Kunskapsstöd

I vårdens möten uppstår ett spänningsfält mellan evidensbaserad kunskap, individuella hänsyn och patientens personliga preferenser. Medarbetaren kan behöva olika former av kunskapsstöd.

I patientnära situationer kan det ofta behövas ett lättillgängligt hittbart kunskapsstöd. På den här sidan finns uppgifter om några olika kunskapsstöd och var du kan hitta mer information om vart och ett av dem.

AKO Skåne-riktlinjen innehåller information från standardiserat vårdförlopp (SVF) eller ett personcentrerat sammanhållet vårdförlopp (PSV) eller ett nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK). När du söker information kring hur du praktiskt ska hantera SVF, PSV och NKK är det därför enklaste att alltid direkt söka aktuell diagnos bland AKO Skåne-riktlinjer.

 • AKO Skåne-riktlinjer är evidensbaserade lättillgängliga vårdriktlinjer för primärvården. De ska vara lätta att hitta och förstå och att tillämpa personcentrerat på en patient. Dokument från Nationellt kliniskt kunskapsstöd för primärvården hämtas digitalt och publiceras med sitt regionala tillägg som AKO Skåne-riktlinje på Vårdgivare Skåne.

 • Nationellt kliniskt kunskapsstöd för primärvården

  Tillsammans med SKR tar landets regioner gemensamt fram ett kunskapsstöd för hälso- och sjukvården. Visionen är att varje patient ska få bästa möjliga vård utifrån bästa tillgängliga kunskap.

  Målsättningen är att det nationella kunskapsstödet ska:

  • bidra till en god, säker och jämlik vård över hela landet
  • ha ett innehåll som ska vara aktuellt, överskådligt och tillgängligt för flera professioner
  • stimulera till ökad samverkan mellan olika vårdnivåer lokalt

  För att ta fram kunskapsstödet har det runt om i Sverige skapats 25 ämnesgrupper. Region Skåne och Södra sjukvårdsregionen ansvarar för 4 av dessa:

  • Smärta och neurologi – ordförande Jessica Berg Skoog
  • Njurar, urologi och mäns hälsa – ordförande Gunilla Malm
  • Barn- och ungdomars hälsa – ordförande Tina Runeke
  • Ögon – ordförande Anders Lundqvist

  Från och med 1 januari 2021 har de nationella programområdena styr- och ledningsansvar för Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Sjukvårdsregionernas tidigare värdskap för kunskapsstödets olika ämnesområden justeras därmed så att författarna knyts till rätt programområde.

  Kontakt: Lisa Johansson, lisa.m.johansson@skane.se

 • SKR och landes regioner tar gemensamt fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap. De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen ska utgå ifrån tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd och därmed baseras på bästa tillgängliga kunskap om vård och behandling.

 • Standardiserade vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, De standardiserade vårdförloppen (SVF) bygger på det nationella vårdprogrammet för respektive diagnos. Alla SVF och vårdprogram finns samlade i RCCs Kunskapsbank.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.