Regional patientinformation

Projekt Regional Patientinformation har som mål att regionalisera patientinformation. Detta så att alla patienter ska kunna få kvalitetssäkrad, relevant, jämlik och tillgänglig information - oavsett var patienten kommer i kontakt med vården i Skåne.

Patientinformationen ska finnas i en regional version på 1177.se. Det ska göra det lätt för vårdpersonal att hitta och distribuera information till patienter på det sätt patienten önskar.

Jämlik information i primär- och specialistvården i Skåne

Syftet med arbetet är att säkerställa att patienter får jämlik information, vilket ger lika förutsättningar att förbereda sig inför mötet med vården för ett tryggt och informerat besök. Projektet omfattar såväl primär- som specialistvård, i både privat och offentlig regi.

Beslut i SDV

SDV:s styrgrupp har beslutat att patientinformation ska samlas in, beslutas om och standardiseras. Därför har ett pilotprojekt inom området ögonsjukdomar genomförts.

Baserat på resultatet av pilotprojektet har styrgruppen godkänt förslaget att skala upp projektet. Samtliga undersökningar och behandlingar inom samtliga vårdområden ska innefattas.

Utmaningar idag

Det finns en stor mängd patientinformation i Region Skåne, både tryckt och digital. Informationen kan finnas i olika versioner, i format som inte är tillgängliga för alla patienter eller vara inaktuell. Det gör att patienter inte får samma möjlighet att förbereda sig inför besök.

Dessutom tar det tid och personalresurser från verksamheterna att förvalta och underhålla informationen, eftersom det är vanligt att samma eller likvärdig patientinformation tas fram och förvaltas inom olika verksamheter.

Arbetet innefattar

  • Insamling och inventering av all patientinformation som finns i verksamheterna idag. Insamling görs av verksamheterna och samordnas av Koncernstab kommunikation.
  • Koncernstab kommunikation sammanställer och identifierar den information som saknas på 1177.se.
  • Bearbetning, anpassning och digitalisering av patientinformation görs av Koncernstab kommunikation.
  • Lokala programområden (LPO) ansvarar för att medicinsk faktagranskning sker och att informationen gäller regionalt. Granskning kan vid behov delegeras till granskare utanför LPO. 

Lokala programområden (LPO)

Resultat/effekter

Mål med projektet

Regiongemensam patientinformation som vårdpersonal enkelt kan distribuera till patient i det format som patienten önskar.

Positiva effekter/förbättringar

  • Bättre patientupplevelse med relevant och tillgänglig information i rätt tid, i det format som patienten själv önskar.
  • Bättre möjlighet att anpassa informationen till målgruppens behov, genom att göra informationen tillgänglig i olika format (till exempel film) och olika språk.
  • Kallelser kan skickas digitalt med en länk till digital patientinformation istället för att behöva skriva ut patientinformation på papper vilket sparar både pengar och resurser.
  • Effektiva processer för utveckling, kvalitetssäkring och uppdatering av information till patienter, utan risk för dubbelpublicering eller dubbelarbete.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.