Avvikelseområden

Här hittar du information om olika avvikelseområden och exempel på dessa.

Områden

 • En laboratorieavvikelse är en händelse inom laboratorium och provtagning som lett till, eller hade kunnat leda till, en vårdskada.

  Exempel på avvikelser

  • Brister i kvalitetskontroll inom laboratorium.
  • Brister i informationsöverföring mellan vårdgivare och laboratorium.
  • Brister i provöverföring från vårdgivare till laboratorium.
  • Brister i leverans av tjänst eller produkt från laboratorium.
 • Det är omfattar leveranser och tjänsteavvikelser

  • IT och telefoni.
  • Fastighetsrelaterade ärenden (som driftstörning i el, gas, ventilation, VVS, byggprojekt eller utrustning).
  • Servicetjänster (lokalvård, måltid, transport, läkemedelsförsörjning, post, prov, kort, lås, larm, gasflaskor, utebliven eller felaktig leverans av förrådsvaror från OneMed, flytt, inredning eller tvätt).
  • Administrativa tjänster (regiongemensam administration som faktura- och lönehantering).

  Glöm inte att göra felanmälan

  För att få åtgärdat fel på utrustning, material, system och funktioner ska även en felanmälan göras via Webblord (fastighetsrelaterat), IT Servicedesk (på telefon 077-67 30 000 för support för IT, telefoni eller frågor om lön) eller självservice HR-fönster. 

  Exempel på avvikelser

  • Driftstörning
  • Utebliven lokalvård
  • Fel levererad kost
  • Försenad patienttransport
  • Hiss ur funktion
  • Försenad leverans av textil
  • Felaktig fakturahantering
  • Störning från byggprojekt
  • Fel på utrustning
 • Med avvikelse med en medicinteknisk produkt menar vi en händelse där en medicinteknisk produkt varit inblandad som lett till, eller har kunnat leda till, skada på patient eller personal.

  Glöm inte att göra felanmälan

  För att få åtgärdat fel på utrustning, material, system och funktioner ska även en felanmälan för medicinteknisk produkt göras. Det gör du i Ritz, Landlord eller Sesam.

  Exempel på avvikelser

  • Produkten fungerar ej på förväntat sätt.
  • Produkten slutar fungera i kritiskt skede.
  • Produkten används för fel ändamål.
  • Produkten används på fel sätt.
  • Produkten ej CE-märkt.
  • Produkten felmärkt.
  • Produktens bruksanvisning felaktig.
 • Miljöavvikelser omfattar händelser som påverkar vår yttre miljö eller innebär avsteg från Region Skånes miljöledningssystem. Även utsläpp ska anmälas till miljöförvaltningen i kommunen.

  Vad är en miljöavvikelse? (pdf)

  Exempel på avvikelser

  • Spill som kemikalier, fordonsbränsle eller olja.
  • Utsläpp av farliga ämnen.
  • Felmärkning av farligt avfall.
  • Felsortering av avfall.
  • Olycka med farligt gods.
  • Dålig hushållning med resurser - som att slösa med energi, material, livsmedel eller transporter.
  • Miljömål som inte uppfylls.
  • Miljöpolicyn eller resepolicy som inte följs.
  • Lagar, riktlinjer, rutiner eller program som inte följs.
  • Produkter och tjänster upphandlas som strider mot upphandlingspolicyn, miljöpolicyn, miljömålen eller på annat sätt går emot miljöledningssystemet.
  • Direkt miljöpåverkan eller incident.
 • En händelse som lett till eller har kunnat leda till en vårdskada. Händelsen ska identifieras, rapporteras, analyseras, åtgärdas och följas upp. För att undvika upprepning är det viktigt att erfarenheterna från en avvikelse sprids till andra enheter i organisationen.

  Exempel på avvikelser

  • Felaktig läkemedelshantering.
  • Fallskador.
  • Trycksår.
  • Vårdrelaterade infektioner.
  • Förväxlingar.
  • Brist i informationsöverföring mellan vårdgivare eller vårdenheter.
  • Fördröjd eller utebliven hälso- och sjukvårdsinsats.
 • Avvikelser som ska rapporteras är arbetsskador och tillbud på arbetsplatsen eller under direkt färd till eller från arbetet. 

  Tillbud – det här betyder det

  Med tillbud avses en plötslig händelse som hade kunnat leda till, men inte ledde till, personskada.

  Arbetsskada – det här betyder det

  En arbetsskada kan vara en arbetsolycka, färdolycksfall, arbetssjukdom eller smitta på arbetet. Att rapportera en arbetsskada i avvikelsehanteringssystemet innebär inte att arbetsgivaren har godkänt anmälan som en arbetsskada. Det är Försäkringskassan som avgör vilka skador som ska klassas som arbetsskador.

  Exempel på avvikelser

  • Hot eller våld mot personal.
  • Halka eller fall.
  • Skada vid lyft eller förflyttning.
  • Stick- eller skärskador.
  • Smitta eller smittorisk.
  • Arbetsorsakad sjukdom.
 • Exempel på avvikelser

  • Avvikelser från upphandlingspolicy och/eller tillämpningsanvisningarna.
  • Leverans av varor eller tjänster som inte överensstämmer med gällande avtal.
  • LOU eller andra lagar som inte har följts.
  • Händelse där en produkt varit inblandad som har lett till, eller hade kunnat leda till, skada på patient eller personal.
 • En sjukreseavvikelse är när något avviker från det överenskomna inom sjukreseområdet.

  Exempel på avvikelser

  • Resenären inte är utskriven men resa är beställd till en viss tid.
  • Fordonet är sent för upphämtning av resenär.
  • Adressen till vårdinrättning som angetts är felaktig.
  • Problem med bokning av resa.
  • Brist i bemötande och serviceförmåga.
 • En säkerhetsavvikelse är en icke förväntad händelse eller iakttagelse i verksamheten som har medfört, eller skulle kunna medföra, risk eller skada för person, utrustning, verksamhet, egendom och miljö.

  Exempel på avvikelser

  • Brand, brandfarlig händelse eller brister i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).
  • Stöld.
  • Inbrott eller inbrottsförsök.
  • Rån eller rånförsök.
  • Skadegörelse eller sabotage.
  • Våld och hot om våld.
  • Brister eller brott gällande informationssäkerhet och sekretess.
  • Yttre händelser eller händelser i utemiljön så som nedfallande tak, gasutsläpp, brand i närområde.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.