Beställ HUBS på barn- och ungdomsmedicinskmottagning i sydöstra Skåne

Hälsoundersökningen kan aldrig göras "akut". Den medicinska sekreteraren bokar en tid för HUBS när hen har varit i kontakt med dig som socialsekreterare via e-post. Bokning av tid för läkarbesök sker efter att den skriftliga begäran om hälsoundersökning har kommit in till mottagningen. Tänk på att du som är socialsekreterare alltid ska följa med vid besöket.

Gör så här för att beställa

1. Fyll i blanketten

Begäran om en hälsoundersökning enligt HSLF-FS 2019:19 (pdf)

För att underlätta återkoppling från medicinsk sekreterare anges alltid e-postadress till ansvarig socialsekreterare.

Ange följande i fältet Övrig information:

 • Om vårdnadshavare har fått information om syftet med undersökningen.
 • Om barnet har fått information om undersökningen.
 • Kontaktuppgifter till vårdnadshavare så att de kan bli kontaktade för att ge samtycke till hälsoundersökningen.
 • Om barnet är placerat enligt socialtjänstlagen eller lagen om vård av unga (LVU).
 • Om barnets identitet är sekretesskyddad i folkbokföringen.
 • Om barnet behöver en tolk.
 • Om vårdnadshavare ska närvara vid hälsoundersökningen och i så fall behöver en tolk.
 • Aktuell skola och eventuell tidigare skola, för barn ≥ 6 år (inför beställning av elevhälsojournal).
 • Eventuell privat vårdgivare, barnavårdscentral (BVC) och/eller vårdcentral.
 • Om barnet är inskrivet i barn och ungdomshabiliteringen och i så fall var.
 • Om barnet har varit i kontakt med hälso- och sjukvården utanför Region Skåne och i så fall var.
 • Om barnet är nyanlänt till Sverige. Och om barnet i så fall har gjort en undersökning på en vårdcentral enligt rekommendation från smittskyddsläkare efter att hen kom till Sverige.

2. Om barnet är asylsökande, papperslös eller nyanländ till Sverige

Enligt gällande lagstiftning ska vårdcentraler erbjuda en kostnadsfri hälsoundersökning på en vårdcentral, bland annat för att utesluta smittsamma sjukdomar. Tid för denna undersökning bokas på Vårdcentral.

3. Skicka in blanketten

Lasarettet i Ystad, Barn- och ungdomsmottagning, 271 82 Ystad.

4. Tid och plats för hälsoundersökning meddelas

Tid och plats meddelas via telefon eller e-post, aldrig via brev.

Tänk på att du som är socialsekreterare alltid ska följa med vid besöket. Jourfamiljen eller medarbetare från hem för vård eller boende (HVB) kan alltså inte komma ensam med barnet/ungdomen. Syftet med undersökningen är att bedöma behovet av hälso- och sjukvård, men även att ge socialtjänsten underlag för hur de ska agera för att säkerställa barnets behov av hälso- och sjukvård.

5. Om du behöver avboka hälsoundersökningen

Det finns en kö till läkare som utför hälsoundersökningar. Meddela därför barnmottagningens sekreterare i så god tid att ett annat barn kan kallas i stället.

6. Om socialsekreteraren eller barnet uteblir från undersökningen

Socialtjänstens begäran skickas tillbaka till den remitterande socialtjänsten om socialsekreteraren eller barnet uteblir från den bokade tiden. Du som är socialsekreterare uppmanas då att skicka in en ny begäran om barnet fortfarande behöver en HUBS.

Om du har problem med att få en tid till HUBS

Beställ hälsoundersökning på begäran av socialnämnd (HUBS) på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.