Miljökrav för privata vårdgivare

För att bidra till att Region Skånes miljömål uppnås ska privata vårdgivare bedriva sitt interna miljöarbete på ett sätt som stämmer med Region Skånes miljöprogram.

Region Skåne har ansvar för att bidra till att de verksamheter som man finansierar minimerar sin miljöpåverkan. Det innebär att miljöarbetet ska vara en naturlig del av de privata vårdgivarnas verksamhet och i linje med deras kvalitetsarbete.

För att följa upp miljöarbetet finns en checklista med kriterier som utgår från Region Skånes miljömål. Checklistan som du finner på den här sidan, omfattar områden som miljöledning, energianvändning, transporter, konsumtion och avfall, kemikalier och läkemedel.

För att stötta de privata vårdgivarna att uppfylla målen och har Region Skåne tagit fram tips på hur finansierade verksamheter kan bidra till en bättre miljö (pdf).

Är er verksamhet certifierad?

De verksamheter som redan har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO14001 eller motsvarande fyller i checklista för certifierad verksamhet. 

Checklista för miljökrav - certifierad verksamhet

Övriga verksamheter ska fylla i checklistan på denna sida.

Miljöenkät checklista

Bakgrundsfrågor

Namn på er organisation* * Obligatoriskt fält.
Organisationsnummer* * Obligatoriskt fält.

Denna checklista är ifylld av

Namn* * Obligatoriskt fält.
Telefon* * Obligatoriskt fält.
E-post* * Obligatoriskt fält.
Fråga 1. Jag har gått igenom informationsmaterialet med tips för miljöarbetetMiljöledning

Fråga 2. Vi har identifierat vilken miljölagstiftning och andra miljökrav som berör verksamheten* * Obligatoriskt fält.Fråga 3. Vi har identifierat vår verksamhets främsta miljöaspekter, det vill säga hur vi främst påverkar miljön* * Obligatoriskt fält.Fråga 4. I verksamheten finns det fastställda mål kopplade till verksamhetens miljöaspekter och vi har utformat en handlingsplan för att nå våra miljömål* * Obligatoriskt fält.Fråga 5. Medarbetare som arbetar i vår verksamhet har kunskap om verksamhetens miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner* * Obligatoriskt fält.Fråga 6. Minst en gång per år följer vi upp vårt miljöarbete, och tar beslut om det framtida miljöarbetet, med syfte att ständigt höja ambition och resultat av miljöarbetet i verksamheten* * Obligatoriskt fält.Fossilbränslefritt

Fråga 7. Vi har fattat beslut om att bli fossilbränslefria i vår energianvändning och i våra resor/transporter, skrivit under uppropet Fossilbränslefritt Skåne 2020, och arbetar för detta* * Obligatoriskt fält.Energianvändning

Fråga 8. Belysning släcks, kontorsmaskiner inklusive datorer och andra eldrivna maskiner som verksamheten använder, stängs av då de inte används* * Obligatoriskt fält.Transporter

Fråga 9. Vi har ordnat med möjligheter för resfria möten* * Obligatoriskt fält.Fråga 10. Vi försöker minska resornas klimatpåverkan - i första hand gå/cykla/åka kollektivt och i sista hand bil eller flyg* * Obligatoriskt fält.Fråga 11 A. Vi använder verksamhetsknutna fordon för resor/transporter* * Obligatoriskt fält.Om ja på föregående fråga, besvara även fråga 11 B

Fråga 11 B. Vi arbetar för att de verksamhetsknutna fordon som används för resor/transporter är fossilbränslefria fordon*Konsumtion och avfall

Fråga 12. Vi arbetar för att minska miljöpåverkan från vår konsumtion* * Obligatoriskt fält.Fråga 13. Vi följer avfallstrappan och de lokala renhållningsreglerna* * Obligatoriskt fält.Fråga 14. Vi källsorterar vårt avfall. Organiskt avfall sorteras för sig till kompostering eller rötning då orten tillhandahåller möjligheten* * Obligatoriskt fält.Kemikaliehantering

Fråga 15 A. Verksamheten använder miljöstörande kemikalier (miljömärkta städ- /och tvättprodukter ingår ej i miljöstörande kemikalier)* * Obligatoriskt fält.Om ja på föregående fråga, besvara även frågor 15 B och 15 C.

Fråga 15 B. Vi är medvetna om och följer den lagstiftning som berör kemikalier, bland annat: Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19 och EU:s kemikalielagstiftning REACHFråga 15 C. Vi följer råden i Kemikalieinspektionens prioriteringsguideLäkemedel

Fråga 16 A. Vi använder/förskriver läkemedel inom vår verksamhet* * Obligatoriskt fält.Om ja på föregående fråga, besvara även frågorna 16 B, C, D och E

Fråga 16 B. Vi följer Läkemedelsrådets rekommendationer och miljöråd som finns i bakgrundsmaterialet till Skånelistan eller TandvårdslistanFråga 16 C. Vi informerar patienter om att lämna tillbaka överblivna eller gamla läkemedelFråga 16 D. Vi har kunskap om för vår verksamhet gällande rekommendationer och riktlinjer för antibiotikaförskrivning. Vi har gått igenom informationen på hemsidan antibiotikaellerinte.se och delar den till patienter vid behovFråga 16 E. Vi ser över vårt lager med läkemedel och rutiner för påfyllning så att svinn och läkemedelsdestruktion kan minskaNär du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter