Överaktiv blåsa

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Överaktiv blåsa
I första hand solifenacin solifenacin riskläkemedel för äldre
Behandling av äldre Se bakgrundsmaterial och läkemedelsbehandling  

Terapiråd

Förstahandsbehandling vid överaktiv blåsa (ÖAB) är icke-farmakologisk med förändring av levnadsvanor och blåsträning/bäckenbottenträning. Alla läkemedel mot överaktiv blåsa har en blygsam effekt mot symptomen kombinerat med en betydande risk för biverkningar.

Arbetsgruppen rekommenderar generiskt solifenacin. Det är rimligt att anta att det finns individuella skillnader både gällande effekt och tolerans mellan de olika antikolinerga preparaten. Vi anser dock inte att eventuella effekt­ och tolerabilitetsskillnader motiverar den stora prisdifferensen mellan de olika antikolinerga preparaten.

Behandling för vuxna

Det finns fem antikolinerga substanser med indikationen överaktiv blåsa. 

  • Darifenacin (Emselex)
  • Fesoterodin (Toviaz)
  • Oxybutynin (generiskt oxybutynin, Ditropan)
  • Solifenacin (generiskt solifenacin, Vesicare)
  • Tolterodin (generiskt tolterodin, Detrusitol, Detrusitol SR)

Dessutom har mirabegron (Betmiga) och onabotulinumtoxin A (Botox) denna indikation. Mirabegron relaxerar blåsmuskulaturen under fyllnadsfasen genom stimulering av blåsans beta-3­-adrenoreceptorer. Onabotulinumtoxin A har en relaxerande effekt genom nervpåverkan.

Antikolinergika och mirabegron är mer effektiva än placebo. Det finns fortfarande få jämförande studier (5, 6, 7, 8). Att välja ut det generellt mest effektiva preparatet är därför inte möjligt.

Preparaten (med undantag av Botox) är perorala beredningar.

Det är viktigt att utvärdera effekten då inte alla patienter har tillräckligt god symtomlindrande effekt av läkemedel.

Postmenopausala kvinnor kan relaterat till östrogenbrist ha symtom både från slemhinnorna lokalt och från urinvägarna i form av överaktiv blåsa och återkommande urinvägsinfektioner. Vid behandling av urogenitala symtom hos denna grupp ska behandling med lokalt östrogen påbörjas innan insättning av annan behandling så som antikolinergika. Se urogenitala atrofisymtom i kapitlet för gynekologi.

Behandling för barn

Uroterapi är den viktigaste behandlingen för barn med ÖAB och farmakologisk behandling är endast ett komplement. Antikolinergika används för de patienter som inte haft fullgod effekt av uroterapi.

Oxybutynin (generiskt oxybutynin, Ditropan) är hittills det enda som godkänd indikation för barn (över 5 års ålder). Dessa preparat sätts in av barnläkare.

Behandling för äldre

Gruppen antikolinerga läkemedel är upptagen på Socialstyrelsens lista över potentiellt olämpliga läkemedel för äldre och stor försiktighet gäller vid förskrivning till äldre på grund av risken för cerebral påverkan. Effekt och biverkningar måste följas upp regelbundet. Var god se vidare under Äldres behandlingsrekommendationer.

Kontraindikationer och försiktighet

Samtliga antikolinergika kan ha biverkningar såsom muntorrhet, förstoppning, ackommodationsstörningar och kognitiva störningar (9, 10, 11, 12, 13, 14, 27). Iaktta försiktighet vid anamnes på cerebral sjukdom eller vid samtidig användning av andra läkemedel med antikolinerg effekt.

I placebokontrollerade studier tycks oxybutynin ha sämst tolerabilitet medan övriga preparat i gruppen är likvärdiga (6).

Mirabegron kan, liksom antikolinergika, ge hjärtklappning. Mirabegron är kontraindicerat hos patienter med svår okontrollerad hypertoni definierad som systoliskt blodtryck ≥ 180 mm Hg och/ eller diastoliskt blodtryck ≥ 110. Blodtrycket bör mätas före behandling och regelbundet under behandlingen, särskilt hos patienter med hypertoni. Särskild försiktighet rekommenderas också om patienten behandlas med betablockerare.

Allmänt

Urinträngningar kan ha olika genes. Med överaktiv blåsa menas trängningar och/eller trängningsläckage utan påvisbar sjukdomsprocess i bäcken­ organen. Genomgång av dryckes-­ och miktionsmönster ska alltid göras med hjälp av dryckes-­ och miktionslista. Mätning av residualurinvolym bör utföras.

För ytterligare information kring se AKO Skåne-­riktlinjerna (3, 4).

Referenser Njur- och urinvägssjukdomar

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.