Skånes universitetssjukvård

Här hittar du information som är specifik för Sus, som information om rutiner, överenskommelser, kontaktuppgifter med mera. Regional information finns under Specialiseringstjänstgöring (ST).

Ett nyckeldokument för ST på Sus är styrdokumentet ”Bättre ST på Sus” som nu har förstärkts från och med 2020-01-31 enligt beslut av förvaltningsledningen. Här definieras processen för att förbättra ST på ett konkret sätt med tydliga mål.

Lokal information for ST-läkare

 • Samordnare

  Åsa Andersson, utvecklare ST utbildning
  E-post: asa.andersson@skane.se

  Övergripande studierektorer

  Ulrika Uddenfeldt Wort, övergripande studierektor

  Ulrika Uddenfeldt Wort är specialist i pediatrik och barnneurologi och är överläkare på Barnkliniken, SUS. Hon har 50 % tjänst som övergripande studierektor.
  E-post: ulrika.uddenfeldtwort@skane.se 

  Jonas Ahl, övergripande studierektor 

  Jonas Ahl är specialist i infektionssjukdomar och är överläkare inom VO Infektionssjukdomar, SUS. Han har 50% tjänst som övergripande studierektor.
  E-post: Jonas.Ahl@skane.se

  Pernilla Sahlstrand Johnson, övergripande studierektor

  Pernilla Sahlstrand Johnson är specialist i öron-, näsa- och halssjukdomar och är överläkare inom VO Rekonstruktion kirurgi, SUS. Hon har 50% tjänst som övergripande studierektor för AT och ST.
  E-post: pernilla.sahlstrandjohnson@skane.se

  Studierektorer

  Alla kliniker på SUS har en studierektor för ST-frågor. Några kliniker med verksamhet i både Lund och Malmö har en huvudstudierektor på det ena sjukhuset och en biträdande studierektor på det andra.

  I följande dokument hittar du aktuell lista med ST-studierektorer.

 • Målet är att alla nya ST-läkare på Sus skall gå ett uppstartsseminarium tillsammans med sin handledare relativt tidigt under sin ST. Handledare och ST-läkaren deltar tillsammans i det första seminariet av två.

  Det primära målet för det första seminariet är alla skall vara insatta i målen för ST, hur vägen framåt ser ut i grova drag, bedömningsmetoder samt hur man förväntas arbeta med utbildningsprogram.

  På det andra seminariet som ofta är 3-4 månader efter det första seminariet bjuds bara ST-läkaren in för att bl.a. presentera och diskutera sitt utbildningsprogram.

  Uppstartsseminariet tar upp följande ämnen:

  • ST-föreskriften, som både ST-läkaren och handledaren måste förhålla sig till.
  • Förevisar hemsidor och ger tips om var ni hittar bra information om ST
  • Genomgång av hur det är tänkt att ni skall arbeta med bedömningar
  • Feedback
  • Utbildningsprogrammet upptar en del av första träffen som är för både ST-läkare och handledare. I mellantiden fram till det andra seminariet förväntas ST-läkaren har färdigställt sitt utbildningsprogram tillsammans med sin handledare. Studierektorn skall fungera som ett stöd i denna process. På andra träffen, då ST-läkaren deltar utan sin handledaren diskuteras utbildningsprogrammet ånyo.

  Information om när uppstartsseminarium går av stapeln får du av din studierektor som har i uppgift att anmäla sina nya ST-läkare tillsammans med sin handledare.

 • Utbildningsprogrammet är ett mycket viktigt dokument och enligt Socialstyrelsen skall handledningen utgå ifrån detta. Efter SPUR 2018 har vi formulerat följande instruktioner om hur man skapar ett utbildningsprogram.
  Exakt hur det skrivs är upp till varje ST-läkare, handledare och studierektor och det varierar mellan olika specialiteter.
  Många specialistföreningar har förslag på hur de tycker att det bör formuleras. Här kan ni finna länkar som kan fungera som inspiration, en från ögonkliniken ögonkliniken  och ett förslag från Område AT ST förslag på hur ett utbildningsprogram kan utformas  .

  Målet är att alla nya ST-läkare på Sus skall gå ett uppstartsseminarium tillsammans med sin handledare. Där ges ST-läkaren bl.a. möjlighet att påbörja skapandet av sitt individuella utbildningsprogram. Information om när uppstartsseminarium går av stapeln får du av din studierektor som har i uppgift att anmäla sina ST-läkare tillsammans med sin handledare.

 • Sus genomgick 2018 en sjukhusövergripande SPUR vilket har lett till förbättringsarbete för att förbättra ST-utbildningen.

