Samverkan vid egenvård

Regional rutin hjälper sjukvårdspersonalen att bedöma om en patient själv kan utföra ordinerade åtgärder.

Region Skåne har i samverkan med Kommunförbundet Skåne tagit fram en regional rutin för egenvårdsbedömning och det ansvar som följer av en sådan bedömning.

Regional rutin för egenvårdsbedömning (pdf)

Med egenvård menas när någon legitimerad inom hälso- och sjukvården har bedömt att en patient själv eller med hjälp av någon annan kan utföra en hälso- och sjukvårdsåtgärd

Rutinen ska ge hälso- och sjukvårdspersonal kunskap om vad egenvårdsbedömning innebär. Den tydliggör vad som gäller vid:

  • riskbedömning
  • dokumentation
  • planering
  • samverkan
  • uppföljning
  • bedömning om omprövning

Journalmall och patientfall

Det är viktigt att analysera riskerna för att bedöma om en person kan klara de ordinerade åtgärderna på egen hand. Det är inte möjligt att generellt ange vilka åtgärder som är hälso- och sjukvård och vilka som kan utföras som egenvård.

Varje enskilt fall måste bedömas utifrån den enskilde individens omständigheter och situation. Som bilaga till rutinen finns vanligt förekommande patientfall, för vägledning.

I rutinen beskrivs att särskild journalmall för Melior och PMO finns för att säkra att dokumentation sker på rätt sätt för att kunna spåra beslut som till exempel vilken åtgärd som avses och hur uppföljning ska ske.

Flödesschema egenvårdsbedömning

Flödesschema framtaget av medicinskt ansvariga i Malmö stad

Flödesschema egenvårdsbedömning (pptx)

Socialstyrelsens föreskrift

Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av SOSFS 2009:6 (pdf)

Ny lag om egenvård

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.