Sekundär- och ambulanstransporter

Riktlinjerna gäller alla patienter som inkommit som ett traumalarm nivå 1 under de senaste 24 timmarna, uppfyller traumalarmskriterier nivå 1 efter ankomst till sjukhus eller där traumabakjour på SUS beslutar att riktlinjerna ska användas.

Vid behov av sekundärtransport av traumapatient till SUS ska traumabakjouren kontaktas på telefonnummer 046-17 62 07 eller via SUS växel, 046-17 10 00.

Avsändande sjukhus beställer transport från sjukhus till akutmottagningen i Lund eller Malmö. Intransporterande ambulans ska få information från sändande sjukhus om att förvarna cirka 10 minuter före ankomst via akutmottagningens larmtelefon.

Traumabakjouren ska efter mottagningsbeslut omgående kontakta samtliga inblandade kliniker/jourer på SUS samt driftansvarig sjuksköterska på akuten och meddela följande:

 • Att det kommer en patient från sjukhus X.
 • Skademekanism
 • Namn och personnummer
 • Att Trauma nivå 1 eller Trauma barn nivå 1 ska utlösas
 • Preliminär plan för patienten

Larmtelefon akutmottagningen

 • Lund: MSISD-nummer (RAKEL) 3-63-1020
 • Malmö: MSISD-nummer (RAKEL) 3-61-1010
 • Kristianstad: MSISD-nummer (RAKEL) 3-65-1010
 • Helsingborg: MSISD-nummer (RAKEL) 3-64-1010

Secondary survey på akutrummet

På akutrummet ska en secondary survey göras av primärjour kirurgi eller akutläkare kirurgi, med stöd av kirurgens husjour eller traumabakjouren som teamleader, och en vårdplan för det närmaste dygnet upprättas.

Om det finns behov av urakut åtgärd, till exempel neurokirurgi, kan teamledare besluta om riktad undersökning och att patienten ska undersökas på ambulansbåren, för att vinna tid, samt att vara kvar på ambulansbåren upp till röntgen och/eller operation.

Isolerad skallskada

För patient med isolerad neurokirurgisk skada kan neurokirurgens primärjour kontaktas direkt från avsändande sjukhus. NK-jour beslutar om övertag till NK. Traumabakjouren ska kontaktas av neurokirurgens primärjour om beslut av övertag gjorts.

Traumabakjour kontaktas via växeln telefon 046 - 17 10 00.

Ambulanstransporter

Definitionsmässigt är externa transporter sådana transporter som går mellan universitetssjukhusen och andra vårdinrättningar inom och utanför Södra sjukvårdsregionen. I alla beställningar av externa transporter bör ambulansdirigent (SOS Alarm) involveras och vid behov också tjänsteman i beredskap (TiB) som kan nås via SOS Alarm.

 • Beställda av privatpersoner eller beställning gjord från sjuk- och hemsjukvård utan att patienten har bedömts av legitimerad personal på plats.

  Ambulanspersonal följer RSPE:s behandlingsriktlinjer

 • Sekundär ambulanstransport innebär en medicinsk transport där legitimerad personal på plats bedömt patienten och beställt ambulanstransporten.

  Den legitimerade sjukvårdsmedarbetaren som i samråd med sin ansvarige läkare har beställt transporten är, enligt gängse praxis, ansvarig för diagnostik och specifikt insatt behandling av patienten under transporten till dess att patienten nått bestämd destination. Detta innebär att en ambulanssjuksköterska till exempel kan få ta emot läkemedelsordination från läkare som inte tillhör ambulanssjukvården och att läkemedel som normalt inte används inom ambulanssjukvården kan komma att användas. Likaledes innebär detta att ambulanssjuksköterska inte ska överpröva en redan insatt behandling.

  Ambulansteamet ansvarar för att patienten behandlas enligt gällande behandlingsriktlinjer och utför kontinuerlig observation och behandling av patienten. I vissa fall där så är påkallat görs ytterligare diagnostik och ges ytterligare behandling, till exempel om patienten hastigt försämras.

  Finner ambulansteamet tveksamheter inför transporten tas omgående kontakt med RLS (Regional Läkarstöd, telefonstöd) eller med beställande läkare eller sjuksköterska.

 • Transporten kan utföras av transportambulans med grundutbildad sjuksköterska eller akutambulans med specialistutbildad sjuksköterska. Ambulanserna dirigeras gränslöst och beställs via SOS Alarm.

 • SOS Alarm bistår sjukhuset med akutambulans, oftast inom 20 minuter. Patienten transporteras direkt till annat sjukhus därför att fullständig stabilisering av patientens tillstånd inte kan göras på det första sjukhuset. Intuberade patienter får handventileras och då det inte finns infusionspumpar att tillgå får injektioner och infusioner göras manuellt.

  Beställs via SOS Alarm.

 • I alla ambulansdistrikt finns fordon med möjlighet till ventilator och maximalt tre infusionspumpar. Denna utrustning är utvald och tillhandahålls av sjukhusen som också förväntas känna till hur den fungerar. Vid transport av patient med semiakut ambulanstransport medföljer läkare eller sjuksköterska från sjukhuset.

  Ambulans beställs via SOS Alarm.

 • Ett regionalt ambulansfordon med full intensivvårdsmöjlighet, även ECMO, finns att tillgå för hela Södra sjukvårdsregionen. Fordonet är bemannat med anestesisjuksköterska som också är delegerad ambulanssjuksköterska.

  Ambulansen finns att tillgå dygnet runt och har ingen inställelsetid utan påbörjar uppdrag direkt efter man avslutat eventuellt pågående uppdrag. Beställs via SOS Alarm.

 • För transporter längre än 30 mil rekommenderas helikopter av flera olika skäl. Då Södra sjukvårdsregionen inte har någon egen helikopter får man lita till andra landstings välvilja att låna ut sina helikoptrar mot betalning.

  Den enhet som ambulanssjukvården har bäst kontakter med är Uppsalahelikoptern och den beställs inte via SOS Alarm utan beställning görs direkt i Uppsala via telefon 018-200 112 (Medhelp – Sjukvårdens larmcentral). Helikopter är fullt utrustad för intensivvård och det finns team med läkare för både barn och vuxna.

  Uppsala har även flyg med motsvarande möjligheter men här måste man betänka ytterligare ambulanstransporter och tidsförluster för transporterna till och från flygplatser. Uppsalas brännskadeenhet samarbetar med Linköping och Uppsalas helikopter lämnar och hämtar patienter på båda centraler.

 • Om patienten ska hämtas med ambulans, enligt det så kallade riksavtalet av annat landsting, tas kontakt med SOS Alarm för planering och informationsöverföring.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.