Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp ska öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården.

Regeringen och SKR har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som ska baseras på bästa tillgängliga kunskap. Vårdförloppen är ett av de kunskapsstöd som utarbetas inom det nationella kunskapsstyrningssystemet.

Syfte

Syftet med Region Skånes införandeprocess är att de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen ska integreras som en del av den kliniska vardagen.

Mål

Mål med att införa personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp i Region Skåne:

 • Öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården utan att det medför onödig administrativ börda för sjukvårdspersonal.
 • Att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling.
 • Att patienternas livskvalitet och nöjdhet med vården ska förbättras och vården bli mer jämlik och jämställd.

Införande i Region Skåne

Lokala arbetsgrupper (LAG) med bred representation planerar för införande av varje enskilt vårdförlopp. Arbetet inleds med analys av nuläget i förhållande till vårdförloppet. Därefter beskrivs eventuella konsekvenser och behov av insatser som vårdens verksamheter kan behöva genomföra. Arbetsgruppen tar fram en handlingsplan som stöd till verksamheterna.

Totalt 23 vårdförlopp och en generisk modell är godkända nationellt. Inom Region Skåne arbetar just nu tolv lokala arbetsgrupper (LAG) för att planera och stödja införandet i verksamheterna gällande följande vårdförlopp.

Planering pågår:

 • Höftledsartros - primärvård  (del 1)
 • Knäledsartros
 • Schizofreni – förstagångsinsjuknande (del 1)
 • Kritisk benischemi
 • Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom
 • Stroke och TIA (del 1)
 • KOL (del 1)
 • Osteoporos – sekundärprevention efter fraktur
 • Hjärtsvikt – nydebuterad
 • Palliativ vård
 • Sepsis
 • IBD

Introducerat i verksamhet:

 • Reumatoid artrit (del 1)

Bemanning av LAG har påbörjats för vårdförloppen reumatoid artrit (del 2) och schizofreni (del 2). Uppstart av arbetsgrupper planeras under våren 2023.

Mer information

Kontakt

På enheten för kunskapsstyrning och Fou inom avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning finns tre processledare (Emma Ekberg, Jenny Lönnberg och Kerstin Zettervall) med uppdrag att stödja lokala arbetsgrupper och förvaltningarna inom Region Skåne vid införandet av vårdförloppen.

Du kontaktar dem via funktionsbrevlådan: psvf@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.