Vanliga frågor och svar om SDV

Vi har samlat ett antal vanliga frågor och svar om Skånes digitala vårdsystem och vad införandet av SDV medför.
 • Vi behöver ett nytt system för att bättre kunna planera och ge god hälso- och sjukvård. Både invånare och medarbetare förväntar sig en mer tillgänglig, jämlik och säker hälso- och sjukvård.

  I Skåne har vi många system i vården, några ganska gamla, som inte kan kommunicera med varandra. Datahanteringen i en del av systemen innebär också utmaningar när det gäller integritetsskydd och patientsäkerhet, och att klara IT-säkerhetsangrepp utifrån. Detta, tillsammans med att vi många gånger har olika rutiner och arbetssätt, gör det svårare att uppfylla invånarnas och medarbetarnas förväntningar.

  Det är också så att människor lever allt längre och befolkningen ökar i vår region. Vi måste använda våra resurser på ett bättre sätt. Digitalisering kan hjälpa oss att göra detta.

  Läs mer om vad vi vill uppnå

 • Drygt 400 personer har under åren varit engagerade i införandet av det nya patientjournalsystemet. Det handlar om kliniker, tekniker och många andra yrkesroller. Medarbetare kommer från olika förvaltningar, såväl som från privata vårdgivare och leverantören Oracle Health.

  Läs mer om hur projektet arbetar för att utveckla det nya systemet

 • I nära samarbete med de mottagande organisationerna har SDV-projektet tagit fram en ordning för införandet av det nya systemet. Start är våren 2025. 

  Här finns utrullningsordning 

 • Privata vårdgivare inom LOV och LOU kommer att omfattas av utrullningen i enlighet med tidigare beslut från regiondirektören. Först efter att utrullning till vårdgivare inom LOU och LOV utförts kommer ett erbjudande om användning av SDV för vårdgivare inom LOL och LOF att tas fram.

 • Avtalet ingicks 2018 (efter överprövning). Region Skåne gjorde en mycket omfattande upphandlingsprocess som involverade 300 medarbetare, varav många från hälso- och sjukvården.

  Läs mer om bakgrund och om hur upphandlingen gick till

 • Grunden är ett regiongemensamt patientjournalsystem som ger en samlad bild av patienten inklusive läkemedel. Journalsystemet innehåller även verktyg för patientadministration och beslutsstöd för medarbetare.

  Dessutom tillkommer nya verktyg för logistik och uppkoppling av mobila enheter, medicinteknisk utrustning och bildbehandling.

  Läs mer om innehållet i den första versionen av systemet

 • När vi kommer närmare driftstart kommer alla medarbetare som ska använda systemet att få utbildning för att kunna arbeta i systemet. Det exakta upplägget för den utbildningen planeras i samråd med de mottagande verksamheterna.

  Om utbildning och träning

 • Det nya systemet bygger på fem övergripande principer; standardisering, strukturerad dokumentation, ordinationsdriven vårdprocess, realtidsdokumentation och rollstyrda vyer.

  Läs mer om principerna och förändrade arbetssätt

 • En del arbete kommer att gå betydligt snabbare, andra delar kommer att ta längre tid än idag. Totalt sett kommer man framför allt märka att den information man behöver finns tillgänglig när den behövs, att informationen följer med i systemet på ett annat sätt än idag och att vi slipper dubbeldokumentation.

  Vi har många olika verksamheter i Region Skåne, och de digitala verktygen och dess kvalitet varierar. Därför kan man till en början uppleva både förbättring och försämring när man får det nya systemet. Men när alla arbetar i det nya systemet kommer vi att tillsammans kunna fortsätta utveckla vår gemensamma digitala miljö till nytta för alla.

  Läs mer om de förändrade arbetssätt som SDV medför

 • Med enhetliga arbetssätt blir vården mer jämlik för alla. Patienten ska kunna förvänta sig samma vård oavsett var i Skåne man befinner sig.

  Idag behöver patienten ofta upprepa sin sjukdomshistoria vid varje nytt besök, men med ett sammanhållet system och en enda journal behövs inte detta.

  Patienten får tillgång till samma journal och läkemedelslista som hälso- och sjukvården. När patienten ser mer av sin information kan hen bättre följa sin väg genom vården och vara mer delaktig i sin vård.

  Med en sammanhållen IT-miljö får vi också säkrare hantering av patientens data och därmed bättre integritetsskydd.

 • Det finns en tydlig struktur i projektet för att hantera patientsäkerhetsfrågor genom ett patientsäkerhetsråd. Arbetet leds av en chefläkare och i gruppen ingår bland andra regional chefsjuksköterska samt ytterligare en chefläkare som arbetar inom projektet.

  Det finns även en genomarbetad process för riskhantering i övrigt där frågor kring användarvänlighet, effektivitet, kostnader, legala risker med mera hanteras i olika grupperingar beroende på vad det handlar om.

  Läs mer om hur projektet arbetar

 • När medarbetare dokumenterar behöver det ske under eller i nära anslutning till vårdhändelsen. Alla i vårdteamet får då tillgång till uppdaterad information om patienten och kan driva vårdprocessen vidare sömlöst med hjälp av systemet. Behovet att ta hand om en kritiskt sjuk patient får inte och kommer inte att fördröjas av systemet.

  Dokumentation vid första besöket kommer att vara mer tidskrävande jämfört med hur det ser ut idag, men över tid kommer det att spara tid då dubbeldokumentation på detta sätt undviks. Detta stödjer syftet med ”en patient, en journal”.

  Läs mer om de förändrade arbetssätt som SDV medför

 • Det kommer att vara mindre fritext i det nya systemet. Detta för att rätt information ska komma in, den ska vara sökbar och den ska följa med genom hela vårdkedjan.

  Information som på ett lätt sätt ska kunna återläsas och följas över tid, till exempel vitalparametrar, dokumenteras strukturerat. När man behöver uttrycka sig mer fritt, som till exempel vid anamnestagning och bedömning, används även fortsättningsvis fritext.

  Läs mer om de förändrade arbetssätt som SDV medför

 • Din organisation har ett utrullningsprojekt som håller i förändringsarbetet och planering för införandet i din verksamhet. Vill du veta fler detaljer för din egen verksamhet kan du kontakta ditt lokala projekt.

  Läs mer om utrullningen

  För privata vårdgivare som inte har ett lokalt projekt, ställ gärna frågor via sdv.privat@skane.se.

  När det närmar sig driftstart för det nya systemet kommer du att få utbildning och träning som är anpassad efter din yrkesroll. Utbildningen startar cirka fyra till tio veckor före driftstart.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.