Forskningsstöd för ST-läkare

För dig som arbetar som ST-läkare finns möjlighet att få stöd för att forska. Detta erbjuder Centrum för primärvårdsforskning (CPF) tillsammans med IKVM Malmö (Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö), ST-forum och Kompetenscentrum för primärvård i Skåne.

Introduktionskurs i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete

Kursen granskades av SFAM - Svensk Förening för Allmänmedicin (2022-09-27) och bedömdes uppfylla SFAM:s kriterier för god allmänmedicinsk fortbildning.

Utbildningsmål och föreläsare (pdf)

Kursdatum 2024

Q2: 15-18 apr och 16 maj
Q3: 16-19 sep och 17 okt
Q4: 4-7 nov och 5 dec

Anmälan och mer kursinformation finns i Utbildningskalender för ST-läkare. 

Vetenskapliga handledare

Behöver du vetenskaplig handledning? 

Du kan också kontakta AVC-teamledare Emelie Stenman via e-postadressen: emelie.stenman@med.lu.se.

Projektförslag vetenskapligt ST-arbete

Behöver du förslag på projekt inom din ST-utbildning? Vi har forskare som har större projekt på gång, där de gärna ta hjälp av ST-läkare och studenter.

 • Vårdförlopp vid akut cystit i primärvården

  Vill du göra ett vetenskapligt projekt som syftar till att beskriva vårdförloppet vid en akut cystit i primärvården för att på sikt kunna förbättra antibiotikaförskrivningen? Arbetet kommer baseras på specifika variabler som samlas in från journaler.

  För mer information kontakta Helena Kornfält Isberg, PhD, specialist i allmänmedicin, Kärråkra vårdcentral, helena.kornfaltisberg@med.lu.se

  Handledning projekt om samhällsförvärvade infektioner

  Filip Jansåker handleder vetenskapliga arbeten inom primärvården som berör antibiotika, samhällsförvärvade infektioner (till exempel urinvägsinfektioner, tonsillit, pneumoni, hudinfektioner och sepsis), samt behandling och uppföljning av psykisk ohälsa och kroniska sjukdomar. Handleder också de som har egna idéer på projekt som omfattar primärvården.

  Filip Jansåker, Docent vid Centrum för Primärvårdsforskning, AVC-koordinator och läkare på Vårdcentralen Granen, filip.jansaker@med.lu.se

  Utvärdering av ett systematiskt arbetssätt med levnadsvanor hos patienter med psykisk ohälsa i primärvården

  På Vårdcentralen Laröd i Helsingborg pågår en studie med att kartlägga livsstilsvanor och riskfaktorer hos patienter med psykisk ohälsa och en eventuell förändring efter att ha genomgått hälsoundersökning baserad på Hälsokurvan.

  Syftet med projektet är också att studera effekten av det systematiska arbetssättet med Hälsokurvan. Hösten 2021 kommer det att finnas data från ca 100 besök med uppgifter om kön, ålder, diagnoskod ICD-10, information om alkohol, tobak, mat och motionsvanor, information om självskattad hälsa samt psykosocial situation. 

  Data samlas också om blodfetter, blodsocker, leverprover samt blodtryck, BMI, midjemått och höftmått.

  ST-läkare som är intresserade att delta i projektet kan ta kontakt med Veronica Milos Nymberg, PhD, distriktsläkare på Vårdcentralen Laröd,  veronica.milos_nymberg@med.lu.se

  Projekt om konstens och kulturens bidrag till hälsa och välbefinnande

  Anita Jensen handleder vetenskapliga arbeten inom primärvården som berör konstens och kulturens effekt på psykisk hälsa, fysisk hälsa, ensamhet och välbefinnande (till exempel utvärderingar av olika konst- och kulturaktiviteter, såsom dans, musik, körsång, bild, litteratur osv. för primärvårdspatienter).

  Anita kan även handleda dig som har egna idéer på projekt som omfattar konst och kultur i primärvården.

  Anita Jensen, dr. fil. kultur- och hälsostrateg vid Centrum for Primärvårdsforskning och Region Skåne, anita.jensen@skane.se  

Kompetenscentrum för primärvård i Skåne (KCP)

Information från KCP, som arbetar producentneutralt för all primärvård i Region Skåne:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.