Osteoporos – sekundärprevention efter fraktur – introducerat vårdförlopp

Vårdförloppet är introducerat i berörda verksamheter. LAG Osteoporos kan stötta din verksamhet vid introduktion och uppföljning.

Kunskapsstödets omfattning

Nationellt system för kunskapsstyrning har tagit fram Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Osteoporos - sekundärprevention efter fraktur. Vårdförloppet inleds vid misstanke om osteoporos hos patient som nyligen haft en fraktur och därmed har hög risk för ny fraktur, omfattar utredande och behandlande åtgärder och avslutas när en plan för uppföljning har upprättats tillsammans med patienten. Målgrupp för det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet är: 

  • patienter över 50 år med fraktur - kota, bäcken, höft, överarm eller handled 
  • alla (oavsett ålder) med höftfraktur  

Huvudsakligen berörs: ortopediska vårdenheter, enheter där DXA-mätningar utförs, geriatrisk och invärtesmedicinsk slutenvård, kirurgiska kliniker och vårdcentraler. 

Mål med vårdförloppet

Målsättning med vårdförloppet är att patienter som nyligen haft en fraktur och därmed har hög risk för ny fraktur ska:

  • identifieras systematiskt
  • få adekvat riskbedömning och utredning avseende osteoporos
  • få personanpassad intervention avseende läkemedel, fallprevention och övriga preventiva åtgärder.  

Med hjälp av strukturerad och systematisk sekundärprevention såsom frakturkedjor (systematisk riskvärdering med hjälp av särskild frakturkoordinator med specialkompetens inom osteoporos och osteoporosrelaterade frakturer) kan risken för ytterligare frakturer minska signifikant. Patientens förutsättningar för att bibehålla funktion, oberoende och deltagande i samhället förbättras därmed.

Dessa verksamheter berörs av vårdförloppet

Ortopediska kliniker, enheter där DXA-mätningar utförs, geriatrisk och invärtesmedicinsk slutenvård, kirurgiska kliniker och vårdcentraler. 

Bakgrund

Det nationella kunskapsstyrningssystemet tar fortlöpande fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för olika sjukdomar. Syftet med vårdförloppen är att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad vård med sömlösa övergångar. För att stödja införandet av vårdförloppen i verksamheterna finns lokala arbetsgrupper (LAG).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.