Läkemedelsrådet

Läkemedelsrådet är ett expertorgan som ska utveckla och samordna läkemedelsfrågor inom Region Skåne.

Till Läkemedelsrådets viktigare uppgifter hör att ta fram en skånegemensam baslista med rekommenderade läkemedel (Skånelistan), utgöra det medicinska expertorganet vid upphandling av läkemedel, följa förskrivningsmönster och kostnader samt utbilda och informera.

Som expertorgan ska Läkemedelsrådet vara tillgängligt för och arbeta gentemot samtliga aktörer inom den skånska hälso- och sjukvården.

Dokument och kontaktuppgifter

Enheten för läkemedelsstyrning

 • Uppdrag
  Region Skånes regionala Enheten för läkemedelsstyrning har till uppdrag att utveckla och stödja hälso- och sjukvården och dess patienter med kunskap och tjänster som främjar en ansvarsfull läkemedelsanvändning.
   
  Enheten för läkemedelsstyrning leds av en läkemedelschef som är underställd Hälso- och sjukvårdsdirektören. Hälso- och sjukvårdsdirektören leder Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning i Region Skåne där läkemedelsarbetet ingår som en del i ett kompetensnätverk för forskning, utbildning, riktlinjer och normer.
   
  Läkemedelschefen ansvarar för att läkemedelsarbetet bidrar till att Regionens övergripande mål uppnås och att läkemedelsfrågorna hanteras på ett kostnadseffektivt sätt. 
   

  Enheten för läkemedelsstyrning stödjer Läkemedelsrådet och terapigrupperna i deras arbete samt ansvarar för regionala och nationella uppdrag såsom

  • Övergripande ansvar för Skånelistan, regionala riktlinjer, Läkemedelsbulletinen och Läkemedelsmässan
  • Framtagande av underlag för beslut om måltal
  • Stöd till budgetarbete
  • Koordinatorskap för Horizon scanning – strategier för införande av nya läkemedel.
  • Övergripande kontakter med andra aktörer inom läkemedelsområdet såsom SKL, myndigheter, LOK och läkemedelsindustrin

  Enheten för läkemedelsstyrning bedriver uppsökande verksamhet hos förskrivare i Skåne, både inom primärvård och inom slutenvård såväl offentlig som privat. Den uppsökande verksamheten med en professionell dialog där medicinsk evidens diskuteras integrerat med data om aktuell enhets förskrivningsmönster är ett viktigt verktyg för att åstadkomma en påverkan på den enskilde förskrivarens val av läkemedel.

 • Kontaktpersoner

  Maria Landgren, chef för Enheten för läkemedelsstyrning
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Telefon: 040-675 36 67
  E-post: Contact

  Nadia Al-Omar, apotekare
  Helsingborgs Lasarett
  Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning i nordvästra Skåne.
  Medlem i Terapigrupp Psykiatri.
  Telefon: 040-675 36 51
  E-post: Contact

  Catharina Andersson, apotekare
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning.
  Medlem i Terapigrupp Smärta.
  Telefon: 040-675 34 64
  E-post: Contact

  Sara Andersson, apotekare
  Centralsjukhuset, Kristianstad
  Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning. Ansvarig för producentobunden läkemedelsinformation.
  Medlem i Terapigrupp Gastroenterologi.
  Telefon: 040-675 36 53
  E-post: Contact

  Anna Bergkvist Christensen, apotekare
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Koordinator för Horizon Scanning - strategier för införande av nya läkemedel. 
  Medlem i Terapigrupp Urologi.
  Telefon: 040-675 32 56
  E-post: Contact

  Åsa Bondesson, apotekare
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Ansvarig för regionala läkemedelssäkerhetsfrågor.
  Medlem i Terapigrupp Äldre och Läkemedel.
  Telefon: 040-675 36 99
  E-post: Contact

  Emma Brogård, apotekare (föräldraledig)
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning.
  Medlem i Terapigrupp Antibiotika/Infektioner samt medlem i STRAMA.
  Telefon: 040-675 36 32
  E-post: Contact 

  Maj Carlsson, apotekare
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Ansvarig för uppföljning och statistik samt samarbete med Ekonomistyrning. Arbetar även med läkemedelsinformation.
  Medlem i Terapigrupp Biologiska läkemedel, Terapigrupp Hud samt Terapigrupp Njursjukdomar.

