Utvecklingsenhet barnhälsa

Utvecklingsenhet barnhälsa verkar för en god, jämlik och rättvis hälso- och sjukvård för barn och ungdomar i Skåne genom att samverka med det nationella systemet för Kunskapsstyrning, samt genom att stödja, utveckla och kvalitetssäkra barnhälsovården i Region Skåne.

Organisatoriskt tillhör Utvecklingsenhet barnhälsa Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning vid Koncernkontoret och samordnas av Enheten för Kunskapsstyrning.

Uppdragsbeskrivning

Nationella riktlinjer och program

Utvecklingsenhet barnhälsa arbetar med implementering av riktlinjer och program, exempelvis nationellt barnhälsovårdsprogram för barn i åldrar 0–6 år.

Nationellt barnhälsovårdsprogram (rikshandboken-bhv.se)

Utbildning och stöd till verksamheter inom barnhälsa

Utvecklingsenhet barnhälsa arrangerar introduktionsutbildning för nya medarbetare inom barnhälsovården, utbildning i föräldraskapsstöd i samarbete med psykologer inom barn- och föräldrahälsa samt externa föreläsningar om barnhälsa vid olika lärosäten i Skåne.

Utvecklingsenhet barnhälsa håller även i digitala vaccinationskonsultationer och nätverksträffar för att tidigt fånga upp verksamhetens behov.

Kvalitetssäkring och uppföljning

Utvecklingsenhet barnhälsa utför förbättringsarbete gällande insamling av hälsodata inför anslutning till barnhälsovårdens nationella hälsodataregister (BHVQ) och Nationella vaccinationsregistret (NVR).

Det är stor variation av dokumentation i PMO. Utvecklingsenhet barnhälsa har inlett förbättringsarbetet eftersom kvalitet på indata påverkar kvalitet på automatiska uttag. Syftet med förbättringsarbetet är att öka kvaliteten på indata och göra dokumentation enhetlig i PMO. Det ska vara lätt att göra rätt.

Dokumentationssamordnare

Chefen på barnavårdscentralen ansvarar för att utse en så kallad dokumentationssamordnare. Samordnarens uppgift är att samordna arbetet att kvalitetssäkra hälsodata och dokumentation i PMO. Dokumentationssamordnaren deltar vid digitala informationsmöten och ska förmedla information om korrekt dokumentation i PMO till övriga medarbetare.

Chefen kan utse en dokumentationssamordnare för en enskild enhet eller för en grupp av enheter. Avgörande är att samtliga medarbetare får tillgång till samma information.

Skicka omgående ett e-postmeddelande till utvecklingsenhet.barnhalsa@skane.se om ni byter samordnare. Detta för att se till att enheten hålls uppdaterad i arbetet med att öka kvalitet på indata i PMO och anslutning till BHVQ.

Utvecklingsenhet barnhälsa anordnar lokala forum och informationsmöten för dokumentationssamordnare. Har du frågor kring uppdraget så hör av dig till Utvecklingsenhet barnhälsa.

Samverkan inom Kunskapsstyrning

Utvecklingsenhet barnhälsa samverkar inom Kunskapsstyrning med exempelvis de som arbetar med:

  • Barn i utsatta livssituationer.
  • Barnets rättigheter.
  • Enheten för tandvårdsstyrning för att ta fram en modell för bättre samarbete mellan tandvård.
  • Barnavårdscentralen på lokal nivå.

Team Barnhälsa

Team Barnhälsa på Utvecklingsenhet barnhälsa består av följande kompetenser: administratör, barnhälsovårdsöverläkare, barnsjuksköterska, distriktssköterska, läkare i socialmedicin, projektledare, psykolog i barn- och föräldrahälsa.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.