Höft- och knäledsartros – introducerade vårdförlopp

Vårdförloppen är introducerade i berörda verksamheter. LAG artros kan stötta din verksamhet vid frågor kring introduktion och uppföljning.

Kunskapsstödens omfattning

Nationellt system för kunskapsstyrning har tagit fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för höft- respektive knäledsartros.

Vårdförloppen inleds vid misstanke om höft- eller knäledsartros alternativt vid försämring av tidigare känd höft- eller knäledsartros och omfattar utredande och behandlade åtgärder inom primärvården.

Utgång ur vårdförloppen kan ske på ett av följande sätt:

 • Patienten upplever en acceptabel funktions- och smärtsituation och har en fungerande egenvård.
 • En differentialdiagnos ställs som förklaring till symtomen.
 • Patienten får remiss till ortopedisk bedömning för ställningstagande till kirurgi och rehabiliteringsplanen revideras.

Vårdförloppen, höftledsartros och knäledsartros

Du hittar vårdförloppen höftledsartros och knäledsartros på riktlinjesidan Rörelseorganens sjukdomar. 

Vårdförlopp höftledsartros och knäledsartros - rörelseorganens sjukdomar

Filmer, bildspel och webbinarium om vårdförloppen

Mål med vårdförloppen

 • Fler patienter får rätt vård i rätt tid.
 • Patienter ska utredas, behandlas och omhändertas i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer.
 • Förbättrad hälsorelaterad livskvalitet samt minskad smärta hos patienter.
 • Öka kunskapen om höft- och knäledsartros bland patienter och vårdgivare.

Dessa verksamheter berörs av vårdförloppen

Majoriteten av patienter med höft- och knäledsartros utreds och behandlas inom primärvården. Detta vårdförlopp beskriver åtgärder inom primärvården.

Notera att det även finns ett nationellt framtaget vårdförlopp, höftledsartros – proteskirurgi. Planering för införande av detta vårdförlopp pågår och är inte introducerat i Region Skåne än.

På nationell nivå pågår ett arbete för att ta fram vårdförlopp knäledsartros – proteskirurgi.

Stöd till verksamheterna vid implementering

Bildspel

Bildspel till exempelvis arbetsplatsträffar (APT) har skickats via e-post till verksamhetschefer på vårdcentraler.

Webbutbildning Artros

Grundläggande webbutbildning Artros – rätt diagnos och behandling (cirka 30 minuter) finns i Lärportalen. Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor, fysioterapeuter och läkare verksamma inom Region Skåne.

Artros – rätt diagnos och behandling (larportalen.skane.se)

Observera, även öppen för dig som är fysioterapeut inom LOF eller läkare inom LOL.

Inloggning kräver RSID samt att du är upplagd i Skånekatalogen och har Region Skåne lösenord. Är du osäker på dina uppgifter, kontakta support.

Kontakt och support

Artrosskola via Stöd- och behandlingsplattformen

Möjlighet att erbjuda patienter digital artrosskola finns via Stöd- och behandlingsplattformen. Utbildning riktad till fysioterapeuter i att hålla digital artrosskola erbjuds via Lärportalen. Observera att den inte är möjlig för fysioterapeuter inom LOF.

Artrosskolan i Stöd och behandling på 1177.se (larportalen.skane.se)

Vid behov av stöd att ta fram triageringsmall

Vid önskemål om stöd i att ta fram triageringsmall eller stöd kring utvärderingsinstrument, kontakta Lokala arbetsgruppen (LAG) artros.

LAG artros, för införandet av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp

Kvalitetsuppföljning

Vårdförloppens resultat kommer att följas upp, framför allt via Svenska artrosregistret.

Anslutning och ansökan till Svenska artrosregistret

Information till verksamhetschefer för vårdcentraler och LOF om anslutning till Svenska artrosregistret, skicka till e-postadressen artrosregistret@registercentrum.se för att be om att ansluta.  

Medarbetare ansöker om behörighet till Svenska Artrosregistret.

Ansökan om behörighet till Artrosregistret - Svenska Artrosregistret (boa.registercentrum.se)

Stöd vid registrering

Svenska Artrosregistret erbjuder lathundar och webbinarium som stöd vid registrering.

Webbinarier för Svenska artrosregistrets användare Våren 2024 - Svenska Artrosregistret (boa.registercentrum.se)

Direktöverföring via PMO

Information om direktöverföring till Svenska artrosregistret via PMO finns i PMO-guiden.

PMO-guide Primärvården Svenska Artrosregistret (pdf)

Indikationer vid uppföljning

I vårdförloppen anges ett antal indikatorer som kommer att användas vid uppföljning. Samtliga indikatorer finns beskrivna i vårdförloppen. Vid övergripande uppföljning har LAG valt att lyfta fram följande indikatorer:

 • Andel röntgade (som en del av utredningen).
 • Andel som genomgått grundbehandling innan proteskirurgi.
 • Andel patienter som är nöjda med den hjälp de har fått att hantera sin diagnos efter deltagande i grundbehandling.
 • Andel patienter som efter genomgången grundbehandling når målet för smärtreduktion enligt Numeric Rating Scale (NRS) (en enhets förbättring).
 • Andel patienter som når upp tillräcklig fysisk aktivitet, minst 150 minuter/vecka, efter grundbehandling.
 • Andel patienter som upplever förbättrad hälsorelaterad livskvalitet ett år efter behandling. Som förbättring definieras 0.1 på EQ5D.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.