Katastrofmedicin

I det moderna samhället strävar vi efter robusthet och olycksprevention. Samtidigt är det viktig att inse att samhället är sårbart. Stora olyckor och katastrofer inträffar, en del är rena olyckor, andra är medvetna attentat.

Stora skadeutfall kan utgöra en påfrestning på sjukvården men händelser som allvarligt stör sjukvårdens förutsättningar och minskar kapaciteten i omhändertagandet av skadade inträffar också. Katastrofmedicin kan sägas hantera den diskrepans som uppstår när balansen mellan krav och resurser ändras i negativ riktning.

Vid den här typen av händelser måste det finnas goda förutsättningar för samverkan med andra aktörer. Detta kan vara traditionella samverkanspartners som kommunal räddningstjänst och polis men andra samhällsorganisationer och privata företag kan också komma ifråga.

En allvarlig händelse som inträffar i Skåne är ett ansvar för hela Region Skåne och en samordning av regionens resurser måste då ske. Detta innefattar även privata aktörer med avtal med Region Skåne.

Resurser och rapporter

 • Sjukvårdens samtliga resurser ska vid en allvarlig händelse/stor olycka kunna utnyttjas.

  • Vid en särskild händelse med ett flertal skadade kommer RSTiB/RLB initialt att lämna en förutbestämd fördelningsnyckel till Sjukvårdledare/Medicinskt ansvarig inom ambulanssjukvården. Detta kan innebära att förvaltningen/sjukhuset kan behöva höja sin beredskap för att klara av situationen.

  • Region Skånes förstärkningsresurs

   Region Skånes förstärkningsresurs består av en container som innehåller bland annat tält, bårar, belysning,värme, syrgas och läkemedel. Förstärkningsresursen är placerad på Räddningstjänsten i Hässleholm. Förstärkningsresursen kan begäras ut av Region Skånes Tjänsteman i Beredskap (RSTiB) samt sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig inom ambulanssjukvården.

   Som komplement till förstärkningsresursen finns det ett släp innehållande tält och bårar som är placerat hos Räddningstjänsten i Tollarp.

 • RMKL är Region Skånes särskilda sjukvårdsledning på regional nivå.

  RMKL består initialt av Region Skånes Tjänsteman i Beredskap (RSTiB), Regional Läkare i Beredskap (RLB) och Kommunikatör i Beredskap (KIB) årets alla dagar dygnet runt med en svarstid på maximalt 5 minuter.

  RMKL har som sin främsta uppgift att stödja, samordna och vid behov leda Region Skånes sjukvårdsresurser vid allvarliga händelser som berör hälso- och sjukvården.

  Då RMKL går i stab aktiveras e-postadressen: RMKL@skane.se

  Sammanfattning av RMKLs uppgifter

  • stöd åt lokala ledningsnivåer på skadeplats, sjukhus samt ambulansdirigering inhämta och vidarebefordra information om händelsen
  • informationsverksamhet till egen och andras organisation samt allmänhet och massmedier
  • omdisposition av tillgängliga resurser
  • mobilisering av resurser som inte är omedelbart tillgängliga
  • övergripande styra förflyttning av patienter
  • analys av långtidseffekter och uthållighet
  • samordning inom egen organisation
  • samverkan med annan sjukvårdsverksamhet
  • samverkan med andra organisationer såsom polis och kommunal räddningstjänst
  • Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap ska det i varje region finnas en funktion som ständigt är bemannad och som vid allvarlig händelse eller risk för sådan händelse har till uppgift att:

   • ta emot larm
   • verifiera uppgifter
   • larma vidare
   • initiera och samordna det inledande arbetet
   • informera om händelsen.

   Denna funktion benämns i Region Skåne som Region Skånes Tjänsteman i Beredskap (RSTiB).

   Region Skånes olika verksamheter kan vända sig till RSTiB vid behov av stöd när man misstänker en allvarlig händelse eller när det har inträffat annan störning som påverkar Region Skånes verksamhet.

  • RLBs uppgifter är att vara medicinskt stöd till RSTiB samt stöd åt sjukvårdsledare i skadeområdet. RLB är dessutom chef Regional medicinsk katastrofledning (RMKL) i initialskedet och regional vårdplatskoordinator.

 • Stödstyrkan finns för att Sverige snabbt ska kunna bistå personer med hemvist i Sverige som drabbas av en allvarlig händelse utomlands. Stödstyrkan ska kunna lämna Sverige inom tolv timmar efter beslut, en första bedömningsstyrka redan efter sex timmar.

  Stödstyrkan (msb.se)

 • Ansvaret för den katastrofmedicinska utbildnings- och övningsverksamheten i Region Skåne ligger inom Område Säkerhet, Krisberedskap, Hållbarhet och Miljö (SBHM).
   
  Kontakta i första hand din lokala katastrofsamordnare/katastrofkoordinator om du har frågor om de katastrofmedicinska utbildningarna.

  På regional nivå är det Stefan Aregger Lundh som är ansvarig för katastrofmedicinsk övning och utbildning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.