Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp ska öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården.

Regeringen och SKR har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som ska baseras på bästa tillgängliga kunskap. Vårdförloppen är ett av de kunskapsstöd som utarbetas inom det nationella kunskapsstyrningssystemet.

Syfte

Syftet med Region Skånes införandeprocess är att de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen ska integreras som en del av den kliniska vardagen.

Mål

Mål med att införa personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp i Region Skåne:

  • Öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården utan att det medför onödig administrativ börda för sjukvårdspersonal.
  • Att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling.
  • Att patienternas livskvalitet och nöjdhet med vården ska förbättras och vården bli mer jämlik och jämställd.

Mer information

Kontaktpersoner

På enheten för kunskapsstyrning och Fou inom avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning finns två processledare med uppdrag att stödja lokala arbetsgrupper och förvaltningarna inom Region Skåne vid införandet av vårdförloppen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.