Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre

Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre (SUHCCC) ger oss möjligheter att samordna och ta ett gemensamt ansvar för alla delar inom cancerområdet, från forskning, utbildning och klinisk verksamhet till patienter och externa aktörer.

Centrumet är en satsning av Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet, Regionalt cancercentrum syd, Medicinsk service samt palliativ vård och ASIH inom primärvården. Vi tar emot patienter lokalt, regionalt och från hela södra sjukvårdsregionen. Vi har även nationella uppdrag för högspecialiserad vård inom flera diagnosgrupper.

Målsättning

Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre ska bedriva cancervård och cancerforskning av högsta internationella kvalitet utifrån patientens behov, forskningsbaserade behandlingsmetoder och innovationer.

Referensarbete för patienter och närstående

Cancercentrumet ska utveckla vården för och med patienten. Därför finns ett referensråd för patienter och närstående vars uppdrag är att få med patientperspektivet i cancercentrumets arbete. Referensrådet består av ca 10 medlemmar som träffas regelbundet. Utöver arbetet i referensrådet finns det behov av referenspersoner - patienter och närstående som kan ta längre och kortare uppdrag för cancercentrumet.

Är du intresserad av arbetet som referensperson? Skicka din anmälan till suhccc@skane.se.

Medarbetare

När du jobbar med cancer inom någon av samarbetsorganisationerna blir du en del av Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre. Det innebär att du kontinuerligt ges möjligheter till utbildning och utveckling inom cancervård och att vara delaktig och drivande i utvecklingsarbete inom centrumet. 

 • Organisationen utgår från alla samarbetspartners befintliga struktur och alla verksamheter finns representerade i en styrgrupp och i processägargrupp cancer.

  Styrgruppen tar långsiktiga och strategiska beslut för centrumet.
  Processägargruppen ansvarar för det operativa arbetet och behandlar cancerrelaterade frågor.

  Styrgrupp

  • Björn Ekmehag, ordförande för styrgruppen, Sus, Region Skåne
  • Malin Axelsson, ansvarig omvårdnad, Sus, Region Skåne
  • Gunilla Bodelsson, Medicinsk service, Region Skåne
  • Silke Engelholm, ansvarig medicin, Sus, Region Skåne
  • Sven Karlsson, ansvarig patientsäkerhet, Sus, Region Skåne
  • Nick Lamb, patientrepresentant, RCC Syd
  • Maria Rejmyr Davis, ansvarig kvalitet, RCC Syd
  • Pamela Buchwald, ansvarig forskning och utveckling, Lunds Universitet och Sus, Region Skåne
  • Kristina Vilhelmsson, Mobila team och specialiserad palliativ vård, Primärvården, region Skåne
  • Sophia Zackrisson, Lunds Universitet
  • Malin Peterson, koordinator, Sus, Region Skåne
  • Karin Svedberg, koordinator, Sus, Region Skåne
  • Gruppen ska se till så att medarbetare inom cancercentrumet får regelbunden utbildning inom smärtbehandling. De utbildningsprogram som finns idag ska utvecklas och när behov finns skapas nya smärtutbildningar. Gruppen ska även utveckla metoder för att utvärdera att insatserna höjer medarbetarnas kompetens.

  • Gruppen ska identifiera optimal screeningmetod, som ska användas när man ska bedöma vilka palliativa åtgärder som en patient behöver. De ska även skapa ett strukturerat arbetssätt med hjälp av rätt verktyg för att underlätta vid remittering, bedömning och screening av patienten.

  • Arbetsgruppen håller på att se över patienters och anhörigas behov av utbildning. De ser även över vilka utbildningsformer som finns idag och vilka pågående utbildningar som finns inom SUHCCC.

   Gruppen ska också ta fram en grundläggande struktur för utbildningsprogram samt policyer och riktlinjer.

  • Arbetsgruppen ska ta fram en struktur för hur enheter ska organisera sjuksköterskors uppdrag och ansvar för omvårdnadsområde, till exempel nutrition och smärta.

   Arbetsgruppen ska också ta fram en struktur och riktlinjer för kommunikationen mellan sjuksköterskor och medarbetare inom palliativ vård och rehabilitering, samt berörda chefer.

  • Arbetsgruppen arbetar med en handlingsplan för att övervaka planering och införande av Millenium. Handlingsplanen ska hjälpa till med att tillgodose att alla steg från ordination till administration är validerade. Det kommer även att skapas metoder/redskap för att utvärdera valideringsprocessen i hela kedjan, utvärdering kommer att ske ett år efter införandet.

  • Det pågår ett kontinuerligt kvalitetsarbete inom de olika teamen för att säkerställa att patienterna får ta del av den utveckling som sker inom vård och behandling. Gruppen ser även över vilka roller/funktioner som bör delta vid MDK, patienturval och patientdelaktighet. Arbetet ska utvärderas årligen inom teamet och återkopplas till processägargrupp cancer (Päg-cancer).

  • Gemensamma riktlinjer ska hjälpa patienten under och efter avslutad cancerbehandling utifrån en individuell survivorship care plan. Gruppen arbetar utifrån pågående införande av ”Min vårdplan” och en definition av begreppet suvivorship care plan.

  • En övergripande riktlinje ska arbetas fram för hur patienten ska delges information om diagnos, behandling och planerad uppföljning av medicinskt ansvarig läkare. Gruppens arbete samordnas med survivorship care plan och patientdelaktighet i MDK.

  • Utifrån de mål och strategi som SUHCCC har ska ett verktyg för att leda, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten skapas.

  • Inom cancervården finns det många olika IT-system. Arbetsgruppen ser över vilka av dagens IT-system som ska ingå i Skånes digitala vårdsystem (SDV) och arbetar för att få till en bra synkronisering av de olika systemen.

  • För att skapa en attraktiv arbetsplats för olika professioner arbetar Sus idag med två olika projekt: Core curriculum och Magnet4Europe. Verksamheter inom cancercentrumet deltar i dessa projekt i olika utsträckning. Därför finns förbättringsområdet, men det är inte tillsatt en särskild arbetsgrupp som ska jobba med frågan inom cancercentrumet.

   Personer inom SUHCCC ska däremot hålla sig uppdaterade om båda projekteten. Det finns även ett regionalt projekt för att upphandla ett IT-system för att administrera medarbetares utbildning. SUHCCC håller sig även uppdaterad om detta.  

 • Ett av centrumets uppdrag är att jobba för att forskningen snabbt kommer till nytta för patienten. En stor del av forskningen bedrivs tillsammans med såväl nationella som internationella forskningsnätverk och forskargrupper. Inom SUHCCC samverkar Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus och övriga aktörer för att skapa hållbara strukturer för utveckling av kliniskt patientnära forskning.

  Centrumet ska långsamt höja ribban för lägstanivån för den kliniska forskningens förutsättningar. Det innebär bland annat att öka den dagliga samverkan mellan sjukvård och forskning.

 • Den 6 maj 2022 ackrediterades cancercentrumet som ett Comprehensive Cancer Centre (CCC). Det är ett bevis för att Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre är ett av Europas främsta cancercentrum och att vi har kompetenta medarbetare och behandlingsmetoder i framkant. Det öppnar upp ännu fler möjligheter för både internationella och nationella samarbeten.

  Enligt den europeiska cancerplanen från 2021 är tillgång till diagnostik och vård vid ett Comprehensive Cancer Centers en av fyra grundpelare för den framtida cancervården.

  Organisationen som ansvarar för ackrediteringen är OECI (Organisation of European Cancer Institutes).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.