Läkemedelsrådet

Läkemedelsrådet är ett expertorgan som ska utveckla och samordna läkemedelsfrågor inom Region Skåne.

Till Läkemedelsrådets viktigare uppgifter hör att ta fram en skånegemensam baslista med rekommenderade läkemedel (Skånelistan), utgöra det medicinska expertorganet vid upphandling av läkemedel, följa förskrivningsmönster och kostnader samt utbilda och informera.

Som expertorgan ska Läkemedelsrådet vara tillgängligt för och arbeta gentemot samtliga aktörer inom den skånska hälso- och sjukvården.

Dokument och kontaktuppgifter

Område läkemedel

 • Uppdrag

  Region Skånes regionala Område läkemedel har till uppdrag att utveckla och stödja hälso- och sjukvården och dess patienter med kunskap och tjänster som främjar en ansvarsfull läkemedelsanvändning.

  Område läkemedel leds av en läkemedelschef som är underställd hälso- och sjukvårdsdirektören. Hälso- och sjukvårdsdirektören leder avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning i Region Skåne där läkemedelsarbetet ingår som en del i ett kompetensnätverk för forskning, utbildning, riktlinjer och normer.

  Läkemedelschefen ansvarar för att läkemedelsarbetet bidrar till att Regionens övergripande mål uppnås och att läkemedelsfrågorna hanteras på ett kostnadseffektivt sätt.  

  Område läkemedel stödjer Läkemedelsrådet och terapigrupperna i deras arbete samt ansvarar för regionala och nationella uppdrag såsom

  • Övergripande ansvar för Skånelistan, regionala riktlinjer, Läkemedelsbulletinen och Läkemedelsmässan
  • Framtagande av underlag för beslut om måltal
  • Stöd till budgetarbete
  • Koordinatorskap för Horizon scanning – strategier för införande av nya läkemedel
  • Övergripande kontakter med andra aktörer inom läkemedelsområdet såsom SKL, myndigheter, LOK och läkemedelsindustrin

  Område läkemedel bedriver uppsökande verksamhet hos förskrivare i Skåne, både inom primärvård och inom slutenvård såväl offentlig som privat. Den uppsökande verksamheten med en professionell dialog där medicinsk evidens diskuteras integrerat med data om aktuell enhets förskrivningsmönster är ett viktigt verktyg för att åstadkomma en påverkan på den enskilde förskrivarens val av läkemedel.

 • Kontaktpersoner

  Maria Landgren, chef för Område läkemedel
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  040-675 36 67
  Contact

  Nadia Al-Omar, apotekare
  Helsingborgs lasarett
  Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning i nordvästra Skåne
  Medlem i Terapigrupp Psykiatri
  040-675 36 51
  Contact

  Catharina Andersson, apotekare
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning
  Medlem i Terapigrupp Smärta
  040-675 34 64
  Contact

  Sara Andersson, apotekare
  Centralsjukhuset Kristianstad
  Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning. 
  Medlem i Terapigrupp Gastroenterologi
  040-675 36 53
  Contact

  Alick Banda, apotekare
  Centralsjukhuset Kristianstad
  Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning.
  040-675 31 73
  Contact 

  Anna Bergkvist Christensen, apotekare
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Koordinator för Horizon Scanning - strategier för införande av nya läkemedel
  Medlem i Terapigrupp Urologi
  040-675 32 56
  Contact

  Åsa Bondesson, apotekare (tjänstledig, SDV)
  040-675 36 99
  Contact

  Emma Brogård, apotekare
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Ansvarig för den uppsökande verksamheten och regionala läkemedelssäkerhetsfrågor
  Medlem i Terapigrupp Antibiotika/Infektioner samt medlem i STRAMA
  040-675 36 32
  Contact

  Maj Carlsson, apotekare
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Ansvarig för uppföljning och statistik samt samarbete med Ekonomistyrning. Arbetar även med läkemedelsinformation
  Medlem i Terapigrupp Biologiska läkemedel, Terapigrupp Hud samt Terapigrupp Endokrinologi

  040-675 36 59
  Contact

  Karolina Engvall, apotekare (inlånad)
  Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning
  0732-69 99 31
  Contact

  Maria Faria De Oliveira E Costa Balogh, apotekare
  Jan Waldenströms gata 5, Malmö
  Sakkunnig dialys och nuklearmedicin. Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering.
  Contact

  Frida Furumalm, apotekare
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Arbetar med kvalitetsgranskning, regional läkemedelsrutin, koordinator externa vårdgivare
  040-675 35 94
  Contact

  Johanna Glad, apotekare 
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning samt upphandling
  Medlem i Terapigrupp Osteoporos
  040-675 37 00
  Contact

  Karin Henricson, apotekare
  Jan Waldenströms gata 5, Malmö
  Arbetar med läkemedelsförsörjning samt kvalitetsgranskning av läkemedelshantering
  040-33 72 64
  Contact

  Per Holmér, regional chefsapotekare
  Jan Waldenströms gata 5, Malmö
  Ansvarig för Region Skånes sjukhusapotek, enhet läkemedel
  040-33 32 40
  Contact

  Emma Kolbus, apotekare (föräldraledig)
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö                                                   Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning
  Medlem i Terapigrupp Allergi/Obstruktiv lungsjukdom
  040-675 31 73
  Contact

  Cecilia Lenander, apotekare (inlånad)
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning
  Medlem i Terapigrupp Äldre och Läkemedel
  070-250 66 82
  Contact

  Katarina Lilja, apotekare
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Upphandlingsstöd, läkemedelsinformation och uppföljning. Medlem i Terapigrupp Allergi/Obstruktiv lungsjukdom
  040-675 36 98
  Contact

  Zoltan Nagy, apotekare
  Jan Waldenströms gata 5, Malmö
  Sakkunnig statistik, analys
  040-33 31 95
  Contact

  Lena Persson, farmacie magister 
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  040-675 38 08
  Contact

  Linda Staaf, apotekare 
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Arbetar med uppföljning och statistik samt med läkemedelsinformation.
  Medlem i Terapigrupp Neurologi och Expertgrupp Ögon
  040-675 36 66
  Contact

  Lars Söderberg, apotekare
  Jan Waldenströms gata 5, Malmö
  Sakkunnig dialys, medicinska gaser, nuklearmedicin
  040-33 17 61
  Contact

  Cecilia Tibell, apotekare
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Arbetar med Läkemedelsinformation och uppföljning, dosförpackade läkemedel, läkemedel och miljö.
  Medlem i Terapigrupp Gynekologi 
  040-675 39 53
  Contact

  Elisabeth Titze, koordinator
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Koordinerar Område läkemedel och Läkemedelsrådet
  040-675 31 14
  Contact 

  Therése Werme-Kastell, farmacie magister
  Ystad lasarett
  Arbetar med läkemedelsförsörjning samt flödesansvarig för PiD, patientindividuellt packade doser
  040-675 36 12
  Contact

  Jolanta Wågström, apotekare
  Ystad lasarett
  Arbetar med Läkemedelsinformation och uppföljning i sydöstra Skåne.
  Medlem i Terapigrupp Hjärt- och kärlsjukdomar
  040-675 36 58
  Contact

  Dessutom har Område läkemedel ett nära samarbete med:

  Stellan Persson
  Enheten för god vård och verksamhetsstyrning
  040-675 36 94
  Contact

Samverkan med läkemedelsindustrin

Läkemedelsinformation och uppföljning

 • Producentobunden läkemedelsinformation

  Informationsmaterial tas fram genom kritisk granskning av dokumentationen inom respektive terapiområde och utgångspunkten är ofta industrins egen marknadsföring. Materialet förankras i aktuell terapigrupp. Nedan ges exempel på aktuella ämnen. De olika ämnena tar olika lång tid i anspråk, så kontakta oss gärna för diskussion om lämpligt upplägg för just er enhet. Har du önskemål om andra ämnen, tveka inte att höra av dig. För bokning, se kontakt nedan.

  Hösten 2018 erbjuder vi följande ämnen:

  • Läkemedelsbehandling vid gikt
  • Brintellix (vortioxetin) – vid egentlig depression
  • Osteoporos – uppdaterat vårdprogram
  • Potentiellt olämpliga läkemedel till äldre – uppföljning, e-utbildningar och metodstöd
  • Mysimba (naltrexon/bupropion) – nytt läkemedel vid obesitas
  • Dupixent (dupilumab) vid atopisk dermatit – landstingsgemensam rekommendation

  Lista på övriga aktuella ämnen:

  • Skånelistan 2018 - Nyheter och förändringar samt budskap från terapigrupperna
  • Aktuella läkemedelslistor – hur gör vi?
  • Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi till äldre - uppdatering och uppföljning.
  • Truberzi (eluxadolin) - nytt läkemedel vid Irritable Bowel Syndrome (IBS-D)
  • Brilique (tikagrelor) - trombocytaggregationshämmare med ny indikation och styrka
  • Nyare diabetesstudier med kardiovaskulärt utfall: LEADER (Victoza), EMPA-REG (Jardiance) samt CANVAS (Invokana)
  • Entresto (sakubitril/valsartan) - läkemedel vid hjärtsvikt
  • Biverkningsrapportering
  • Interaktioner
  • Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel
  • Hur marknadsförs läkemedel? En snabblektion i att kritiskt granska läkemedelsinformation
  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Sara Andersson Informationsapotekare Nordöstra Skåne
  • Telefon 040-675 36 53
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Läkemedelsuppföljning

  Vid frågor om läkemedelsuppföljning se kontakt nedan.

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Maj Carlsson Apotekare
  • Telefon 040-675 36 59
  Visa fler kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter