Medicinsk behandling

Här hittar du anvisningar för medicinska behandlingshjälpmedel som du som förskrivare är skyldig att följa. Du hittar också produktkataloger som informerar om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Nebulisatorer och CPAP beställs/förskrivs i WebSesam.

Hjälpmedelsanvisningar

 • Specifika riktlinjer och relaterade länkar
  • Ansvar

   Kostnadsansvar:

   Region Skåne har ansvar för individuellt förskrivna medicinska behandlingshjälpmedel till patienter i alla åldrar.

   Verksamhetschefens ansvar:

   • Verksamhetschef utser förskrivare och ansvarar för att de yrkeskategorier som utses har förskrivningsrätt för aktuellt hjälpmedel.
   • Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori än den som enligt Hjälpmedelsanvisningar per produktnivå har förskrivningsrätt.
   • Verksamhetschef har ansvar för att utsedda förskrivare har kunskap om förskrivningsprocessen och ska rekommendera nya förskrivare att genomgå Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning – förskrivning av hjälpmedel, innan första förskrivning görs.
    Förskrivarutbildning hjälpmedel

   För mer information om ansvar vid förskrivning av medicintekniska produkter:
   Ansvarsfördelning (Hjälpmedelsguiden Skåne)

 • 04 - Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling
  • 04 03 - Hjälpmedel för andning


   04 03 06 - Inhalatorer
   04 03 12 - Respiratorer

   04 03 18 - Oxygenutrustningar
   04 03 21 - Slemsugar
   04 03 27 - Andningsmuskeltränare
   04 03 33 - Gomstöd

   04 03 06 - Inhalatorer

   Förskrivningsrätt:

   Läkare med specialistkompetens inom lungmedicin, internmedicin, allergologi, pediatrik, foniatri eller infektionssjukdomar. Utprovning kan genomföras av sjukgymnast eller sjuksköterska med klinisk erfarenhet inom området.

   Inhalator/nebulisator ska förskrivas i WebSesam.
   Information om hur du skaffar behörighet till WebSesam, hur du beställer och var du ställer dina frågor:
   Sesam

   Hjälpmedel:

   Avser nät- eller batteridriven nebulisator för tillförsel av läkemedel till luftvägarna. 

   Sortiment:

   • Produktkataloger - medicinsk behandling
   • Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.

   Definition av sortiment (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient med cystisk fibros eller annan kronisk lungsjukdom, om aktuellt läkemedel inte finns i dosinhalator eller om dosinhalator visat sig vara ineffektiv eller otillräcklig.
   • I samband med utlämnandet  informerar och instruerar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal patienten i handhavandet.
   • Information om vart patienten ska vända sig vid behov av reparation/reklamation ska ges i samband med utlämning av hjälpmedlet. 
   • Förskriven hemrespirator/ventilator ska registreras i Hjälpmedel Skånes produktionssystem för spårbarhet. Hjälpmedlets ID-nummer registreras tillsammans med patientens personnummer.
   • Tillbehör och förbrukningsmaterial till inhalator/nebulisator förskrivs via e-recept (hjälpmedelskort) inom läkemedelsförmånen och hämtas ut av patient på apotek.

   Patientens ansvar:

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   • Förbrukningsmaterial är avgiftsfritt.
   • Kostnader för läkemedel följer tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets riktlinjer. 

   Uppföljning:


    

    04 03 12 - Respiratorer

   Hemrespirator/ventilator

   Förskrivningsrätt:

   Läkare med specialistkompetens i lungmedicin, anestesiologi, pediatrik och infektionssjukdomar.

   Hjälpmedel:

   Avser hemrespirator eller BilevelPAP att användas i hemmet.

   Sortiment:

   Definition av sortiment (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för förskrivning:

   • Hemrespirator kan förskrivas för övertycksventilering av patient med kronisk hypoventilation, som andningsunderstödjande eller livsuppehållande behandling.
   • BilevelPAP kan förskrivas för övertycksventilering av patient med kronisk hypoventilation, som andningsunderstödjande behandling
   • Patient som inte kan andas själv mer än högst några timmar i taget ska alltid förskrivas två apparater och möjlighet till batteridrift.
   • Förskrivaren ansvarar för inställningar på utrustningen.
   • I samband med utlämnandet gör legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inställningar på hjälpmedlet, informerar och instruerar patienten i handhavandet.
   • Information om vart patienten ska vända sig vid behov av reparation ska ges i samband med utlämning av hjälpmedlet.
   • Akut utlämning och reparation/utbyte av hjälpmedlet ska kunna utföras dygnet runt.
   • Patienter som förskrivits hemrespirator/ventilator ska registreras i Andningssviktregistret Swedevox och LTMV riktlinjer 2016 (Swedevox) för behandling med respirator i hemmet ska följas.
   • Förskriven hemrespirator/ventilator ska registreras i Medicinsk teknik Skånes produktionssystem för spårbarhet. Hjälpmedlets ID-nummer registreras tillsammans med patientens personnummer.

   • Andningsviktsregistret Swedevox (Swedevox)  
   • LTMV riktlinjer 2016 (Swedevox)
   • Vårdprogram Svensk Lungmedicinsk förening (SLMF)

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   • Förbrukningsmaterial är avgiftsfritt.
   • BilevelPAP förskriven i stället för hemrespirator är också avgiftsfri för patienten.

   Uppföljning:

   Förskrivare ansvarar för uppföljning som styrs individuellt av den kliniska situationen.

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)


    

   Insufflator - exsufflator (hostmaskin)

   Förskrivningsrätt:

   Läkare med specialistkompetens inom lungmedicin, neurologi, neurologisk rehabilitering, pediatrik eller  infektionssjukdomar och med klinisk erfarenhet av patienter med nedsatt hostmotorik. Utprovning kan genomföras av sjukgymnast med klinisk erfarenhet inom området.

   Hjälpmedel:

   Avser insufflator - exsufflator (hostmaskin) som först blåser in luft i patientens luftvägar och sedan snabbt suger ut luften med undertryck.

   Sortiment:

   Definition av sortiment (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient som inte kan hosta upp slem tillräckligt effektivt på grund av reducerat exspiratoriskt flöde under hostning.
   • Enklare tekniker som kan hjälpa patienten att få upp sekret exempelvis yttre hostassistans, PEP-motstånd, CPAP ska vara provade och bedömda som otillräckliga.

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   • Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell. CPAP förskriven istället för hostmaskin är avgiftsfri för patienten.
   • Förbrukningsmaterial är avgiftsfritt. 

   Uppföljning:

   Förskrivaren ansvarar för uppföljning av behandlingseffekt samt följsamhet till behandling

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)


    

   CPAP, APAP och enklare BilevelPAP - vid sömnapné 

   Förskrivningsrätt:

   Läkare med specialistkompetens inom lungmedicin, öron-näsa-halssjukdomar eller pediatrik, med klinisk erfarenhet av patienter med sömnapné.
   Utprovning kan genomföras av sjukgymnast eller sjuksköterska med klinisk erfarenhet inom området.

   Hjälpmedel:

   • Avser CPAP, APAP och enklare BilevelPAP, som ska hålla svalget öppet för att förhindra obstruktiva apnéer under sömn.
   • För individuellt tillverkad och anpassad dentalteknisk sömnapnéskena, se anvisning ISO-kod 04 03 33 – Gomstöd.
   • För andningsmuskelträning, se anvisning ISO-kod 04 03 27 – Andningsmuskeltränare

   Sortiment:

   Anvisning vid förskrivning:

   • Kan förskrivas patient med obstruktiva apnéer under sömn
   • Vid behandling av vuxna patienter med behov av CPAP, APAP eller enklare BilevelPAP, ska Region Skånes vårdprogram för obstruktiv sömnapné följas.
   • Vid bedömningen sammanvägs den kliniska bilden med objektiva mätresultat i form av Apné-Hypopnéindex (AHI) det vill säga antalet andningsstopp per timme.
   • Det finns inga kriterier vid förskrivning till barn och ungdomar med sömnapné, bedömning görs individuellt.
   • I samband med utlämnandet informerar och instruerar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal patienten i handhavandet. 
   • Förskriven hemrespirator/ventilator ska registreras i Hjälpmedel Skånes produktionssystem för spårbarhet. Hjälpmedlets ID-nummer registreras tillsammans med patientens personnummer.

   Patientens ansvar:

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Avgift 500 kronor för CPAP, APAP och BilevelPAP för patienter från och med 20 år.

   När hjälpmedlet lämnas ut, ingår slangset, mask med maskhållare och eventuellt befuktare, även om befuktaren utlämnas vid ett senare tillfälle.
   Patienten ansvarar därefter för att bekosta förbrukningsmaterial exempelvis slang, mask, maskhållare. Nytt luftfilter lämnas ut utan kostnad.

   Uppföljning:

   • Förskrivaren ansvarar för uppföljning av behandlingseffekt samt följsamhet till behandling.
   • Patienten ska kallas till återbesök inom 1-3 månader efter inledande av behandling. Därefter rekommenderas fortsatt uppföljning med 1-2 års mellanrum under behandlingstiden som i regel är livslång.

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)


    

   04 03 18 - Oxygenutrustningar

   Förskrivningsrätt:

   Läkare med specialistkompetens inom lungmedicin, internmedicin, pediatrik samt läkare med ansvar för patienter i palliativt skede.

   Hjälpmedel:

   Avser hjälpmedel för att ge koncentrerad syrgas som inandas genom näsan och/eller munnen.

   Syrgas kan ges från oxygenflaskor med komprimerad gas, som gas från behållare med flytande oxygen eller som oxygenanrikad luft från en oxygenkoncentrator.

   Oxygen från en oxygenkoncentrator är att föredra vid kontinuerlig oxygenbehandling i patientens hem. En oxygenkoncentrator är en utrustning som samlar och koncentrerar, det vill säga anrikar, oxygen ur luften. Det finns två typer av flödesregulatorer på oxygenkoncentratorer. På den ena typen är den förskrivna dosen fast förinställd och på den andra typen ställs dosen in av användaren.

   Sortiment:

   • Oxygenkoncentratorer 
   • Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt avtal, kan förskrivning utanför avtal bli aktuell.  Beslutet motiveras och dokumenteras i journal.

   Definition av sortiment (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient med kronisk hypoxi, där läkemedelsbehandling inte ger önskat resultat.
   • Kan förskrivas patient i palliativ vård i hemmet, vid syrebrist med andnöd. 
   • I samband med utlämnandet ska legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal informera och instruera patienten i hur utrustningen fungerar, liksom vilka säkerhetsföreskrifter som gäller. Skriftliga användarinstruktioner ska dokumenteras och lämnas ut till patient. Se anvisningar för syrgasbehandling i Vårdhandboken.
   • Information om vart patienten ska vända sig vid behov av reparation ska ges i samband med utlämning av hjälpmedlet.
   • Akut utlämning och reparation/utbyte av hjälpmedlet ska kunna utföras dygnet runt.
   • Patienter som förskrivits oxygenutrustning i hemmet ska registreras i Andningssviktregistret Swedevox.
   • Förskriven oxygenutrustning ska registreras i Medicinsk teknik Skånes produktionssystem för spårbarhet. Hjälpmedlets ID-nummer registreras tillsammans med patientens personnummer.

   • Riktlinjer oxygen i hemmet 2015 (Swedevox)
   • Oxygenbehandling (Vårdhandboken)
   • Andningsviktsregistret Swedevox (Swedevox)  
   • Vårdprogram Svensk Lungmedicinsk förening (SLMF)

   Patientens ansvar:
   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   • Förbrukningsmaterial är avgiftsfritt.

   Uppföljning:

   Förskrivaren ansvarar för uppföljning av behandlingseffekt samt följsamhet till behandling. Uppföljning sker i när samverkan med syrgassjuksköterska. 

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)


    

   04 03 21 - Slemsugar

   Förskrivningsrätt:

   Läkare med specialistkompetens inom lungmedicin, allmänmedicin, internmedicin, kirurgi, neurologi, öron-näsa-halssjukvård samt läkare med ansvar för patienter i habilitering/rehabilitering eller palliativ vård

   Hjälpmedel:

   Avser elektrisk eller batteridriven vakuumsug som genom undertryck suger sekret och/eller slem ut ur lungorna.

   Sortiment:

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal.

   Definition av sortiment (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient för sugning av trakeostomi.
   • Patient med trakealkanyl ska alltid förskrivas två apparater och möjlighet till batteridrift.
   • Kan förskrivas patient med svår rörelsenedsättning för sugning av munhåla och svalg.
   • I samband med utlämnandet informerar och instruerar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal användaren i handhavandet
   • Förskriven elektrisk eller batteridriven vacuumsug ska registreras i Medicinsk teknik Skånes produktionssystem för spårbarhet. Hjälpmedlets ID-nummer registreras tillsammans med patientens personnummer.

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   • Förbrukningsmaterial är avgiftsfritt.

   Uppföljning:

   Förskrivaren ansvarar för uppföljning samt följsamhet till behandling.

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)


    
   04 03 27 - Andningsmuskeltränare

    

   Förskrivningsrätt:

   Sjukgymnast med klinisk erfarenhet inom området

   Hjälpmedel:

   Avser andningsmuskeltränare, PEP-motstånd och CPAP 

   Sortiment:

   Inte aktuellt

   Anvisning för förskrivning:

   Kan förskrivas patient med nedsättning av funktion i muskler som är involverade i andning för att bibehålla eller förbättra andningsfunktioner.

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Avgift 500 kronor för CPAP för patient från och med 20 år. 

   Uppföljning:

   Förskrivaren ansvarar för uppföljning samt följsamhet till behandling.

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)


   04 03 33 - Gomstöd

    

   Förskrivningsrätt:

   Förskrivning av dentalteknisk sömnapnéskena - Läkare med specialistkompetens inom lungmedicin eller öron-näsa-halssjukdomar samt med klinisk erfarenhet av patienter med sömnapné.
   Tandläkare med klinisk erfarenhet inom området, provar ut och lämnar ut hjälpmedlet efter läkares förskrivning.

   Hjälpmedel:

   • Avser individuellt tillverkad och anpassad dentalteknisk sömnapnéskena för att föra fram underkäken och därigenom dra fram tungan och skapa mer plats i svalget.
   • Andra hjälpmedel vid sömnapné, se anvisning ISO-kod 04 03 12 – respiratorer

   Sortiment:

   Inte aktuellt

   Anvisning för förskrivning:

   • Sömnapnéskena kan förskrivas patient för att motverka eller reducera sömnapnéer.
   • Vid behandling av patienter med behov av sömnapnéskena, ska Region Skånes vårdprogram för obstruktiv sömnapné följas.
   • I samband med utlämnandet informerar och instruerar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal patienten i handhavandet.

   Region Skånes vårdprogram för obstruktiv sömnapné (Vårdriktlinjer)

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Avgift 500 kronor för sömnapnéskena för patient från och med 20 år. Vid förnyad förskrivning efter 5 år - ny avgift.

   Uppföljning:

   • Förskrivaren ansvarar för uppföljning samt följsamhet till behandling.
   • Ansvarig tandläkare följer upp förskrivning av sömnapnéskena i nära samarbete med förskrivande läkare.
   • Ansvarig tandläkare ska följa upp funktionaliteten och utföra eventuella justeringar.
   • Eftersom behandling med sömnapnéskenor endast undantagsvis följs upp av remitterande läkare finns inget sjukvårdsmässigt motiv för registrering eller spårbarhet.
  • 04 06 - Hjälpmedel vid cirkulationsbehandling

   04 06 06 - Stödstrumpor och kompressionsstrumpor för armar och ben och andra delar av kroppen

   04 06 09 - Luftfyllda klädesplagg och kompressionsutrustningar för cirkulationsproblem

   04 06 06 - Stödstrumpor och kompressionsstrumpor för armar och ben och andra delar av kroppen

    

   Förskrivningsrätt:

   Läkare med kompetens och klinisk erfarenhet inom området.

   Hjälpmedel:

   Avser kompressionsstrumpor för armar och ben. 

   Sortiment:

   • Kompression - produktkatalog (pdf)
   • Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal.

   Definition av sortiment (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient som är utredd och bedömd vara i behov av kompressionsstrumpa som ett led i sin behandling, exempelvis vid lymfödem, venös insufficiens, posttrombotiskt syndrom, keloider vid brännskada, andra kroniska ödemtillstånd, kompletterande behandling vid djup ventrombos.
   • Förskrivning kan göras av kompressionsstrumpa med kompressionsgrad 2 och 3. Kompressionsstrumpa med kompressionsgrad 1 är normalt patientens egenansvar men kan i undantagsfall förskrivas efter särskild bedömning.
   • Patienten ska alltid ha tillgång till minst två fungerande kompressionsprodukter för att möjliggöra tvätt. Vid bedömning av hur många kompressionsdelar som ska förskrivas bör individuell hänsyn tas till bland annat arbete, fritidsaktiviteter och användning under dygnet, så att behandling och skötsel av kompressions-
    delarna blir korrekt. Hänsyn ska också tas till angiven livslängd på produkten.
   • Arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska med kompetens och klinisk erfarenhet inom området, provar ut och lämnar ut hjälpmedlet efter läkares förskrivning.
   • Behovet av hjälpmedel för att underlätta vid påtagning respektive avtagning bör också beaktas vid utprovningstillfället. Viktigt med skriftlig information om tvättråd, behandlingstid och tid för uppföljning för att optimera behandlingseffekten av kompressionsstrumporna

   • Svensk Förening för Lymfologi (SFL) 
   • Egenansvar - konsumentprodukter (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning:

   Förskrivaren ansvarar för uppföljning samt följsamhet till behandling.

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)


    

   04 06 09 - Luftfyllda klädesplagg och kompressionsutrustningar för cirkulationsproblem

   Förskrivningsrätt:

   Läkare med kompetens och klinisk erfarenhet inom området.

   Hjälpmedel:

   Avser kompressionsutrustning/pump som producerar tryckvågor som underlättar cirkulationen och förhindrar svullnad orsakad av cirkulationsproblem.

   Sortiment:

   • Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal.

   Definition av sortiment (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient som är utredd och bedömd vara i behov av kompressionspump som ett led i sin behandling, exempelvis vid lymfödem, venös insufficiens, posttrombotiskt syndrom eller andra kroniska ödemtillstånd.
   • Arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska med kompetens och klinisk erfarenhet inom området, provar ut och lämnar ut hjälpmedlet efter läkares förskrivning.

   Svensk Förening för Lymfologi (SFL) 

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning:

   Förskrivaren ansvarar för uppföljning samt följsamhet till behandling.

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

  • 04 09 - Hjälpmedel för ljusbehandling


   04 09 06 - Selektiv ultraviolett fototerapi (SUP) och Ultraviolett B (UVB) ljuslampor

   Förskrivningsrätt:

   Läkare med specialistkompetens inom dermatologi.

   Hjälpmedel:

   Avser ultraviolett B-lampa (UVB)

   Sortiment:

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal.

   Definition av sortiment (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient med Psoriasis, eksem eller annan dermatos, där effekt av ljusbehandling kan förväntas.
   • Skriftliga instruktioner om hur lampan ska skötas ska ges till patienten i samband med utlämnande.

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Avgift 300 kronor för patienter oavsett ålder. 
   Utöver avgift vid förskrivning av UVB lampa, tas en depositionsavgift på 400 kr ut. Depositionsavgiften återbetalas i samband med återlämning.

   Uppföljning:

   • Förskrivaren ansvarar för uppföljning, sex till tolv veckor efter förskrivning.
   • Strålningsmätning som möjliggör bestämning av ultraviolett stråldos ska ske omedelbart före och efter byte av strålkällor och i övrigt när det bedöms nödvändigt. På enheter som förskriver UVB-lampor ska särskild ansvarig för strålningsmätning finnas.

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

  • 04 27 - Stimulatorer


   04 27 06 - Stimulatorer för smärtlindring

   Förskrivningsrätt:

   Läkare, fysioterapeut

   Hjälpmedel:

   Avser TENS, Transkutan elektrisk nervstimulering, som stimulerar hudnära nerver med en svag elektrisk ström.

   Sortiment:

   Definition av sortiment (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient med smärtproblematik, för att aktivera beröringsnerver och/eller muskelnerver, så att kroppens eget smärtlindringssystem stimuleras.
   • Förskrivs i max 3 månader, vid fortsatt behov rekommenderas patienten att själv köpa TENS.

   Patientens ansvar:

   Patienten ansvarar för att återlämna hjälpmedlet efter max 3 månader.

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Avgift 300 kronor för en 3 månaders provperiod av TENS för patienter oavsett ålder. 

   Förbrukningsmaterial, exempelvis elektroder, gel, tejp och  batterier bekostas av patienten.

   Uppföljning:

   Förskrivaren ansvarar för att följa upp förskrivningen inom 3 månader.

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

 • 06 - Ortoser och proteser
  • 06 30 - Proteser andra än extremitetsproteser

   06 30 03 - Peruker
   06 30 06 - Postischer och toupéer
   06 30 18 - Bröstprotes
   063089 - Övriga proteser (penisprotes)

   06 30 03 - Peruker (tatuering)

   06 30 06 - Postischer och toupéer

   Förskrivningsrätt:

   • Förstagångsförskrivning - Läkare med specialistkompetens inom dermatologi, gynekologi, kirurgi, internmedicin, onkologi samt neurokirurgi.
   • Förskrivning efter förstagångsförskrivning - Läkare, specialist allmänmedicin.
   • För patienter med diagnos transsexualism, könsdysfori och andra specificerade könsidentitetsstörningar förskrivs peruk/postisch/toupé av läkare med specialistkompetens inom dermatologi anställd på Hudmottagningen SUS Malmö eller läkare med specialistkompetens inom psykiatri.

   Hjälpmedel:

   Avser bidrag till peruker, toupéer och postischer eller annan typ av löshår (vid partiellt håravfall) samt tatuering av ögonbryn och eyeliner.

   Rekvisition för peruk och tatuering (pdf)

   Sortiment:

   Inte aktuellt, avser bidrag

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient som till följd av sjukdom eller behandling tappat sitt hår, helt eller partiellt.
   • Kan förskrivas patient från och med 18 år med fastställd diagnos, transsexualism, könsdysfori och andra specificerade könsidentitetsstörningar i syfte att underlätta för patienten att leva i den sociala roll som stämmer överens med den könsidentitet som hen vill bli bekräftad i.
   • Bidraget förskrivs för en 12-månadersperiod. 
    Undantag är patient med alopeci, där förskrivningen gäller längre tid än 12 månader. Förskrivaren noterar detta i rekvisitionens kommentarsfält.
   • Vid nytt behov krävs ny förskrivning. Ny rekvisition kan inte lämnas ut innan giltighetstiden på tidigare rekvisition gått ut.
   • Om patienten av medicinska skäl har behov av fler peruker, ska förskrivning ske i samråd med berörd verksamhetschef.
   • Bidraget kan även användas för tatuering av ögonbryn och eyeliner vid universell alopeci. Tatuering är ingen Hälso- och sjukvårdsåtgärd och ligger utanför Region Skånes ansvar. Patienten genomför tatuering på eget ansvar.
   • Bidraget gäller inte för inköp av huvudbonad. Huvudbonad är ett egenansvar och bekostas av patienten.

   Patientens ansvar:

   Enligt anvisning

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Bidrag högst 7500 kronor inklusive moms per 12-månadersperiod och patient.

   Uppföljning:

   Inte aktuellt


    
   06 30 18 - Bröstprotes

   Förskrivningsrätt:

   • Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med kompetens och klinisk erfarenhet verksamma vid Bröstmottagning.
   • För patienter med diagnos transsexualism, könsdysfori och andra specificerade könsidentitetsstörningar förskrivs bröstprotes av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med kompetens och klinisk erfarenhet verksamma vid Bröstmottagningen SUS Lund.

   Hjälpmedel:

   Hjälpmedel som utseendemässigt ersätter hela eller delar av bröstet.

   Sortiment:

   Bröstprotes - avtal (Avtalskatalogen)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient med partiell eller total amputation av bröst
   • Kan förskrivas patient från och med 18 år med fastställd diagnos, transsexualism, könsdysfori och andra specificerade könsidentitetsstörningar i syfte att underlätta för patienten att leva i den sociala roll som stämmer överens med den könsidentitet som hen vill bli bekräftad i.
   • Av hygienskäl bör patienten förskrivas två utprovade bröstproteser per bröst.

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)


   063089 - Övriga proteser (penisprotes)

   Kostnadsansvar:

   Förskrivande verksamhetsområde

   Förskrivningsrätt:

   Läkare med specialistkompetens inom plastikkirurgi anställd på sektion plastikkirurgi SUS Malmö.

   Hjälpmedel:

   Avser individanpassad penisprotes, med eller utan urinarfunktion.

   Rekvisition - penisprotes (pdf)

   Sortiment:

   Individanpassad penisprotes tillverkad av ProtesTeknik i Norr AB

   Rutin utprovning penisprotes (pdf)

   Anvisning vid förskrivning:

   • Kan förskrivas patient från och med 18 år med fastställd diagnos, transsexualism, könsdysfori och andra specificerade könsidentitetsstörningar i syfte att underlätta för patienten att leva i den sociala roll som stämmer överens med den könsidentitet som hen vill bli bekräftad i.
   • Patienten ska informeras om hur utprovningsprocessen går till.
    Patientinformation - penisprotes (pdf)

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Penisprotesen levereras komplett med hudlim och rengöringsolja. Därefter är patienten kostnadsansvarig för hudlim och rengöringsolja.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

 • Dokument och blanketter
 • Kontakt hjälpmedelsanvisningar

  E-post Contact

Hjälpmedelssortiment

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter