Miljökrav för privata vårdgivare

För att bidra till att Region Skånes miljömål uppnås ska privata vårdgivare bedriva sitt interna miljöarbete på ett sätt som stämmer överens med Region Skånes Miljöprogram 2017-2020.

Kraven på hur miljöarbetet ska bedrivas är reglerat i de villkor som gäller enligt ditt avtal och uppföljning av efterlevnad görs i samband med avtalsuppföljning.

Region Skåne ansvarar för att bidra till att de verksamheter som finansieras av offentliga medel minimerar sin miljöpåverkan.

Som ett led i detta uppmanas privata vårdgivares medarbetare att genomföra Region Skånes webbutbildning i miljö; ”Hållbara val – gör skillnad varje dag”. Utbildning tar cirka 25 minuter att genomföra och består av två teoridelar; en om hållbar utveckling och en om Region Skånes miljömål. Båda delar avslutas med ett mindre quiz.

Hållbara val - webbutbildning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!