Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre

Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre (SUHCCC) ger oss möjligheter att samordna och ta ett gemensamt ansvar för alla delar inom cancerområdet, från forskning, utbildning och klinisk verksamhet till patienter och externa aktörer.

Centrumet är en satsning av Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet, Regionalt cancercentrum syd, Medicinsk service samt Mobila team och specialiserad palliativ vård, Primärvården.

Målsättning

Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre ska bedriva cancervård och cancerforskning av högsta internationella kvalitet utifrån patientens behov, forskningsbaserade behandlingsmetoder och innovationer.

Medarbetare

När du jobbar med cancer inom någon av samarbetsorganisationerna blir du en del av Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre. Detta innebär möjlighet till deltagande i arbetsgrupper och arrangemang.

SUHCCC-dagen

En gång per år anordnas en dag för dig som arbetar inom cancervård och forskning - SUHCCC-dagen. Under denna dag får du ta del av föreläsningar och djupare inblick i det pågående arbetet inom cancercentrumet. 

Referensarbete för patienter och närstående

Cancercentrumet ska utveckla vården för och med patienten. Därför finns ett referensråd för patienter och närstående vars uppdrag är att få med patientperspektivet i cancercentrumets arbete. Referensrådet består av ca 10 medlemmar som träffas regelbundet. Utöver arbetet i referensrådet finns det behov av referenspersoner - patienter och närstående som kan ta längre och kortare uppdrag för cancercentrumet.

Är du intresserad av arbetet som referensperson? Skicka din anmälan till suhccc@skane.se.

 • Organisationen utgår från alla samarbetspartners befintliga struktur och alla verksamheter finns representerade i en styrgrupp och i operativ grupp.

  Styrgruppen tar långsiktiga och strategiska beslut för centrumet.
  Den operativa ansvarar för det operativa arbetet och behandlar cancerrelaterade frågor.

  I både styrgrupp och operativ grupp ingår patientrepresentanter.

  Styrgrupp

  • Björn Ekmehag, ordförande för styrgruppen, Sus, Region Skåne
  • Malin Axelsson, ansvarig omvårdnad, Sus, Region Skåne
  • Gunilla Bodelsson, Medicinsk service, Region Skåne
  • Silke Engelholm, ansvarig medicin, Sus, Region Skåne
  • Sven Karlsson, ansvarig patientsäkerhet, Sus, Region Skåne
  • Nick Lamb, patientrepresentant, RCC Syd
  • Maria Rejmyr Davis, ansvarig kvalitet, RCC Syd
  • Pamela Buchwald, ansvarig forskning och utveckling, Lunds Universitet och Sus, Region Skåne
  • Kristina Vilhelmsson, Mobila team och specialiserad palliativ vård, Primärvården, region Skåne
  • Mats Jerkeman, Lunds Universitet
  • Malin Peterson, koordinator, Sus, Region Skåne
  • Karin Svedberg, koordinator, Sus, Region Skåne
  • Gruppen ansvarar för att kartlägga befintliga utbildningar inom cancerrelaterad smärta. Utifrån kartläggningen identifiera behov av utbildningar för medarbetare inom SUHCCC.

  • Gruppen ansvarar för att kartlägga befintliga screeningmetoder inom palliativ vård. Gruppen ska ge förslag på screeningmetod som kan användas vid bedömning och fungera som ett verktyg vid remittering.

  • Gruppen ansvarar för att kartlägga befintliga patient- och närståendeutbildningar samt ge förslag på utbildningsområde som bör förbättras. I gruppen finns patientrepresentant.

  • Arbetsgruppen ska ta fram en struktur för hur enheter ska organisera sjuksköterskors uppdrag och ansvar för omvårdnadsområde, till exempel nutrition och smärta.

   Arbetsgruppen ska också ta fram en struktur och riktlinjer för kommunikationen mellan sjuksköterskor och medarbetare inom palliativ vård och rehabilitering, samt berörda chefer.

  • Arbetsgruppen arbetar med en handlingsplan för att övervaka planering och införande av Millenium. Handlingsplanen ska hjälpa till med att tillgodose att alla steg från ordination till administration är validerade. Det kommer även att skapas metoder/redskap för att utvärdera valideringsprocessen i hela kedjan, utvärdering kommer att ske ett år efter införandet.

  • Gruppen ansvarar för att ta fram förslag på enhetlig struktur för arbete inom MDK. Detta innebär bland annat att för varje enskild patient skall ett ställningstagande för deltagande i kliniska studie tas.

  • Gemensamma riktlinjer ska hjälpa patienten under och efter avslutad cancerbehandling utifrån en individuell survivorship care plan. Gruppen arbetar utifrån pågående införande av ”Min vårdplan” och en definition av begreppet suvivorship care plan.

  • En övergripande riktlinje ska arbetas fram för hur patienten ska delges information om diagnos, behandling och planerad uppföljning av läkare. Gruppens arbete samordnas med survivorship care plan.

  • Utifrån mål och strategi som SUHCCC har tagit fram skall arbetsgruppen ansvar ta fram förslag på hur SUHCCC ska leda, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten.

  • Inom cancervården finns det många olika IT-system. Arbetsgruppen ser över vilka av dagens IT-system som ska ingå i Skånes digitala vårdsystem (SDV) och arbetar för att få till en bra synkronisering av de olika systemen.

  • För att skapa en attraktiv arbetsplats för olika professioner arbetar Region Skåne med två olika projekt: Kompetens och tjänstemodellen och Magnet4Europe. Verksamheter inom cancercentrumet deltar i dessa projekt i olika utsträckning.

   Det pågår regionalt arbete med implementeringen av IT-system för att administrera medarbetares utbildning.

 • Ett av centrumets uppdrag är att jobba för att forskningen snabbt kommer till nytta för patienten. En stor del av forskningen bedrivs tillsammans med såväl nationella som internationella forskningsnätverk och forskargrupper. Inom SUHCCC samverkar Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus och övriga aktörer för att skapa hållbara strukturer för utveckling av kliniskt patientnära forskning.

  Centrumet ska långsamt höja ribban för lägstanivån för den kliniska forskningens förutsättningar. Det innebär bland annat att öka den dagliga samverkan mellan sjukvård och forskning.

 • Den 6 maj 2022 ackrediterades cancercentrumet som ett Comprehensive Cancer Centre (CCC). Det är ett bevis för att Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre är ett av Europas främsta cancercentrum och att vi har kompetenta medarbetare och behandlingsmetoder i framkant. Det öppnar upp ännu fler möjligheter för både internationella och nationella samarbeten.

  Enligt den europeiska cancerplanen från 2021 är tillgång till diagnostik och vård vid ett Comprehensive Cancer Centers en av fyra grundpelare för den framtida cancervården.

  Organisationen som ansvarar för ackrediteringen är OECI (Organisation of European Cancer Institutes).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.