Forskningsstöd för ST-läkare

För dig som arbetar som ST-läkare finns möjlighet att få stöd för att forska. Detta erbjuder Centrum för primärvårdsforskning (CPF) tillsammans med IKVM Malmö (Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö), ST-forum och Kompetenscentrum för primärvård i Skåne.

Introduktionskurs i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete

Kursen granskades av SFAM - Svensk Förening för Allmänmedicin (2022-09-27) och bedömdes uppfylla SFAM:s kriterier för god allmänmedicinsk fortbildning. Utbildningsmål och föreläsare (pdf)

Kursdatum hösten 2023

 • 18-21 september och 19 oktober
 • 6-9 november och 7 december

Anmälan och mer kursinformation finns i Utbildningskalender för ST-läkare. 

Vetenskapliga handledare

Behöver du vetenskaplig handledning? 

Du kan också kontakta AVC-teamledare Emelie Stenman via mejladressen: emelie.stenman@med.lu.se.

Projektförslag vetenskapligt ST-arbete

Behöver du förslag på projekt inom din ST-utbildning? Vi har forskare som har större projekt på gång, där de gärna ta hjälp av ST-läkare och studenter.

 • Vårdförlopp vid akut cystit i primärvården

  Vill du göra ett vetenskapligt projekt som syftar till att beskriva vårdförloppet vid en akut cystit i primärvården för att på sikt kunna förbättra antibiotikaförskrivningen? Arbetet kommer baseras på specifika variabler som samlas in från journaler.

  För mer information kontakta Helena Kornfält Isberg, PhD, specialist i allmänmedicin, Kärråkra vårdcentral, helena.kornfaltisberg@med.lu.se

  Samhällsförvärvade infektioner

  Vill du göra projekt om samhällsförvärvade infektioner (till exempel urinvägsinfektioner och sepsis), urogenital cancer och andra urogenitala sjukdomar, sociodemografi, utfall och riskfaktorer?  English: Community-acquired infections (e.g. urinary tract infections, sepsis), urogenital cancer and other urogenital diseases,  sociodemographic, outcomes and risk factors?

  För mer information kontakta Filip Jansåker, PostDoc, ST-läkare på Vårdcentralen Granen, filip.jansaker@med.lu.se

  Utvärdering av ett systematiskt arbetssätt med levnadsvanor hos patienter med psykisk ohälsa i primärvården

  På Vårdcentralen Laröd i Helsingborg pågår en studie med att kartlägga livsstilsvanor och riskfaktorer hos patienter med psykisk ohälsa och en eventuell förändring efter att ha genomgått hälsoundersökning baserad på Hälsokurvan.

  Syftet med projektet är också att studera effekten av det systematiska arbetssättet med Hälsokurvan. Hösten 2021 kommer det att finnas data från ca 100 besök med uppgifter om kön, ålder, diagnoskod ICD-10, information om alkohol, tobak, mat och motionsvanor, information om självskattad hälsa samt psykosocial situation. 

  Data samlas också om blodfetter, blodsocker, leverprover samt blodtryck, BMI, midjemått och höftmått.

  ST-läkare som är intresserade att delta i projektet kan ta kontakt med Veronica Milos Nymberg, PhD, distriktsläkare på Vårdcentralen Laröd,  veronica.milos_nymberg@med.lu.se

  Utvärdering av återhämtningsaktiviteter på vårdcentraler

  Med bakgrund av den tidigare patogent inriktade arbetsmiljö- forskningen, med fokus på risk- och sjukdomsförebyggande arbete,  startade ett fem år långt forskningsprojekt som i stället ville titta närmare på salutogena, dvs. positiva, arbetsfaktorer.

  Vad är det som gör att medarbetare inom primärvården väljer att stanna kvar på sina arbeten trots stressen och pressen? Vad är det som får dem att må bra på sin arbetsplats och att gå dit med en känsla av glädje?

  En inledande enkätstudie med 600 primärvårdsanställda i Region Skåne visade att den absolut viktigaste faktorn för medarbetarnas självskattade hälsa var att uppleva återhämtning, samt att återhämtning under arbetsdagen påverkade deras hälsa oberoende av vilken återhämtning de fick utanför arbetet.

  Eftersom forskningen om återhämtning under arbetsdagen var knapp blev nästa steg att kartlägga begreppet, vilket resulterade i tre viktiga delar för att uppleva återhämtning på sitt arbete: variation, gemenskap och hanterbarhet.

  Dessa områden integrerades och testades sedan under ett år, i ordinarie verksamhet på sex vårdcentraler, genom skräddarsydda återhämtningsaktiviteter utifrån arbetsplatsernas behov, önskemål och förutsättningar.

  Exempel på aktiviteter var individanpassade mikropauser vid behov (t.ex. djupandning och stretching-övningar), anslagstavlor med positiva budskap i personalrummen, gemensamma promenader, reflektionssessioner, och så vidare.

  Interventionen utvärderades genom enkät och fokusgruppsintervjuer och visade en signifikant ökning av upplevde återhämtning under arbetsdagen. Att ha möjlighet till reflektion (egen och tillsammans med andra) var viktigast för att uppleva återhämtning, följt av skratt och påverkansmöjlighet.

  I intervjuer med deltagarna beskrevs även ett mer öppet och positivt arbetsklimat samt ett ökat välmående. Främjande faktorer för att få en arbetsplatsintervention att lyckas tycks vara en tillåtande kultur och att aktiviteterna ska vara snabba och enkla att genomföra, men framför allt att få stöd från såväl chef som arbetskamrater genom uppmuntran, positiv feedback, avlastning och hejarop längs vägen!

  Nu söker vi ST-läkare som skulle vilja pröva en eller flera återhämtningsaktiviteter på vårdcentral under hösten, och sedan utvärdera med vetenskaplig metod.

  För intresseanmälan eller vidare frågor kontakta: lina.ejlertsson@med.lu.se.

  Lina Ejlertsson, doktor i Folkhälsovetenskap, och Annika Brorsson, docent i Allmänmedicin, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö och Centrum för primärvårdsforskning.

  Läs mer om studierna i en sammanfattande artikel Integrerad återhämtning under arbetsdagen - gör det skillnad? eller i Linas avhandling ”Recovery at work as a health-promoting process” på samma sida:

Kompetenscentrum för primärvård i Skåne (KCP)

Information från KCP, som arbetar producentneutralt för all primärvård i Region Skåne:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.