Benartärssjukdom

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Benartärssjukdom
Se Bakgrundsmaterial och läkemedelsbehandling    

Terapiråd

Daglig gångträning till smärtgränsen och rökstopp är grundpelarna vid behandling av claudicatio intermittens.

Trombocythämning med lågdos ASA eller klopidogrel är rekommenderad vid symtomgivande benartärsjukdom och minskar den relativa risken för större kardiovaskulära händelser med cirka 20 % jämfört med placebo.

Mer potent eller dubbel trombocythämning har inte kunnat visa bättre effekt och ökar risken för blödning. Undantag är tidsbegränsad (≤ 1månad) dubbel trombocythämning som rekommenderas efter vissa kärlkirurgiska ingrepp infrainguinalt.

Förstärkt antitrombotisk behandling med lågdos rivaroxaban som tillägg till ASA ger ytterligare effekt på kardiovaskulär sjuklighet och död samt minskad risk för kritisk ischemi, amputation och kardiovaskulära komplikationer efter revaskularisering. Blödningsrisken är dock ökad och försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter med hög risk för GI och urogenital blödning.

Patientgruppen som kan bli aktuell för behandling med rivaroxaban 2,5 mg x 2 är stor och kostnaden kan bli omfattande. Noggrann selektion av högriskindivider rekommenderas liksom uppföljning åtminstone en gång om året för ställningstagande till fortsatt behandling med två antitrombotiska preparat.

Ställningstagande till kärlkirurgisk intervention vid claudicatio intermittens med infrainguinala stenoser är endast aktuell efter ett försök till optimerad bästa medicinska behandling och kvarstående invalidiserande besvär.

Behandlingsmål

Blodtrycksmålet bör vara < 140/90 mm Hg och betablockad är inte kontraindicerat.

Indikationen för statinbehandling är, liksom vid annan etablerad aterosklerotisk sjukdom, mycket stark med behandlingsmål på < 1,4 mmol/l för LDL-kolesterol.

Perorala läkemedel

ASA

ASA är indicerat vid symtomgivande benartärsjukdom (claudicatio intermittens) i dosen 75 mg x 1.

Klopidogrel

Effekten av klopidogrel skiljer sig endast marginellt från ASA. Klopidogrel kan därmed användas som alternativ till ASA till patienter med ASA-överkänslighet och symtomgivande benartärsjukdom i dosen 75 mg x 1.

Rivaroxaban

Lågdos rivaroxaban (2,5mg x 2) i kombination med ASA (75 mg) är ett alternativ vid särskilt hög risk för ischemiska händelser enligt Compass-studien.

Om Compass-studien vid hjärt-kärlsjukdom

Benartärsjukdom – AKO Skåne-riktlinje för primärvården

COMPASS

  • Eikelboom et al; COMPASS Investigators. Rivaroxaban with or without aspirin in stable cardiovascular disease. N Engl J Med. 2017 Oct 5;377(14):1319-1330
  • Frank et al; ESVM Guidelines on peripheral Artrerial Disease. Vasa 2019; 48 (Suppl 102)
  • Connolly et al; COMPASS investigators. Rivaroxaban with or without aspirin in patients with stable coronary artery disease: an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2018 Jan 20;391(10117):205-218

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.