Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har skrivit under en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Vårdförloppen beskriver kortfattat vad som ska göras, i vilken ordning och när (på gruppnivå). De beskriver en personcentrerad och sammanhållen vårdprocess som omfattar en hel eller en del av en vårdkedja. Tillämpning av vårdförlopp sker på individnivå utifrån patientens behov och förutsättningar och kan i olika utsträckning påverkas av om patienten har flera sjukdomar.

Vårdförloppen utarbetas inom det nationella kunskapsstyrningssystemet. Dessa vårdförlopp införs sedan succesivt i Region Skånes verksamheter enligt en särskild process.

Införandeprocess för varje enskilt vårdförlopp – så går det till

Skåneövergripande arbetsgrupper (så kallade lokala arbetsgrupper, förkortas ”LAG”) med bred regional representation planerar för introduktion av varje enskilt personcentrerat sammanhållet vårdförlopp.

Processen består av analys, övergripande handlingsplan, introduktion i verksamhet och uppföljning. Dessa beskrivs kort på sidan, om du vill fördjupa dig ytterligare finns en pdf och ett inspelat webbinarium. 

Analys

Arbetet inleds med analys av nuläget i Skåne i förhållande till vårdförloppet.

Övergripande handlingsplan

En övergripande handlingsplan tas fram som stöd till berörda verksamheter. I denna fångas dels regionala förbättringsbehov som möjliggör samordnade satsningar som exempelvis utbildningar, dels förslag på vanliga förbättringsåtgärder som enheter kan behöva göra för att börja arbeta i enlighet med vårdförloppet. I vissa fall arbetas redan enligt vårdförloppet och då behöver förbättringsarbete inte göras.

Introduktion av vårdförlopp i verksamhet – förbättringsarbete påbörjas

Vårdförloppet introduceras i berörda verksamheter. Att vårdförloppet är introducerat innebär att respektive verksamhet förväntas påbörja en genomlysning och eventuella förbättringsåtgärder för att närma sig det arbetssätt som beskrivs i vårdförloppet. Här går det att dra nytta av LAG:s förslag på åtgärder till verksamheterna och de regionala åtgärder som kan underlätta införandet.

Uppföljning – säkra god implementering

Vårdförloppen kommer att följas upp genom utvalda indikatorer lokalt, regionalt och nationellt över lång tid för att säkra en god implementering.

Mål och syfte

Syftet med Region Skånes process är att vårdförloppen ska integreras som en del av den kliniska vardagen.

Målen med att införa personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp i Region Skåne är att:

 • Öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården utan att det medför onödig administrativ börd för sjukvårdspersonal.
 • Patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling.
 • Patienternas livskvalitet och nöjdhet med vården ska förbättras och vården bli mer jämlik och jämställd.

Status nationellt och i Region Skåne

 • Godkända vårdförlopp

  • Depression
  • Diabetes med hög risk för fotsår
  • Epilepsi
  • Grav hörselnedsättning
  • Hjärtsvikt – nydebuterad (1)
  • Höftledsartros – primärvård (1)
  • Höftledsartros – proteskirurgi (2)
  • Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD
  • Jättecellsarterit
  • Knäledsartros (1)
  • Kognitiv svikt vid demens
  • KOL (1+2)
  • Kritisk benischemi
  • Levnadsvanor (generiskt) 
  • Ländryggsbesvär 
  • Matallergi – IgE-förmedlad
  • Obstruktiv sömnapné vuxna
  • Osteoporos
  • Palliativ vård
  • Reumatoid artrit (1)
  • Reumatoid artrit – etablerad (2) 
  • Schizofreni – förstagångsinsjuknande (1)
  • Schizofreni – fortsatt vård och stöd (2)
  • Sepsis (1)
  • Självskadebeteende – vuxna
  • Smärta - långvarig
  • Stroke och TIA – tidiga insatser och vård (1)
  • Stroke och TIA – fortsatt vård och rehabilitering (2)
  • Svårläkta sår
  • Sömnrelaterad andningsstörning och obstruktiv sömnapné, barn
  • Traumatisk hjärnskada 
  • Varicer och venösa bensår
  • Rehabilitering (generisk modell)

  De godkända vårdförloppen publiceras på Nationellt kliniskt kunskapsstöds webbplats.

  Nationellt kliniskt kunskapsstöds webbplats (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

  Under framtagande

  Arbete pågår

  • ALS
  • Hypertoni
  • Karies – aktiva kariesangrepp 
  • Knäledsartros - fortsättning (2)
  • Lungfibros
  • Hjärtsvikt – fortsättning (2)
  • NPH
  • Psoriasis
  • Sällsynta syndrom

  Under uppstart

  • Astma
  • Sepsis – fortsättning (2)
  • Tuberkulos

  Totalt 42 vårdförlopp i olika faser för 36 hälsotillstånd samt 2 generiska modeller.

 • Introducerade vårdförlopp

  På sidan "Introducerade vårdförlopp" presenteras de 8 vårdförlopp som är intrododucerade i Region Skånes verksamheter.

  Introducerade vårdförlopp

  Planering pågår

  Just nu jobbar lokala arbetsgrupper (LAG) för att planera och stödja introduktionen av nedanstående vårdförlopp:

  • Diabetes med hög risk för fotsår
  • Grav hörselnedsättning
  • Höftledsartros (del 2) – proteskirurgi
  • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) – vuxna
  • Jättecellsarterit
  • Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom
  • KOL (del 1)
  • KOL (del 2)
  • OSDB – barn
  • Palliativ vård
  • Reumatoid artrit (del 2) – etablerad
  • Schizofreni (del 2)
  • Sepsis (del 1)
  • Smärta – långvarig, hos vuxna
  • Stroke och TIA (del 2)
  • Svårläkta sår
  • Venös sjukdom i benen - varicer och venösa bensår

  Följande lokala arbetsgrupper (LAG) startar upp sitt planeringsarbete inom kort: 

  • Ländryggsbesvär hos vuxna
  • Matallergi, IgE-förmedlad
  • Traumatisk hjärnskada

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.