Introduktion för utlandsutbildade med legitimationsyrken

International Office är en verksamhet som bland annat har i uppdrag att underlätta för hälso-och sjukvården vid rekrytering och introduktion av medarbetare från annat land.

För att underlätta introduktion i svensk sjukvård finns beslut om särskilda insatser för personer som har ett legitimationsyrke med utbildning från annat land. För att nå Socialstyrelsens krav för svensk legitimation kan bland annat erbjudas plats för språkauskultation för att den utlandsutbildade ska ges möjlighet att träna svenska språket i klinisk miljö.

Utomeuropeiskt utbildade 

För utomeuropeiskt utbildade som klarat Socialstyrelsens kunskapsprov krävs en praktisk tjänstgöring som sista del i processen för en svensk legitimation. International Office ersätter den verksamhet som tar emot för sådan tjänstgöring.

Praktik för utlandsutbildade

 • En praktikplats innebär att enheten tar emot person utbildad i annat land med legitimationsyrke under minst en månad men gärna längre tid. Personen är vanligtvis hos verksamheten deltid och kombinerar sin språkpraktik med svenskstudier.

  Under praktiken erbjuds den utomeuropeiskt utbildade att träna sin svenska i hälso- och sjukvårdsmiljö och samtidigt få en inblick i hur svensk sjukvård fungerar.

  Praktiken kan bestå av att personen "följer" olika yrkeskategorier på enheten och får på så sätt en inblick i hur vården är organiserad kring patienten. Personen bör ha en utsedd handledare att kunna vända sig till.

  Arbetsförmedlingen (Af) tar beslut om insatsen vilket innebär att personen är försäkrad och Af ska också säkerställa att hälsokontroller är utförda.

  Region Skåne ersätter vårdgivare som tar emot en utlandsutbildad med legitimationsyrke för språkpraktik med 7000 kronor/månad (mindre än 50 % = 3 500 kronor).

 • Provtjänstgöring innebär att enheten tar emot en utomeuropeiskt utbildad läkare som har minst fem års yrkeserfarenhet inom sitt område.

  Personen har klarat svenska C1 och har ett beslut från Socialstyrelsen om godkänd provtjänstgöring som villkor för svensk legitimation

  Socialstyrelsen har beslutat om förändrad legitimationsprocess för utomeuropeiskt utbildade, beslut om provtjänstgöring gäller för de specialister som ansökt om svensk legitimation före 2016-07-01.

  Region Skåne ersätter vårdgivare som tar emot för provtjänstgöring med 12 000 kronor/månaden.

 • För samtliga 22 legitimationsyrken inom Hälso- och sjukvård är det möjligt för utomeuropeiskt utbildad att erhålla svensk legitimation genom att göra ett Kunskapsprov följt av kurs i Svenska Författningar. Efter avklarade prov erhåller personen beslut från Socialstyrelsen om att fullgöra en Praktisk tjänstgöring.

  Längden och innehållet för denna Praktiska tjänstgöring varierar beroende på vilket legitimationsyrke det gäller. 

  Utbildad utanför EU och EES (socialstyrelsen.se) 

  För läkare är den sex månader och för sjuksköterska tre månader. Verksamheten åtar sig att bedöma den tredjelandsutbildades kompetens och lämplighet i yrket, som ett underlag för Socialstyrelsens slutgiltiga beslut om svensk legitimation.

  Före den praktiska tjänstgöringen ska kraven i svenska språket vara uppnådda:

  Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 vid Komvux (gymnasial vuxenutbildning) eller svenska på nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) eller kurs/prov som ger behörighet till högskolestudier, se Antagning.se.

  Region Skåne ersätter vårdgivare som tar emot en kandidat för praktisk tjänstgöring med 12 000 kronor per månad för heltid. Detta gäller alla legitimationsyrken.

 • Vid frågor om ersättningen kontakta International Office via e-postadressen international.office@skane.se eller via telefonnumret 072 464 08 70.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.