Namnstandard för mottagningar och avdelningar

Namnstandarden finns till för att förenkla för patienter och invånare när de söker information eller ska besöka olika vårdinrättningar. Den ska även underlätta och säkerställa att namnsättningen på våra verksamheter är konsekvent.

Kontakta namnstandardsrådgivaren i din förvaltning om du vill

 • få hjälp
 • ge förslag på hur Region Skåne kan utveckla namnstandarden

Du hittar kontaktuppgifter till din namnstandardsrådgivare i fliken Kontaktuppgifter. Du kan också läsa mer under fliken Rutin vid behov av nytt namn.

 • Den här namnstandarden gäller enbart för namnsättning av VUE, det vill säga för mottagningar och avdelningar, men ger en kort bakgrund till namnsättning av vårdgivare och vårdenhet.

  Hakparentesen [ ] anger att informationen är ett krav och parentesen ( ) att informationen är valfri att lägga till.

  Namnstrukturen bygger på tre nivåer:

  • vårdgivare (VG)
  • vårdenhet (VE)
  • vårdutförande enhet (VUE)

  Vårdgivare (VG)

  VG är en offentlig vårdgivare, som exempelvis Region Skåne, eller en privat vårdgivare.

  Vårdenhet (VE)

  VE motsvarar endast en medicinsk specialitet med tydligt ansvar enligt Socialstyrelsens MVO-koder.

  VE kommuniceras endast internt och skrivs enligt namnformeln: VE [medicinsk specialitet] [ort]

  Exempel

  VE gynekologisk vård Helsingborg

  Vårdutförande enhet (VUE)

  VUE, som är antingen avdelning eller mottagning, motsvarar endast en vård- och omsorgsform, en fysisk eller virtuell plats, en kundkod och i vissa fall ett avtal.

  Namnet på VUE är det som kommuniceras till patient och invånare, och skrivs enligt namnformeln: [medicinsk specialitet]avdelning/mottagning (suffix) [ort]

  Exempel

  • Diabetesmottagning Ystad
  • Gynekologiavdelning akut Helsingborg

  Beslut

  "Namnstandarden finns till för att förenkla för patienter och invånare när de söker information eller ska besöka olika vårdinrättningar samt underlätta och säkerställa en konsekvent namnsättning av våra verksamheter. Alla mottagningar och avdelningar (vårdutförande enheter, VUE) med likvärdig verksamhet i Region Skåne ska heta samma sak.

  Region Skåne har även avtal med externa vårdgivare. Dessa vårdutförande enheter bör följa standardisering av benämningar, då en tydlig och konsekvent namnstandard ökar tillgängligheten och därmed förtroendet för hälso- och sjukvården. 

  Namnstandarden har sin grund i regiondirektörens beslut om hur de organisatoriska enheterna vårdenhet (VE) och vårdutförande enhet (VUE) ska namnsättas. Namn inom VE baseras i sin tur på Socialstyrelsens namnsättning av medicinska specialiteter, så kallade MVO-koder."

  Läs hela beslutet

 • I namnformeln för VUE anges den medicinska specialiteten som prefix:
  [medicinsk specialitet]avdelning/mottagning (suffix) [ort] 

  Hakparentesen [ ] anger att informationen är ett krav och parentesen ( ) att informationen är valfri att lägga till.

  Följande prefix ska användas före -mottagning eller -avdelning

  Bindestrecket står för att mottagning eller avdelning skrivs ihop direkt med prefixet; finns inget bindestreck ska det vara mellanslag mellan prefix och mottagning eller avdelning.

  Prefix

  Notering

  Akut- Inom akutsjukvården används akut som prefix för både mottagningar och avdelningar. Inom all övrig vård ska akut vara suffix, till exempel Ögonmottagning akut Lund.
  Allergi-  
  Anestesi-  
  Antikoagulations-  
  Arbetsterapi- Används som behandlingsform inte som yrkesbenämning.
  Audiologi- Används som behandlingsform inte som yrkesbenämning.
  Barn- och ungdomskirurgi-  
  Barn- och ungdomsmedicin-  
  Barn- och ungdomspsykiatri-  
  Benskörhets-  
  BB-  
  Bröst-  
  Cancerrehabiliterings-  
  Covid-  
  Cytostatika-  
  Diabetes-  
  Dialys-   
  Döv-  
  Dövblind-  
  Eftervårds- Prefix som används för avdelningar som tar hand om patienter som väntar på att få vård, omvårdnad eller rehabilitering från kommunen.
  Endokrinologi-  
  Endoskopi-  
  Fysioterapi- Används som behandlingsform inte som yrkesbenämning. Benämningen sjukgymnastik används inte längre. 
  Förlossnings-  
  Geriatrik-  
  Gynekologi- Används som behandlingsform inte som yrkesbenämning.
  Habiliterings- Inom habiliteringen efterföljs prefixet av ett suffix som är antingen vuxna eller barn och unga, till exempel Habiliteringsmottagning vuxna Trelleborg.
  Handkirurgi-  
  Hematologi-  
  Hjälpmedels-  
  Hjärt-  
  Hud-  
  Hörsel- och döv-  
  Hörsel- och tinnitus-  
  Infektions-  
  Intensivvårds- Inom intensiv- och perioperativsjukvården används intensivvårds- som prefix för både mottagningar och avdelningar. Inom all övrig vård ska intensivvård vara suffix, till exempel Hjärtavdelning intensivvård Lund.
  Kirurgi-  
  Kognitiv  
  Käkkirurgi-  
  Kärl-  
  Kärlkirurgi-  
  Levnadsvane-  
  Logopedi- Används som behandlingsform, inte som yrkesbenämning.
  Lung-  
  Mag- och tarm-  
  Malign hypertermi-  
  Medicin-  
  Minnes-   
  Neonatal-  
  Neurokirurgi-  
  Neurologi-  
  Njur-  
  Nutritions-  
  Obesitas- Används om verksamheten arbetar med patienter som har kraftig övervikt, det vill säga med BMI över eller lika med 30 kg/m². I övrigt används Övervikts- som prefix. Fetma- används aldrig.
  Onkologi-  
  Ortopedi- Används som behandlingsform, inte som yrkesbenämning.
  Palliativ  
  Palliativvårds-  
  Perioperativ
  OBS! Detta prefix ska inte längre användas och kommer att tas bort inom kort.
  Används som prefix när det gäller operationsverksamhet. I övrigt används perioperativ som suffix.
  Plastikkirurgi-  
  Postcovid-  
  Postoperativ Postoperativ inkluderar uppvakning, därför finns inget eget prefix för uppvakning.
  Används som prefix när det gäller operationsverksamhet. I övrigt används postoperativ som suffix.
  Prenatal-  
  Preoperativ Används som prefix när det gäller operationsverksamhet. I övrigt används preoperativ som suffix.
  Pre- och postoperativ  
  Psykoterapi-  
  Rehabiliterings-  
  Rehabiliteringsmedicin-  
  Reproduktions-  
  Reumatologi-  
  Rättspsykiatri-  
  Smärt-  
  Socialmedicin-  
  Specialistmödravårds- Detta är det enda namnet som får inkludera ordet specialist.
  Sprututbytes-  
  Stroke-  
  Syn-  
  Thorax-  
  Transplantations-  
  Tryckkammar-  
  Ultraljuds-  
  Ungdoms- Används för verksamheter som har detta som basuppdrag från Region Skåne. Gäller inom spannet 12-25 år.
  Uppföljnings- Används för vårdbesök som gäller uppföljning av patienter som varit inneliggande på en avdelning under en längre period. Kan endast kombineras med -mottagning och namnet måste innehålla ett suffix som tydliggör den medicinska specialiteten. Exempel: Uppföljningsmottagning intensivvård Malmö.
  Urologi-  
  Vaccinations-  
  Vuxenpsykiatri-  
  Ögon-  
  Öron-, näs- och hals-  
  Övervikts- I särskilda fall används Obesitas- (se ovan) som prefix. Fetma- används aldrig.

  Allmänpsykiatri

  Termen allmänpsykiatri används inte i beskrivningar av mottagningars och avdelningars verksamhet, eftersom det finns risk för förvirring hos patienter och anhöriga som erbjudits specialistpsykiatri.

  Centrum

  En verksamhet får inte själv skapa namn med ”centrum”. De verksamheter som redan har ett inarbetat namn med centrum ska använda -mottagning eller -avdelning vid kontakt med patient.

  Exempel

  Det redan inarbetade namnet är Reproduktionsmedicinskt centrum, men patienten går till Reproduktionsmottagning Malmö.

  Undantag

  Diagnostiskt centrum – här används namnet med "centrum" vid kontakt med patient, utan tillägg av -mottagning eller -avdelning.

  Saknar du ett prefix?

  Se kontaktuppgifter.

 • I första hand ska medicinsk specialitet användas som prefix och yrkesbenämning som suffix. Om det inte fungerar eller behöver förtydligas kan yrkesbenämning i undantagsfall användas som prefix, exempelvis om en yrkesgrupp arbetar för flera mottagningar. 

  Exempel på sådana yrken

  • Audionom- (Notera: endast inom Psykiatri, habilitering och hjälpmedel)
  • Barnmorske-
  • Dietist-
  • Kurators-

  Exempel

  • Dietistmottagning Ystad
  • Kuratorsmottagning Ängelholm
 • Efter prefix läggs ”-mottagning” eller ”-avdelning” till. När ytterligare klassificering krävs, till exempel om det finns likadana mottagnings- eller avdelningsnamn på samma ort, använder vi suffix.

  Ett suffix ska i första hand alltid ange vårdinriktningen på verksamheten. Om det inte är möjligt att ange vårdinriktning kan nummer eller gatunamn användas.

  Suffixet skrivs efter mottagningens respektive avdelningens namn och före orten enligt namnformeln för VUE: [medicinsk specialitet]avdelning/mottagning (suffix) [ort]

  Hakparentesen [ ] anger att informationen är ett krav och parentesen ( ) att informationen är valfri att lägga till.

  Vårdinriktning - ska alltid användas i första hand

  • Hematologimottagning koagulation Malmö
  • Hematologimottagning antikoagulation Malmö

  Siffror - används enbart om vårdinriktning inte kan användas

  Bokstäver ska inte användas som suffix eftersom bokstäver används som målpunkter i vårt skyltprogram och dessa två behöver särskiljas från varandra. 

  • Infektionsavdelning 1 Lund
  • Infektionsavdelning 2 Lund

  Adress - används enbart om vårdinriktning inte kan användas

  Tänk på att använda gatuadress som suffix endast i nödfall eftersom en mottagning exempelvis kan flytta.

  • Vuxenpsykiatrimottagning Drottninggatan Malmö
  • Vuxenpsykiatrimottagning Fosievägen Malmö

  Förtydliga med åldersspann

  Om det inte finns ett tydligt användbart suffix, ska åldersspann användas. 

  Exempel

  Barn- och ungdomspsykiatrimottagning 0-6 år Malmö

  När namnet inte är vägledande

  Om namnet på mottagningen eller avdelningen inte är vägledande för patienten kan yrkesbenämning användas som suffix.

  Exempel

  Barn- och ungdomsmottagning kurator Malmö

  Avdelningar som bedriver hemsjukvård

  För slutenvårdsenheter där patienten inte är inlagd på en avdelning utan vården bedrivs i patientens hem används inte -avdelning i namnet utan endast medicinsk specialitet och suffixet hemsjukvård.

  Namnformeln blir då: [medicinsk specialitet] hemsjukvård [ort]

  Exempel

  Neonatal hemsjukvård Helsingborg

  Avdelningar som bedriver öppenvård

  För öppenvårdsenheter som är en del av en vårdavdelning används inte -mottagning utan suffixet dagvård. En VUE ska endast bedriva en vård- och omsorgsform och alltså måste det finnas egna VUE:r för öppenvården även om vården utförs på samma ställe som avdelningen finns. 

  Namnformeln blir då: [medicinsk specialitet]avdelning dagvård [ort]

  Exempel

  Medicinavdelning dagvård Malmö

  Vårdval

  Vårdvalen är knutna till avtal, och varje avtal måste vara en egen VUE.  Namnstandarden ska appliceras med tillägg av ordet vårdval i namnet enligt formeln: [medicinsk specialitet]avdelning/mottagning (suffix) vårdval [ort]

  Exempel

  • Hudmottagning vårdval Lund
  • Ögonmottagning grå starr vårdval Kristianstad

  Följande suffix kan användas som vårdinriktning 

  Suffix Notering
  ACT ACT betyder Assertive Community Treatment, det vill säga aktiv uppsökande integrerad samhällsbaserad behandling och rehabilitering.
  ADHD ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder det vill säga uppmärksamhets- och överaktivitetsstörning.
  affektiv  
  akut Akut används som suffix för all vård utom akutsjukvården som använder det som prefix.
  arytmi  
  allergi  
  astma  
  balans  
  familj  Till exempel BB familj.
  hemma  Till exempel BB hemma.
  bedömning  
  beroende  
  BI BI betyder brukarstyrda inläggningar.
  bipolär  
  bronkoskopi  
  brukarstyrda inläggningar  
  bröst  
  cystisk fibros  
  dagvård  
  dagkirurgi  
  Datateket  
  DBT DBT betyder dialektisk beteendeterapi.
  dialys  
  dialektisk beteendeterapi  
  dubbeldiagnos  
  Dumle Dumle betyder "Du utvecklas med lek".
  ECT ECT betyder electroconvulsive therapy, det vill säga elektrokonvulsiv behandling.
  emotionell instabilitet  
  endovaskulär  
  döva  
  elitidrott och hälsa  
  FACT FACT betyder Flexible Assertive Community Treatment, det vill säga flexibel integrerad samhällsbaserad behandling och rehabilitering.
  fallprevention  
  flimmer  
  foniatri  
  forskning  
  fot  
  Första linjen  
  föräldra- och barnhälsa  
  gravida  
  grå starr  
  hemdialys  
  hjärnstimulering  
  hjärtsvikt  
  hörselskadade och döva  
  intensivvård Intensivvård används som suffix för all vård utom inom intensiv- och perioperativsjukvården som använder det som prefix. 
  koagulation  
  kolorektal  
  kranskärl  
  kvinnohälsa  
  könsidentitet  
  Laro Laro betyder "Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiodberoende".
  läkemedelsberoende  
  mag och tarm  
  medicin  
  mellanvård Används enbart inom psykiatrin.
  motions- och idrottsskada  
  neonatal hemsjukvård  
  neuropsykiatri  
  observation  
  opiodberoende  
  pacemaker  
  Parkinsons  
  PICC-line  
  planerade operationer  
  psykos  
  rehabilitering  
  sexuell hälsa  
  smärta  
  spelberoende  
  stomi  
  stroke  
  trafikmedicin Används istället för körkort. 
  transplantation  
  trauma  
  ultraljud  
  VUB VUB betyder vuxna med utvecklingsstörning och svåra problemskapande beteenden.
  äldrepsykiatri  
  ätstörning  
 • Hakparentesen [ ] anger att informationen är ett krav och parentesen ( ) att informationen är valfri att lägga till.

  Forskningsenhet

  Namnsättning av de forskningsenheter som också bedriver vård och behandling förutom forskning ska följa namnformeln: Forskningsmottagning [medicinsk specialitet] [ort]

  Exempel:

  • Forskningsmottagning hjärtmedicin Lund
  • Forskningsmottagning medicin Kristianstad
  • Forskningsmottagning psykiatri Lund

  Mobilt team 

  "Mobilt team" ska användas som prefix för alla mobila team och de mobila teamens tillhörighet ska anges som suffix. Namnsättningen av mobila team ska följa nedan formler.

  Mobilt team som utgår från sjukhus

  De mobila teamen som utgår från sjukhus namnsätts enligt formeln:
  Mobilt team [medicinsk specialitet] [ort]

  Exempel

  • Mobilt team geriatrik Helsingborg
  • Mobilt team BB Lund

  Mobilt team som utgår från primärvården

  De mobila teamen som utgår från primärvården namnsätts enligt formeln: Mobilt team [ort eller område]

  Exempel

  • Mobilt team mellersta Skåne
  • Mobilt team Malmö

  Mobilt team som utgår från psykiatrin

  De mobila teamen som utgår från psykiatrin namnsätts enligt formeln:
  Mobilt team [medicinsk specialitet] [ort]

  Exempel

  Mobilt team vuxenpsykiatri Malmö

  Online-/distans-/digital verksamhet

  Namnsättning av online-/distans-/digitala verksamheter är under utredning. Har du frågor kontakta den regionala vårdadministrativa funktionen på vardadministration.rs@skane.se.

 • Här hittar du de tillägg som finns och som kan skilja sig mellan Region Skånes förvaltningar.

  Tillägg annan verksamhet

  Detta gäller endast om det inte finns ett prefix att använda.
  Verksamheter som bedrivs enligt nedanstående kriterier ska inte ha "-mottagning" eller "-avdelning" i sitt namn.

  • Verksamheter som inte kallar patienter och inte utför läkarbesök, och därmed inte har medicinskt ansvar.
  • Verksamheter som utför tjänster kopplat till vården av patient, så kallade tjänsteutförande enheter.  

  Exempel på sådana verksamheter

  • klinisk fysiologi
  • laboratorier
  • neurofysiologi
  • operation
  • röntgen

  Tillägg för Laboratoriemedicin

  Laboratoriemedicin har nedanstående mottagningar som vänder sig till patienter där namnen är godkända undantag.

  • Arbets- och miljömedicinsk mottagning Lund
  • Blodcentralen [ort] Notera: Blodcentralen marknadsförs externt också under varumärket GeBlod
  • Centrum för sällsynta diagnoser syd
  • Provtagning [ort]
  • Punktionsmottagning [ort]
  • Genetisk mottagning Lund, som är en mottagning inom verksamhetsområdet klinisk genetik och patologi, med följande undermottagningar:
   • Genetisk mottagning ärftlig cancer Lund
   • Genetisk mottagning ärftliga hjärtrytmrubbningar Lund
   • Genetisk mottagning övriga ärftliga sjukdomar Lund

  Tillägg för Primärvården

  Primärvården har nedanstående mottagningar som vänder sig till patienter där namnsättningen är godkända undantag.

  • Vårdcentralen [namn] [ort]
  • Barnavårdscentralen [namn] [ort]
  • Barnmorskemottagningen [namn] [ort]
  • Ungdomsmottagningen [namn] [ort]
  • Kvälls- och helgmottagningen [namn] [ort] alternativt Helgmottagningen [namn] [ort]
  • Distriktssköterskemottagningen [namn] [ort]

  Suffixet [namn] ska antingen vara:

  • ort när enheten är den enda på orten och namnet inte redan finns, eller
  • geografisk anknytning som område eller gatunamn (använd gatunamn i yttersta fall, det kan bli problematiskt vid en eventuell flytt eller liknande)

  Exempel

  • Vårdcentralen Svalöv
  • Vårdcentralen Östermalm
  • Vårdcentralen Lundbergsgatan

  Filial

  En filial är en utlokaliserad mindre del av huvudenhetens verksamhet, en underenhet, med begränsat vårdutbud på annan adress än huvudenheten. Filialen har samma verksamhetschef som huvudenheten och bemannas av huvudenhetens personal. Filialen har inget eget avtal utan följer huvudenhetens avtal, krav och begränsningar. Filialen ska vara lokaliserad inom Region Skånes geografi i form av fysisk mottagning och kunna ta emot fysiska besök av patienter. Filialens namn ska ha tydlig koppling till huvudenhetens namn och kan inte stå ensamt utan ska följa huvudenhetens namn.

  Namnformel:

  • Vårdcentralen [namn] filial [namn] [ort]
  • Barnavårdscentralen [namn] filial [namn] [ort]
  • Barnmorskemottagningen [namn] filial [namn] [ort]

  Exempel:

  • Vårdcentralen Dalby filial Genarp
  • Vårdcentralen Fågelbacken filial Lundbergsgatan Malmö
  • Barnavårdscentralen Laröd filial Mariastaden Kristianstad (gatunamn eller område används när filialen är på samma ort)

  Familjecentraler

  En enhet, till exempel en barnmorskemottagning, som ingår i en familjecentral ska namnsättas enligt grundformeln. Detta för att de ska kunna kommunicera som enskild enhet, till exempel som en vårdvalsenhet.

  När samhörigheten med familjecentralen behöver kommuniceras, namnsätts det enligt följande formel:
  [enhetens namn] på [familjecentralens namn]

  Exempel

  • Barnmorskemottagningen Norra Fäladen på Fäladsfamiljen
  • Barnavårdscentralen Näsby på Familjehuset Näsby

  Undantag

  I fall när familjecentralen är ensam avsändare, men namnger servicen de erbjuder, ska i första hand enheternas namn anges. I de fall det inte är möjligt kan det räcka med att enbart nämna "barnmorskemottagningen" eller "barnavårdscentral" tillsammans med familjecentralens namn. Till exempel på utomhusskyltar eller där platsen är begränsad.

  Tillägg för Psykiatri, habilitering och hjälpmedel

  Psykiatri, habilitering och hjälpmedel har nedanstående mottagningar som vänder sig till patienter där namnsättningen är godkända undantag. 

  • Barnrehab. Notera: namnändring håller på att diskuteras.
  • Skånes kompetenscentrum för elever med dyslexi och dyskalkyli. Notera: namnändring håller på att diskuteras.
 • Psykiatri, habilitering och hjälpmedel driver en del verksamheter tillsammans med kommuner runt om i Skåne.

  Dessa benämns

  • Barn- och ungdomspsykiatri Velandergården Malmö
  • Barn- och ungdomspsykiatri Viktoriagården Malmö
  • Habiliteringen vid Riksgymnasiet i Kristianstad
  • Maria Skåne Malmö
  • Maria Skåne mellersta Lund
  • Maria Skåne nordost Hässleholm
  • Maria Skåne nordost Kristianstad
  • Maria Skåne nordväst Helsingborg
  • Maria Skåne sydost Ystad
 • Stor eller liten bokstav

  Tänk på att tydliga och begripliga namn ska prioriteras eftersom namn främst riktar sig till patienter och invånare. Vi följer Svenska skrivregler samt Myndigheternas skrivregler. Det innebär att:

  • Namnet ska ha stor begynnelsebokstav. Består namnet av flera ord ska bara det första stå med stor bokstav, till exempel Skånes sjukhus nordväst. Undantag är om andra namn ingår i namnet, till exempel Vårdcentralen Granen.
  • Namn på mottagningar och avdelningar ska vara i obestämd form, det vill säga avslutas med -ning i både system och på skyltar. Däremot kan man i tal använda bestämd form, till exempel "Välkommen till ögonmottagningen". 

  I praktiken

  Exempel från Skånekatalogen:

  • (VO kirurgi och gastroenterologi - kommuniceras inte till patient)
  • (VE kirurgi - kommuniceras inte till patient)
  • (Område kirurgi Lund - kommuniceras inte till patient)
  • Kirurgiavdelning Lund
  • Kirurgimottagning Lund

  Skyltar: utan ortsnamn, exempel:
  Kirurgiavdelning

  Löptext: gemen bokstav används i löpande text för vårdenhetsbenämningar om det är just verksamheten eller funktionen som åsyftas, det vill säga att det inte är ett formellt namn utan en allmänt beskrivande benämning.

  Exempel:
  "På vårdcentralen kan du få hjälp med..." medan det formella namnet är "Välkommen till Vårdcentralen Södervärn", eller "kirurgiverksamheten i Malmö" men "Kirurgiavdelning Malmö".

  Om en verksamhet består av två VUE:er och förbinder de två VUE:erna i namnet, ska stor bokstav användas på begynnelsebokstaven endast för det VUE-namn som står först.

  Exempel: Operation dagkirurgi och postoperativ avdelning Hässleholm

  Foge-s

  Om namnet utgörs av en sammansättning där den första delen i sig är en sammansättning har namnet foge-s. Exempel: Skolkuratorsmottagning

  I fall där sammansättningen enbart består av två delar förekommer inte alltid foge-s. Exempel: Kiropraktormottagning, men Kuratorsmottagning

  När ett namn har en sammansättning med enbart två led säger Svenska skrivregler att om det inte går att hitta belägg för en viss sammansättning, kan den anslutas till det etablerade mönstret för ord av samma typ. Den som till exempel vill veta om en sammansättning av mentor och program ska ha formen mentorprogram eller mentorsprogram, kan jämföra ordet med andra sammansättningar vilkas förled är personbeteckningar som slutar på -or, som lektorsundervisning, pastorsämbete, professorstillsättning och rektorstjänst. 

 • Förkortningar ska undvikas

  Förkortningar av verksamheters namn ska undvikas. Om ett långt namn med en vedertagen förkortning förekommer flera gånger i en text kan förkortningen användas. Hela namnet skrivs då ut första gången det används, följt av förkortningen inom parentes: Centralsjukhuset Kristianstad (CSK).

  • Namnförkortningar där varje enskild bokstav uttalas för sig skrivs med stora bokstäver: BVC, CSK, USA, SMHI.
  • Namnförkortningar som uttalas som ord skrivs med inledande stor bokstav och i övrigt små bokstäver: Ikea, Nato, Sus och Bup. Vi skriver alltså inte SUS och BUP.

  Ibland finns behov att internt förkorta namnen på förvaltningarna Skånes sjukhus nordost, Skånes sjukhus nordväst och Psykiatri, habilitering och hjälpmedel, till exempel i diagram eller tabeller. Dessa förkortas då SSNO, SSNV och PHoH.

 • Definitioner

  Definition av olika verksamhetsbegrepp som patienter möter i kontakten med oss.

  Avdelning

  Vårdutförande enhet där inneliggande patienter vårdas, behandlas eller övervakas.

  Dagkirurgi

  Öppenvård som bedrivs under hel eller del av dag, vardagar, där den kirurgiska åtgärden normalt kräver att patienten får anestesi och en period av postoperativ övervakning. För öppenvårdsenheter som är en del av en vårdavdelning används inte -mottagning utan suffixet dagkirurgi. Benämningen används som suffix inte prefix.

  Dagvård

  Öppenvård som bedrivs under hel eller del av dag, vardagar, som innebär mer omfattande eller resurskrävande insatser än vad ett öppenvårdsbesök normalt kräver. För öppenvårdsenheter som är en del av en vårdavdelning används inte -mottagning utan suffixet dagvård. Benämningen används som suffix inte prefix. 

  Hemsjukvård

  Hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden.

  Mobilt team

  Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som utför vårdinsatser i patientens hem.

  Mottagning

  Vårdutförande enhet dit patienter kommer för rådgivning, undersökning eller behandling.

  Slutenvård

  Hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppenvård eller hemsjukvård utan att patienten är inneliggande på en avdelning. Benämningen slutenvård används inte till patient och invånare.

  Öppenvård

  Hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd medger att aktuell vårdinsats förväntas kunna avslutas inom ett begränsat antal timmar, till exempel ett besök på en mottagning eller en dagkirurgi/dagvård. Benämningen öppenvård används inte till patient och allmänhet. 

  Termer som inte får användas

  Klinik

  Termen ”klinik” finns inte längre i Region Skånes organisation och ska därför inte användas.

  Specialist

  Vi använder inte termen "specialist" som del av prefix eller suffix eftersom all vård på sjukhus är specialistvård. Det finns dock ett undantag och det är prefixet Specialistmödravårds-. 

  Tänk på

  Termer för organisatoriska begrepp som division, verksamhetsområde/VO, vårdenhet/VE eller enhet ska inte användas i patientinformation.

 • Skrivreglerna är grundregeln

  Skrivreglerna ska alltid följas när det går. När det finns tekniska begränsningar i systemen som kräver en avvikelse ska skrivreglerna ändå följas på webben, i kallelser och på skyltar. Om namn och adressuppgifter måste läggas in manuellt i ett system ska uppgifterna hämtas från Skånekatalogen.

  Namnlängd

  Ett namn kan maximalt ha 60 tecken inklusive mellanrum. Hela namnet ska skrivas ut där det är möjligt. Vissa mottagningsnamn är så långa att de inte får plats i Skånekatalogen, på skyltar eller i andra system. En annan begränsning i Skånekatalogen är att det inte går att skriva in kommatecken. Kontakta namnstandardsrådgivaren i din förvaltning om du behöver hjälp att hitta en lösning. 

 • När nya mottagningar och avdelningar skapas eller ska ändra namn, ska du kontakta namnstandardsrådgivaren på din förvaltning för att ta fram ett namn som följer namnstandarden.

  Om en verksamhet har behov av ett namn som inte stöds av namnstandarden så lyfter din namnstandardsrådgivare namnförslaget till namnstandardsrådet för avstämning. Rådet består av alla förvaltningars namnstandardsrådgivare. För att ett namn som inte stöds av namnstandarden ska kunna godkännas krävs det att alla mottagningar eller avdelningar med liknande verksamhet inom Region Skåne är överens om att heta samma sak, samt att alla är villiga att byta till det gemensamt beslutade namnet.

  Verksamheten står för eventuella kostnader som förknippas med namnbytet.

 • Behöver du hjälp eller vill ge förslag på hur vi kan utveckla namnstandarden, kontakta namnstandardsrådgivaren i din förvaltning.

  Varumärkesansvarig och regionalt ansvarig för namnstandarden

  Annika Hörlén, annika.horlen@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.