  Specialistkollegium på Sus

  Som led i detta har vi gjort om formuläret för specialistkollegium. Vi arbetar nu på nationell nivå för att hitta ett gemensamt arbetssätt och formulär, Dokumenten nedan är en utveckling som vi utvecklat på Sus från de dokument som ligger under den regionala fliken. Vi föreslår att ni använder de fyra dokumenten nedan:

  1. Instruktion för de som skall vara med på specialistkollegium (pdf) 
  2. Formulär för specialistkollegium (pdf) 
  3. Generisk kompetenstrappa till stöd för de som skal ge återkoppling(pdf)
  4. Förslag på utvecklingsplan efter genomfört specialistkollegium. Fokusera på några områden

  Specialistkollegium för opererande specialiteter

  Studierektorerna in om opererande specialiteter har tagit fram ett eget formulär för specialistkollegium som beaktar kirurgisk kompetens. De är mycket nöjda med detta formulär:

  1. Formulär för specialistkollegium för opererande specialiteter

  ST-läkarkollegium

  ST-läkarkollegium, eller s.k. ”omvänt specialistkollegium” skall införas inom varje verksamhet på Sus. Vi tror att detta kommer att sätta större fokus på utbildning och förbättra våra handledare. Se bifogad instruktion och formulär.

 • 2021

  Kurser som ordnas i Sus regi

   

  Datum

  Utbildning, länk/info för anmälan

  Plats, lokal

  23 september

  Uppstartsseminarium, 3:3, endast ST Läkare

  Malmö

  24 september

  Uppstartsseminarium 4:2, endast ST läkare

  Lund

  18 oktober

  Inspirationsseminarium

  Malmö

  19 oktober

  Handledarkurs

  Malmö

  20 oktober

  Introduktion för studierektorer

  Skicka e-post: gunilla.forsberg@skane.se  

  Malmö 

  28 oktober

  Uppstartsseminarium 6:1, ST+handledare

  Studierektor anmäler handledar- och ST-läkarparet till gunilla.forsberg@skane.se

  Lund

  29 oktober

  Uppstartsseminarium 5:1, ST+handledare

  Studierektor anmäler handledar- och ST-läkarparet till gunilla.forsberg@skane.se

  Malmö

  23-24 november

  Vetenskapligt arbete,
  öppen för anmälan. 
  Länk till Utbildningsportalen

  Konferenslokal Sharience,
  Medicon Village, Lund

   

  Styrkelyftet

   

   

   

   

   

   

   

  2022

   

   

  20 januari

  Uppstartsseminarium 5:2,
  endast ST läkare

  Malmö

  21 januari

  Uppstartsseminarium 6:2,
  endast ST läkare

  Lund

  9 februari

  Uppstartsseminarium 7:1, ST+handledare

  Studierektor anmäler handledar- och ST-läkarparet till gunilla.forsberg@skane.se

  Lund
  Föreläsningssal 5, Blocket

  11 februari

  Studierektorsmöte
  Ingen anmälan krävs

  Lund
  Föreläsningssal 5
  Blocket
  16 mars

  Uppstartsseminarium 8:1, ST+handledare

  Studierektor anmäler handledar- och ST-läkarparet till gunilla.forsberg@skane.se

  Malmö
  Jubileums Aulan
  17 mars

  Introduktion för studierektorer

  Besked om lokal kommer senare

  18 mars

  Inspirationsseminarium för handledare och chefer
  Tema: Nya BT och ST-föreskriften

  Malmö 
  Tidskriften

  3-4 maj

  Studierektors internat
  Anmälan skickas till;
  gunilla.forsberg@skane.se
  OBS! Ange matavvikelse samt om man inte önskar övernattning.

  Hotell Öresund
  Landskrona

  5 maj

  Uppstartsseminarium 7:2
  Endast ST läkare

  Lund
  Föreläsningssal 5, Blocket

  6 maj

  Handledarkurs

  Malmö
  Lilla Aulan

  10 maj 

  Uppstartsseminarium 8:2
  Endast ST läkare

  Malmö 
  Tidskriften

   

   

   

   

   

  Kursutbud i a och b-mål på Sus och i Region Skåne (pdf)

  STyrkelyftet

  STyrkelyftet är ett utbildningsprogram för ST-läkare på Sus med 20 utbildningsdagar och som ges som en strimma under två år.

  De mål som nås är a-målen 1,2,4 och 6 samt b-målen 1, 2 och 5 enligt ST-förordningen från 2015 samt delmål 13, 14, 16, 17, 18 och 20 (mål inom kommunikation, ledarskap och kvalitetsarbete) ST- 2008. Det är lämpligt att gå programmet när man kommit halvvägs in i sin ST.

  Programmet inleds med en UGL-utbildning (Utvecklingsprogram om gruppdynamik och ledarskap). STyrkelyftet brukar få väldigt fina omdömen från kursdeltagarna.

  Ansökan kan göras varje vår med programstart vårterminen året därpå. Har du frågor om STyrkelyftet vänligen kontakta Asa.Andersson@skane.se

  Det finns även regionala ledarskapsutbildningar som beskrivs närmare under den regionala informationen till ST-läkare. 

  Ledarskapsutbildningar i Region Skåne

  På grund av covid-19 pandemin har efterfrågan på webbkurser ökat. Vi listar här ett antal kurser i a och b-mål som kommit till vår kännedom för de som har akuta kursbehov. 

  Utbud av webbkurser i a och b-mål (pdf)

 • Som handledare har du ett stort ansvar. Du måste vara specialist och ha en handledarutbildning för att handleda en ST-läkare. Det är klokt att arbeta strukturerat och ha målet att träffas varje månad då ST-läkaren är i klinisk tjänst.

  Enligt styrdokumentet ”bättre ST på Sus” strävar vi att nå minst nio handledarträffar under en period med 12 månaders tjänstgöring. Det är klokt att även under avbrott i den kliniska tjänstgöringen ha kontakt med ST-läkaren, såväl vid föräldraledighet samt då ST-läkaren forskar på heltid.

  Du bör genomgå någon form av fortbildning som handledare, helst skall detta ske regelbundet inom kliniken i samband med att studierektorn har möten med alla handledare. Din studierektor finns alltid till hands om du behöver råd eller stöd.

  Som handledare är du enligt Socialstyrelsen skyldig att dokumentera ST-läkarens kompetensutveckling tillsammans med chefen.

  Den basala dokumentationen bör läggas på ST-läkaren genom att denne fyller i den årliga rapporten och att ni i samband med det uppdaterar utbildningsprogrammet och samlar in de skriftliga bedömningar med återkoppling som genomförts under året.

  Är det svårigheter att uppnå förväntad kompetens blir ditt ansvar att följa och dokumentera som handledare betydligt större. Se stöddokument problem vid handledning (pdf) samt ett dokument från HR "Rutin-utredning av riskbeteende hos legitimerad personal"

  Det finns en enkel instruktion för handledare på den regionala fliken, den fungerar som en verktygslåda(pdf) ger en bättre struktur kring handledningen.  Glöm inte att diskutera och återkoppla kring de mer mjuka kompetenserna som ryms inom a och b-målen.

 • Chefen har tillsammans med handledaren det formella ansvaret för att dokumentera ST-läkarnas kompetensutveckling. Detta skall naturligtvis delegeras till fr.a. ST-läkaren men även handledaren och studierektorn har ett stort ansvar. Många gånger axlar studierektorn stor del av det ansvaret som rapporterar till chefen som förblir huvudansvarig.

  Problem vid handledning

  Chefen och studierektorn måste vara engagerade då det uppstår problem med ST-läkarens kompetensutveckling, beteende eller om relationen ST-läkare och handledare inte fungerar.

  Det har efterfrågats ett stöddokument hur vi skall agera vid problem vid handledning, då ST-läkaren har stora kunskapsbrister eller till och med anses vara olämplig för vald specialitet. Noggrann dokumentation och tidig och tydlig kommunikation är nyckeln vid dessa situationer.

  Socialstyrelsen kräver att det skall finnas tillgång till en studierektor, som ska vara specialistkompetent och ha genomgått handledarutbildning.

  Studierektorn inom ST-utbildningen är en från verksamhetschefen delegerad uppgift med ledningsansvar att sköta vidareutbildningstjänster (ST) inom verksamheten. Till uppdraget kan knytas en varierande grad av befogenheter och ansvar beroende på lokala förhållanden.

  Sambandet med verksamhetschefen måste vara tydligt och ST-studierektorn måste ha ett genuint intresse för utbildnings- och utvecklingsfrågor, men även ha en viss tyngd i gruppen för att kunna påverka och utforma lokala utbildningsplaner och schemaläggning för att tillsammans med verksamhetschef skapa förutsättningar för en lärande miljö och organisationsutveckling.

  Hur studierektorsuppdraget skall ersättas och hur mycket tid som skall sättas av för uppdraget finns beslutat på förvaltningsnivå.

  Studierektorskontrakt

  Alla studierektorer på Sus skall ha ett kontrakt, som definierar uppdraget som studierektor och som innehåller de villkor som har avtalats. På Sus har vi en mall för studierektorskontrakt som kan användas vid kontraktsskrivning.

