Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har skrivit under en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som ska baseras på bästa tillgängliga kunskap. Vårdförloppen utarbetas inom det nationella kunskapsstyrningssystemet. Dessa vårdförlopp introduceras sedan succesivt i Region Skånes verksamheter enligt en särskild process.

Lokala arbetsgrupper (LAG) med bred representation planerar för introduktionen av varje enskilt personcentrerat sammanhållet vårdförlopp. Arbetet inleds med analys av nuläget i förhållande till vårdförloppet. Därefter beskrivs eventuella konsekvenser och behov av insatser som vårdens verksamheter kan behöva genomföra. Arbetsgruppen tar fram en handlingsplan som stöd till verksamheterna.

På enheten för kunskapsstyrning inom avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning finns fyra processledare; Emma Ekberg, Erika Wulff, Jenny Lönnberg och Kerstin Zettervall. Deras uppdrag är att stödja lokala arbetsgrupper och förvaltningarna inom Region Skåne när vårdförloppen ska introduceras.

I webbinariet beskrivs Region Skånes erfarenheter och arbetssätt kring introduktionen av vårdförloppen. Det börjar med en introduktion av kunskapsstyrning och kunskapsstöd samt införandeprocessen. Därefter ges två exempel:  Reumatoid artrit – del 1 och Schizofreni – förstagångsinsjuknande. Slutligen ges en beskrivning av introduktionen inom primärvården.

Mål och syfte med Region Skånes process

Syftet med Region Skånes process är att vårdförloppen ska integreras som en del av den kliniska vardagen.

Målen med att införa personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp i Region Skåne är att

  • öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården utan att det medför onödig administrativ börd för sjukvårdspersonal.
  • patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling.
  • patienternas livskvalitet och nöjdhet med vården ska förbättras och vården bli mer jämlik och jämställd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.