Riktade hälsosamtal i Skåne

Riktade hälsosamtal är en metod för att systematiskt identifiera ohälsosamma levnadsvanor i syfte att kunna erbjuda stöd till förändring och därmed förebygga hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2. Metoden riktar sig till 40- och 50-åringar i Skåne som kostnadsfritt bjuds in till ett hälsosamtal på sin listade vårdcentral.

Med stöd av metoden Riktade hälsosamtal kartläggs frisk- och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom för att kunna erbjuda kunskap och stöd till förändring.

Faktorer som kartläggs

  • Levnadsvanor (fysisk aktivitet, matvanor, alkoholvanor, tobaksvanor)
  • Biologiska riskfaktorer (blodtryck, blodfetter, blodsocker, vikt, bukfetma)
  • Psykosociala faktorer
  • Ärftlighet

Hälsosamtalet bygger därefter på ett visuellt och pedagogiskt hjälpmedel, Hälsokurvan, och utgår från deltagarens önskemål och möjligheter att förebygga sjukdom genom att främja hälsosamma levnadsvanor och en god psykisk hälsa.

För att bli certifierad samtalsledare krävs det att du uppfyller följande:

  • Att du är legitimerad och medicinskt utbildad och tillhör dessa yrkesgrupper: sjuksköterska, arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut eller läkare
  • Att du har gått grundutbildning i Motiverande samtal (MI) (3 dagar)
  • Att du har gått Utbildning i metod- och webbstöd för Riktade hälsosamtal
  • Att du har fått godkänt av din chef att bli samtalsledare på din vårdcentral

Enheten för kunskapsstyrning, område hälsoinriktad hälso- och sjukvård, är metod- och kompetensstöd för riktade hälsosamtal i Skåne

Information om införandet av metoden i Region Skåne

Nu bjuder alla vårdcentraler i Region Skåne in 40- och 50-åringar till ett riktat hälsosamtal. Fjorton vårdcentraler har varit med i en pilotfas för 70 åringar under hösten 2022 och våren 2023. 

I den långsiktiga planen finns även 60-åringar och förstagångsföräldrar.

Material

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.