Symtomgivande benign prostatahyperplasi (BPH)

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
I första hand
  alfuzosin alfuzosin
Vid uttalad förstoring
  finasterid + alfuzosin finasterid + alfuzosin i 6 månader, därefter enbart finasterid

Terapiråd

Kartlägg symtomen med dryck- och urinmätning, tidsmiktionslista, mätning av residualurinvolym samt symptomskattning med IPSS. Graden av symptom styr behandlingen av BPH. Se över levnadsvanor.

På indikationen symtomgivande BPH finns två dominerande preparattyper. Samtliga preparat tas peroralt.

  • Alfareceptorblockerarna alfuzosin (generiskt alfuzosin, Xatral OD), doxazosin (generiskt doxazosin, Alfadil BPH), tamsulosin (Tamicten) och terazosin (Sinalfa).
  • 5-alfa-reduktashämmaren finasterid.

Den symtomlindrande effekten av preparaten varierar. Symtomen ska utvärderas med symtomformulär (IPSS) och behandlingen ska avbrytas vid dålig effekt.

Behandling för vuxna

Den rekommenderade läkemedelsbehandlingen skiljer sig mellan normalstor och förstorad prostata. Enbart rektalpalpation är otillräcklig för storleksbestämning men PSA + rektalpalpation ger en god bedömning. Ett PSA-värde på >1,4 µg kan användas som indikation på en körtelvolym > 30 ml.

Läkemedel vid normalstor prostata

Vid normalstor prostata rekommenderas tillsvidarebehandling med alfuzosin.

Läkemedel vid prostataförstoring

Den kliniska effekten av 5-alfareduktashämmare gäller endast ”stor” prostata (> 30–40 ml). Erektil dysfunktion och minskad libido är vanliga biverkningar av 5-alfa-reduktashämmare.

Vid uttalad prostataförstoring rekommenderas kombinationsbehandling med finasterid och alfuzosin (snabb symtomlindring). Efter sex månader provutsätts alfuzosin under 3 veckor. Om utsättningen lyckas fortsätter patienten med enbart finasterid.

Effekten av tadalafil på IPSS är likvärdig med den av alfareceptorblockerare (21). Eftersom tadalafil inte ingår i förmånssystemet blir behandlingskostnaden för patienten högre.

Behandling vid samsjuklighet

För patienter med symtomgivande BPH och samtidig erektil dysfunktion kan behandling med tadalafil 5 mg dagligen vara ett alternativ (20).

Kontraindikationer och försiktighet

Alfa-receptorer finns både i prostatakörtelns glatta muskulatur och i blodkärlen. Blockering av kärlens alfa-receptorer leder till sänkt blodtryck. Inga helt urinvägsselektiva alfa-blockerare finns på marknaden.

Alfa-blockerare kan ha påverkan på ögats lins, vilket kan ha betydelse vid kataraktkirurgi.

Postural hypotension är en potentiell biverkan för samtliga preparat. Dessa preparat ska ges med försiktighet vid samtidig behandling mot hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom eller hjärtsvikt (annan blodtryckssänkande medicin kan behöva justeras). Det finns ingen säker dokumentation som visar lägre frekvens kardiovaskulära biverkningar för något av preparaten.

Rekommendationer vid utredning och behandling inom primärvården beskrivs i AKO Skåne-­riktlinjen (18).

Benign prostatahyperplasi – AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Referenser Njur- och urinvägssjukdomar

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.