakturering av sjukhusvårdsavgift inte ske.
  • Ersättning för sjukresa ges enligt gällande sjukresereglemente, dock utan avdrag för egenavgiften.
  • Patienten kan ansöka om ersättning för merkostnader upp till 2000 kronor. Det kan gälla förlorad inkomst eller annan merkostnad.

  Verksamhetsområdet ansvarar för att patienter som berörs av dessa regler informeras om möjlighet till ersättning. Kostnaderna ska belasta respektive ansvarsenhet.

  Ansökan om ersättning vid inställd operation (pdf)

 • Avgifter för åtgärder utan samband med sjukdom och intyg
 • Läkemedel och recept

  Läkemedel som ingår i patientavgiften

  Parenterala cancerläkemedel, parenterala osteoporosläkemedel, parenteralt järn, läkemedel vid dialys- och botulinumtoxinbehandling samt subkutana allergenextrakt vid hyposensibilisering ingår i patientavgiften för läkarbesöket i öppen vård.

  Om anspråk på kostnadsersättning från Region Skåne görs ska läkemedlen rekvireras på ett sådant sätt att avtalspriser kan utnyttjas.

  Förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen ovanstående läkemedel lämnas ut avgiftsfritt till patienten.

  Recept vid sjukdom

  Hämtas på mottagningen
  (utan kontakt med läkare)
  50 kr
  Skickas hem till patienten 50 kr
  E-recept 0 kr
  Recept till barn under 18 år 0 kr

  Avgifterna ger rätt till registrering för högkostnadsskydd.

 • Patient som får vänta mer än 30 minuter

  Patienter behöver inte betala patientavgift om de måste vänta längre än 30 minuter på ett planerat tidsbeställt besök. 

  Tiden räknas från klockslaget när besöket är bokat och tills personalen vidtar en åtgärd som ingår i besöket. Det betyder att besöket inleds när provtagning eller annan undersökning som ingår i det egentliga besöket inleds. Detta gäller om patienten kommer i tid och att återbetalningen sker i direkt anslutning till besöket.

  Registreringen i högkostnadsskyddet ska strykas om patientavgiften återbetalas.

  Undantag

  • Akutbesök, även om patienten fått en angiven tid.
  • Besök för hälsokontroll och vaccinering för utlandsvistelse (inte sjukdom eller skada).
 • Slutenvård - när man är inlagd

  Barn och ungdomar under 20 år får avgiftsfri vård när de är inlagda på sjukhus. Avgifterna gäller för de som är folkbokförda i Sverige eller har EU-kort.

  100 kronor per dag

  Patientavgiften för den som är inskriven på sjukhus är 100 kronor per dag under de första 30 dagarna av ett vårdtillfälle. Därefter betalas 50 kronor per dag. Högkostnadsskydd och frikort gäller inte.

  Den som har permission och vistas ett helt dygn utanför sjukhuset betalar ingenting för den aktuella dagen.

  Lägre avgift för vissa grupper

  Patienter som har en sammanlagd skattepliktig inkomst (inklusive hel- eller delpension) eller en hel garantipension som är mindre än 7 200 kronor betalar följande:

  • 100 kronor per dag de första fem dagarna
  • 50 kronor per dag följande dagar

  Patienter som är under 40 år och har hel sjuk- eller aktivitetsersättning betalar 50 kronor per dag.

  För att få betala den lägre avgiften måste man lämna in en ansökningsblankett vid det aktuella vårdtillfället.

  Ansökan om lägre avgift för sjukhusvård (pdf)

 • Smittskydd

  Avgifter för smittskydd utgår från Smittskyddslagen (2004:168) kap. 7:

  • §1 Läkemedel är avgiftsfria när läkaren bedömer att de minskar risken för smitta av en allmänfarlig sjukdom.
  • §2 Undersökning, vård och behandling är avgiftsfri, när läkaren bedömer att det minskar risken för smitta av en allmänfarlig sjukdom. Detta gäller om vården sker inom landstingets hälso- och sjukvård eller av en läkare som får ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller enligt vårdavtal med landstinget.

  Personer från länder inom EU/EES

  Försäkringskassan ansvarar för kostnaden för personer, som omfattas av EU/EES-avtalet.

  Vårdförmåner regleras i förordning (EEG) 883/2004

  Personer från länder utanför EU/EES

  Även personer som är bosatta eller folkbokförda utanför EU/EES är avgiftsbefriade enligt beslut i Region Skåne av Regionfullmäktige. Det gäller om vården sker inom landstingets hälso- och sjukvård eller av en läkare som får ersättning enligt lagen (1993.1651) om läkarvårdsersättning eller enligt vårdavtal med landstinget.

 • Tandvård med högkostnadsskydd/frikort

  Tandvård omfattas av hälso- och sjukvårdens avgiftssystem med högkostnadsskydd/frikort för:

  • Patienter som har ett varaktigt behov av vård och omsorg
  • Patienter som har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
  • Patienter där tandvård ingår i kortvarig sjukdomsbehandling
  • Patienter som ska genomgå oralkirurgi som kräver sjukhusets resurser

  Patientavgifter för tandvård med högkostnadsskydd/frikort

  Bedöma munhälsotillstånd (undersöka behov av daglig munvård och nödvändig tandvård) 0 kr
  Allmäntandläkare 200 kr
  Specialist 300 kr
  Specialist (första besök med remiss från allmänläkare) 200 kr
  Röntgen och laboratoriemedicin 0 kr
  Tandhygienist/tandsköterska 100 kr
  Hembesök (inget tillägg) Som övriga besök

  Besöket ger rätt till:

  • Ersättning för sjukresa
  • Registrering för högkostnadsskydd (betalda besök)

  Barn och ungdomar under 18 år får avgiftsfri tandvård.

 • Digitala besök, telefon- eller brevkontakt och forskning
  Kvalificerad kontakt med eller utan bildöverföring (motsvarande videobesök) * 0 kr
  Telefon- och brevkontakt 0 kr 
  Forskning 0 kr 
  Läkemedelsprövning (enligt avtal) 0 kr 

  * Distanskontakter kan ske genom överföring av ljud, ljud och bild i kombination eller genom överföring av text. Till exempel distanskontakter via telefon, videolänk eller text.

 • Uteblivna besök

  Patienten ska ha fått information om att uteblivet tidsbeställt besök debiteras (ingen faktureringsavgift). Frikort gäller inte och avgiften får inte registreras i högkostnadskortet.

  Avgifterna för uteblivet besök gäller även patienter som ska betala hela vårdkostnaden.

  Patienter med giltigt förhinder kan slippa betala. Det är personalen på mottagningen som avgör om skälet är giltigt. Patienter som insjuknar akut under helgen och har ett mottagningsbesök på måndagen, ska inte debiteras för det uteblivna besöket (om det inte finns ett angivet telefonnummer där man kan avboka under helgen).

  Minska antalet uteblivna besök

  För att minska antalet uteblivna besök, ska ni informera patienterna om att de kommer att debiteras vid uteblivna besök. Tidsbeställda besök ska avbokas senast 24 timmar före utsatt tid.

  Avbokningar underlättas om ni använder 1177 Vårdguidens e-tjänster.

  Avgift uteblivet besök sjukvård (vuxna) 18-84 år

  Avgifter för uteblivna besök gäller även de som ska betala hela kostnaden (självbetalande).

  Vårdcentral 400 kr
  Annan specialist än allmänmedicin och dagkirurgi 600 kr
  Sjuk-, distrik- och undersköterska samt skötare på vårdcentral 300 kr
  Dagmedicin/dagsjukvård och sjukvårdande behandling 400 kr
  Screeningundersökning på patientens begäran 240 kr
  Akutmottagning 800 kr
  Hembesök Som övriga besök
  Hembesöksbil 400 kr
  Avgiftsbefriade besök 300 kr

  Motsvarande undersökningar som görs i samband med diagnostik är medicinsk service och avgiftsbefriade besök som vuxna (över 18 år) ska betala 300 kr i uteblivandeavgift.

  Avgifter uteblivet besök tandvård med högkostnadsskydd/frikort (vuxna) 18-84 år

  Tandsköterska eller tandhygienist 200 kr
  Allmäntandläkare (med eller utan remiss) 400 kr
  Specialisttandläkare 600 kr
  Hembesök Som övriga besök
  Avgiftsfria besök 300 kr
 • Vaccination
  • Vaccination mot influensa och lunginflammation

   Vaccination mot influensa och lunginflammation

   Grundavgift

   Vaccinkostnad

   Influensavaccin 100 kr 30 kr
   Pneumovax (lunginflammation) 100 kr

   Pneumovax 180 kr
   Prevenar13*

   Personer som fyllt 65 år erbjudsavgiftsfri vaccination mot influensa
   och lunginflammation
   0 kr 0 kr
   Personer yngre än 65 år som tillhör
   riskgrupper enligt Socialstyrelsens
   rekommendation t ex
   • kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
   • Instabil diabetes mellitus
   • gravt nedsatt infektionsförsvar
   • kronisk lever- eller njursvikt
   • astma
   • extrem fetma
   • flerfunktionshinder hos barn
   • vissa gravida kvinnor kan av läkare som ansvarar för deras behandling erbjudas influensavaccin utan kostnad 
   0 kr 0 kr

   * För dessa vaccinationer finns ett upphandlat pris som inte är offentligt. Skicka ett mail till Contact för prisinformation. Skriv ”prisfråga” som ämne och ange vilken verksamhet frågan kommer ifrån.

   Grundavgiften gäller vid varje vaccinationstillfälle dock ej vid vaccination i samband med läkarbesök eller av patient inskriven i sluten vård. Patienten faktureras inte utan betalar kontant eller med kort vid besöket.

   Besöket berättigar ej till: 

   • Reseersättning
   • Registrering i högkostnadskort 

   Frikort gäller ej

  • Övriga vaccinationer och vaccinationspriser

   Övriga vaccinationer

   Vaccination Patientgrupp/villkor Grundavgift Kostnad vaccin
   BCG (tbc) Barn under 18 år  0 kr 0 kr
   Booster Difteri, Tetanus, Pertussis, Polio (Boostrix Polio)   200 kr 210 kr
   Bältros (Zostavax)   200 kr 890 kr
   Gula febern (Stamaril)   200 kr 240 kr

   Hepatit A (Vaqta 25E)

   Barn under 18 år 200 kr 140 kr

   Hepatit A (Vaqta 50E)

   Vuxna över 18 år 200 kr 140 kr

   Hepatit A/B

   Ordinerat som smittskyddsläkemedel. 0 kr 0 kr

   Hepatit B (Engerix B10) 

   Barn under 16 år 200 kr 90 kr

   Hepatit B (Engerix B20)

   Alla över 16 år 200 kr 100 kr

   Hepatit B (Fendix)

     200 kr 640 kr

   Hepatit A+B (Ambirix)

   Barn under 16 år 200 kr 310 kr

   Hepatit A+B (Twinrix Pediatric)

   Barn under 16 år  200 kr 220 kr

   Hepatit A+B (Twinrix)

   Alla över 16 år 200 kr 310 kr

    

        
   Influensa Vaxigrip   100 kr 30 kr
   Influensa Fluenz   100 kr 190 kr
   Kolera (Ducoral) 2 doser   200 kr 340 kr

   Mässling + påssjuka + röda hund 
   (M-M-RVAXPRO)

   Vuxna och barn över 7 år 200 kr 60 kr

   Mässling + påssjuka + röda hund 
   (M-M-RVAXPRO)

   Barn under 7 år 0 kr 0 kr
   Pneumokocker (Pneumovax)   100 kr 180 kr
   Pneumokocker (Prevenar13)   200 kr *
   Rubella Icke-immuna kvinnor i fertil ålder 0 kr 0 kr
   Stelkramp I samband med skada 0 kr 0 kr
   TBE (FSME-Immun Junior) Barn under 16 år 200 kr 180 kr
   TBE (FSME-Immun Vuxen) Alla över 16 år  200 kr 190 kr
   Tyfoid (Typhim Vi)   200 kr 140 kr
   Vattenkoppor (Varilrix)   200 kr *

   Övriga vaccinationer som inte finns ovan   200 kr Inköpspris

   * För dessa vaccinationer finns ett upphandlat pris som inte är offentligt. Skicka ett mail till Contact för prisinformation. Skriv ”prisfråga” som ämne och ange vilken verksamhet frågan kommer ifrån.

   Vacciner som inte finns i listan är inte upphandlade och då råder prissättning enligt självkostnadsprincipen. Kunden debiteras med den vaccinerande enhetens inköpspris för en dos avrundat uppåt till närmaste tiotal kronor. Priset kan således variera både med tiden och med vilken leverantör man anlitar.

   Grundavgiften gäller vid varje vaccinationstillfälle dock ej vid vaccination i samband med läkarbesök eller av patient inskriven i sluten vård. Patienten faktureras inte utan betalar kontant eller med kort vid besöket.

   Besöket berättigar ej till: 

   • Reseersättning
   • Registrering i högkostnadskort 

   Frikort gäller ej

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter