Förändrade arbetssätt när SDV införs

Införandet av Skånes digitala vårdsystem (SDV) medför förändrade arbetssätt hos både offentliga och privata vårdgivare i Skåne.

För att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter behöver medarbetarna inom hälso- och sjukvården att arbeta enhetligt när SDV införs. Dessa regiongemensamma arbetssätt har tagits fram enligt fem övergripande principer:

Standardisering

Innebär att medarbetarna arbetar enhetligt i den gemensamma digitala miljön och har samsyn kring hur dokumentation ska gå till. Detta leder till en mer jämlik och säker vård i hela Skåne och underlättar smidig övergång för patienten mellan exempelvis sjukhusvård och primärvård, samt offentlig och privat driven vård.  

Strukturerad dokumentation

Fler mallar, mindre fritext och mindre dubbeldokumentation. Patienten behöver inte upprepa sig i lika stor omfattning som tidigare i kontakt med vården. Informationen blir mer enhetlig och lättillgänglig och kan återanvändas som underlag för beslutsstöd, kvalitetsregister och forskning.

Ordinationsdriven vårdprocess

Begreppet ordination avser de flesta aktiviteter som rör en patient, det vill säga allt från omvårdnad, läkemedel och patientadministration till remisser och rehabilitering. Digitala ordinationer skapar transparens och spårbarhet. Ett tydligt stöd i vad som gjorts och vad som återstår att göra.

Realtidsdokumentation

Görs så nära vårdhändelsen som möjligt. Alla i vårdteamet har då tillgång till uppdaterad information om patienten och kan driva vårdprocessen vidare sömlöst med hjälp av systemet.

Rollstyrda vyer

Tillgänglig information anpassas till roll och medarbetaruppdrag, med olika behörigheter. Det blir enklare för medarbetaren att hitta rätt och veta vad hen ska och får göra i arbetet med patienten, och är en förutsättning för att uppfylla gällande lagstiftning kring patientdata.

Så har vi anpassat SDV till den skånska vården

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.