  Telefon: 040-675 36 59
  E-post: Contact

  Frida Furumalm (vikarie)
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning
  Telefon: 040-675 35 94
  E-post: Contact

  Johanna Glad, apotekare 
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning samt upphandling.
  Medlem i Terapigrupp Osteoporos.
  Telefon: 040-675 37 00
  E-post: Contact

  Karin Henricson, apotekare
  Jan Waldenströms gata 5, Malmö
  Arbetar med läkemedelsförsörjning samt kvalitetsgranskning av läkemedelshantering.
  Telefon: 040-33 72 64
  E-post: Contact

  Per Holmér, regional chefapotekare
  Jan Waldenströms gata 5, Malmö
  Ansvarig för Region Skånes sjukhusapotek, enhet läkemedel.
  Telefon: 040-33 32 40
  E-post: Contact

  Emma Kolbus, apotekare
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö                                                   Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning samt koordinator för Läkemedelsrådet
  Medlem i Terapigrupp Allergi/Obstruktiv lungsjukdom                             Telefon: 040-675 31 73
  E-post: Contact

  Cecilia Lenander, apotekare (inlånad)
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Arbetar med läkemedelsinformation och uppföljning.
  Telefon: 070-250 66 82
  E-post: Contact

  Katarina Lilja, apotekare
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Upphandlingsstöd, läkemedelsinformation och uppföljning. Medlem i Terapigrupp Allergi/Obstruktiv lungsjukdom.
  Telefon: 040-675 36 98
  E-post: Contact

  Zoltan Nagy, apotekare
  Jan Waldenströms gata 5, Malmö
  Sakkunnig statistik, analys.
  Telefon: 040-33 31 95
  E-post: Contact

  Linda Staaf, apotekare 
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Strategier för införande av nya läkemedel. Arbetar även med läkemedels-information och uppföljning.
  Medlem i Terapigrupp Neurologi.
  Telefon: 040-675 36 66
  E-post: Contact

  Lars Söderberg, apotekare
  Jan Waldenströms gata 5, Malmö
  Sakkunnig dialys, medicinska gaser, nuklearmedicin.
  Telefon: 040-33 17 61
  E-post: Contact

  Cecilia Tibell, apotekare
  Koncernkontoret, Dockplatsen 26, Malmö
  Arbetar med Läkemedelsinformation och uppföljning, dosförpackade läkemedel, läkemedel och miljö.
  Medlem i Terapigrupp Gynekologi.
  Telefon: 040-675 39 53
  E-post: Contact 

  Jolanta Wågström, apotekare
  Ystad Lasarett
  Arbetar med Läkemedelsinformation och uppföljning i sydöstra Skåne.
  Medlem i Terapigrupp Hjärt- och kärlsjukdomar.
  Telefon: 040-675 36 58
  E-post: Contact

  Dessutom har Enheten för läkemedelsstyrning ett nära samarbete med:

  Stellan Persson
  Enheten för god vård och verksamhetsstyrning
  Telefon: 040-675 36 94
  E-post: Contact

Samverkan med läkemedelsindustrin

Läkemedelsinformation och uppföljning

 • Producentobunden läkemedelsinformation

  Informationsmaterial tas fram genom kritisk granskning av dokumentationen inom respektive terapiområde och utgångspunkten är ofta industrins egen marknadsföring. Materialet förankras i aktuell terapigrupp. Nedan ges exempel på aktuella ämnen. De olika ämnena tar olika lång tid i anspråk, så kontakta oss gärna för diskussion om lämpligt upplägg för just er enhet. Har du önskemål om andra ämnen, tveka inte att höra av dig. För bokning, se kontakt nedan.

  Hösten 2017 erbjuder vi följande ämne:

  • PCSK9-hämmare: Uppdatering och genomgång av FOURIER-studien (Repatha)
  • Aktuella läkemedelslistor – hur gör vi?
  • Alvedon 665 mg och svårhanterbara förgiftningar
  • Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi till äldre - uppdatering och uppföljning
  • Truberzi (eluxadolin) - nytt läkemedel vid Irritable Bowel Syndrome (IBS-D) 

  Lista på övriga aktuella ämnen:

  • Skånelistan 2017 - Nyheter och förändringar samt budskap från terapigrupperna
  • Brilique (tikagrelor) - trombocytaggregationshämmare med ny indikation och styrka
  • Nyare diabetesstudier med kardiovaskulärt utfall: LEADER (liraglutid) samt EMPA-REG (Jardiance)
  • Entresto (sakubitril/valsartan) - nytt läkemedel vid hjärtsvikt
  • Biverkningsrapportering
  • Interaktioner 
  • Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel
  • Hur marknadsförs läkemedel? En snabblektion i att kritiskt granska läkemedelsinformation.
  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Sara Andersson Informationsapotekare Nordöstra Skåne
  • Telefon 040-675 36 53
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Boka läkemedelsuppföljning

  Läkemedelsuppföljning innebär att informationsapotekare presenterar en uppföljning av den aktuella enhetens förskrivning och jämför denna med förskrivningsmönstret hos liknande enheter samt på Skånenivå. För bokning, se kontakt nedan.

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Maj Carlsson Apotekare
  • Telefon 040-675 36 59
  Visa fler kontaktuppgifter
  • Katarina Lilja Apotekare
  • Telefon 040-675 36 98
  Visa fler kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter