Katastrofmedicin

I det moderna samhället strävar vi efter robusthet och olycksprevention. Samtidigt är det viktig att inse att samhället är sårbart. Stora olyckor och katastrofer inträffar, en del är rena olyckor, andra är medvetna attentat.

Stora skadeutfall kan utgöra en påfrestning på sjukvården men händelser som allvarligt stör sjukvårdens förutsättningar och minskar kapaciteten i omhändertagandet av skadade inträffar också. Katastrofmedicin kan sägas hantera den diskrepans som uppstår när balansen mellan krav och resurser ändras i negativ riktning.

Vid den här typen av händelser måste det finnas goda förutsättningar för samverkan med andra aktörer. Detta kan vara traditionella samverkanspartners som kommunal räddningstjänst och polis men andra samhällsorganisationer och privata företag kan också komma ifråga.

En allvarlig händelse som inträffar i Skåne är ett ansvar för hela Region Skåne och en samordning av regionens resurser måste då ske. Detta innefattar även privata aktörer med avtal med Region Skåne.

 • Katastrofmedicinska resurser

  Sjukvårdens samtliga resurser ska vid en allvarlig händelse/stor olycka kunna utnyttjas.

  • Mottagningskapacitet på akutsjukhusen

   Vid en särskild händelse med ett flertal skadade kommer RSTiB/RLB initialt att lämna en förutbestämd fördelningsnyckel till Sjukvårdledare/Medicinskt ansvarig inom ambulanssjukvården. Detta kan innebära att förvaltningen/sjukhuset kan behöva höja sin beredskap för att klara av situationen.

  • Förstärkningsresurs vid stora olyckor

   Region Skånes förstärkningsresurs

   Region Skånes förstärkningsresurs består av en container som innehåller bl.a.  tält, bårar, belysning,värme, syrgas och läkemedel. Förstärkningsresursen är placerad på Räddningstjänsten i Hässleholm. Förstärkningsresursen kan begäras ut av Region Skånes Tjänseman i Beredskap samt sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig inom ambulanssjukvården.

   Som komplement till förstärkningsresursen finns det ett släp innehållande tält och bårar som är placerat hos Räddningstjänsten i Tollarp 

  • Saneringsmöjligheter sjukhus

   På varje sjukhus finns det en saneringsenhet för att kunna sanera personer som varit utsatta för farliga ämne.

   Sjukhus Status
   Helsingborg Saneringsstation
   Landskrona Saneringstält i ambulanshall
   Lund Saneringsstation
   Malmö Saneringsstation
   Trelleborg Saneringsstation
   Ystad Saneringstält
   Kristianstad Saneringsstation
   Hässleholm Saneringsstation
   Ängelholm Saneringstält i ambulanshall
   Simrishamn Ambulanshall, 2 handduschar
  • Sjukvårdsgrupper

   Tre akutsjukhus i Region Skåne  har möjlighet att  skicka ut sjukvårdsgrupp till skadeområde vid stora olyckor och allvarliga händelser. Sjukvårdsgrupp utgår från sjukhuset senast inom 30 minuter dygnet runt, året om.
   I sjukvårdsgrupp ingår en läkare och en sjuksköterska

   En specifik klädsel är framtagen för den personal som ingår i sjukvårdsgruppen. Den personal som ingår i sjukvårdsgrupp har även med sig utrustning för att kunna ta hand om skadade och och göra en första medicinsk insats inom skadeområdet.

   Sjukhus Sjukvårdsgrupper
   Helsingborg 1
   Kristianstad 1
   SUS Lund 0
   SUS Malmö 0
   Ystad 1
   Summa 3
 • Katastrofplaner

  Den regionala katastrofmedicinska planen för Region Skåne är en övergripande plan som är utgångspunkt för övriga katastrofmedicinska planer inom Region Skåne. Dessa planer tillsammans utgör Region Skånes katastrofmedicinska planverk.

  Den regionala katastrofmedicinska planen revideras minst en gång per mandatperiod men kan också revideras när behov uppkommer.

  Vid regionstyrelsens möte 2016-06-02 fastställdes Regional katastrofmedicinsk plan.

   

 • Projektrapporter
 • Regional medicinsk katastrofledning (RMKL)

  RMKL är Region Skånes särskilda sjukvårdsledning på regional nivå.

  RMKL består initialt av Region Skånes Tjänsteman i Beredskap (RSTiB), Regional Läkare i Beredskap (RLB) och Presstjänsten årets alla dagar dygnet runt med en svarstid på maximalt 5 minuter.

  RMKL har som sin främsta uppgift att stödja, samordna och vid behov leda Region Skånes sjukvårdsresurser vid allvarliga händelser som berör hälso- och sjukvården.

  Då RMKL går i stab aktiveras e-postadressen: Contact

  Sammanfattning av RMKLs uppgifter

  • stöd åt lokala ledningsnivåer på skadeplats, sjukhus samt ambulansdirigering inhämta och vidarebefordra information om händelsen
  • informationsverksamhet till egen och andras organisation samt allmänhet och massmedier
  • omdisposition av tillgängliga resurser
  • mobilisering av resurser som inte är omedelbart tillgängliga
  • övergripande styra förflyttning av patienter
  • analys av långtidseffekter och uthållighet
  • samordning inom egen organisation
  • samverkan med annan sjukvårdsverksamhet
  • samverkan med andra organisationer såsom polis och kommunal räddningstjänst
  • Presstjänst
  • Region Skånes Tjänsteman i Beredskap (RSTiB)

   Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap ska det i varje landsting finnas en funktion som ständigt är bemannad och som vid allvarlig händelse eller risk för sådan händelse har till uppgift att:

   • ta emot larm
   • verifiera uppgifter
   • larma vidare
   • initiera och samordna det inledande arbetet och 
   • informera om händelsen

   Denna funktion benämns i Region Skåne som Region Skånes Tjänsteman i Beredskap (RSTiB).

   Region Skånes olika verksamheter kan vända sig till RSTiB vid behov av stöd när man misstänker en allvarlig händelse eller när det har inträffat annan störning som påverkar Region Skånes verksamhet.

  • Regional läkare i beredskap (RLB)

   RLBs uppgifter är att vara medicinskt stöd till RSTiB samt stöd åt sjukvårdsledare i skadeområdet. RLB är dessutom chef RMKL i initialskedet och regional vårdplatskoordinator.

 • Stödstyrkan

  Stödstyrkan finns för att Sverige snabbt ska kunna bistå personer med hemvist i Sverige som drabbas av en allvarlig händelse utomlands. Stödstyrkan ska kunna lämna Sverige inom tolv timmar efter beslut, en första bedömningsstyrka redan efter sex timmar.

  Stödstyrkan (Socialstyrelsen)

  Stödstyrkan (MSB)

 • Utbildning

  Ansvaret för den katastrofmedicinska utbildnings- och övningsverksamheten i Region Skåne ligger inom Område Krisberedskap, Säkerhet och Miljöledning (KSM).
   
  I utbildningsportalen på intranätet finns information om katastrofmedicinska utbildningar och övningar. Där kan du också anmäla dig.
  Har du frågor gällande de katastrofmedicinska utbildningarna kontakta i första hand din lokala katastofsamordnare/katastrofkoordinator.

  På regional nivå är det Carina Ekdahl-Hallqvist som är ansvarig för katastrofmedicinsk övning och utbildning.

  Gäller det en anmälan till kurser som inte som inte finns med i kurskatalogen ska denna godkännas av Ingela Friberg, som är kontaktperson på KSM

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter