Hörselnedsättning och dövhet

Här hittar du anvisningar för hörselhjälpmedel som du som förskrivare är skyldig att följa. Du hittar också produktkatalogerna som informerar om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Hörselhjälpmedel förskrivs i WebSesam.


Nyhet:

2018-09-17
Anvisningarna är nu uppdaterade, under respektive ISO-kod, med de medicinska skälen för undantag från decibelgränser. Pdf-dokumentet "Medicinska skäl för undantag från decibelgränser vid förskrivning" gäller härmed inte längre

Hjälpmedelsanvisningar

 • Specifika riktlinjer och relaterade länkar

  För patient upp till 20 år:

  Hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel förskrivs som kostnadsfria lån. I det ingår vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar. Mer information finns under respektive ISO-kod.

  För patienter över 20 år:

  Hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel förskrivs  med eget ägande direkt efter förskrivning eller vid vissa undantag som kostnadsfria lån.
  Vid eget ägande är patienten kostnadsansvarig för tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar samt flytt av förskrivet hjälpmedel. Mer information finns i anvisningarna, under respektive ISO-kod.

  • Ansvar

   Kostnadsansvar:

   Region Skåne har ansvar för individuellt förskrivna hjälpmedel till patient med hörselnedsättning i alla åldrar.

   Verksamhetschefens ansvar:

   • Verksamhetschef utser förskrivare och ansvarar för att de yrkeskategorier som utses har förskrivningsrätt för aktuellt hjälpmedel.
   • Verksamhetschef har ansvar för att utsedda förskrivare har kunskap om förskrivningsprocessen och ska se till att nya förskrivare  genomgår Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning – förskrivning av hjälpmedel, innan första förskrivning görs.
    Förskrivarutbildning hjälpmedel

   Patientens ansvar:

   Patienten ansvarar för lånade hjälpmedel.
   Dokument om patientens ansvar finns för utskrift i WebSesam

   För mer information om ansvar vid förskrivning av medicintekniska produkter:
   Ansvarsfördelning (Hjälpmedelsguiden Skåne)

 • 04 - Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling
  • 04 27 - Stimulatorer

   04 27 15 - Ljudstimulatorer

   Förskrivningsrätt:

   Audionom

   Hjälpmedel:

   Avser hjälpmedel som endast avleder ljud som produceras inne i kroppen.

   Sortiment:

   • Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.
   • Definition av sortiment (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient med ständigt närvarande tinnitus som allvarligt påverkar daglig livsföring.
   • Hjälpmedlet förskrivs som kostnadsfritt lån till patienter i alla åldrar. I det ingår vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar.

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Friare val:

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

 • 22 - Hjälpmedel för kommunikation och information
  • 22 06 - Hörhjälpmedel

   22 06 06 - Kroppsburna hörapparater
   22 06 12 - I örat apparater
   22 06 15 - Bakom örat apparater
   22 06 21 - Hörapparater som används tillsammans med implantat
   22 06 27 - Tillbehör till hörhjälpmedel

   22 06 06 - Kroppsburna hörapparater

   Förskrivningsrätt:

   Audionom

   Hjälpmedel:

   Avser hörapparat där processor, batteri och mikrofon inte bärs på huvudet och inte används med standardhörlur. Förskrivning av transmissionssystem och streaminghjälpmedel regleras i anvisningar under 221824 Transmissionssystem via radio.

   Sortiment:

   • Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.
   • Definition av sortiment (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning vid förskrivning för patient upp till 20 år:

   • Kan förskrivas patient utan hänsyn till decibel- eller tidsgräns. 
   • Byte av en fungerande hörapparat kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare apparat inte kan ge tillräcklig förstärkning eller att patienten har problem att hantera/använda den på grund av medicinsk förändring. 
   • En fungerande hörapparat kan ersättas med ny teknik/modell om det innebär att patientens funktions- eller aktivitetsförmåga förbättras väsentligt, trots att patientens medicinska hjälpmedelsbehov inte förändrats. 
   • Ny förskrivning och utprovning krävs vid all typ av byte av hörapparat.
   • Hörapparat att ha i reserv får inte förskrivas. 
   • Förskrivaren ska uppmana patienten att behålla gammal hörapparat att ha i reserv vid eventuell reparation.

   Anvisning vid förskrivning för patient från och med 20 år:

   • Kan förskrivas patient som hör sämre än 25 dB i tonmedelvärde (TMV4) på bästa örat. Undantag från denna decibelgräns kan göras om det finns medicinska skäl.
   • Byte av en fungerande hörapparat kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare apparat inte kan ge tillräcklig förstärkning eller att patienten har problem att hantera/använda den på grund av medicinsk förändring. 
   • En fungerande hörapparat kan ersättas med ny teknik/modell om det innebär att patientens funktions- eller aktivitetsförmåga förbättras väsentligt, trots att patientens medicinska hjälpmedelsbehov inte förändrats. Detta kan ske tidigast efter 4 år. 
   • En tekniskt utsliten hörapparat kan bytas efter 4 år. 
   • Ny förskrivning och utprovning krävs vid all typ av byte av hörapparat.
   • Förskriven hörapparat ska ha en justeringsmarginal så att en mindre hörselförändring kan kompenseras under hörapparatens förväntade livslängd, ca 4 år.
   • Fjärrkontroll till hörapparat kan endast förskrivas patient som har nedsatt motorik i övre extremiteten och därför inte kan hantera inställningar och handhavande direkt i hörapparaten.
   • Hörapparat att ha i reserv får inte förskrivas. 
   • Förskrivaren ska uppmana patienten att behålla gammal hörapparat att ha i reserv vid eventuell reparation.

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Friare val:

   Patient över 20 år kan på en av Region Skånes privata auktoriserade audionommottagningar (PAM) välja hörapparat utanför Region Skånes avtalade sortiment. En fastställd ersättning för hörapparat betalas ut från Region Skåne till aktuell PAM. Ersättningen ska täcka alla eventuella tillbehör till hörapparaten till exempel öroninsats eller fjärrkontroll. Eventuell mellanskillnad inklusive moms betalas av patienten. 

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient upp till 20 år:

   • Hjälpmedlet förskrivs som kostnadsfritt lån. I det ingår ny öroninsats, vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar. Hörapparaten levereras komplett vid förskrivning.

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient från och med 20 år:

   • Utprovningsavgift 1000 kr för patienter från och med 20 år, vid utprovning av hörapparat till ett eller två öron.
   • Rekvisition på 1800 kronor inklusive moms per hörapparat och öra vid Friare Val.
    Rekvisitionsbeloppet faktureras Region Skåne direkt av audionommottagningen.
   • Hörapparaten ur Region Skånes sortiment levereras komplett vid förskrivning. 
   • Hörapparater ur Region Skånes sortiment har en garantitid som påbörjas vid förskrivningsdatum.
   • Efter avslutad förskrivning äger patienten sitt hjälpmedel och är kostnadsansvarig för nya öroninsatser, tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)


    
   22 06 12 - I örat apparater

   Förskrivningsrätt:

   Audionom

   Hjälpmedel:

   Avser hörapparat där hela apparaten ryms i örat. 
   Förskrivning av transmissionssystem och streaminghjälpmedel regleras i anvisningar under 221824 Transmissionssystem via radio.

   Sortiment:

   Anvisning vid förskrivning för patient upp till 20 år:

   • Kan förskrivas patient utan hänsyn till decibel- eller tidsgräns. 
   • Byte av en fungerande hörapparat kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare apparat inte kan ge tillräcklig förstärkning eller att patienten har problem att hantera/använda den på grund av medicinsk förändring. 
   • En fungerande hörapparat kan ersättas med ny teknik/modell om det innebär att patientens funktions- eller aktivitetsförmåga förbättras väsentligt, trots att patientens medicinska hjälpmedelsbehov inte förändrats.
   • Ny förskrivning och utprovning krävs vid all typ av byte av hörapparat.
   • Hörapparat att ha i reserv får inte förskrivas. 
   • Förskrivaren ska uppmana patienten att behålla gammal hörapparat att ha i reserv vid eventuell reparation.

   Anvisning vid förskrivning för patient från och med 20 år:

   • Kan förskrivas patient som hör sämre än 25 dB i tonmedelvärde (TMV4) på bästa örat. Undantag från denna decibelgräns kan vid behov göras vid följande medicinska skäl:
    - Patient med dövblindhet.
      Provas ut och förskrivs av Dövblindenheten.
    - Patient med tinnitus grad 2 och 3.
      Provas ut och förskrivs av Hörselenheten – vuxna.
    - Patient med benförankrad hörapparat på sämre örat.
      Provas ut och förskrivs av öronklinik/audiologisk avdelning.
    - Patient som förskrivits hörapparat för att undvika operation.
      Provas ut och förskrivs av öronklinik/audiologisk avdelning.
    - Patienter som hör bättre än 25dB TMV4 på bästa örat och som
      hör 60dB TMV4 eller sämre på sämsta örat.

   • Byte av en fungerande hörapparat kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare apparat inte kan ge tillräcklig förstärkning eller att patienten har problem att hantera/använda den på grund av medicinsk förändring. 
   • En fungerande hörapparat kan ersättas med ny teknik/modell om det innebär att patientens funktions- eller aktivitetsförmåga förbättras väsentligt, trots att patientens medicinska hjälpmedelsbehov inte förändrats. Detta kan ske tidigast efter 4 år. 
   • En tekniskt utsliten hörapparat kan bytas efter 4 år. 
   • Ny förskrivning och utprovning krävs vid all typ av byte av hörapparat.
   • Förskriven hörapparat ska ha en justeringsmarginal så att en mindre hörselförändring kan kompenseras under hörapparatens förväntade livslängd, ca 4 år.
   • Fjärrkontroll till hörapparat kan endast förskrivas patient som har nedsatt motorik i övre extremiteten och därför inte kan hantera inställningar och handhavande direkt i hörapparaten.
   • Hörapparat att ha i reserv får inte förskrivas. 
   • Förskrivaren ska uppmana patienten att behålla gammal hörapparat att ha i reserv vid eventuell reparation.

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Friare val:

   Patient över 20 år kan på en av Region Skånes privata auktoriserade audionommottagningar (PAM) välja hörapparat utanför Region Skånes avtalade sortiment. En fastställd ersättning för hörapparat betalas ut från Region Skåne till aktuell PAM. Ersättningen ska täcka alla eventuella tillbehör till hörapparaten till exempel öroninsats eller fjärrkontroll. Eventuell mellanskillnad inklusive moms betalas av patienten. 

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient upp till 20 år:

   • Hjälpmedlet förskrivs som kostnadsfritt lån. I det ingår ny öroninsats, vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar. Hörapparaten levereras komplett vid förskrivning.

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient från och med 20 år:

   • Utprovningsavgift 1000 kr för patienter från och med 20 år, vid utprovning av hörapparat till ett eller två öron.
   • Rekvisition på 1800 kronor inklusive moms per hörapparat och öra vid Friare Val. 
    Rekvisitionsbeloppet faktureras Region Skåne direkt av audionommottagningen.
   • Hörapparaten ur Region Skånes sortiment levereras komplett vid förskrivning. 
   • Hörapparater ur Region Skånes sortiment har en garantitid som påbörjas vid förskrivningsdatum.
   • Efter avslutad förskrivning äger patienten sitt hjälpmedel och är kostnadsansvarig för nya öroninsatser, tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar.

   Uppföljning:

   Förskrivaren ska informera patient från 18 år, om att en uppföljningsenkät kommer att skickas hem. Utvärderingen utförs av Forskningsinstitutet Hörselbron på uppdrag av Region Skåne. 


    
   22 06 15 - Bakom örat apparater


   Förskrivningsrätt:

   Audionom

   Hjälpmedel:

   Avser hörapparat med en del av konstruktionen bakom eller ovanför ytterörat. Här ingår även hörapparater med bygel/band.
   Förskrivning av transmissionssystem och streaminghjälpmedel regleras i anvisningar under 221824 Transmissionssystem via radio.

   Sortiment:

   Anvisning vid förskrivning för patient upp till 20 år:

   • Kan förskrivas patient utan hänsyn till decibel- eller tidsgräns. 
   • Byte av en fungerande hörapparat kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare apparat inte kan ge tillräcklig förstärkning eller att patienten har problem att hantera/använda den på grund av medicinsk förändring. 
   • En fungerande hörapparat kan ersättas med ny teknik/modell om det innebär att patientens funktions- eller aktivitetsförmåga förbättras väsentligt, trots att patientens medicinska hjälpmedelsbehov inte förändrats.
   • Ny förskrivning och utprovning krävs vid all typ av byte av hörapparat.
   • Öroninsats kan förskrivas en gång per hörapparatförskrivning. Förskrivning kan göras oftare om det finns medicinska skäl. Hård öroninsats ska förskrivas i första hand. Patient som av medicinska skäl behöver mjuk öroninsats kan förskrivas en (1) per år.
   • Vattentät hörapparat kan förskrivas patient mellan 4-10 år om det är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig grundläggande simfärdighet i simskoleundervisning. Gäller patient med måttlig hörselnedsättning som har behov av talad kommunikation med förstärkning. Förskrivs som ett tillfälligt lån.
   • Hörapparat att ha i reserv får inte förskrivas. Tillfälligt lån av hörapparat under reparationstiden kan undantagsvis erbjudas men kan inte garanteras. Detta gäller bara om patienten har en öroninsats samt om samma eller liknande hörapparat finns på Region Skånes huvudlager.
    Vid frågor, Contact
   • Förskrivaren ska uppmana patienten att behålla gammal hörapparat att ha i reserv vid eventuell reparation.

   Anvisning vid förskrivning för patient från och med 20 år:

   • Kan förskrivas patient som hör sämre än 25 dB i tonmedelvärde (TMV4) på bästa örat. Undantag från denna decibelgräns kan vid behov göras vid följande medicinska skäl:
    - Patient med dövblindhet. 
      Provas ut och förskrivs av Dövblindenheten.
    - Patient med tinnitus grad 2 och 3. 
      Provas ut och förskrivs av Hörselenheten – vuxna.
    - Patient med benförankrad hörapparat på sämre örat. 
      Provas ut och förskrivs av öronklinik/audiologisk avdelning.
    - Patient som förskrivits hörapparat för att undvika operation.
      Provas ut och förskrivs av öronklinik/audiologisk avdelning.
    - Patienter som hör bättre än 25dB TMV4 på bästa örat och som 
      hör 60dB TMV4 eller sämre på sämsta örat.
   • Byte av en fungerande hörapparat kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare apparat inte kan ge tillräcklig förstärkning eller att patienten har problem att hantera/använda den på grund av medicinsk förändring. 
   • En fungerande hörapparat kan ersättas med ny teknik/modell om det innebär att patientens funktions- eller aktivitetsförmåga förbättras väsentligt, trots att patientens medicinska hjälpmedelsbehov inte förändrats. Detta kan ske tidigast efter 4 år. 
   • En tekniskt utsliten hörapparat kan bytas efter 4 år. 
   • Ny förskrivning och utprovning krävs vid all typ av byte av hörapparat.
   • Förskriven hörapparat ska ha en justeringsmarginal så att en mindre hörselförändring kan kompenseras under hörapparatens förväntade livslängd, ca 4 år.
   • Öroninsats kan förskrivas en gång per hörapparatförskrivning. Förskrivning kan göras oftare om det finns medicinska skäl. Hård öroninsats ska förskrivas i första hand. Patient som av medicinska skäl behöver mjuk öroninsats kan förskrivas en (1) per år.
   • Fjärrkontroll till hörapparat kan endast förskrivas patient som har nedsatt motorik i övre extremiteten och därför inte kan hantera inställningar och handhavande direkt i hörapparaten.
   • Hörapparat att ha i reserv får inte förskrivas. Tillfälligt lån av hörapparat under reparationstiden kan undantagsvis erbjudas men kan inte garanteras. Detta gäller bara om patienten har en öroninsats samt om samma eller liknande hörapparat finns på Region Skånes huvudlager.
    Vid frågor, Contact
   • Förskrivaren ska uppmana patienten att behålla gammal hörapparat att ha i reserv vid eventuell reparation.

