Vaccination

Här hittar du information om patientavgifter kopplat till vaccination.

Patientavgift för vaccination består av en grundavgift och vaccinkostnaden. Grundavgift gäller vid varje vaccinationstillfälle, dock inte vid vaccination i samband med läkarbesök eller av patient inskriven i sluten vård.

Vaccination som ingår i vård och behandling är avgiftsfri, till exempel i samband med stamcellstransplantation för vaccination upp till grundvaccinationsprogrammet.

Patienterna faktureras inte utan betalar kontant eller med kort vid besöket. Besök för vaccination berättigar inte till registrering i högkostnadskort eller till reseersättning. Frikort gäller ej.

Vaccination mot influensa

Regionfullmäktige har beslutat att följande målgrupper ska erbjudas kostnadsfri vaccination mot influensa:

 • Personer 65 år och äldre.
 • Personer som tillhör definierade riskgrupper.
 • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • Andra grupper utöver definierade riskgrupper.

Kostnadsfriheten omfattar såväl vaccinering som vaccin. Beslutet gäller från 1 november 2023.

Invånare som inte tillhör en rekommenderad grupp ingår inte i vårdcentralernas uppdrag att vaccinera utan hänvisas till privata mottagningar. 

Regionfullmäktiges beslut 24 oktober 2023 - om utökade målgrupper för kostnadsfri influensavaccinering (pdf)

Vaccination mot covid-19

Enligt beslut av Regionstyrelsen ska vaccination mot covid-19 vara kostnadsfri för invånare i Skåne även under 2023 för de målgrupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Kostnadsfriheten omfattar också:

 • Personer bosatta i andra regioner men som tillfälligt arbetar eller studerar i Skåne samt personer från andra länder som vistas här av liknande skäl.
 • Personer som bor eller stadigvarande vistas i Skåne, inklusive personer med skyddad folkbokföring enligt folkbokföringslagen samt asylsökande och papperslösa.

Vaccination mot pneumokocker

Grupper som är undantagna patientavgift för vaccination:

 • personer som omfattas av de nationella vaccinationsprogrammet
 • alla personer som är 65 år eller äldre
 • yngre personer som haft invasiv pneumokocksjukdom
 • svetsare
 • rökare
 • personer med alkohol- eller narkotikaberoende

För övriga grupper kostar Pneumovax 350 SEK/dos.

Vaccin mot kikhosta för gravida

0 kronor.

Vaccin mot Mpox (apkoppor) 

Enligt beslut i Regionstyrelsen ska vaccination mot Mpox vara avgiftsfritt för invånare i Skåne under 2023 för de målgrupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Komplettering av vaccinskydd till vuxna nyanlända migranter

Nyanlända som bedöms ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, kikhosta och polio ska erbjudas kompletterande vaccinationer kostnadsfritt i Region Skåne. Bedömning av vaccinationsbehovet kan göras i samband med hälsoundersökning av nyanlända i primärvården, men kan också uppmärksammas i samband med annan vårdkontakt

Vaccination för nyanlända

Vaccination mot röda hund (MPR) till kvinnor i fertil ålder som befunnits vara icke-immuna

Vaccination mot röda hund (MPR) till kvinnor i fertil ålder som befunnits vara icke-immuna vid screening inom mödrahälsovården eller vid hälsoundersökning av nyanlända är kostnadsfritt i Region Skåne.

Patientavgift för övriga vaccin

Grundavgift 200 kronor + vaccinkostnad.

Vaccinpriser

I avtalskatalogen hittar du information om upphandlade vaccin och vaccinpriser.

Avtalskatalogen (xslx)

Sekretessbelagda vaccinpriser

För vissa vaccin finns det ett upphandlat pris som är sekretessbelagt, dessa priser finns inte med i avtalskatalogen. Skicka ett mejl till koncerninköp för prisinformation. Skriv ”Prisfråga” som ämne och ange vilken verksamhet frågan kommer ifrån.

Epost: koncerninkop-lakemedel@skane.se

Vaccin utan upphandlat pris

Vissa vacciner är inte upphandlade och då råder prissättning enligt självkostnadsprincipen. Kunden debiteras med den vaccinerande enhetens inköpspris för en dos avrundat uppåt till närmaste tiotal kronor. Priset kan således variera både med tiden och med vilken leverantör man anlitar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.