Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Äldre

Äldre personer har mindre fysiologiska reserver och sämre möjlighet att kompensera volymförlust och hypoxi.

Blodtrycksfall kan inträffa redan vid måttlig eller mindre blödning samtidigt som pulsfrekvensen ökar långsammare vilket leder till mindre uttalad takykardi, även vid större blödning. Bilden kan grumlas ytterligare av medicinering mot hypertoni och angina, speciellt om patienten har behandling med betablockad som kan hålla hjärtfrekvensen nere trots stor blödning. Även antikoagulationsbehandling är vanlig hos äldre och många har komplicerande sjukdomar som ytterligare kan försvåra bedömning och behandling. Noggrann anamnes och införskaffande av information om hälsotillstånd och pågående medicinering är därför väsentlig när man handlägger denna patientgrupp.

Bland skademekanismerna utgör fall samt skador i samband med motorfordonskollisioner, inklusive fotgängare som blivit påkörd av motorfordon, de vanligaste orsakerna till trauma och skaderelaterade dödsfall bland personer över 65 år.

Nedan följer en kort sammanfattning av åldersrelaterade anatomiska och fysiologiska förändringar. För mer detaljerad läsning hänvisas till ATLS och TNCC. Följande riktlinjer är tänkta som en generell hjälp i den initiala bedömningen av äldre traumapatienter i Region Skåne. En individuell bedömning måste dock göras av utbildad personal i varje enskilt fall.

Riktlinjer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.