Thoraxskada

Thoraxtrauma står för cirka 25-30 % av alla dödsfall på grund av trauma. Endast en liten andel av thoraxtrauman kräver större kirurgiskt ingrepp. Traumamekanismen ger viktig information. Misstänk thoraxskada vid högenergetiskt våld mot thorax samt penetrerande skador mot hals, thorax samt övre delen av buken.

Rekommendationer

 • Se

  • Normalt andningsmönster
  • Frekvens
  • Hematom
  • Bältesskador
  • Trakeas läge
  • Venstas

  Lyssna

  • Normala andningsljud
  • Dämpning
  • Hypersonor perkussionston
  • Blåsljud
  • Hjärttoner: Normala? Dämpade? Arytmi?

  Känn

  • Revbensfrakturer
  • Flail chest
  • Sternumfraktur
  • Subkutant emfysem
 • Övertryckspneumothorax

  Patienten är i chock, eventuellt stasade halsvener (observera att det inte syns vid samtidig hypovolemi), cyanos, avsaknad av andningsljud på ena sidan, hypersonor perkussionston (kan vara svårt att värdera på akutrummet!). Övertryck i pleuran pressar samman lungan och ger överskjutning av mediastinum och hindrar det venösa återflödet till hjärtat.

  Åtgärd

  Omedelbar thorakostomi alternativt sticks en dekompressionsnål eller grov PVK (största tillgängliga) in i pleura via 5:e interkostalrummet i främre axillarlinjen. Därefter måste ett vanligt thoraxdränage läggas in. Observera att detta är en klinisk diagnos. 

  Öppen pneumothorax

  Täck över eller stäng sugande sår på bröstkorgen med till exempel utklippt lapp av gummi eller plast. Lägg in thoraxdrän via separat incision.

  Flail chest

  Två eller fler revben med frakturer på minst två ställen gör ett segment av thoraxväggen fritt/instabilt och förhindrar lungexpansion vid andning. Samtidig lungkontusion leder till ventilationsproblem och eventuell hypoxi. Säkra adekvat ventilation, intubera om patienten riskerar att bli hypoxisk. Viktigt med adekvat smärtlindring. Överväg tidig EDA.

  Hjärttamponad

  Patienten är i chock, eventuellt stasade halsvener (observera Hypovolemi), cyanos, dämpade hjärttoner (kan vara svårt att värdera på akutrummet). Skiljs från övertryckpneumothorax genom att andningsljud hörs på båda sidorna. Kan eventuellt diagnostiseras med ultraljud i akutrummet.

  Åtgärd

  Thorakotomi. Kontakta snarast thoraxkirurg.

  Massiv hemothorax

  Patienten är i chock, nedsatt andningsljud på den ena sidan, dämpning hörs (kan vara svårt att värdera på akutrummet).

  Åtgärd

  Inläggning av thoraxdrän. Om mer än 1,5 liter kommer direkt eller om fortsatt blödning på mer än 200 ml/timme under den närmaste timmen så är sannolikheten stor för att patienten behöver thorakotomeras. Kontakta snarast traumabakjour eller thoraxkirurg.

  Aortaruptur

  De flesta dör omedelbart. Om patienten är cirkulatoriskt normal görs diagnostik med DT. Om aortaruptur föreligger bör patienten opereras snarast. Kontakta kärlkirurg i Malmö. 

  Penetrerande skada

  Penetrerande främmande kropp i thorax ska inte avlägsnas på akutrummet. Kontakta traumabakjour eller thoraxkirurg. Ge adekvat smärtlindring.

 • Indikation

  • Luft - Pneumothorax
  • Vätska - Hemothorax

  Ofta föreligger en kombination av dessa två. Galler för thoraxdrän finns på akutrummet.

  Genomförande

  1. Insticksställe

  I främre eller mellersta axillarlinjen, 5:e interstitiet (mamillhöjd).

  2. Läge

  Liggande på rygg.

  3. Uppdukning

  Steril kirurgisk procedur.

  4. Lokalbedövning

  Infiltrationsanestesi med lokalbedövning, fortsätt in med bedövningsnålen, aspirerera och på så sätt få reda på om man ligger rätt eller fel utefter utbyte.

  5. Hudincision

  Över revbenet under aktuellt intercostalrum (5-6).

  6. Dissektion

  Trubbig dissektion med peang genom fettvävnad, intercostalmuskulatur och pleura parietale.

  7. Palpation

  Känn med fingret: är lungan fri/kollaberad/adherent?

  8. Dräninläggning

  För in dränet utan trochar i kranial riktning, dränstorlek 20-28 F.

  9. Hudsutur

  Förslut hålet och fixera dränet med icke resorberbar sutur.

  10. Dränflaska

  Koppla dränet till vattenlås-/pleuradränbehållaren. Ställ in sugen på 15-20 cm H2O och ställ därefter in pleuradränbehållaren. Dränaget och slangen bör fixeras, förslagsvis med Flexitrack för att minska risken för knickbildning.

  11. Röntgenkontroll

  Ska alltid göras efter inläggning av thoraxdrän. Kontroll av dränläge och dränets effekt (mindre vätska/luft, expansion av lungan).

  12. Komplikationer

  • Fel placering (subkutant, i lunga eller annat organ).
  • Blödning (intercostal artär, lungkärl).
  • Infektion.

  Observation

  • Undvik läckage av luft/vätska omkring ingångsstället för dränen.
  • Kontrollera kopplingarna.
  • Ha två slangklämmor (peanger) i beredskap.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.