Regional patientinformation

Förbättringsarbete med målet att alla patienter ska få likvärdig, relevant, uppdaterad och anpassad information om de behandlingar eller undersökningar de ska genomgå i regionen.

Projektsammanfattning

Ett omfattande förbättringsarbete som rör information till patienter pågår. Målet är att alla patienter ska få likvärdig, relevant, uppdaterad och anpassad information om de behandlingar eller undersökningar de ska genomgå, oavsett var i Region Skåne de kommer i kontakt med vården. Patientinformationen ska finnas i en regional version på 1177.se och utgöra ett stöd till vården i arbetet med att informera patienter.

Beslut i SDV

SDV:s styrgrupp har beslutat att patientinformation ska samlas in, beslutas om och standardiseras. Därför har ett pilotprojekt inom området ögonsjukdomar genomförts.

Baserat på resultatet av pilotprojektet har styrgruppen godkänt förslaget att skala upp projektet. Samtliga undersökningar och behandlingar inom samtliga vårdområden ska innefattas.

Utmaningar idag

Det finns en stor mängd patientinformation i Region Skåne, både tryckt och digital. Informationen kan finnas i olika versioner, i format som inte är tillgängliga för alla patienter eller vara inaktuell. Det gör att patienter inte får samma möjlighet att förbereda sig inför besök. Dessutom tar det tid och personalresurser från verksamheterna eftersom det är vanligt att samma eller likvärdig patientinformation tas fram och förvaltas inom olika verksamheter.

Arbetet innefattar

  • Insamling och inventering av all patientinformation som finns i verksamheterna idag och identifiering av den information som saknas på 1177.se. Insamling görs av förvaltningarna och Koncernstab kommunikation samordnar, inventerar och stämmer av mot 1177.se.
  • Bearbetning, anpassning och digitalisering av patientinformation. Det görs av Koncernstab kommunikation.
  • Granskning av informationen och kliniska avgöranden. Lokala programområden (LPO) ansvarar för att granskning sker och att informationen gäller regionalt. Granskning kan vid behov delegeras till granskare utanför LPO.

Vad behöver verksamheter göra?

Verksamheterna är väsentliga i insamlingsarbetet. Alla verksamheter kommer i tur och ordning bli kontaktade innan det är dags för insamling och inventering av deras patientinformation. Varje verksamhet utser en kontaktperson som samlar ihop tryckt och digital patientinformation och skickar det till projektgruppen.

Resultat/effekter

Mål med projektet

Regiongemensam patientinformation som vårdpersonal enkelt kan distribuera till patient i det format som patienten önskar.

Positiva effekter/förbättringar

  • Bättre patientupplevelse med relevant och tillgänglig information i rätt tid, i det format som patienten själv önskar.
  • Bättre möjlighet att anpassa informationen till målgruppens behov, genom att göra informationen tillgänglig i olika format (till exempel film) och olika språk.
  • Kallelser kan skickas digitalt med en länk till digital patientinformation istället för att behöva skriva ut patientinformation på papper vilket sparar både pengar och resurser.
  • Effektiva processer för utveckling, kvalitetssäkring och uppdatering av information till patienter, utan risk för dubbelpublicering eller dubbelarbete.

Lärdomar/utvärdering

Utvärdering sker efter projektslut.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.