Forskningsstöd för ST-läkare

För dig som arbetar som ST-läkare finns möjlighet att få stöd för att forska. Detta erbjuder Centrum för primärvårdsforskning (CPF) tillsammans med IKVM Malmö (Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö), ST-forum och Kompetenscentrum för primärvård i Skåne.

Forskningsmetodik

Centrum för primärvårdsforskning erbjuder två kursalternativ inom forskningsmetodik.

A)   En längre, för dig som vill fördjupa dig i forskning och prova på att skriva ett eget arbete under tiden. Den vänder sig även till andra yrkesgrupper. Se vidare nedan.

B)  En kortare, för dig som vill fräscha upp kunskaper från grundutbildningen och få en kickstart i ST-arbetet (se nedan).

A) Grundläggande kurs i forskningsmetodik för allmänmedicin, 30 hp

Kursen består av föreläsningar, seminarier och projektarbete, och ny kurs börjar februari 2022. Kursen ger 30 högskolepoäng, och undervisningen är utlagd över tre terminer. Preliminärt kommer den schemalagda undervisningen ske under onsdagseftermiddagar, huvudsakligen första terminen. Utöver detta tillkommer eget arbete, totalt motsvarande minst en dag i veckan under hela kurstiden. Kursens slutmål är ett färdigt, vetenskapligt arbete.

Läs mer och anmälan: Lunds Universitet, Forska & Utbilda.

B) Introduktionskurs i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete

Centrum för primärvårdsforskning (CPF) erbjuder en åttadagarsutbildning i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete för ST-läkare, oavsett inriktning. Kursen ges på uppdrag av Region Skåne.

Utbildningen ger grundläggande kunskap om medicinsk forskning och kvalitetsarbete. Deltagarna introduceras i ämnen som vetenskapsteori, epidemiologi, statistik, studiedesign, etik och implementering. 

Deltagare får efter genomgången utbildning Socialstyrelsens intyg om kurs i delmål 19 (SOSF 2008:17) respektive delmål a5 (SOSF 2015:8).

Avgiften är 9400 kr exklusive moms. För anställda inom Region Skåne ges ett regionalt bidrag. Varje klinik med vårdavtal med Region Skåne betalar endast 900 kr per deltagare. Centrum för primärvårdsforskning fakturerar respektive arbetsplats. I kursavgiften ingår kursmaterial, fika och lunch samtliga kursdagar.

Kursdatum 2022

Läs mer och ansök:

Vetenskapliga handledare

Behöver du vetenskaplig handledning? 

Du kan också kontakta AVC-teamledare Emelie Stenman via mejladressen: emelie.stenman@med.lu.se.

Projektförslag vetenskapligt ST-arbete

Behöver du förslag på projekt inom din ST-utbildning? Vi har forskare som har större projekt på gång, där de gärna ta hjälp av ST-läkare och studenter.

 • Samhällsförvärvade infektioner

  Vill du göra projekt om samhällsförvärvade infektioner, sociodemografi, utfall och riskfaktorer (community-acquired infections, sociodemography, outcomes and risk factors)?

  För mer information kontakta Filip Jansåker, PostDoc, ST-läkare på Vårdcentralen Granen, filip.jansaker@med.lu.se

  Lungpåverkan hos patienter efter infektion med Covid-19

  En del patienter som haft Covid-19-infektion utvecklar i efterförloppet besvär med bland annat andfåddhet, sjunkande saturation vid aktivitet och/eller långvarig hosta. Orsaken till detta är okänd.

  Syftet med projektet är att undersöka om det finns patologiska förändringar i lungfysiologin hos patienter med misstänkt post-Covid-19. Vi planerar att inkludera ca 40-50 patienter. Dessa kommer att undersökas med avancerad lungfysiologi och testning av fysisk kapacitet.

  Vi söker ST-läkare med forskningsintresse som vill delta i hela processen från rekrytering av patienter till analys av data och författande av en rapport. Målet är att projektet ska leda till publikation.

  Låter det intressant för dig? För mer information kontakta Henning Stenberg, PhD, distriktsläkare, stenberghenning@gmail.com.  

  Utvärdering av ett systematiskt arbetssätt med levnadsvanor hos patienter med psykisk ohälsa i primärvården

  På Vårdcentralen Laröd i Helsingborg pågår en studie med att kartlägga livsstilsvanor och riskfaktorer hos patienter med psykisk ohälsa och en eventuell förändring efter att ha genomgått hälsoundersökning baserad på Hälsokurvan.

  Syftet med projektet är också att studera effekten av det systematiska arbetssättet med Hälsokurvan. Hösten 2021 kommer det att finnas data från ca 100 besök med uppgifter om kön, ålder, diagnoskod ICD-10, information om alkohol, tobak, mat och motionsvanor, information om självskattad hälsa samt psykosocial situation. 

  Data samlas också om blodfetter, blodsocker, leverprover samt blodtryck, BMI, midjemått och höftmått.

  ST-läkare som är intresserade att delta i projektet kan ta kontakt med Veronica Milos Nymberg, PhD, distriktsläkare på Vårdcentralen Laröd,  veronica.milos_nymberg@med.lu.se

  Läkemedel och äldre

  Omvårdnadspersonal är viktiga aktörer när det gäller att uppmärksamma eventuella läkemedelsrelaterade problem hos äldre patienter och vidareförmedla till PAL. För att kunna göra detta är grundläggande kunskap om läkemedel och om äldres kroppsliga förändringar som påverkar känsligheten för läkemedel central.

  I syfte att optimera information och fortbildning vore det värdefullt att utföra en enkätundersökning bland personal på SÄBO och i hemsjukvården, gällande upplevd kunskap, informationsvägar samt tankar kring fortbildningsbehov.

  Även andra vetenskapliga projektuppslag som kan bidra till förbättrad kvalitet och säkerhet i äldres läkemedelsbehandling kan diskuteras.

  För mer information kontakta Sara Modig, docent allmänmedicin, distriktsläkare på Vårdcentralen Tåbelund, sara.modig@med.lu.se

  Utvärdering av återhämtningsaktiviteter på vårdcentraler

  Med bakgrund av den tidigare patogent inriktade arbetsmiljö- forskningen, med fokus på risk- och sjukdomsförebyggande arbete,  startade ett fem år långt forskningsprojekt som i stället ville titta närmare på salutogena, dvs. positiva, arbetsfaktorer.

  Vad är det som gör att medarbetare inom primärvården väljer att stanna kvar på sina arbeten trots stressen och pressen? Vad är det som får dem att må bra på sin arbetsplats och att gå dit med en känsla av glädje?

  En inledande enkätstudie med 600 primärvårdsanställda i Region Skåne visade att den absolut viktigaste faktorn för medarbetarnas självskattade hälsa var att uppleva återhämtning, samt att återhämtning under arbetsdagen påverkade deras hälsa oberoende av vilken återhämtning de fick utanför arbetet.

  Eftersom forskningen om återhämtning under arbetsdagen var knapp blev nästa steg att kartlägga begreppet, vilket resulterade i tre viktiga delar för att uppleva återhämtning på sitt arbete: variation, gemenskap och hanterbarhet.

  Dessa områden integrerades och testades sedan under ett år, i ordinarie verksamhet på sex vårdcentraler, genom skräddarsydda återhämtningsaktiviteter utifrån arbetsplatsernas behov, önskemål och förutsättningar.

  Exempel på aktiviteter var individanpassade mikropauser vid behov (t.ex. djupandning och stretching-övningar), anslagstavlor med positiva budskap i personalrummen, gemensamma promenader, reflektionssessioner, och så vidare.

  Interventionen utvärderades genom enkät och fokusgruppsintervjuer och visade en signifikant ökning av upplevde återhämtning under arbetsdagen. Att ha möjlighet till reflektion (egen och tillsammans med andra) var viktigast för att uppleva återhämtning, följt av skratt och påverkansmöjlighet.

  I intervjuer med deltagarna beskrevs även ett mer öppet och positivt arbetsklimat samt ett ökat välmående. Främjande faktorer för att få en arbetsplatsintervention att lyckas tycks vara en tillåtande kultur och att aktiviteterna ska vara snabba och enkla att genomföra, men framför allt att få stöd från såväl chef som arbetskamrater genom uppmuntran, positiv feedback, avlastning och hejarop längs vägen!

  Nu söker vi ST-läkare som skulle vilja pröva en eller flera återhämtningsaktiviteter på vårdcentral under hösten, och sedan utvärdera med vetenskaplig metod.

  För intresseanmälan eller vidare frågor kontakta: lina.ejlertsson@med.lu.se.

  Lina Ejlertsson, doktor i Folkhälsovetenskap, och Annika Brorsson, docent i Allmänmedicin, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö och Centrum för primärvårdsforskning.

  Läs mer om studierna i en sammanfattande artikel här:
  Integrerad återhämtning under arbetsdagen - gör det skillnad? Lunds Universitet, eller i Linas avhandling ”Recovery at work as a health-promoting process” på samma sida.

Kompetenscentrum för primärvård i Skåne (KCP)

Information från KCP, som arbetar producentneutralt för all primärvård i Region Skåne:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.