Sekundär- och ambulanstransporter

Riktlinjerna gäller alla patienter som inkommit med traumatiska skador under de senaste 24 timmarna, uppfyller traumalarmskriterier nivå 1 efter ankomst till sjukhus eller där traumajour på SUS beslutar att riktlinjerna ska användas.

Vid behov av sekundärtransport av traumapatient till SUS ska traumajouren kontaktas direkt eller via SUS växel, 046-17 10 00. För instruktioner angående kontakt med traumajouren se avsnittet Traumajour.

Traumajour

Avsändande sjukhus beställer transport från sjukhus till akutmottagningen i Lund eller Malmö. Intransporterande ambulans ska få information från sändande sjukhus om att förvarna cirka 10 minuter före ankomst via akutmottagningens larmtelefon.

Traumajouren ska efter beslut om övertagande omgående kontakta samtliga inblandade kliniker/jourer på SUS samt driftansvarig sjuksköterska på akuten och meddela följande:

 • Att det kommer en patient från sjukhus X.
 • Skademekanism
 • Namn och personnummer
 • Att Trauma nivå 1 eller Trauma barn nivå 1 ska utlösas
 • Preliminär plan för patienten

Förnyad bedömning av patienten på akutrummet

På akutrummet ska en förnyad bedömning göras av primärjour kirurgi eller akutläkare kirurgi, med stöd av kirurgens husjour och en vårdplan för det närmaste dygnet upprättas.

Om det finns behov av urakut åtgärd, till exempel neurokirurgi, kan teamledare besluta om riktad undersökning och att patienten ska undersökas på ambulansbåren, för att vinna tid, samt att vara kvar på ambulansbåren upp till röntgen och/eller operation.

Isolerad skallskada

För patient med isolerad neurokirurgisk skada kan neurokirurgens primärjour kontaktas direkt från avsändande sjukhus. NK-jour beslutar om övertag till NK. Traumajouren ska kontaktas av neurokirurgens primärjour om beslut av övertag gjorts.

Traumajour kontaktas via växeln 046-17 10 00.

Ambulanstransporter

Definitionsmässigt är externa transporter sådana transporter som går mellan universitetssjukhusen och andra vårdinrättningar inom och utanför Södra sjukvårdsregionen. I alla beställningar av externa transporter ska ambulansdirigent (SOS Alarm) involveras, alternativt RSLC (Region Skånes Larmcentral): 61234.

 • Beställda av privatpersoner eller beställning gjord från sjuk- och hemsjukvård utan att patienten har bedömts av legitimerad personal på plats.

  Ambulanspersonal följer Region Skånes behandlingsriktlinjer

 • Sekundär ambulanstransport innebär en medicinsk transport där legitimerad personal på plats bedömt patienten och beställt ambulanstransporten.

  Den legitimerade sjukvårdsmedarbetaren som i samråd med sin ansvarige läkare har beställt transporten är, enligt gängse praxis, ansvarig för diagnostik och specifikt insatt behandling av patienten under transporten till dess att patienten nått bestämd destination. Detta innebär att en ambulanssjuksköterska tar emot läkemedelsordination från läkare som inte tillhör ambulanssjukvården och att läkemedel som normalt inte används inom ambulanssjukvården kan komma att användas. Likaledes innebär detta att ambulanssjuksköterska inte ska överpröva en redan insatt behandling.

  Ambulansteamet ansvarar för att patienten behandlas enligt skriftlig ordination och utför kontinuerlig observation och behandling av patienten. I vissa fall där så är påkallat görs ytterligare diagnostik och ges ytterligare behandling, till exempel om patienten hastigt försämras.

 • Transporten kan utföras av transportambulans med grundutbildad sjuksköterska eller akutambulans med specialistutbildad sjuksköterska. Ambulanserna dirigeras gränslöst och beställs via SOS Alarm.

 • SOS Alarm bistår sjukhuset med akutambulans, oftast inom 20 minuter. Patienten transporteras direkt till annat sjukhus därför att fullständig stabilisering av patientens tillstånd inte kan göras på det första sjukhuset. 

  Beställs via SOS Alarm.

 • I alla ambulansdistrikt finns fordon med möjlighet till ventilator och maximalt tre infusionspumpar. Denna utrustning är utvald och tillhandahålls av sjukhusen som också förväntas känna till hur den fungerar. Vid transport av patient med semiakut ambulanstransport medföljer läkare eller sjuksköterska från sjukhuset.

  Ambulans beställs via SOS Alarm.

 • För transporter längre än 30 mil rekommenderas luftburen ambulanstransport av flera olika skäl. 

  Beställning - Svenskt Ambulansflyg

 • Om patienten ska hämtas med ambulans, enligt det så kallade riksavtalet av annan region, tas kontakt med SOS Alarm för planering och informationsöverföring.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.