Miljökrav för privata vårdgivare

För att bidra till att Region Skånes miljömål uppnås ska privata vårdgivare bedriva sitt interna miljöarbete på ett sätt som stämmer med Region Skånes miljöprogram.

Region Skåne har ansvar för att bidra till att de verksamheter som man finansierar minimerar sin miljöpåverkan. Det innebär att miljöarbetet ska vara en naturlig del av de privata vårdgivarnas verksamhet och i linje med deras kvalitetsarbete.

För att följa upp miljöarbetet finns en checklista med kriterier som utgår från Region Skånes miljömål. Checklistan som du finner på den här sidan, omfattar områden som miljöledning, energianvändning, transporter, konsumtion och avfall, kemikalier och läkemedel.

För att stötta de privata vårdgivarna att uppfylla målen och har Region Skåne tagit fram tips på hur finansierade verksamheter kan bidra till en bättre miljö (pdf).

Är er verksamhet certifierad?

De verksamheter som redan har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO14001 eller motsvarande fyller i checklista för certifierad verksamhet. 

Checklista för miljökrav - certifierad verksamhet

Övriga verksamheter ska fylla i checklistan på denna sida.

Miljöenkät checklista

Alla frågor behöver besvaras för att svaren ska kunna skickas in.

Bakgrundsfrågor

Miljöledning
Vi har identifierat vilken miljölagstiftning och andra miljökrav som berör verksamheten.
 
Vi har identifierat vår verksamhets främsta miljöaspekter, det vill säga hur vi främst påverkar miljön.
 
I verksamheten finns det fastställda mål kopplade till verksamhetens miljöaspekter och vi har utformat en handlingsplan för att nå våra miljömål.
 
Personerna som arbetar i vår verksamhet har kunskap om verksamhetens miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner.
 
Minst en gång per år följer vi upp vårt miljöarbete, och tar beslut om det framtida miljöarbetet, med syfte att ständigt höja ambition och resultat av miljöarbetet i verksamheten.

Fossilbränslefritt
Vi har fattat beslut om att bli fossilbränslefria i vår energianvändning och i våra resor/transporter, skrivit under uppropet Fossilbränslefritt Skåne 2020, och arbetar för detta.
 
Fossilbränslefritt Skåne 2020

Energianvändning
Belysning släcks, kontorsmaskiner inklusive datorer och andra eldrivna maskiner som verksamheten använder, stängs om möjligt av då de inte används.
 

Transporter
Vi arbetar med möjligheter för resfria möten.
 
Vi försöker minska resornas klimatpåverkan - i första hand gå/cykla/åka kollektivt och i sista hand ta bil eller flyg.

Konsumtion och avfall
Vi arbetar med att minska miljöpåverkan från vår konsumtion.
 
Vi följer avfallstrappan och de lokala renhållningsreglerna.
 
Vi källsorterar vårt avfall. Organiskt avfall sorteras för sig till kompostering eller rötning då orten tillhandahåller möjligheten.

Kemikaliehantering
Verksamheten använder miljöstörande kemikalier (miljömärkta städ- /och tvättprodukter ingår ej i miljöstörande kemikalier).
 
Om JA på ovan fråga, besvara nedan två frågor:
 
Vi är medvetna om och följer den lagstiftning som berör kemikalier, bland annat: Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19 och EU:s kemikalielagstiftning REACH.
 
Vi följer råd i Kemikalieinspektionens prioriteringsguide.

Läkemedel
Vi använder/förskriver läkemedel inom vår verksamhet.
 
Om JA på ovan fråga, besvara nedan fyra frågor.
 
Vi följer Läkemedelsrådets rekommendationer och miljöråd som finns i bakgrundsmaterialet till Skånelistan eller Tandvårdslistan.
 
Vi informerar patienter om att lämna tillbaka överblivna eller gamla läkemedel.
 
Vi har kunskap om för vår verksamhet gällande rekommendationer och riktlinjer för antibiotikaförskrivning. Vi har gått igenom informationen på hemsidan antibiotikaellerinte.se och delar den till patienter vid behov.
 
Vi ser över vårt lager med läkemedel och rutiner för påfyllning så att svinn och läkemedelsdestruktion kan minska.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter