Metastaserad prostatacancer

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
GNRH-analog
  leuprorelin Leuprorelin Sandoz

Terapiråd

Vi rekommenderar Leuprorelin Sandoz eftersom preparatet:

 • har visats ha en god testosteronsänkande effekt (26)
 • är väl beprövat
 • har ett fördelaktigt pris.

Behandling för vuxna

Effekten av behandling med GnRH-­agonist och GnRH-­antagonist är likvärdig. De flesta preparaten ges subkutant vilket är en fördel hos patienter som behandlas med antikoagulantia.

Beredningsformer

 • Samtliga agonister finns som tremånaders-beredning.
 • Några agonister finns även som sexmånadersberedning.
 • Antagonisten finns enbart i enmånadsberedning.

Långtidsbehandling av metastaserande prostatacancer sker enligt riktlinjer givna av Regionens prostatacancerexperter som främst använder GnRH­-agonister i tre-månadersberedning.

GnRH-agonister

Det finns fyra substanser på marknaden med likartad biverkningsprofil och samma urologiska indikation (metastaserad prostatacancer):

 • buserelin
 • goserelin
 • leuprorelin
 • triptorelin.

Det är viktigt att uppnå så låga plasmatestosteronnivåer som möjligt, helst < 0,7 nmol/L. Vanligtvis uppnås kastrationsnivå för testosteron inom 2 veckor. Bristande kastrationseffekt kan förekomma vid behandling med samtliga GnRH­-agonister och därför ska både plasmatestosteron och PSA kontrolleras regelbundet.

Patienter med de lägsta testosteronnivåerna har längre överlevnadstid än patienter med högre nivåer (24, 25).

Även i icke-metastaserat skede kan patienter stå på GnRH-agonister, till exempel under pågående kurativ strålbehandling eller om en kurativ behandling inte anses vara aktuell pga samsjuklighet.

All kastrationsbehandling leder till ökad risk för osteoporos.

Risken för osteroporos ökar vid kombinationsbehandlingar där GnRH-agonister kombineras med annan hormonbehandling eller med prednisolon, som i sig ger ökad osteoporosrisk.

Insättning av osteoporosbehandling rekommenderas vid start av kombinationsbehandling

Alla patienter med kastrationsbehandling bör få råd om fysisk aktivitet.

Terapigruppen hänvisar till osteoporos-kapitlet för fördjupning.

Nationellt vårdprogram prostatacancer, RCC (kunskapsbanken.cancercentrum.se)

GnRH-antagonister

En substans finns på marknaden som har indikationen snabbt insättande kastrationseffekt:

 • degarelix (Firmagon).

Allmänt

För utförlig information om PSA och prostatacancer hänvisar vi till AKO Skåne-riktlinjerna (22).

Prostatacancer – AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Regionala Cancercentrum i samverkan har tagit fram standardiserade vårdförlopp som beskriver handläggning av patienter vid misstanke om cancersjukdom (23).

Referenser Njur- och urinvägssjukdomar

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.