Nationella läkemedelslistan (NLL)

Information om hur du når Nationella läkemedelslistan (NLL).

Nationella läkemedelslistan (NLL) ger dig inom hälso- och sjukvården, du som jobbar på apotek och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Du når NLL via tjänsten Förskrivningskollen.

Pascal är anpassat till NLL

Den 25 maj anpassades Pascal till NLL. Det är den första tjänsten som ansluts med både läs- och skrivmöjlighet.

Ny version av Pascal lanseras 25 maj 2024 (inera.se)

Melior och PMO ansluts till NLL under 2024

Under 2024 planeras journalsystemen Melior och PMO att anslutas till NLL. Där får du som förskriver läkemedel åtkomst till information om vilka läkemedel på recept som din patient har.

Parallellt med att NLL införs kommer Region Skåne att starta införandet av SDV. Detta innebär att PMO enbart kommer att läsmöjlighet medan Melior och SDV kommer att införa både läs- och skrivmöjlighet.

Det här kommer du att kunna se

Du kommer att se vilka läkemedel som patienten hämtat ut, oavsett vilket apotek som expedierat receptet. Historiken under "Uthämtade läkemedel" kommer att byggas upp successivt, från första maj 2021 då lagen trädde i kraft. Från början finns det historik 15 månader tillbaka. Historiken kommer att byggas på och lagras i fem år.

I ett första steg kommer du som är förskrivare att kunna se informationen i NLL integrerat i journalsystemet. I ett andra steg kommer det att vara möjligt att även hämta in förskrivningarna från NLL i journalsystemet.

Du kan ha nytta av åtkomsten till informationen från NLL i flera situationer. Du som förskriver eller vårdar en patient ser det som medicinskt motiverat att se patientens läkemedelsrecept från andra vårdgivare eller andra journalsystem. Det kan exempelvis vara vid ordination, vid läkemedelsgenomgångar, vid omprövningar av behandlingar som andra förskrivare har ordinerat, eller om du träffar en patient med omfattande vårdbehov. 

Samtycke

Patienten ska ge sitt samtycke till att du får åtkomst till informationen. Samtycket lämnas muntligt och gäller vid det vårdtillfället. Utan samtycke får du som förskriver bara se alla uppgifter i undantagsfall.

Spärrar

Vissa uppgifter kan vara spärrade. Detta eftersom patienten kan dölja uppgifter för personal inom vård. Du som är förskrivare eller vårdpersonal kan dölja vissa uppgifter för patienten eller för patientens vårdnadshavare eller ombud om det finns ett behov att göra det. Det kan till exempel gälla en underårig patients recept som ibland bör döljas för vårdnadshavare och ombud om du som förskrivare bedömer att själva informationen om att läkemedelsbehandlingen finns kan innebära att patienten far illa. Även behandlingsorsak kan vara dold för patienten om det finns en sekretessbedömning om detta. Du ska journalföra sekretessbedömningen som vanligt.

En spärrad uppgift kan vara synlig i journalsystemen

En uppgift som är spärrad i NLL kan vara tillgänglig för behörig personal i patientjournalen. Det beror på att uppgifterna omfattas av olika lagar beroende på var uppgifterna har skrivits in eller lagras.

Förskrivningskollen – ger åtkomst till NLL-informationen

Innan journalsystemen och NLL är sammankopplade kan du använda tjänsten Förskrivningskollen för att visa informationen. Du ordinerar och förskriver i det journalsystem som du använder, som vanligt.

Förskrivningskollen ger bland annat förskrivare, sjuksköterskor utan förskrivningsrätt, dietister och farmaceuter i vården, som har SITHS-kort och patientens samtycke, rätt och möjlighet att titta på patientens lista över förskrivningar och uthämtade läkemedel.

Du som loggar in med SITHS-kort och har förskrivningsrätt inom ramen för ditt anställningsuppdrag ska inte förskriva i Förskrivningskollen. Du ska använda ditt journalsystem precis som tidigare. Du kan använda Förskrivningskollen som reservrutin om ditt journalsystem inte fungerar.

Fritidsförskrivare

Du som är fritidsförskrivare kan logga in i Förskrivningskollen med e-legitimationen Freja e-id Plus. Fritidsförskrivare är du som förskriver läkemedel utanför ditt arbete, till exempel du som är pensionerad förskrivare eller annan förskrivare utan vårdgivare.

Om Förskrivningskollen (ehalsomyndigheten.se)

Läkemedelskollen – patientens information

Läkemedelskollen ger patienterna information om sina förskrivna och uthämtade läkemedel. Informationen hämtas ur NLL och presenteras för patienten själv via en e-tjänst. 

Nationella läkemedelslistan (NLL) är lagreglerad

NLL regleras av lagen om nationell läkemedelslista och drivs av E-hälsomyndigheten på uppdrag av regeringen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.