Astma hos barn

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Inhalationsbehandling
ICS budesonid Giona Easyhaler
    Novopulmon Novolizer
ICS med andningsbehållare flutikason Flutide Evohaler
ICS + FABA budesonid + formoterol Bufomix Easyhaler
ICS + FABA med andningsbehållare flutikason + formoterol Flutiform
ICS + LABA budesonid + formoterol Bufomix Easyhaler
ICS + LABA med andningsbehållare flutikason + formoterol Flutiform
LABA formoterol Formatris Novolizer

SABA

salbutamol Airomir Autohaler
  Buventol Easyhaler
  Ventilastin Novolizer
SABA med andningsbehållare salbutamol Airomir inhalationsspray

ICS: Inhalationssteroider
FABA: Fast-Acting Beta-2-Agonist (SABA eller formoterol)
LABA: Långverkande bronkvidgare (beta-2-agonist)
SABA: Kortverkande bronkvidgare (beta-2-agonist)

Förändringar och budskap

Huvudbudskapet i de senaste versionerna av Global Initiative for Asthma (GINA) är att behandling med enbart SABA vid behov vid mild astma hos barn över 6 år och vuxna inte längre rekommenderas utan samtidig ICS (1). Istället rekommenderas symtomstyrd behandling med kombinationsinhalator (ICS + formoterol), alternativt kontinuerlig behandling med lågdos ICS. Den primära orsaken är att man vill reducera risken för allvarliga exacerbationer.

Läkemedelsverket släppte uppdaterade rekommendationer våren 2023. Som förväntat så anpassar man sig till GINA:s (Global Initiative for Asthma) rekommendationer om användning av ICS vid mild astma. Läkemedelsverket har infört begreppet FABA (fast-acting beta-2-receptor agonist), det vill säga en beta-2-receptoragonist med snabbt insättande effekt. I gruppen FABA ingår alla i Sverige tillgängliga SABA (salbutamol och terbutalin) men även LABA:n formoterol, som ju har snabb tillslagstid.

Barn och ungdomar som står på en fungerande underhållsbehandling med ICS samt SABA vid behov kan fortsätta med denna behandling.

Terapiråd

Omhändertagandet bör ske enligt senaste riktlinjer från Socialstyrelsen (2), Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer (3) och Barnläkarföreningens delförening för allergi och lungmedicin (BLF­AL) riktlinje D10 (4) samt Regionens riktlinjer (5).

För astma hos barn gäller:

 • En behandlingstrappa för barn < 6 år.
 • En behandlingstrappa för barn 6–11 år.
 • Från 12 år hänvisas till behandlingstrappan för vuxna.

Nytt är bytet till Flutiform från Seretide Evohaler, detta för att kunna följa GINA:s behandlingsalternativ. Nytt är också att montelukast inte längre är med på rekommendationslistan, utan endast kvar i behandlingstrapporna.

Behandlingsmål

Mål för underhållsbehandling är besvärsfrihet och god astmakontroll.

 1. Vardagsaktiviteter inklusive fysisk aktivitet, ska klaras utan besvär.
 2. Behov av snabbverkande beta­ 2-­agonist högst två gånger per månad. 
 3. AKT (Astma Kontroll Test) minst 20 poäng.
 4. Lugn sömn utan astma eller hosta under natten eller på morgonen.
 5. Inga exacerbationer som kräver sjukhusvård eller akutbesök.
 6. Lungfunktionen ska bibehållas normal.

Det är endast vid kraftig ansträngning, luftvägsinfektion eller ofrivillig kontakt med ämnen som barnet inte tål som lindriga besvär kan accepteras.

Behandling för barn

Den farmakologiska behandlingen består huvudsakligen av inhalationsläkemedel och följer behandlingstrappan för respektive åldersgrupp, barn 0-5 år, barn 6-11 år respektive barn 12-18 år. Lägsta behandlingssteg, där behandlingsmålen uppnås, eftersträvas.

Underhållsbehandling inleds vanligen på steg 2 och utvärderas och justeras efter 1–3 månader. 

Astman ska vara välkontrollerad, det vill säga punkt 1–6 i mål för underhållsbehandling ska vara uppfyllda. Ifall något mål inte är uppfyllt ökas behandlingen till nästa steg i behandlingstrappan efter att man förvissat sig om:

 • att barnet tar medicinen på rätt sätt
 • att följsamheten till behandlingen är god
 • att barnet inte utsätts för passiv rökning eller annan exponering som kan försämra astmakontrollen.

Astmakontrollen utvärderas med till exempel AKT (Astma Kontroll Test) från 4 års ålder. Läkemedelsbehandlingen ska följas upp, omprövas och eventuellt avslutas. Vid avvikande förlopp eller icke uppnådda behandlingsmål ska astmadiagnosen frikostigt omprövas.

Kraftig fysisk ansträngning kan ge symtom trots en annars god astmakontroll och rätt underhållsbehandling. I dessa fall kan 1–2 doser SABA före aktiviteten ha god effekt. Om så inte är fallet bör inslag av EILO (exercise induced laryngeal obstruction) övervägas och träning av andningsteknik prövas.

Vilka barn som bör skötas av eller i samråd med barnmottagning beror på ålder och svårighetsgrad.

Rekommenderade läkemedel för barn < 6 år

 • SABA – salbutamol (Airomir)
 • ICS – flutikason (Flutide Evohaler inhalationsspray)
 • ICS+LABA – flutikason och formoterol (Flutiform)
Klicka på bilden för att förstora eller förminska den

Kommentar till behandlingstrappa för barn < 6 år

Alla ska ha SABA för symtomlindrande behandling vid behov. Varken periodisk eller kontinuerlig behandling med ICS eller LTRA är särskilt effektivt vid förkylningsastma och punkt 5 i målsättningen kan därför vara svår att uppnå.

Inhalationsbehandlingen ges alltid med andningsbehållare (spacer), med mask upp till cirka tre års ålder.

Steg 1: Periodiska besvär enbart vid förkylning. Vid kortvariga och lindriga besvär ges SABA vid symtom med spray och spacer.
Vid svårare besvär kan periodisk behandling prövas med flutikason 125ug x 4 i 3-4 dagar, därefter 125 ug x 2 i cirka 7 dagar

Steg 2: Vid symtom mellan infektionsutlösta episoder eller besvär oftare än en gång per månad under flera månader och/eller svåra periodiska besvär ska ICS dagligen prövas och följas upp.

Steg 3: Vid bristande kontroll trots behandling enligt steg 2. För behandlingsalternativ se trappan. 

Steg 4: Vid bristande kontroll trots behandling enligt steg 3. För behandlingsalternativ se trappan. Dessa patienter ska alltid remitteras till barnläkare.

Rekommenderade läkemedel till barn 6–11 år

 • SABA – salbutamol (Airomir Autohaler, Buventol Easyhaler, Ventilastin Novolizer)
 • ICS – budesonid (Giona Easyhaler, Novopulmon Novolizer)
 • LABA – formoterol (Formatris Novolizer)
 • ICS + LABA – budesonid och formoterol (Bufomix Easyhaler)

Nästan alla klarar nu att använda pulverinhalatorer. Det är viktigt att barnet får vara med och välja typ av inhalator.

Klicka på bilden för att förstora eller förminska den

Kommentar till behandlingstrappa för barn 6–11 år

Från ungefär 6 års ålder har nästan alla växt ifrån sin infektionsastma och allergisk astma dominerar, förvisso ofta med försämringar vid förkylning. Behandlingen är mer lik den till vuxna. Alla ska ha SABA eller ICS + FABA i lågdos att använda vid behov och en skriftlig behandlingsplan. För dosering av inhalationssterioder, se tabell.

Steg 1: ICS + FABA som vid behovsbehandling vid symtom mindre än 2 gångar per månad. Kan även användas före träning hos barn med endast ansträngningsutlösta besvär.

Steg 2: Underhållsbehandling med ICS i lågdos till barn med symtom oftare än 2 gånger per månad, särskilt hos till barn med allergisk läggning.
Vid misstanke om bristande följsamhet till regelbunden behandling kan ICS + FABA i fast kombination ges vid behov. 

Steg 3: Vid bristande kontroll trots behandling enligt steg 2. Förstahandsval är variabel underhålls- och vid behovsbehandling (MART). För övriga alternativ, se trappan.

Steg 4: Vid bristande kontroll trots behandling enligt steg 3. För behandlingsalternativ, se trappan. Dessa patienter ska alltid remitteras till barnläkare.

Barn 12-18 år handläggs som vuxna, se nedan.
Ungdomarna behöver träning i att ta eget ansvar, ha åldersadekvat utbildning och en individuell skriftlig behandlingsplan vid varje besök (foto i mobilen).

Allmänt

Läkemedelsverkets nya klassificering av astmadiagnos hos barn är:

 • Allergisk astma (J45.0)
 • Förkylningsastma (J45.1)
 • Blandad astma (J45.8)
 • Ospecifik astma (J45.9)

Astma hos barn – AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Astma hos barn, akut anfall – AKO Skåne-riktlinje för primärvården

 1. GINA - Global strategy for asthma management and prevention Global initiative for asthma (ginasthma.org)
 2. Socialstyrelsen - Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL (pdf)
 3. Läkemedelsverket - Läkemedel vid astma – behandlingsrekommendation (lakemedelsverket.se)
 4. Underhållsbehandling av astma, riktlinje D 10, Svenska Barnläkarföreningen, Delföreningen för allergi och lungmedicin (BLF-AL) (pdf)
 5. Astma hos barn – AKO Skåne-riktlinje för primärvården 

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.