Patientsäkerhet

Patientsäkerhet innebär att skydda patienter från att skadas när de får vård. Skador som vården hade kunnat undvika kallas vårdskador. Att förebygga vårdskador är av allra högsta prioritet.

Grunden för detta arbete bygger på att det finns en god patientsäkerhetskultur som ser patienter och närstående som självklara aktörer i arbetet med att göra hälso- och sjukvården säker.

Riktlinjer och regler

Metoder och verktyg

 • Teach-back är en evidensbaserad, enkel och effektiv samtalsmetod för att minska missförstånd i patientmötet och öka patientsäkerheten. Region Skåne har valt att kalla den Förstå mig rätt.

 • Gröna korset är i grunden en metod för att visualisera avvikelser som risker och skador i olika sammanhang. Den kan även användas för att följa utveckling av olika fokusområden.

  Metoden används med fördel i samband med daglig styrning/pulsmöten eftersom den är snabb och enkel. Exempelvis använder Södra Älvsborgs sjukhus Gröna korset i sitt dagliga patientsäkerhetsarbete.

  Vi rekommenderar chefer och medarbetare inom Region Skånes förvaltningar att ta del av nedanstående information från Västra Götalandsregionen:

 • Strukturerad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera skador som oftast inte uppmärksammats på annat sätt. Inom Region Skåne används markörbaserad journalgranskning.

  Markörbaserad journalgranskning innebär att dokumentationen från ett urval av avslutade vårdtillfällen, vanligtvis 20 per månad, systematiskt granskas i efterhand för att identifiera skador och vårdskador.

 • Inom ramen för det regionala suicidpreventiva arbetet i Skåne har ett material som guidar i hur man kan jobba med att minska organisatoriska mellanrum, som är en av orsakerna till suicid, tagits fram. Materialet kan användas på APT eller liknande och består av:

  • En checklista till verksamhetschefer som kan synliggöra utvecklingsbehov i arbetet med suicidprevention.
  • En medföljande film på strax över 5 minuter som ska fungera som inspiration och trigger till att jobba vidare med säkra övergångar/överlämningar av personer som mår psykiskt dåligt, mellan medarbetare, enheter och verksamheter i Region Skåne, men också i samverkan med våra skånska kommuner.

  Suicidprevention är en viktig del i arbetet med att aktivt hantera psykisk ohälsa och utgör en viktig del i patientsäkerhetsarbetet.

  Film om organisatoriska mellanrum

 • National Early Warning Score 2 (NEWS2) samt Obstetrisk National Early Warning Score 2 (ONEWS2) är enhetliga bedömningsskalor (scoringsystem) för identifiering och bedömning av kritiskt sjuka patienter i Region Skåne. Skalorna ska användas inom samtliga somatiska slutenvårdsverksamheter med patienter över 18 år.

  NEWS2 är en uppdaterad version av NEWS som används idag. NEWS2/ONEWS2 ersatte NEWS 17 mars 2021.

  Poäng räknas ut genom bedömning av vitala funktioner såsom förändringar i andnings- och hjärtfrekvens, blodtryck, temperatur, vakenhet och syremättnad. Bedömningen ger stöd för att identifiera patienter med risk för försämring och där tidiga insatser minskar risken för ytterligare försämring.

  Obstetrisk version för gravida och nyförlösta
  Obstetrisk NEWS2 (ONEWS2) är en obstetrisk version och används från graviditetsvecka 20 till och med 6 veckor efter förlossning.

  Obligatorisk utbildning
  I utbildningsportalen finns en e-utbildning om NEWS2/ONEWS2. Utbildningen är obligatorisk för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i patientnära somatisk slutenvård för vuxna och på akutmottagning. Den tar cirka 30 minuter att genomföra.

  Dokumentation i Melior
  NEWS2/ONEWS2 ska dokumenteras i Meliorjournalen. ONEWS2 inom förlossningsvården kan registreras i Obstetrix OBS-lista eller i Melior.

  Fickfolder med NEWS2 och ONEWS2
  Beställ fickfolder NEWS2/ONEWS2 bedömningsskala från Raindance marknadsplats, artikelnummer 25036.

 • Analysmetoderna risk- och händelseanalys är utvecklade för att identifiera brister i verksamheten som kan riskera patientsäkerheten. I Sveriges kommuner och landstings handbok finns checklistor och mallar som ger stöd i det praktiska analysarbetet.

 • SBAR är ett verktyg för strukturerad kommunikation som minskar risken för vårdskador. Att kunna kommunicera på ett säkert sätt är en grundläggande förutsättning för en säker vård. Verktyget SBAR ger struktur åt dialogen i vården. Det är ett sätt att lämna och ta emot viktig information strukturerat och snabbt.

 • En grundläggande förutsättning för säker vård är att personalen har adekvat kunskap och kompetens. Inte bara för att utföra sitt arbete, utan även i patientsäkerhet. I handlingsplanen för ökad patientsäkerhet i Region Skåne har vi bland annat som mål att kunskap om patientsäkerhet ska finnas hos medarbetare, chefer och beslutsfattare.

  Patientsäkerhetsrådet i Region Skåne rekommenderar Socialstyrelsens webbutbildning ”Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet”. Utbildningen rekommenderas initialt till ledningsgrupper, chefer och patientsäkerhetssamordnare eller motsvarande. Därefter kan utbildningen genomföras lokalt på olika sätt, exempelvis i samband med patientsäkerhetsdiskussioner i olika forum.

  Utbildningen kan göras individuellt eller i grupp. Hela utbildningen tar cirka 130 minuter, och kan pausas när som helst. Rekommendationen är att göra ett par kapitel åt gången. Det finns 7 kapitel som varar mellan 2 – 25 minuter. Utbildningen innehåller också en studiehandledning och stödmaterial. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest och det finns möjlighet att skriva ut ett kursintyg.

 • Säkerhetskulturtrappan från A till E är ett verktyg som kan användas för att skapa dialog kring patientsäkerhetskulturen i den egna verksamheten.

  Säkerhetskulturtrappan bygger på teambaserade övningar kring faktorer som påverkar patientsäkerhetskulturen. Resultaten kan användas som underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Relaterad information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.