Läkemedelsrådet

Läkemedelsrådet är ett expertorgan som ska utveckla och samordna läkemedelsfrågor inom Region Skåne.

Till Läkemedelsrådets viktigare uppgifter hör att ta fram en skånegemensam baslista med rekommenderade läkemedel (Skånelistan), utgöra det medicinska expertorganet vid upphandling av läkemedel, följa förskrivningsmönster och kostnader samt utbilda och informera.

Som expertorgan ska Läkemedelsrådet vara tillgängligt för och arbeta gentemot samtliga aktörer inom den skånska hälso- och sjukvården.

Dokument och kontaktuppgifter

Område läkemedel

 • Område läkemedel har till uppdrag att utveckla och stödja hälso- och sjukvården med kunskap och tjänster som främjar en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och en optimal läkemedelshantering i Region Skåne.

  Arbetet inom Område läkemedel omfattar bland annat:

  • upprättande av rekommendationer
  • regionala riktlinjer
  • införande av nya läkemedel
  • läkemedelssäkerhetsarbete och
  • uppföljning av läkemedelsförskrivning

  Prognosarbete, stöd vid upphandlingar och ekonomisk uppföljning är också en viktig del i arbetet. Område läkemedel är en aktiv del i Region Skånes kunskapsstyrning.

  Inom Område läkemedel finns också Enheten för Region Skånes sjukhusapoteksfunktion som har det övergripande ansvaret för Region Skånes läkemedelsförsörjning.

  Område läkemedel är också en aktiv del i utvecklingen av Skånes Digitala Vårdmiljö (SDV).

  • Maria Landgren, läkemedelschef
   Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
   040-675 36 67
   maria.landgren@skane.se

   Åsa Bondesson, apotekare
   Medicon Village, Lund
   Workstream Lead Läkemedel SDV
   040-675 36 99
   asa.c.bondesson@skane.se

   Carl-Johan Glans, apotekare
   Rådhus, Kristianstad
   Strateg
   040-675 31 87
   carl-johan.glans@skane.se

   Per Holmér, regional chefapotekare
   Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö    
   Projektledare CLMA
   040-33 32 40
   per.holmer@skane.se

   Lena Persson, farmacie magister
   Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
   Koordinator för Läkemedelsrådet och tillhörande arbetsutskott
   Subject Matter Expert (SME) Workstream Läkemedel SDV
   040-675 38 08
   lena.persson@skane.se

   Inga-Lill Rohdin, administratör
   Koncernkontoret, Rådhus Skåne, Kristianstad
   Administration
   0451-29 87 41
   inga-lill.rohdin@skane.se

   Jeanette Sjölander, dietist
   Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
   Ansvarig område Nutrition
   040-675 36 39
   jeanette.sjolander@skane.se 

   Elisabeth Titze, koordinator
   Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
   Koordinator administration
   040-675 31 14
   elisabeth.titze@skane.se

  • Region Skånes sjukhusapoteksfunktion har det övergripande ansvaret för regionens sjukvårdsförsörjning av läkemedel. Enheten utgör den operativa basen för den regionala styrningen och det strategiska arbetet samt är ett stöd till sjukvårdsförvaltningarna inom läkemedelsförsörjningsområdet.

   Frida Furumalm, apotekare
   Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
   Enhetschef
   Ansvarig för drift läkemedelsförsörjningen
   040-675 35 94
   frida.furumalm@skane.se

   Patrick Bäckström, apotekare (föräldraledig)
   Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
   Ansvarig för läkemedelsförsörjningsflödet från Logistikcentrum (hela förpackningar och vätskor) samt hemdialysflödet
   040-675 31 97
   patrick.backstrom@skane.se

   Maria Carlsson, farmacie magister
   Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
   Arbetar i CLMA-projektet med frågor relaterat till framtidens läkemedelsförsörjning. Arbetar med frågor relaterat till läkemedelsförsörjning och sortimentsfrågor
   040-675 36 04
   maria.a.carlsson@skane.se 

   Helena Cederlund, apotekare
   Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
   Arbetar i CLMA-projektet med frågor relaterat till framtidens läkemedelsförsörjning
   040-675 36 05
   helena.cederlund@skane.se

   Agneta Enefält, farmacie magister (föräldraledig)
   Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
   Ansvarig för läkemedelsförsörjningsflödet för tillverkning och beredning (cytostatika, steril extempore, förfyllda sprutor)
   040-675 31 84
   agneta.enefalt@skane.se 

   Maria Faria De Oliveira E Costa Balogh, apotekare
   Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
   Sakkunnig dialys och nuklearmedicin. Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering
   040-33 34 74
   maria.fariadeoliveiraecostabalogh@skane.se

   Karin Fält, apotekare
   Centralsjukhuset Kristianstad
   Sakkunnig dialys och nuklearmedicin. Arbetar med frågor relaterat till läkemedelsförsörjning och sortimentsfrågor
   karin.falt@skane.se

   Martina Göransson, apotekare
   Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
   Arbetar i CLMA-projektet med frågor relaterat till framtidens läkemedelsförsörjning
   040-675 33 51
   martina.goransson@skane.se

   Lisa Larsson, apotekare
   Medicon Village, Lund
   Subject Matter Expert (SME) Workstream Läkemedel SDV
   040-33 15 87
   lisa.larsson@skane.se

   Rana Mistafa Alward, apotekare
   Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
   Vikarierar som ansvarig för läkemedelsförsörjningsflödet från Logistikcentrum (hela förpackningar och vätskor) samt hemdialysflödet
   040-675 35 53
   rana.mistafaalward@skane.se

   Lisbet Norlander, farmacie magister
   Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
   Arbetar med frågor relaterat till Avancerade läkemedelsterapier (ATMP) samt kliniska prövningar
   040-33 39 86
   lisbet.norlander@skane.se

   Cornelia Vázquez, apotekare
   Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
   Arbetar i CLMA-projektet med frågor relaterat till framtidens läkemedelsförsörjning. Flödesansvarig för PiD
   040-675 38 33
   cornelia.vazquez@skane.se

   Therése Werme-Kastell, farmacie magister
   Ystad lasarett
   Arbetar med läkemedelsförsörjning samt flödesansvarig för PiD, patientindividuellt packade doser
   040-675 36 12
   therese.werme-kastell@skane.se

  • Enheten har ansvar för arbetet med rekommendationer och riktlinjer samt den uppsökande verksamheten (besök på hälsovalsenheter, sjukhuskliniker, diverse utbildningsinsatser och liknande). Inom enheten finns också ansvar för arbetet med Skånelistan. Enheten ansvarar också för att regionalt koordinera och styra arbetet med läkemedelssäkerhet.

   Nadia Al-Omar, apotekare
   Helsingborgs lasarett
   Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning
   Medlem i LAG läkemedel psykiatri, Expertgrupp Psykisk ohälsa och Expertgrupp Obesitas
   040-675 36 51
   nadia.al-omar@skane.se

   Catharina Andersson, apotekare
   Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
   Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning samt regionala läkemedelssäkerhetsfrågor
   Medlem i LAG smärta
   040-675 34 64
   catharina.a.andersson@skane.se

   Sara Andersson, apotekare (utlånad till SDV)
   Centralsjukhuset Kristianstad
   Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning samt regionala läkemedelssäkerhetsfrågor
   Medlem i LAG läkemedel mag- och tarmsjukdomar
   040-675 36 53
   sara.r.andersson@skane.se

   Alick Banda, apotekare
   Centralsjukhuset Kristianstad
   Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning
   Medlem i LAG läkemedel njur- och urinvägssjukdomar
   och LAG läkemedel infektionssjukdomar
   040-675 31 73
   alick.banda@skane.se

   Karolina Engvall, apotekare (inlånad)
   Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning
   0732-69 99 31
   karolina.engvall@skane.se

   Rula Hameed, apotekare 
   Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
   Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning
   040-675 31 86
   rula.hameed@skane.se

   Emma Kolbus, apotekare
   Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
   Ansvarar för läkemedelsinformation och uppföljning
   Medlem i LAG läkemedel lung- och allergisjukdomar
   040-675 31 37
   emma.kolbus@skane.se

   Cecilia Lenander, apotekare
   Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
   Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning samt regionala läkemedelssäkerhetsfrågor
   Ansvarar för läkemedelssäkerhetsfrågor
   Medlem i LAG läkemedel äldres hälsa
   040-675 32 56
   cecilia.lenander@skane.se

    

  • Enheten ansvarar för prognosarbete för läkemedelskostnader, verkar som stöd i Koncernstab ekonomistyrnings budgetarbete samt analyserar och följer upp läkemedelsanvändningen.

   Arbetet med läkemedelsupphandlingar/trepartsförhandlingar är också organiserat inom denna enhet.

   Linda Staaf, apotekare 
   Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
   Enhetschef
   Ansvarig för analys och uppföljning läkemedel.
   Medlem i  LAG läkemedel nervsystemets sjukdomar, LAG läkemedel onkologi samt Expertgrupp Ögonsjukvård
   040-675 36 66
   linda.staaf@skane.se

   Johanna Glad, apotekare 
   Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
   Koordinator för Horizon scanning samt arbetar med uppföljning och upphandling. Medlem i 
   LAG läkemedel osteoporos och LAG läkemedel onkologi
   040-675 37 00
   johanna.glad@skane.se

   Kani Khalaf, apotekare
   Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
   040-675 31 76
   kani.khalaf@skane.se 

   Zoltan Nagy, apotekare
   Centralsjukhuset Kristianstad
   Sakkunnig statistik, analys
   040-33 31 95
   zoltan.nagy@skane.se

   Jolanta Wågström, apotekare
   Ystad lasarett
   Arbetar med Läkemedelsinformation och uppföljning i sydöstra Skåne
   Medlem i LAG läkemedel hjärt- och kärlsjukdomar och LAG läkemedel endokrina sjukdomar
   040-675 36 58
   jolanta.wagstrom@skane.se

   Dessutom har enheten ett nära samarbete med:

   Philip Gregard
   Enheten för Ekonomi
   Koncernstab Ekonomistyrning
   040-675 36 95
   philip.gregard@skane.se

Samverkan med läkemedelsindustrin

Läkemedelsinformation och uppföljning

 • Informationsmaterial tas fram genom kritisk granskning av dokumentationen inom respektive terapiområde och utgångspunkten är ofta industrins egen marknadsföring. Materialet förankras i aktuell terapigrupp. Nedan ges exempel på aktuella ämnen.

  De olika ämnena tar olika lång tid i anspråk, så kontakta oss gärna för diskussion om lämpligt upplägg för just er enhet. Har du önskemål om andra ämnen, tveka inte att höra av dig. För bokning, se kontakt nedan.

  Våren 2022 erbjuder vi följande ämnen:

  • Skånelistan 2022 förändringar och budskap 

   Exempel på övriga ämnen

  • Nyheter och förändringar och budskap från arbetsgrupperna
  • Aktuella läkemedelslistor – hur gör vi?
  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  Visa fler kontaktuppgifter
 • Vid frågor om läkemedelsuppföljning se kontakt nedan.

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  Visa fler kontaktuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.