Informationsskyldighet

Information är en förutsättning för att patienten ska kunna utöva sitt självbestämmande och vara delaktig i sin egen vård. Information behövs också för att kunna ta ställning till om han eller hon vill ge sitt samtycke till den vård som erbjuds. 

Bra information kan också underlätta för patienten att känna ökad kontroll över sin tillvaro, minska oro och göra det enklare att planera. Även ur patientsäkerhetssynpunkt är information viktig för att öka följsamheten till vårdgivarens ordinationer.

Patienten ska få relevant information om:

 • sitt hälsotillstånd
 • de metoder som finns för undersökning, vård och behandling
 • de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning
 • när hon eller han kan förvänta sig att få vård
 • det förväntade vård- och behandlingsförloppet
 • risker för komplikationer och biverkningar
 • eftervård
 • metoder för att förebygga sjukdom eller skada

Patienten ska, när det är relevant i det enskilda fallet, också få information kring:

 • möjligheten att välja behandlingsalternativ och vårdgivare i öppen offentligt finansierad vård i hela landet. 
 • möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt samt, inom primärvården, fast läkarkontakt.
 • vårdgarantin.
 • möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård utanför landet.

Informationen ska anpassas

Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar. Det innebär bland annat att hälso- och sjukvårdspersonalen, om det behövs, ska använda tolk när de informerar.

Med ”andra individuella förutsättningar” menas till exempel funktionsnedsättning, utbildning, könsidentitet, religion och andra omständigheter, exempelvis tidigare erfarenhet av vården, som kan påverka hur informationen bör ges. Mottagarens önskan om att avstå från information ska respekteras.

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen.

Informationen ska lämnas skriftligen om det behövs eller om han eller hon ber om det. På så sätt kan den som fått informationen gå tillbaka i efterhand och till exempel kontrollera vissa detaljer eller andra uppgifter.

Barns rätt till information

Både hälso- och sjukvårdpersonal och vårdnadshavare bör underlätta barnets delaktighet i hälso- och sjukvården. Barn har samma rätt till information som vuxna. Informationen ska anpassas efter barnets ålder och mognadsgrad.

Bestämmelser om barns inflytande över sin vård införs i patientlagen. Barn ska också få möjlighet att uttrycka sin inställning till den aktuella vården eller behandlingen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.