  Studierektorsutbildningar

  AT-ST-enheten erbjuder en introduktionsdag för nya studierektorer en gång per termin. Information om denna utbildning och andra relevanta studierektorsutbildningar sprids på vårt studierektorsmöte samt via mail till studierektorer på Sus.

  Ramöverenskommelse för ST-utbildningen inom verksamheten eller mall för ST-kontrakt

  Inom varje verksamhet bör vissa detaljer som rör ST-utbildningen regleras på ett tydligt sätt. Det görs enklast och mest rättvist genom en ramöverenskommelse eller i form av en mall för ST-kontrakt. Sus rekommenderar ramöverenskommelse, vi anser att det blir mest rättvist och mer flexibelt om någon förutsättning skulle ändras.

  Vi har ett dokument med vilka punkter som kan vara aktuella att reglera i ramöverenskommelse alternativt mall för ST-kontrakt och som måste vara specifik för varje verksamhet.

 • Anvisningar för akutläkarnas hemvändarveckor vid sidotjänstgöring

  Sidotjänstgöring

  Dokumentets överenskommelse om sidotjänstgöring arbetades fram av studierektorsgruppen efter SPUR 2018. Detta förslag på avtal är helt frivilligt att använda sig av men punkterna i överenskommelsen kan ses som en påminnelse om sådant som bör klargöras vid sidotjänstgöring för att undvika onödiga diskussioner.

  Omvandling av "gråblock" till ST-tjänster på Sus

  Sedan 2014 finns beslut om att omvandla visstidsanställningar till ST-tjänster för de legitimerade läkare där verksamhetschef och läkare efter 6 månader kommer överens om att anställningen skall leda till specialistutbildning.

  Detta är angeläget för att alla ST-läkare skall ha samma villkor. En ST-tjänst ger en större trygghet och möjlighet för ST-läkaren att till exempel planera sin ST och komma iväg på kurser.

  Ansökningsblanketten, påskriven av verksamhetschef, skickas tillsammans med utbildningsprogrammet till asa.andersson@skane.se på AT/ST-enheten. 

 • Gemensam Internmedicin (GIM)

  I maj 2015 trädde de nya specialitetsindelningarna i kraft. Detta innebär att den sammanhållna internmedicinska specialiteten delas i åtta separata basspecialiteter:

  • internmedicin
  • hematologi
  • gastroenterologi
  • njurmedicin
  • lungmedicin
  • kardiologi
  • endokrinologi
  • geriatrik

  Socialstyrelsen har uppmärksammat behovet av en bred internmedicinsk kompetens i alla nya basspecialiteterna och har därför avdelat fem delmål (c1-c5) för att omgärda dessa kompetenser.

  Denna del har kommit att kallas den gemensamma kunskapsbasen, och information om det ska planeras, genomföras och följas upp definieras i ett i ett förvaltningsbeslut på Sus Gemensam del InternMedicin (GIM) (pdf)

  Har du frågor om GIM, kontakta:
  Daniel Towie, studierektor för GIM i Lund (daniel.towie@skane.se)
  Erik Hallengren, Studierektor för GIM i Malmö (erik.hallengren@skane.se)

 • På Sus arbetar vi strukturerat med att följa upp kvaliteten på ST-utbildningen med hjälp av årliga webenkäter till alla studierektorer, utan att skapa för mycket administration.

  ST-läkarna skall dokumentera sin utveckling, det görs bland annat genom att samla ihop genomförda skriftliga återkopplingar samt att fylla i den årliga rapporten som skickas in till handledare och studierektor i slutet av varje kalenderår.  Länk till den årliga rapporten.

  Studierektorn sammanställer rapporterna i webenkäten vilket ger en enkel verksamhetsberättelse för ST-utbildningen inom verksamheten och i nästa led även på sjukhusnivå. Det gör att vi kan jämföra oss med oss själva och andra år från år, på individ, klinik och sjukhusnivå då vi har arbetat med detta sedan kalenderåret 2016.

  Verksamhetsberättelsen skall diskuteras och följas upp inom kollegiet och ledningsgruppen inom varje verksamhet samt på övergripande nivå på Sus. På så sätt kommer ST-frågorna upp till regelbunden diskussion även på ledningsnivå.

  2020 års verksamhetsberättelse för ST-utbildningen (pdf) 

  Förfarandet ger andra fördelar, ST-läkaren tvingas en gång per år att höja blicken, reflektera över sin utveckling, uppdatera sitt utbildningsprogram och samla ihop sina skriftliga återkopplingar och dokumentera.

  Verksamhetsberättelse AT ST 2020.pdf

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.