Svampinfektion i mun

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Svampinfektion i mun
  flukonazol flukonazol

Terapiråd

I detta avsnitt begränsas läkemedelsvalet till behandling av svampinfektion i munhålan. För behandling av hud- och nagelmykoser samt vulvovaginal candidos finns separata rekommendationer.

Svampinfektion i munhålan hos spädbarn

Pseudomembranös candidos är vanligt de första levnadsmånaderna och är oftast självläkande. Om det föreligger utbredd svampinfektion som varat mer än 3 veckor kan Nystatin 1ml 4ggr dag förskrivas.

Svampinfektion i munhålan hos övriga

Innan antimykotisk behandling påbörjas bör bakomliggande faktorer, lokala och systemiska, utredas och om möjligt åtgärdas. Munhygien och proteshygien bör optimeras. Om hygienåtgärder och andra åtgärder inte leder till utläkning kan antimykotisk behandling sättas in.

Behandling av protesstomatit bör alltid inbegripa protesen. Patienten instrueras i noggrann daglig proteshygien, gärna kombinerat med klorhexidinbehandling av protesen 2 gånger dagligen i 14 dagar. Ett alternativ till det senare kan vara att byta protesens basmaterial. Protesen rekommenderas att inte användas när patienten sover. Vid svårbehandlad svampinfektion kan torr förvaring vara att föredra eftersom förvaring i rumstempererat vatten gynnar svamptillväxt (3).

Av de studier som publicerats avseende farmakologisk behandling av protesstomatit har ingen kunnat visa någon skillnad mellan olika preparat. Oavsett vilket preparat man använder är risken för reinfektion stor efter avslutad behandling.

Rekommendation

 • Flukonazol
 • Som kombinationsläkemedel rekommenderas hydrokortison + mikonazol (Cortimyk/Daktacort).

Flukonazol rekommenderas som förstahandsalternativ. Man måste emellertid observera risken för interaktion med andra läkemedel.

Vid candidainfekterade munvinkelragader med inflammatoriskt inslag kan kombinationspreparat (antimykotikum + mild glukokortikoid) användas.

Behandling för vuxna och barn

Tillgängliga substanser är:

 • nystatin (flera tillverkare) för lokal behandling
 • flukonazol för systemiskt bruk.

Ett problem med nystatin är att patienten inte alltid orkar fullfölja behandlingen. Nystatin för munsköljning kräver dosering 4 gånger/ dag i 4–6 veckor.

För flukonazol är normaldosen en kapsel 50 mg dagligen i 7–14 dagar och en sådan behandling är billigare än lokal behandling med nystatin. Ett flertal mindre studier har visat att flukonazol är ett bra alternativ till nystatin (1, 2).

Nystatin finns inte med på listan på grund av ett högt pris och complianceproblematik men kan ändå rekommenderas i vissa fall, till exempel:

 • vid stor risk för interaktion mellan flukonazol och andra läkemedel
 • till gravida
 • till spädbarn.

Allmänt

I munhålan förekommer svamporganismer i blastosporform hos cirka 50 % av den vuxna befolkningen. Under vissa betingelser kan svampen utvecklas till hyfer vilket är sjukdomsframkallande stadium. Påvisande av hyfer i ytcellsavskrap är diagnostiskt för candidainfektion, oral candidos.

För att en infektion ska uppstå krävs predisponerande lokala eller systemiska faktorer.

Predisponerande lokala faktorer

 • Muntorrhet.
 • Dålig munhygien.
 • Rökning.
 • Lokal behandling med steroidpreparat.

Predisponerande systemiska faktorer

 • Nedsatt immunförsvar av sjukdom eller medicinsk behandling.
 • Antibiotikabehandling.
 • Näringsbrist.

Vid oral candidos utan bakomliggande riskfaktorer bör hiv-test tas.

Protesstomatit orsakas ofta av svampinfektion och är en vanlig indikation för antimykotisk behandling. Protesrelaterad candidos uppvisar oftast röda, erythematösa lesioner, men papillomatösa och pseudomembranösa candidoser kan också förekomma. Det är vanligt att svamporganismerna etablerat sig i protesens basmaterial (slemhinnesida) vilket bör beaktas vid eventuell provtagning.

Candidainfektion, oral och intertriginös – AKO Skåne-riktlinje för primärvården

 1. Goins RA, Ascher D, Waecker N, Arnold J, Moorefield E. Comparison of fluconazole and nystatin oral suspensions for treatment of oral candidiasis in infants. Pediatr Infect Dis J. 2002;21:1165-7.
 2. Taillandier J, Esnault Y, Alemanni M. A comparison of flucona-zole oral suspension and amphotericin B oral suspension in older patients with oropharyngeal candidosis. Multicentre Study Group. Age Ageing. 2000;29:117-23.
 3. Stafford GD, Arendorf T, Huggett R. The effect of overnight drying and water immersion on candidal colonization and properties of complete dentures. J Dent. 1986;14:52-6.

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.