Läkemedelsrådet

Läkemedelsrådet är ett expertorgan som ska utveckla och samordna läkemedelsfrågor inom Region Skåne.

Till Läkemedelsrådets viktigare uppgifter hör att ta fram en skånegemensam baslista med rekommenderade läkemedel (Skånelistan), utgöra det medicinska expertorganet vid upphandling av läkemedel, följa förskrivningsmönster och kostnader samt utbilda och informera.

Som expertorgan ska Läkemedelsrådet vara tillgängligt för och arbeta gentemot samtliga aktörer inom den skånska hälso- och sjukvården.

Dokument och kontaktuppgifter

Område läkemedel

 • Uppdrag

  Region Skånes regionala Område läkemedel har till uppdrag att utveckla och stödja hälso- och sjukvården och dess patienter med kunskap och tjänster som främjar en ansvarsfull läkemedelsanvändning.

  Område läkemedel leds av en läkemedelschef som är underställd hälso- och sjukvårdsdirektören. Hälso- och sjukvårdsdirektören leder avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning i Region Skåne där läkemedelsarbetet ingår som en del i ett kompetensnätverk för forskning, utbildning, riktlinjer och normer.

  Läkemedelschefen ansvarar för att läkemedelsarbetet bidrar till att Regionens övergripande mål uppnås och att läkemedelsfrågorna hanteras på ett kostnadseffektivt sätt.  

  Område läkemedel stödjer Läkemedelsrådet och terapigrupperna i deras arbete samt ansvarar för regionala och nationella uppdrag såsom

  • Övergripande ansvar för Skånelistan, regionala riktlinjer, Läkemedelsbulletinen och Läkemedelsmässan
  • Framtagande av underlag för beslut om måltal
  • Stöd till budgetarbete
  • Koordinatorskap för Horizon scanning – strategier för införande av nya läkemedel
  • Övergripande kontakter med andra aktörer inom läkemedelsområdet såsom SKL, myndigheter, LOK och läkemedelsindustrin

  Område läkemedel bedriver uppsökande verksamhet hos förskrivare i Skåne, både inom primärvård och inom slutenvård såväl offentlig som privat. Den uppsökande verksamheten med en professionell dialog där medicinsk evidens diskuteras integrerat med data om aktuell enhets förskrivningsmönster är ett viktigt verktyg för att åstadkomma en påverkan på den enskilde förskrivarens val av läkemedel.

 • Kontaktpersoner

  Maria Landgren, chef för Område läkemedel
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Telefon: 040-675 36 67
  E-post: Contact

  Nadia Al-Omar, apotekare
  Helsingborgs lasarett
  Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning i nordvästra Skåne
  Medlem i Terapigrupp Psykiatri
  Telefon: 040-675 36 51
  E-post: Contact

  Catharina Andersson, apotekare
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning
  Medlem i Terapigrupp Smärta
  Telefon: 040-675 34 64
  E-post: Contact

  Sara Andersson, apotekare
  Centralsjukhuset, Kristianstad
  Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning. Ansvarig för producentobunden läkemedelsinformation
  Medlem i Terapigrupp Gastroenterologi
  Telefon: 040-675 36 53
  E-post: Contact

  Anna Bergkvist Christensen, apotekare
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Koordinator för Horizon Scanning - strategier för införande av nya läkemedel
  Medlem i Terapigrupp Urologi
  Telefon: 040-675 32 56
  E-post: Contact

  Åsa Bondesson, apotekare
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Ansvarig för regionala läkemedelssäkerhetsfrågor 
  Medlem i Terapigrupp Äldre och Läkemedel
  Telefon: 040-675 36 99
  E-post: Contact

  Emma Brogård, apotekare
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning
  Medlem i Terapigrupp Antibiotika/Infektioner samt medlem i STRAMA
  Telefon: 040-675 36 32
  E-post: Contact 

  Maj Carlsson, apotekare
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Ansvarig för uppföljning och statistik samt samarbete med Ekonomistyrning. Arbetar även med läkemedelsinformation
  Medlem i Terapigrupp Biologiska läkemedel, Terapigrupp Hud samt Terapigrupp Njursjukdomar

  Telefon: 040-675 36 59
  E-post: Contact

  Frida Furumalm, apotekare
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Arbetar med kvalitetsgranskning, regional läkemedelsrutin, koordinator externa vårdgivare
  Telefon: 040-675 35 94
  E-post: Contact

  Johanna Glad, apotekare 
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning samt upphandling
  Medlem i Terapigrupp Osteoporos
  Telefon: 040-675 37 00
  E-post: Contact

  Karin Henricson, apotekare
  Jan Waldenströms gata 5, Malmö
  Arbetar med läkemedelsförsörjning samt kvalitetsgranskning av läkemedelshantering
  Telefon: 040-33 72 64
  E-post: Contact

  Per Holmér, regional chefsapotekare
  Jan Waldenströms gata 5, Malmö
  Ansvarig för Region Skånes sjukhusapotek, enhet läkemedel
  Telefon: 040-33 32 40
  E-post: Contact

  Emma Kolbus, apotekare
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö                                                   Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning samt koordinator för Läkemedelsrådet
  Medlem i Terapigrupp Allergi/Obstruktiv lungsjukdom                             Telefon: 040-675 31 73
  E-post: Contact

  Cecilia Lenander, apotekare (inlånad)
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning
  Telefon: 070-250 66 82
  E-post: Contact

  Katarina Lilja, apotekare
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Upphandlingsstöd, läkemedelsinformation och uppföljning. Medlem i Terapigrupp Allergi/Obstruktiv lungsjukdom
  Telefon: 040-675 36 98
  E-post: Contact

  Zoltan Nagy, apotekare
  Jan Waldenströms gata 5, Malmö
  Sakkunnig statistik, analys
  Telefon: 040-33 31 95
  E-post: Contact

  Linda Staaf, apotekare 
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Strategier för införande av nya läkemedel. Arbetar även med läkemedels-information och uppföljning
  Medlem i Terapigrupp Neurologi
  Telefon: 040-675 36 66
  E-post: Contact

  Lars Söderberg, apotekare
  Jan Waldenströms gata 5, Malmö
  Sakkunnig dialys, medicinska gaser, nuklearmedicin
  Telefon: 040-33 17 61
  E-post: Contact

  Cecilia Tibell, apotekare
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Arbetar med Läkemedelsinformation och uppföljning, dosförpackade läkemedel, läkemedel och miljö
  Medlem i Terapigrupp Gynekologi 
  Telefon: 040-675 39 53
  E-post: Contact 

  Jolanta Wågström, apotekare
  Ystad lasarett
  Arbetar med Läkemedelsinformation och uppföljning i sydöstra Skåne.
  Medlem i Terapigrupp Hjärt- och kärlsjukdomar
  Telefon: 040-675 36 58
  E-post: Contact

  Dessutom har Område läkemedel ett nära samarbete med:

  Stellan Persson
  Enheten för god vård och verksamhetsstyrning
  Telefon: 040-675 36 94
  E-post: Contact

Samverkan med läkemedelsindustrin

Läkemedelsinformation och uppföljning

 • Producentobunden läkemedelsinformation

  Informationsmaterial tas fram genom kritisk granskning av dokumentationen inom respektive terapiområde och utgångspunkten är ofta industrins egen marknadsföring. Materialet förankras i aktuell terapigrupp. Nedan ges exempel på aktuella ämnen. De olika ämnena tar olika lång tid i anspråk, så kontakta oss gärna för diskussion om lämpligt upplägg för just er enhet. Har du önskemål om andra ämnen, tveka inte att höra av dig. För bokning, se kontakt nedan.

  Hösten 2018 erbjuder vi följande ämne:

  • Skånelistan 2018 - Nyheter och förändringar samt budskap från terapigrupperna

  Lista på övriga aktuella ämnen:

  • Aktuella läkemedelslistor – hur gör vi?
  • Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi till äldre - uppdatering och uppföljning.
  • Truberzi (eluxadolin) - nytt läkemedel vid Irritable Bowel Syndrome (IBS-D)
  • Brilique (tikagrelor) - trombocytaggregationshämmare med ny indikation och styrka
  • Nyare diabetesstudier med kardiovaskulärt utfall: LEADER (Victoza), EMPA-REG (Jardiance) samt CANVAS (Invokana)
  • Entresto (sakubitril/valsartan) - nytt läkemedel vid hjärtsvikt
  • Biverkningsrapportering
  • Interaktioner
  • Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel
  • Hur marknadsförs läkemedel? En snabblektion i att kritiskt granska läkemedelsinformation
  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Sara Andersson Informationsapotekare Nordöstra Skåne
  • Telefon 040-675 36 53
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Boka läkemedelsuppföljning

  Läkemedelsuppföljning innebär att informationsapotekare presenterar en uppföljning av den aktuella enhetens förskrivning och jämför denna med förskrivningsmönstret hos liknande enheter samt på Skånenivå. För bokning, se kontakt nedan.

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Maj Carlsson Apotekare
  • Telefon 040-675 36 59
  Visa fler kontaktuppgifter
  • Katarina Lilja Apotekare
  • Telefon 040-675 36 98
  Visa fler kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter