Lediga uppdrag inom LPO/LAG

Har du möjlighet att bidra med dina kunskaper i det lokala arbetet kring kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård inklusive kommunal vård och omsorg? Här presenteras lediga uppdrag.

Lediga uppdrag

 • Uppdragsbeskrivning

  Uppdraget avser LAG adhd/autism.

  LPO psykisk hälsa ska arbeta för en god och jämlik vård i regionen. Psykisk hälsa är ett brett område som omfattar allt från främjande och förebyggande insatser till högspecialiserad vård. Området inkluderar barn, vuxna och äldre och är angeläget för både regioner och kommuner. LAG adhd/autism har en övergripande målsättning att öka tillgången till evidensbaserade vård- och stödinsatser samt att minska ojämlikheter och patientsäkerhetsrisker för målgruppen.

  Kompetenser

  Följande kompetenser sökes:

  • Patientföreträdare från patient- och anhörigföreningen Attention.
  • Representant med allmänläkarkompetens och med förankring på vårdcentral i Skåne.

  Uppskattad arbetstid

  LAG sammanträder cirka 3 gånger per termin och dessemellan förekommer arbetsuppgifter som att lämna synpunkter på skriftligt material.

  Sista dag att skicka din intresseanmälan

  Löpande antagning, ansök så snart som möjligt.

 • Uppdragsbeskrivning

  Stödja införandet av vårdförloppet jättecellsarterit i enlighet med den regionala införandeprocessen för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

  Kompetenser

  Följande kompetenser sökes:

  • läkare i allmänmedicin
  • sjuksköterska inom primärvården.

  Uppskattad arbetstid

  En gång/månad, en timme (om gruppen inte bestämmer något annat).

  Sista dag att skicka din intresseanmälan

  Omgående.

 • Uppdragsbeskrivning

  Uppdraget avser LAG ledproteskirurgi.

  1. Att implementera PSVF Höftledsartros – proteskirurgi enligt etablerad metod. Implementeringsprocessen stöds av processledare vårdförlopp från Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning.
  2. Ett uppdrag för införande av PSVF Knäledsartros – proteskirurgi enligt etablerad metod kommer från LPO i senare skede.

  Kompetenser

  Primärvårdsläkare/allmänmedicin sökes.

  Uppskattad arbetstid

  Möte 2 timmar/månad samt arbete mellan möten i varierande grad.

  Sista dag att skicka din intresseanmälan

  Snarast.

 • Uppdragsbeskrivning

  LAG levercirros inom LPO mag- och tarmsjukdomar  ska stödja införande av nationellt vårdprogram levercirros.

  I uppdraget ingår att genomföra gapanalys för att belysa eventuella gap mellan det aktuella läget samt intentionerna i vårdprogrammet, ta fram regionala tillägg som ska tydliggöra de nationella rekommendationerna samt göra det nationella vårdprogrammet lättillgängligt för vårdpersonal.

  Kompetenser

  Primärvårdsläkare/allmänmedicin sökes.

  Uppskattad arbetstid

  Möte maximalt 2 timmar/månad samt arbete mellan möten i varierande grad.

  Sista dag att skicka din intresseanmälan

  Snarast.

  LAG levercirros

 • Uppdragsbeskrivning

  LPO arbetar för en kunskapsbaserad, säker, resurseffektiv och jämlik vård i hela regionen. Programområdet omfattar svårare inflammatoriska hudsjukdomar och sexuellt överförbara sjukdomar. Det finns ett flertal folksjukdomar i denna kategori såsom psoriasis och hudeksem. 

  Kompetenser

  Primärvårdsläkare/allmänmedicin sökes.

  Uppskattad arbetstid

  LPO har möte, oftast via Microsoft Teams, cirka 4 gånger per termin och dessemellan förekommer arbetsuppgifter som att lämna synpunkter på skriftligt material.

  Sista dag att skicka din intresseanmälan

  Snarast.

 • Uppdragsbeskrivning

  LPO Perioperativ vård, intensivvård och transplantation arbetar för att patienter som vårdas tiden före, under och efter en operation, svårt sjuka patienter i behov av intensivvård och även patienter som genomgår en transplantation får en god, säker och jämlik vård.

  Kompetenser

  Följande kompetenser sökes:

  • intensivvårdssjuksköterska från Barn- och ungdomsavdelning intensivvård (BIVA)
  • narkossjuksköterska.

  Uppskattad arbetstid

  Möte 2 timmar/månad samt arbete mellan möten i varierande grad.

  Sista dag att skicka din intresseanmälan

  Omgående.

  Intresseanmälan

  LPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation

 • Uppdragsbeskrivning

  LPO reumatiska sjukdomar arbetar för en kunskapsbaserad, säker, resurseffektiv och jämlik vård i hela regionen inom reumatiska sjukdomar.

  LPO har för uppdrag att leda, styra och samordna arbetet inom programområdet och är en länk mellan Region Skånes kunskapsstyrningsorganisation och Södra sjukvårdsregionala respektive nationella systemet för kunskapsstyrning.

  Kompetenser

  Läkare i allmänmedicin sökes.

  Uppskattad arbetstid

  En gång/månad, en timme.

  Sista dag att skicka din intresseanmälan

  Omgående.

 • Uppdragsbeskrivning

  Uppdraget avser LAG ländryggssmärta.

  1. Göra nödvändiga uppdateringar i nuvarande vårdprogram i väntan på implementering av PSVF ländryggssmärta.
  2. Genomföra implementeringsprocessen av PSVF ländryggsbesvär enligt den modell som används inom kunskapsstyrnings-organisationen i Region Skåne, vilket inbegriper bland annat GAP analys, åtgärdsförslag och implementering.

  Kompetenser

  Primärvårdsläkare/allmänmedicin sökes.

  Uppskattad arbetstid

  Möte 2 timmar/månad samt arbete mellan möten i varierande grad.

  Sista dag att skicka din intresseanmälan

  Snarast.

 • Uppdragsbeskrivning

  Uppdraget avser LAG schizofreni.

  LPO psykisk hälsa ska arbeta för en god och jämlik vård i regionen. Psykisk hälsa är ett brett område som omfattar allt från främjande och förebyggande insatser till högspecialiserad vård. Området inkluderar barn, vuxna och äldre och är angeläget för både regioner och kommuner. LAG schizofreni arbetar främst med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för målgruppen.

  Kompetenser

  Representant som arbetar som arbetsterapeut med inriktning på patienter som har schizofreni sökes.

  Uppskattad arbetstid

  LAG sammanträder cirka 3 gånger per termin och dessemellan förekommer arbetsuppgifter som att lämna synpunkter på skriftligt material.

  Sista dag att skicka din intresseanmälan

  Löpande antagning, ansök så snart som möjligt.

 • Uppdragsbeskrivning

  Uppdraget avser LAG svårläkta sår.

  Vårdförloppet inleds när en person har fått ett sår som är eller bedöms vara svårläkt, och avslutas när såret är läkt och eventuella egenvårds-åtgärder för att undvika nya sår har etablerats och fungerar väl. Vårdförloppet omfattar utredning, behandling och förebyggande åtgärder för att undvika nya sår, och berör vårdnivåerna primärvård (begreppet avser primärvård i region och kommun) och specialiserad vård.

  En fullständig beskrivning av kriterier för omfattningen hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöds webbplats.

  Svårläkta sår - Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

  Lokala arbetsgruppens uppdrag

  LAG svårläkta sår är inrättad och har som uppdrag att genomföra gapanalys och sedan implementera enligt handlingsplan som tas fram gällande personcentrerat sammanhållet vårdförlopp (PSVF) – svårläkta sår. Mer om Region Skånes arbete med PSVF och införandeprocessen hittar du på sidan Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp.

  Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp

  Kompetenser

  Följande kompetenser sökes:

  • specialist i allmänmedicin (vårdcentral)
  • dermatolog från NV
  • dermatolog från NO
  • sjuksköterska med inriktning hud/sårsjukvård.

  Tidsplan

  Från start av LAG under hösten 2023 förväntas uppdraget pågå tills vårdförloppet är delvis eller helt infört.

  Resursuppskattning

  Arbetet i LAG uppskattas till att innehålla  cirka 1 möte maximalt 2 timmar via Microsoft Teams/månad under 1–2 år. Visst arbete kan komma att ske mellan mötena i medlemmarnas verksamheter och nätverk.

  Under hela processen kommer arbetsgruppen få stöd av två processledare från enheten för kunskapsstyrning.

  Sista dag att skicka din intresseanmälan

  Snarast.

  Intresseanmälan

  LAG svårläkta sår

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.