Levnadsvanor inför operation

Patienter som ska opereras är en prioriterad grupp i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor och ska tillfrågas om rök- och alkoholvanor, informeras om komplikationsrisken samt erbjudas stöd och behandling.

I Region Skåne finns en regional riktlinje för rök- och alkoholfri operation. Den är framtagen av Enheten för kunskapsstyrning. Riktlinjens innehåll förstärks ytterligare av Nationellt Vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling, framtaget av Nationellt programområde för levnadsvanor (NPO). 

Patientinformation

Goda levnadsvanor inför operation – broschyr

Verktyg och material

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.