Riktade hälsosamtal i Skåne

Riktade hälsosamtal är en metod för att systematiskt identifiera ohälsosamma levnadsvanor. Syftet är att kunna erbjuda stöd till förändring och därmed förebygga hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2.

Med stöd av metoden Riktade hälsosamtal kartläggs frisk- och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom för att kunna erbjuda kunskap och stöd till förändring. 

Så går det till

Alla vårdcentraler i Skåne ska bjuda in samtliga listade invånare i åldersgrupp 40 och 50 år till ett hälsosamtal. Inbjudan skickas hem via brev och invånaren blir sedan uppringd av samtalsledaren på vårdcentralen. Tackar deltagaren ja till hälsosamtalet skickas en länk till en digital hälsoenkät, deltagaren lämnar prover och sedan hålls hälsosamtalet på vårdcentralen.

Från och med 1 januari 2024 ska alla vårdcentraler erbjuda deltagaren möjligheten att genomföra hälsosamtalet digitalt via en plattform med skärmdelning. Under samtalet erbjuds deltagaren råd och stöd till förändring.

Faktorer som kartläggs

 • Levnadsvanor (fysisk aktivitet, matvanor, alkoholvanor, tobaksvanor).
 • Biologiska riskfaktorer (blodtryck, blodfetter, blodsocker, vikt, bukfetma).
 • Psykosociala faktorer.
 • Ärftlighet.

Hälsokurvan

Hälsosamtalet bygger därefter på ett visuellt och pedagogiskt verktyg som kallas Hälsokurvan. Samtalet utgår från deltagarens önskemål och möjligheter att förebygga sjukdom genom att främja hälsosamma levnadsvanor och en god psykisk hälsa.

Riktade hälsosamtal KVÅ kodas och ger en ersättning till vårdgivaren.

Målsättning

Målsättningen är att 100 procent av listade 40- och 50 åringar i Skåne ska bjudas in till ett riktat hälsosamtal. Av dessa ska:

 • Minst 40 procent av listade 40-åringar genomföra ett riktat hälsosamtal.
 • Minst 50 procent av listade 50-åringar genomföra ett riktat hälsosamtal. 

Krav på certifierad samtalsledare

Följande krav ställs på certifierad samtalsledare:

 • Legitimerad och medicinskt utbildad som sjuksköterska, arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut eller läkare.
 • Genomfört grundutbildning i Motiverande samtal (MI) (3 dagar).
 • Genomfört utbildning i metod- och webbstöd för Riktade hälsosamtal.
 • Godkännande från nuvarande chef att bli samtalsledare på din vårdcentral.
 • Delta i fortbildningsinsatser som erbjuds fortlöpande, omfattning cirka 2 dagar per år.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.