Samverkan

AKO Skånes uppgift är att medverka till att skapa rutiner så att Region Skånes olika verksamheter var för sig används gemensamt på bästa sätt.

Målet är att det ska finnas smidiga vårdprocesser mellan primärvård och specialiserad vård i hela Skåne, särskilt inom områden med stora kontaktytor mellan specialiserad vård och primärvård.

Ansvarsfördelning och remisshantering

 • Vad innebär vårdansvar?

  När en patient uppsöker sjukvården med ett hälsoproblem får sjukvården ett ansvar att hjälpa patienten med utredning, bedömning och vid behov behandling. Den vårdenhet som har ansvar för detta har vårdansvar för detta aktuella hälsoproblem. I flertalets fall är det patientens vårdcentral. Ibland måste vårdcentralen remittera patienten till specialiserad vård.

  Den enhet som har vårdansvaret för aktuellt hälsoproblem har i normalfallet ansvar för de olika monemt som kan vara knutna till detta till exempel förskrivning av läkemedel, bedömning av sjukskrivning, bedömning av behov av hjälpmedel.

  Patienten som faller mellan stolarna – om begreppet vårdansvar

 • Medicinsk service

  Huvudregeln är att respektive vårdnivå svarar för remisser till medicinsk service inom sitt kompetensområde.

  Överföring av vårdansvar

  Överföring av vårdansvar från en enhet till en annan sker alltid via remiss och mottagande enhet har att bedöma om den kan ta över vårdansvaret eller inte.

  Om ansvar överförs måste också vårdcentralen ha kunskap om den patient och de behov som gäller, både kring vad och hur tidigare vård erbjudits samt patientens eventuella behov av hjälpmedel och särskilda förbrukningsvaror.

  Primärvårdsläkaren ska inte ta emot utremittering av patienter om hen inte har kompetens och erfarenhet.

  Skicka inte remisser till företagshälsovården

  Observera att det inte är möjligt att skicka remiss till företagshälsovård. All kontakt med företagshälsovården ska gå genom arbetsgivaren eftersom det är den som begär stöd och betalar för insatsen. Skickas remiss eller patient till Företagshälsovården innebär det ett fördröjt omhändertagande av vårdsökande och extra arbete för både vårdcentral och företagshälsovården. 

  Angående remisshantering vid misstanke om skelettskada

  1. Om ingen skelettskada eller annan skelettpatologi kan påvisas går svaret till inremitterande läkare.
  2. Om inremitterande läkare trots svaret ingen skelettskada eller annan skelettpatologi, ändå misstänker en akut ortopedisk problematik som kräver skyndsam handläggning, skrivs samtidigt med röntgenremissen en remiss till ortopedakuten med specifik frågeställning, exempelvis ”båtbensfraktur”, ulnar kollateralligamentskada” eller ”rotatorcuffruptur”. Remiss skickas med patienten.
  3. Vid skelettskada hänvisar röntgenavdelningen till akutmottagningen.
  4. Kontakta gärna ortopedkonsult i krångliga fall.
  5. Misstänker allmänläkaren ett ortopediskt tillstånd som inte kräver omedelbart behandling kan hen ta kontakt med ortopedkonsult och diskutera om en tid inom 1-2 veckor eller annan instans som till exempel knämottagning, idrottskadeenhet.
 • Sjukskrivningar

  Där kan du läsa mer om

  • Information till patient som blir sjukskriven.
  • Information till patientens arbetsgivare vid sjukskrivning.
  • Tillämpning och förtydligande av sjukskrivningsansvar (särskilt viktigt till läkaren).
 • Utökade tider för konsultstöd Minneskliniken i Malmö

  Från 2021-05-17 finns följande tider för telefonkonsult:
  Måndag, tisdag, torsdag 13.00-14.30, fredag 9.00-10.30.
  Möjlighet finns även att boka konsulttid inom en vecka, måndag, tisdag och torsdag kl. 15.00-16.00 och fredag 11.00-12.00. Tiderna bokas via sekreterare på Minneskliniken tfn 040-33 13 34 vardagar 08.00-11.30.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.