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne) 

   Friare val:

   Patient över 20 år kan på en av Region Skånes privata auktoriserade audionommottagningar (PAM) välja hörapparat utanför Region Skånes avtalade sortiment. En fastställd ersättning för hörapparat betalas ut från Region Skåne till aktuell PAM. Ersättningen ska täcka alla eventuella tillbehör till hörapparaten till exempel öroninsats eller fjärrkontroll. Eventuell mellanskillnad inklusive moms betalas av patienten. 

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient upp till 20 år:

   • Hjälpmedlet förskrivs som kostnadsfritt lån. I det ingår ny öroninsats, vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar. Hörapparaten levereras komplett vid förskrivning.

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient från och med 20 år:

   • Utprovningsavgift 1000 kr för patienter från och med 20 år, vid utprovning av hörapparat till ett eller två öron.
   • Rekvisition på 1800 kronor inklusive moms per hörapparat och öra vid Friare Val. 
    Rekvisitionsbeloppet faktureras Region Skåne direkt av audionommottagningen.
   • Hörapparaten ur Region Skånes sortiment levereras komplett vid förskrivning. 
   • Hörapparater ur Region Skånes sortiment har en garantitid som påbörjas vid förskrivningsdatum.
   • Efter avslutad förskrivning äger patienten sitt hjälpmedel och är kostnadsansvarig för nya öroninsatser, tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar.

   Uppföljning:

   Förskrivaren ska informera patient från 18 år, om att en uppföljningsenkät kommer att skickas hem. Utvärderingen utförs av Forskningsinstitutet Hörselbron på uppdrag av Region Skåne. 


    
   22 06 21 - Hörapparater som används tillsammans med implantat

   Förskrivningsrätt:

   Audionom, hörselvårdsingenjör inom specialistenhet cochleaimplantat.
   Förskrivning av transmissionssystem och streaminghjälpmedel regleras i anvisningar under 221824 Transmissionssystem via radio.

   Hjälpmedel:

   Avser ljudprocessor för elektrisk stimulering via implantat i innerörat och hörapparat där ljudöverföring sker via implantat i skallbenet.

   Sortiment:

   Anvisning för förskrivning:

   • Talprocessor med inopererad elektrod eller benförankrad hörapparat kan förskrivas patient som av läkare bedömts lämplig för operation med implantat.
   • Vissa patienter kan ha behov av att cochlearljudprocessorn är kompatibel med hörapparaten på andra örat för att kunna utnyttja gemensamma tekniska tillbehör, exempelvis streaminghjälpmedel. Dessa patienter kan i samband med aktivering av CI få ny hörapparat förskriven för andra örat även om den nuvarande hörapparaten förskrevs för mindre än 4 år sedan. 

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Friare val:

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   • Utprovningsavgift 1000 kr för patienter från och med 20 år, vid utprovning av hörapparat till ett eller två öron.
    Ingen utprovningsavgift vid förskrivning i samband med cochleaimplantat.
   • Hjälpmedlet förskrivs som kostnadsfritt lån till patienter i alla åldrar. I det ingår vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar.
   • Patienten har rätt till 3 års garanti räknat från förskrivningsdatum.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)


    
   22 06 27 - Tillbehör till hörhjälpmedel

   Förskrivningsrätt:

   Audionom

   Hjälpmedel:

   Avser tillbehör till hörapparat som inte är produktspecifika.

   Sortiment:

   • Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.
   • Definition av sortiment (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient, i alla åldrar, med hörselnedsättning som inte får sitt behov tillgodosett genom huvudhjälpmedlets produktspecifika tillbehör. 
   • Öroninsats kan förskrivas en gång per hörapparatförskrivning. Förskrivning kan göras oftare om det finns medicinska skäl. Hård öroninsats ska förskrivas i första hand. Patient som av medicinska skäl behöver mjuk öroninsats kan förskrivas en (1) per år.
   • Fjärrkontroll till hörapparat kan endast förskrivas patient som har nedsatt motorik i övre extremiteten och därför inte kan hantera inställningar och handhavande direkt i hörapparaten.

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne) 


   Friare val:

   Inte aktuellt

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Efter avslutad förskrivning äger patienten tillbehöret, till exempel öroninsats/skal. Byte, justering eller reparation, som inte omfattas av garantin, är ett egenansvar och bekostas av patienten.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

  • 22 18 - Hjälpmedel som registrerar, spelar upp och visar ljudinformation och/eller visuell information

   22 18 24 - Transmissionssystem via radio
   22 18 27 - IR-system för ljudinformation
   22 18 30 - Slingförstärkare, slingmottagare och slingor
   22 18 39 - Tillbehör till ljud-, video- och bildsystem

   22 18 24 - Transmissionssystem via radio

   Förskrivningsrätt:

   Audionom,  i vissa fall i samråd med hörselvårdsingenjör

   Hjälpmedel:

   Avser system med trådlös överföring för att ta emot och/eller sända ljudinformation. Används för talkommunikation på längre avstånd och/eller för överföring av ljud från TV och radio. Här ingår exempelvis streamade- och FM-system. Avser envägskommunikation.

   Sortiment:

   Anvisning vid förskrivning för patient upp till 20 år:

   • Kan förskrivas patient som använder hörapparat, utan hänsyn till decibel- eller tidsgräns.
   • Patienten ska ha så stora kommunikationssvårigheter att hjälpmedel under denna ISO-kod är nödvändiga som komplement till hörapparaten.
   • Om behov finns av hjälpmedel för både kommunikation och överföring av ljud från radio/TV förskrivs endast ett system som tillgodoser båda behoven.
   • Kan inte förskrivas för behov endast i skola, arbete och/eller fritidsaktivitet.
   • Patienter som har hörapparat från tidigare avtal kan inte förskrivas produktspecifika streaminghjälpmedel om upphandlade streaminghjälpmedel inte passar.
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan endast ske om patientens hjälpmedelsbehov förändrats så mycket att nuvarande hjälpmedel inte längre tillgodoser behovet.
   • Transmissionssystem nivå 1 eller produktspecifika streaminghjälpmedel kan förskrivas vid behov av förstärkning vid kommunikation mellan två personer eller i en mindre grupp, upp till 4 personer och/eller för överföring av ljud från radio/TV. Det hjälpmedel som bäst uppfyller patientens behov till lägst kostnad ska förskrivas. Det är förskrivarens ansvar att göra denna bedömning.
   • Transmissionssystem nivå 2 kan endast förskrivas vid behov av förstärkning vid daglig kommunikation i större grupp, till exempel för samtal runt ett middagsbord och/eller vid dagliga samtal på längre avstånd. Transmissionssystem 2 kan endast förskrivas när transmissionssystem nivå 1 eller produktspecifika streaminghjälpmedel inte tillgodoser behovet. Transmissionssystem nivå 2 kan förskrivas för dagliga behov framför allt i hemmiljö.

   Anvisning vid förskrivning för patient från och med 20 år:

   • Kan förskrivas patient som använder hörapparat och som hör sämre än 60 dB i tonmedelvärde (TMV4) på bästa örat. Patienten ska dessutom ha så stora kommunikationssvårigheter att hjälpmedel under denna ISO-kod är nödvändiga som komplement till hörapparaten.
    Undantag från denna decibelgräns kan vid behov göras vid följande medicinska skäl:
    - Patient med dövblindhet.
      Provas ut och förskrivs av Dövblindenheten.
    - Patient med hörapparat som har en taluppfattning på max 30 procent (FB 50 ord) på bästa örat under lur.

   • Om behov finns av hjälpmedel för både kommunikation och överföring av ljud från radio/TV förskrivs endast ett system som tillgodoser båda behoven.
   • Kan inte förskrivas för behov endast i skola, arbete och/eller fritidsaktivitet.
   • Patienter som har hörapparat från tidigare avtal kan inte förskrivas produktspecifika streaminghjälpmedel om upphandlade streaminghjälpmedel inte passar.
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare hjälpmedel inte längre uppfyller behovet eller att patienten har problem att hantera/använda det förskrivna hjälpmedlet på grund av medicinsk förändring.
   • När ett hjälpmedel är tekniskt utslitet och inte längre går att reparera kan ett nytt hjälpmedel förskrivas.
   • Transmissionssystem nivå 1 eller produktspecifika streaminghjälpmedel kan förskrivas vid behov av förstärkning vid kommunikation mellan två personer eller i en mindre grupp, upp till 4 personer och/eller för överföring av ljud från radio/TV. Det hjälpmedel som bäst uppfyller patientens behov till lägst kostnad ska förskrivas. Det är förskrivarens ansvar att göra denna bedömning.
   • Transmissionssystem nivå 2 kan endast förskrivas vid behov av förstärkning vid daglig kommunikation i större grupp än 4 personer, till exempel för samtal runt ett middagsbord och/eller vid dagliga samtal på längre avstånd. Transmissionssystem 2 kan endast förskrivas när transmissionssystem nivå 1 eller produktspecifika streaminghjälpmedel inte tillgodoser behovet. Transmissionssystem nivå 2 kan endast förskrivas för dagliga behov i hemmiljö. 

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Friare val:

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient upp till 20 år:

   • Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.
   • Hjälpmedlet förskrivs som kostnadsfritt lån. I det ingår vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar.

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient från och med 20 år:

   • Efter avslutad förskrivning äger patienten sitt hjälpmedel och är kostnadsansvarig för tillbehör, reparationer, reservdelar, installationer och förbrukningsartiklar.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)


    

   22 18 27 - IR-system för ljudinformation

   Förskrivningsrätt:

   Audionom

   Hjälpmedel:

   Avser system för att ta emot och/eller sända ljudinformation genom att använda infrarött ljus. Används för att lyssna på radio och TV.

   Sortiment:

   Anvisning för förskrivning för patient upp till 20 år:

   • Kan förskrivas patient, med eller utan hörapparat, utan hänsyn till decibel- eller tidsgräns. IR-system förskrivs för att lyssna på radio och TV när behovet inte tillgodoses genom konsumentprodukter eller när överhörningsproblem eller störningsproblem förekommer vid användning av slingsystem.
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan endast ske om patientens hjälpmedelsbehov förändrats så mycket att nuvarande hjälpmedel inte längre tillgodoser behovet.

   Anvisning vid förskrivning för patient från och med 20 år:

   • Kan förskrivas patient med eller utan hörapparat och som hör sämre än 60 dB i tonmedelvärde (TMV4) på bästa örat. 
    IR-system förskrivs för att lyssna på radio och TV när behovet inte tillgodoses genom konsumentprodukter eller när överhörningsproblem eller störningsproblem förekommer vid användning av slingsystem. 
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare hjälpmedel inte längre uppfyller behovet eller att patienten har problem att hantera/använda det förskrivna hjälpmedlet på grund av medicinsk förändring.
   • När ett hjälpmedel är tekniskt utslitet och inte längre går att reparera kan ett nytt hjälpmedel förskrivas.

   Egenansvar - konsumentprodukter (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Friare val:

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient upp till 20 år:

   • Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.
   • Hjälpmedlet förskrivs som kostnadsfritt lån. I det ingår vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar.

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient från och med 20 år:

   • Efter avslutad förskrivning äger patienten sitt hjälpmedel och är kostnadsansvarig för tillbehör, reparationer, reservdelar, installationer och förbrukningsartiklar.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)


    

    22 18 30 - Slingförstärkare, slingmottagare och slingor

   Förskrivningsrätt:

   Audionom

   Hjälpmedel:

   Avser hjälpmedel för att ta emot eller överföra information genom att använda elektromagnetiska vågor.

   Sortiment:

   Anvisning för förskrivning för patient upp till 20 år:

   • Kan förskrivas patient utan hänsyn till decibel- eller tidsgräns.
   • Slingsystem kan förskrivas för en mer störningsfri avlyssning av radio och TV, när en hörapparat i mikrofonläge inte tillgodoser behovet eller för att kunna använda annat förskrivet hjälpmedel från Region Skåne, till exempel för att höra talsyntes eller Daisyspelare.  I första hand förskrivs ett portabelt system.
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan endast ske om patientens hjälpmedelsbehov förändrats så mycket att nuvarande hjälpmedel inte längre tillgodoser behovet.

   Anvisning för förskrivning för patient från och med 20 år:

   • Kan förskrivas patient som hör sämre än 60 dB i tonmedelvärde (TMV4) på bästa örat. 
    Undantag från denna decibelgräns kan vid behov göras vid följande medicinska skäl:
    - Patient med dövblindhet. Provas ut och förskrivs av
      Dövblindenheten.
    - Patient med hörapparat som har en taluppfattning på max 30 procent (FB 50 ord) på bästa örat under lur.
    - Patient som har 10 procent sämre taluppfattning i brus än vad som förväntas utifrån ålder och
      diskanthörselnedsättning.

   • Slingsystem kan förskrivas för en mer störningsfri avlyssning av radio och TV, när en hörapparat i mikrofonläge inte tillgodoser behovet eller för att kunna använda annat förskrivet hjälpmedel från Region Skåne, till exempel för att höra talsyntes eller Daisyspelare.  I första hand förskrivs ett portabelt system.
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare hjälpmedel inte längre uppfyller behovet eller att patienten har problem att hantera/använda det förskrivna hjälpmedlet på grund av medicinsk förändring.
   • När ett hjälpmedel är tekniskt utslitet och inte längre går att reparera kan ett nytt hjälpmedel förskrivas.

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Friare val:

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient upp till 20 år:

   • Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.
   • Hjälpmedlet förskrivs som kostnadsfritt lån. I det ingår vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar.

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient från och med 20 år:

   • Efter avslutad förskrivning äger patienten sitt hjälpmedel och är kostnadsansvarig för tillbehör, reparationer, reservdelar, installationer och förbrukningsartiklar.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)


    
   22 18 39 - Tillbehör till ljud-, video- och bildsystem

   Förskrivningsrätt:

   Audionom

   Hjälpmedel:

   Avser exempelvis adaptrar, omvandlare och kablar som inte är produktspecifika och som är nödvändiga för att hörselteknisk utrustning ska fungera.

   Sortiment:

   • Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.
   • Definition av sortiment (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient upp till 20 år, som fått hörseltekniskt hjälpmedel förskrivet.
   • Kan förskrivas patient över 20 år, som fått hörseltekniskt hjälpmedel förskrivet.

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Friare val:

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient upp till 20 år:

   • Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.
   • Hjälpmedlet förskrivs som kostnadsfritt lån. I det ingår vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar.

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient från och med 20 år:

   • Efter avslutad förskrivning äger patienten sitt hjälpmedel och är kostnadsansvarig för tillbehör, reparationer, reservdelar, installationer och förbrukningsartiklar.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

  • 22 21 - Samtalshjälpmedel vid närkommunikation

   22 21 06 - Kommunikationsförstärkare

   Förskrivningsrätt:

   Audionom

   Hjälpmedel:

   Avser trådburen överföring mellan mikrofon och hörtelefon för att förstärka röstvolymen från en eller flera personer.

   Sortiment:

   Anvisning vid förskrivning för patient upp till 20 år - istället för hörapparat:

   • Kan förskrivas patient som har behov av förstärkning, men som av olika skäl inte kan använda hörapparat, utan hänsyn till decibel- eller tidsgräns. 
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare hjälpmedel inte längre uppfyller behovet eller att patienten har problem att hantera/använda det förskrivna hjälpmedlet på grund av medicinsk förändring.
   • En fungerande kommunikationsförstärkare kan ersättas med ny teknik/modell om det innebär att patientens funktions- eller aktivitetsförmåga förbättras väsentligt, trots att patientens medicinska hjälpmedelsbehov inte förändrats.
   • Hjälpmedel att ha i reserv får inte förskrivas. Patienter med mycket svår hörselnedsättning på ena örat och som är döv på andra örat ska uppmanas att behålla gammal kommunikationsförstärkare att ha som reserv. Tillfälligt lån av kommunikationsförstärkare under reparationstiden kan undantagsvis erbjudas men kan inte garanteras. 
    Vid frågor, Contact

   Anvisning vid förskrivning för patient från och med 20 år 

   - istället för hörapparat:

   • Kan förskrivas patient som hör sämre än 25 dB i tonmedelvärde (TMV4) på bästa örat och har behov av förstärkning men som av olika skäl inte kan använda hörapparat. Undantag från denna decibelgräns kan göras om det finns medicinska skäl.
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare hjälpmedel inte längre uppfyller behovet eller att patienten har problem att hantera/använda det förskrivna hjälpmedlet på grund av medicinsk förändring.
   • En fungerande kommunikationsförstärkare kan ersättas med ny teknik/modell om det innebär att patientens funktions- eller aktivitetsförmåga förbättras väsentligt, trots att patientens medicinska hjälpmedelsbehov inte förändrats. Detta kan ske tidigast efter 4 år. 
   • En tekniskt utsliten kommunikationsförstärkare kan bytas efter 4 år. 
   • Hjälpmedel att ha i reserv får inte förskrivas. Patienter med mycket svår hörselnedsättning på ena örat och som är döv på andra örat ska uppmanas att behålla gammal kommunikationsförstärkare att ha som reserv. Tillfälligt lån av kommunikationsförstärkare under reparationstiden kan undantagsvis erbjudas men kan inte garanteras. 
    Vid frågor, Contact

   Anvisning vid förskrivning för patient upp till 20 år – som hörseltekniskt hjälpmedel:

   • Kan förskrivas patient utan hänsyn till decibel- eller tidsgräns, som använder hörapparat och har behov av speciellt hörselstöd i exempelvis samtalssituationer.
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan endast ske om patientens hjälpmedelsbehov förändrats så mycket att nuvarande hjälpmedel inte längre tillgodoser behovet.
   • Hjälpmedel att ha i reserv får inte förskrivas. Patienter med mycket svår hörselnedsättning på ena örat och som är döv på andra örat ska uppmanas att behålla gammal kommunikationsförstärkare att ha som reserv. Tillfälligt lån av kommunikationsförstärkare under reparationstiden kan undantagsvis erbjudas men kan inte garanteras. 
    Vid frågor, Contact

   Anvisning vid förskrivning för patient från och med 20 år – som hörseltekniskt hjälpmedel:

   • Kan förskrivas patient som hör sämre än 60 dB i tonmedelvärde (TMV4) på bästa örat som använder hörapparat och har behov av speciellt hörselstöd i exempelvis samtalssituationer. Undantag från denna decibelgräns kan göras om det finns medicinska skäl.
   • Byte av en fungerande kommunikationsförstärkare kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare förstärkare inte kan ge tillräcklig förstärkning eller att patienten har problem att hantera/använda den på grund av medicinsk förändring. 
   • När kommunikationsförstärkaren är tekniskt utsliten och inte längre går att reparera kan ett nytt hjälpmedel förskrivas.
   • Hjälpmedel att ha i reserv får inte förskrivas. Patienter med mycket svår hörselnedsättning på ena örat och som är döv på andra örat ska uppmanas att behålla gammal kommunikationsförstärkare att ha som reserv. Tillfälligt lån av kommunikationsförstärkare under reparationstiden kan undantagsvis erbjudas men kan inte garanteras. Vid frågor, Contact

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Friare val:

   Friare val är aktuellt om kommunikationsförstärkaren förskrivits som alternativ till hörapparat.
   För mer information, se Isokod 22 06 - hörhjälpmedel

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient upp till 20 år:

   • Hjälpmedlet förskrivs som kostnadsfritt lån. I det ingår vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient från och med 20 år:

   • Utprovningsavgift 1000 kr vid utprovning av hörapparat till ett eller två öron, om den förskrivits som alternativ till hörapparat.
   • Rekvisition på 1800 kronor inklusive moms per hörapparat och öra vid Friare Val, om den förskrivits som alternativ till hörapparat.
    Rekvisitionsbeloppet faktureras Region Skåne direkt av audionommottagningen.
   • Efter avslutad förskrivning äger patienten sitt hjälpmedel och är kostnadsansvarig för tillbehör, reparationer, reservdelar, installationer och förbrukningsartiklar.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

  • 22 24 - Telefoneringshjälpmedel och hjälpmedel för andra former av telekommunikation

   22 24 09 - Texttelefon
   22 24 21 - Telefontillbehör
   22 24 30 - Porttelefoner 
   22 24 90 - Totalkonversationsenheter

   22 24 09 - Texttelefon

   Förskrivningsrätt:

   Text- och/eller bildtelefoniansvarig förskrivare inom förvaltning Habilitering och Hjälpmedel.

   Hjälpmedel:

   Avser texttelefoner för fasta nät.

   Sortiment:

   • Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.
   • Definition av sortiment (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient i alla åldrar som på grund av hörselnedsättning/dövhet eller dövblindhet inte kan, eller med stor svårighet kan, telefonkommunicera och som inte får sitt behov tillgodosett genom konsumentprodukter.
    Förskrivaren ska försäkra sig om att patient inte kan tolka talad kommunikation med hjälp av teleslinga eller förstärkning i telefon som är konsumentprodukt, innan förskrivning av texttelefon kan bli aktuell.
    Förskrivaren ska också försäkra sig om att patienten inte får sitt behov av att fjärrkommunicera via text tillgodosett genom konsumentprodukter. 
   • En (1) anhörigtelefon kan vid behov förskrivas. 

   Egenansvar - konsumentprodukter (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Friare val:

   Som alternativ till traditionell förskrivning av alternativ telefoni kan förskrivaren, tillsammans med patienten, fatta beslut om egenvård. Det innebär att patienten erhåller en rekvisition som berättigar till inköp av surfplatta. En fastställd maximal ersättning betalas ut från Region Skåne. Eventuell mellanskillnad, inklusive moms, betalas av patienten. Inköpt produkt ägs av patienten.

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   • Rekvisition på maximalt 7500 kronor inklusive moms vid Friare val. Rekvisitionsbeloppet faktureras Region Skåne direkt av butiken.
    Inköpt produkt ägs av patienten. Det innebär bland annat att patienten är kostnadsansvarig för eventuella tillbehör, reparationer och reservdelar.
   • Förskrivning inom Region Skånes sortiment är ett kostnadsfritt lån, i det ingår tillbehör, reparationer och reservdelar.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)


    
   22 24 21 - Telefontillbehör

   Förskrivningsrätt:

   Audionom

   Hjälpmedel:

   Avser hjälpmedel som ger förstärkt talsignal i telefon.

   Sortiment:

   • Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.
   • Definition av sortiment (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för förskrivning för patient upp till 20 år:

   • Kan förskrivas patient utan hänsyn till decibel- eller tidsgräns, som inte klarar telefonering via telespole eller förstärkt ljud i telefon anpassad till person med hörselnedsättning.
   • Telefonlurförstärkare kan förskrivas patient som inte får sitt behov tillgodosett genom konsumentprodukter.

   Anvisning för förskrivning för patient från och med 20 år:

   • Kan förskrivas patient som hör sämre än 60 dB i tonmedelvärde (TMV4) på bästa örat, som inte klarar telefonering via telespole eller förstärkt ljud i telefon anpassad till person med hörselnedsättning. Undantag från denna decibelgräns kan göras om det finns medicinska skäl.
   • Telefonlurförstärkare kan förskrivas patient som inte får sitt behov tillgodosett genom konsumentprodukter.

   Egenansvar - konsumentprodukter (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Friare val:

   Inte aktuellt

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient upp till 20 år:

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.
   Hjälpmedlet förskrivs som kostnadsfritt lån. I det ingår vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar. 

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient från och med 20 år:

   Efter avslutad förskrivning äger patienten sitt hjälpmedel och är kostnadsansvarig för tillbehör, reparationer, reservdelar, installationer och förbrukningsartiklar.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)


    
   22 24 30 - Porttelefoner

   Förskrivningsrätt:

   Audionom

   Hjälpmedel:

   Avser hjälpmedel som ger förstärkt tal i porttelefon 

   Sortiment:

   • Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.
   • Definition av sortiment (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för förskrivning för patient upp till 20 år:

   Kan förskrivas patient utan hänsyn till decibel- eller tidsgräns och som har behov av förstärkt tal i porttelefon. 

   Anvisning för förskrivning för patient från och med 20 år:

   Kan förskrivas patient som hör sämre än 60 dB i tonmedelvärde (TMV4) på bästa örat och som har behov av förstärkt tal i porttelefon. Undantag från denna decibelgräns kan göras om det finns medicinska skäl.

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Friare val:

   Inte aktuellt

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient upp till 20 år:

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.
   Hjälpmedlet förskrivs som kostnadsfritt lån. I det ingår vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar. 

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient från och med 20 år:

   Efter avslutad förskrivning äger patienten sitt hjälpmedel och är kostnadsansvarig för tillbehör, reparationer, reservdelar, installationer och förbrukningsartiklar.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)


    
   22 24 90 - Totalkonversationsenheter

   Förskrivningsrätt:

   Text- och/eller bildtelefoniansvarig förskrivare inom förvaltning Habilitering och Hjälpmedel.

   Hjälpmedel:

   Avser mjukvara och/eller hårdvara för bildtelefoni, texttelefoni eller en kombination av bild- och texttelefoni som används via internet för att användas tillsammans med förmedlingstjänst eller då motsvarande utrustning/anhörigutrustning finns hos mottagaren.

   Sortiment:

   • Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.
   • Definition av sortiment (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient i alla åldrar som på grund av hörselnedsättning/dövhet eller dövblindhet inte kan, eller med stor svårighet kan, telefonkommunicera och som inte får sitt behov tillgodosett genom konsumentprodukter.
    Förskrivaren ska försäkra sig om att patient inte kan tolka talad kommunikation med hjälp av teleslinga eller förstärkning i telefon som är konsumentprodukt, innan förskrivning av texttelefon eller totalkonversationsenhet kan bli aktuell.
    Förskrivaren ska också försäkra sig om att patienten inte får sitt behov av att fjärrkommunicera via text tillgodosett genom konsumentprodukter innan förskrivning av texttelefon kan bli aktuell.
   • En (1) anhörigtelefon kan vid behov förskrivas. 

   Egenansvar - konsumentprodukter (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Friare val:

   Som alternativ till traditionell förskrivning av alternativ telefoni kan förskrivaren, tillsammans med patienten, fatta beslut om egenvård. Det innebär att patienten erhåller en rekvisition som berättigar till inköp av surfplatta. En fastställd maximal ersättning betalas ut från Region Skåne. Eventuell mellanskillnad, inklusive moms, betalas av patienten. Inköpt produkt ägs av patienten.

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   • Rekvisition på maximalt 7500 kronor inklusive moms vid Friare val. Rekvisitionsbeloppet faktureras Region Skåne direkt av butiken.
    Inköpt produkt ägs av patienten. Det innebär bland annat att patienten är kostnadsansvarig för eventuella tillbehör, reparationer och reservdelar.
   • Förskrivning inom Region Skånes sortiment är ett kostnadsfritt lån, i det ingår tillbehör, reparationer och reservdelar.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

  • 22 27 - Varseblivningshjälpmedel

   22 27 03 - Indikatorer med visuella signaler
   22 27 06 - Indikatorer med ljudsignaler
   22 27 09 - Indikatorer med mekaniska signaler
   22 27 12 - Ur och klockor
   22 27 21 - Larm som varnar för nödsituationer i närmiljön

   22 27 03 - Indikatorer med visuella signaler
   22 27 06 - Indikatorer med ljudsignaler
   22 27 09 - Indikatorer med mekaniska signaler

   Förskrivningsrätt:

   Audionom, text- och/eller bildtelefoniansvarig förskrivare inom förvaltning Habilitering och Hjälpmedel.

   Hjälpmedel:

   Avser sändare och mottagare som ger akustik, optiskt eller taktil/mekanisk indikering av signaler från telefon, porttelefon, dörrklocka, brandvarnare och väckarklocka. 

   Sortiment:

   Definition av sortiment (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för förskrivning för patient upp till 20 år:

   • Kan förskrivas patient utan hänsyn till decibel- eller tidsgräns. Indikator kan förskrivas patient som inte får sitt behov tillgodosett genom konsumentprodukter.
   • Patienten ska i första hand provat de väckarklockor med kraftig vibration som finns som konsumentprodukter, innan förskrivning kan göras.
   • Akustisk indikator väljs i första hand. Om indikator med akustisk signal inte tillgodoser behovet, på grund av störningsrisk eller av att patienten inte uppfattar signalen då hörapparat inte används, kan indikator med optisk signal förskrivas. Indikator med taktil/mekanisk signal är i första hand avsedd för patient med mycket svår hörselnedsättning/dövhet eller dövblindhet. 
   • Endast en typ av indikator kan förskrivas.
   • Indikatorer kan förskrivas kan endast förskrivas till patient som bor i ordinärt boende, för att användas inom bostaden eller i dess omedelbara närhet. Förskrivs antingen till fast telefoni eller mobiltelefoni. 
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan endast ske om patientens hjälpmedelsbehov förändrats så mycket att nuvarande hjälpmedel inte längre tillgodoser behovet.

   Anvisning för förskrivning för patient från och med 20 år:

   • Kan förskrivas patien som hör sämre än 60 dB i tonmedelvärde (TMV4) på bästa örat. Undantag från denna decibelgräns kan göras om det finns medicinska skäl.
    Undantag från denna decibelgräns kan vid behov göras vid följande medicinska skäl:
    - Patient med dövblindhet.
      Provas ut och förskrivs av  Dövblindenheten.
    - Patient som använder livsuppehållande medicintekniskt hjälpmedel med alarmfunktion kan förskrivas
      väckningshjälpmedel för att vakna av alarm.

   • Patienten ska i första hand provat de väckarklockor med kraftig vibration som finns som konsumentprodukter, innan förskrivning kan göras.
   • Indikator kan förskrivas patient som inte får sitt behov tillgodosett genom konsumentprodukter.
   • Akustisk indikator väljs i första hand. Om indikator med akustisk signal inte tillgodoser behovet, på grund av störningsrisk eller av att patienten inte uppfattar signalen då hörapparat inte används, kan indikator med optisk signal förskrivas. Indikator med taktil/mekanisk signal är i första hand avsedd för patient med mycket svår hörselnedsättning/dövhet eller dövblindhet. 
   • Endast en typ av indikator kan förskrivas.
   • Indikatorer kan förskrivas kan endast förskrivas till patient som bor i ordinärt boende, för att användas inom bostaden eller i dess omedelbara närhet. Förskrivs antingen till fast telefoni eller mobiltelefoni. 
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare hjälpmedel inte längre uppfyller behovet eller att patienten har problem att hantera/använda den på grund av medicinsk förändring.
   • När ett hjälpmedel är tekniskt utslitet och inte längre går att reparera kan ett nytt hjälpmedel förskrivas.

   Egenansvar - konsumentprodukter (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Friare val:

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient upp till 20 år:

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.
   Hjälpmedlet förskrivs som kostnadsfritt lån. I det ingår vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar. 

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient från och med 20 år:

   Efter avslutad förskrivning äger patienten sitt hjälpmedel och är kostnadsansvarig för tillbehör, reparationer, reservdelar, installationer och förbrukningsartiklar.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)


    

   22 27 12 - Ur och klockor

   Förskrivningsrätt:

   Audionom, text- och/eller bildtelefoniansvarig förskrivare inom förvaltning Habilitering och Hjälpmedel.

   Hjälpmedel:

   Avser väckarklocka som ger indikering av signaler till varseblivningsmottagare. 

   Sortiment:

   Anvisning för förskrivning för patient upp till 20 år:

   • Kan förskrivas patient utan hänsyn till decibel- eller tidsgräns. 
   • Patienten ska i första hand provat de väckarklockor med kraftig vibration som finns som konsumentprodukter, innan förskrivning kan göras.
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan endast ske om patientens hjälpmedelsbehov förändrats så mycket att nuvarande hjälpmedel inte längre tillgodoser behovet.

   Anvisning för förskrivning för patient från och med 20 år:

   • Kan förskrivas patien som hör sämre än 60 dB i tonmedelvärde (TMV4) på bästa örat. Undantag från denna decibelgräns kan göras om det finns medicinska skäl.
    Undantag från denna decibelgräns kan vid behov göras vid följande medicinska skäl:
    - Patient med dövblindhet. 
      Provas ut och förskrivs av  Dövblindenheten.
    - Patient som använder livsuppehållande medicintekniskt hjälpmedel med alarmfunktion kan förskrivas 
      väckningshjälpmedel för att vakna av alarm.
   • Patienten ska i första hand provat de väckarklockor med kraftig vibration som finns som konsumentprodukter, innan förskrivning kan göras.
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare hjälpmedel inte längre uppfyller behovet eller att patienten har problem att hantera/använda den på grund av medicinsk förändring.
   • När ett hjälpmedel är tekniskt utslitet och inte längre går att reparera kan ett nytt hjälpmedel förskrivas.

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Friare val:

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient upp till 20 år:

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.
   Hjälpmedlet förskrivs som kostnadsfritt lån. I det ingår vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar. 

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient från och med 20 år:

   Efter avslutad förskrivning äger patienten sitt hjälpmedel och är kostnadsansvarig för tillbehör, reparationer, reservdelar, installationer och förbrukningsartiklar.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)


    

   22 27 21 - Larm som varnar för nödsituationer i närmiljön

   Förskrivningsrätt:

   Audionom, text- och/eller bildtelefoniansvarig förskrivare inom förvaltning Habilitering och Hjälpmedel.

   Hjälpmedel:

   Avser brandvarnare som ger indikering av signaler till varseblivningsmottagare.  

   Sortiment:

   Anvisning för förskrivning för patient upp till 20 år:

   • Kan förskrivas patient utan hänsyn till decibel- eller tidsgräns. 
   • Patienten ska i första hand provat de brandvarnare som finns som konsumentprodukter.
   • Max 2 brandvarnare kan förskrivas.
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan endast ske om patientens hjälpmedelsbehov förändrats så mycket att nuvarande hjälpmedel inte längre tillgodoser behovet.

   Anvisning för förskrivning för patient från och med 20 år:

   • Kan förskrivas patien som hör sämre än 60 dB i tonmedelvärde (TMV4) på bästa örat. Undantag från denna decibelgräns kan göras om det finns medicinska skäl.
    Undantag från denna decibelgräns kan vid behov göras vid följande medicinska skäl:
    - Patient med dövblindhet. 
      Provas ut och förskrivs av  Dövblindenheten.
    - Patient som använder livsuppehållande medicintekniskt hjälpmedel med alarmfunktion kan förskrivas 
      väckningshjälpmedel för att vakna av alarm.
   • Patienten ska i första hand provat de brandvarnare som finns som konsumentprodukter.
   • Max 2 brandvarnare kan förskrivas.
   • Byte av fungerande hjälpmedel kan göras om patientens medicinska hjälpmedelsbehov är förändrat. Det innebär att hörseln ska vara så försämrad att tidigare hjälpmedel inte längre uppfyller behovet eller att patienten har problem att hantera/använda den på grund av medicinsk förändring.
   • När ett hjälpmedel är tekniskt utslitet och inte längre går att reparera kan ett nytt hjälpmedel förskrivas.

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Friare val:

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient upp till 20 år:

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.
   Hjälpmedlet förskrivs som kostnadsfritt lån. I det ingår vissa tillbehör, reparationer, reservdelar och förbrukningsartiklar. 

   Avgift, bidrag och rekvisition för patient från och med 20 år:

   Efter avslutad förskrivning äger patienten sitt hjälpmedel och är kostnadsansvarig för tillbehör, reparationer, reservdelar, installationer och förbrukningsartiklar.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

 • Dokument och blanketter
 • Kontakt hjälpmedelsanvisningar

  E-post Contact

Hjälpmedelssortiment

 • Löpande information

  Multi Mic

  2018-12-05
  Region Skåne uppdaterar befintligt avtal med ny produkt från GN Hearing. Produkt Micro Mic ersätts av Multi Mic och finns att beställa i WebSesam från och med 181206.


  uDirect 3

  2018 -11-26
  Sonova Sweden har problem med artikel 076-5033-T820 uDirect 3. Vi har därför tillfälligt stoppat alla leveranser. Avbrottet beror på en reservdel som just nu inte är tillgängligt. Vi håller er uppdaterade och återkommer när produkten kan återinföras.


  ComPilot II

  2018-11-23
  Sonova Nordic har problem med artikel 076-0023-P520 ComPilot II. Vi har därför stoppat alla leveranser och hänvisar istället till ersättningsartikel med artikelnummer 076-0028-P520 ComPilot Air II. Avbrottet beror på en reservdel som just nu inte är tillgängligt. Vill håller er uppdaterade och återkommer när produkten åter kan återinföras.


  Sivantos Click insats

  2018-11-16
  Följande artiklar har utgått:

  Nummer

  Benämning

  10537079RSM

  Click Insats med HT-enhet styrka S

  10537080RSM

  Click Insats med HT-enhet styrka M

  10537081RSM

  Click Insats med HT-enhet styrka P

  Utöver det ersätts artikelnummer 10540679RSM Click insats med ett nytt artikelnummer som är 10950832 Click insats.

  Viktigt att tänka på vid  beställning av en Click insats med en hörtelefon är att du måste ange 2 olika artikelnummer, se följande exempel:
  10950832 Click insats och 10669911 minireceiver 2LS-D8 CXX ( till minireceiver så ska man också välja rätt längd och styrka)


   Nya produkter från Sonova Sweden (Unitron)

  Region Skåne har slutit avtal om nytt sortiment hörapparater från leverantören Sonova Sweden (Unitron). Vi uppdaterar till senaste plattformen Tempus och högsta tekniknivå Pro med start senast 1 december 2018, håll utkik i websesam.
  Produktkataloger uppdateras löpande!


  Nya produkter från Sonova Nordic (Phonak)

  2018-10-18
  Region Skåne har slutit avtal om nytt sortiment hörapparater från leverantören Sonova Nordic (Phonak). Vi uppdaterar från Venture plattformen till Belong och tekniknivå 90 på samtliga modeller med start senast 1 december 2018, håll utkik i websesam, lanseringen kan tidigareläggas!


  Streamingprodukter, Sivantos

  2018-09-06
  Det har funnits många olika varianter av streamingprodukter från Sivantos och för att förenkla för alla förskrivare har nu leverantören sett över sitt system och sortiment i Region Skånes avtal. Det är nu färre artiklar att hålla koll på, se gärna produktkatalogen för en översikt.


  Öroninsatser från Widex

  2018-05-29
  Öroninsatser i materialet mjuk fotoplast utgår och artiklarna finns därför inte längre för beställning.
  På grund av nya krav för medicinska produkter så utgår även de färgade insatserna i hård akryl och går inte att beställa efter den 30/6 då produkterna inte uppfyller de nya kraven. Detta innebär att hårda färgade insatser framöver blir producerade i materialet Hård Fotoplast (FotoTec, samma material som de vanliga transparenta insatserna är i), och utbudet av färger är färre än vad ni haft tidigare i hård akryl. De färger Widex kan erbjuda är klar transparent, ljusrosa transparent, röd transparent och blå transparent.


  Nya produkter

  2018-04-10
  Sivantos kompletterar Region Skånes avtal med fler hörapparatmodeller från deras senaste plattform och Nx-serien. Gäller från 180501 och vi arbetar med att förbereda detta i WebSesam.


  Utgående produkter

  2018-04-10
  Samtalsförstärkaren Hörat utgår hos leverantör och kommer därför inte finnas kvar för nybeställning.


  Hörapparatfärger

  2018-04-10
  De färger som finns tillgängliga i WebSesam är de som är valbara. Det är alltså inte möjligt att beställa lösa skal som tillbehör då vi har gjort bedömningen att de färgval som finns är fullt tillräckliga.


  Avtalsöverlåtelse

  2018-03-20
  Comfort Audio har gjort en avtalsöverlåtelse till Sonova Nordic på avtal Hörseltekniska hjälpmedel. Det är samma produkter som tidigare men med Sonova Nordic som leverantör istället. Förändringen träder i kraft 2018-04-01. 


  Utgående artiklar

  2018-03-01

  • Sivantos Hörapparat Pure 13 BT Primax kommer att utgå helt.
  • Bo Edins TV-paket, TV-2510 NL med halsslinga utgår och ersätts av Sonumaxx 2.4.

  Nya produkter

  2018-01-04
  Gn Hearing LINX 3D kommer in i Region Skånes avtal 2018-03-01.


  Nya sesamnummer för Sivantos Insio

  2018-01-02
  För att underlätta beställning har nya artiklar skapats i sesam för beställning av Sivantos IÖ-apparater. Det finns nu tre olika artiklar att välja mellan. Viktigt att ni i fritext anger hö/vä samt utförande.


  Produkter som skickas till huvudlagret

  2018-01-02
  Vi får nu löpande tillbaka produkter till huvudlagret i Staffanstorp. En påminnelse till alla att följa den rutin ni fått information om samt säkerställa att alla produkter är kompletta och kontrollerade av er. Vi kommer att återkoppla till de enheter som behöver uppmärksamma detta extra mycket samt skicka tillbaka produkter som inte godkänns i vår kvalitetskontroll.

  • 2017

   Nya produkter

   2017-12-01
   Sivantos: Komplettering med Pure 312 7Nx, Pure 13 7Nx, Motion 13 7Nx och tillhörande streamingprodukter. 
   Införs i januari 2018.


   Produktfel

   2017-10-16
   Sonova Nordic meddelar att det är problem med deras nuvarande hörtelefoner som släpper i limningen, man arbetar för att ta fram nya. Får ni in hörtelefoner som är ordinerade under 2017 där själva sladden lossnat från hörtelefonenheten kan ni skicka dem till Sonova på garantireparation/utbyte


   Nya produkter

   2017-10-16
   Fler förbättringar i Region Skånes sortiment. Widex Daily-serien kommer att bytas ut till Unique-serien. Vi arbetar så fort vi kan för att möjliggöra beställning i websesam. Troligen är det klart till den 1 november men vi kan ännu inte lova något. Håll gärna utkik i websesam!


   Nya produkter på väg in

   2017-10-04

   Vi fortsätter arbetet med att utveckla och förbättra Region Skånes sortiment.

   • Sonova Nordic hörapparatserie V90 (premiumklass). V70 serien finns kvar men kommer att fasas ut successivt.
   • Oticon Softband (tillbehör)
   • Cochlear Soundarc (tillbehör)

   Centrallager för hörselhjälpmedel

   2017-10-04

   Arbetet med att införa ett centrallager för BÖ-apparater samt hörseltekniska produkter är på gång och vi fortsätter föra en dialog med berörda verksamheter. Information skickas ut löpande kring denna förändring.


   Vid hänvisning till scannat avtryck hos leverantör

   2017-06-27
   OBS! Vi vill påminna om vikten av att ni har med nödvändig information till leverantören vid beställning av tidigare scannat avtryck. Har leverantören ingenting att gå på är det svårt att hitta rätt avtryck vilket leder till längre ledtider och krångligare hantering. Vänligen tänk på det när ni lägger era beställningar i websesam.


   Nya produkter i avtalet

   2017-05-04
   Sivantos Primax 7-serien läggs till i befintligt avtal.
   Följande produkter går att förskriva från och med den 1 juni 2017:

   • Carat 7px
   • Motion SX 7px
   • Motion SA 7px
   • Motion P 7px
   • Insio 7px
   • Pure 7px
   • Motion SP 7px
   • Signia Silk 7px
   • Ace 7px
   • Pure 13 BT 7px

   Synpunkter på hörapparatavtalen:

   2017-04-19
   Vi planerar för avtalsuppföljning med hörapparat-leverantörer under våren 2017. Har ni synpunkter på avtalsprodukter, avtalsinnehåll, hur kontakten med leverantörer fungerar och/eller annat kring hörapparatavtalen? 

   Återkoppla gärna till Contact

 • Produktkataloger
 • Enskild förskrivning utanför sortiment

  Det upphandlade sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta. Om särskilda skäl föreligger, som medför att det upphandlade sortimentet inte uppfyller ett behov som finns hos patienten, finns möjlighet att förskriva annan produkt.

  För förfrågan om att få förskriva utanför sortiment, fyll i nedanstående dokument och maila in till Contact. Du får återkoppling via mail.

  Ansökan om Enskild förskrivning utanför sortiment (pdf)

 • Anmäl produkt- och leveransfel
 • Informationsbrev
 • Sortimentsteam
 • Kontakt hjälpmedelssortiment

  För frågor och synpunkter angående sortimentet, kontakta Hjälpmedel Skånes sortiment- och avtalsledare: 
  E-post Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter